Astrologická praxe 1     

Asteroidy 2.část (Juno a Vesta)
Podle knihy Vladimíra Sládečka upravila Jana Muroňová.
Přednáška na schůzce ostravských astrologů, Dům techniky Ostrava-Mar.Hory 10.3.2007


Juno – bohyně manželství

Symbol – proměna dívky ve zralou ženu, je ukazatelem pro všechna spojení.
Astrologicky ukazuje náš požadavek na partnerství, obraz partnera, emocionální a psychické požadavky manželství.
V tranzitech naznačuje počátek vztahu, rozchodu, menstruaci.
V partnerství informuje o snášenlivosti, karmických spojeních.

Héra – Juno – je symbolem manželky, jejíž vědomí je odvozeno od postavení manžela, je strážkyní manželského slibu a rodiny, symbolizuje duši ženy.

Je nazývána Božským světlem, rádkyní, tou, která kárá
Domov je mým královstvím, o něž se starám s láskou a moudrostí.

Můj milovaný partner stojí po mém boku a sdílí se mnou dobré i zlé.
Juno je ukazatelem pro všechna spojení
Manželství – partner, manžel, manželské a partnerské poradny, zásnuby, sňatek, rozchod, rozvod, úřední oddání, manželství podobný vztah, svatby a jubilea svateb.
Obchod – smlouvy a čistota smluv
Přátelství – snášenlivost, ženská ctnost, umění žen
Děti – porod, manželské a nemanželské děti
Pohostinnost – zábava, šarm, etiketa, ozdoby, oděvy, make up, voňavky, projekce obrazu, masky, zpěv.
Rovnoprávnost – matriarchát, spolky, skupiny žen, zneužívané ženy, zneužívané děti, oběti, menšiny, sexuální násilí, svedení, znásilnění, incest.

Juno ve znameních

ukazuje 12 forem spojení a intimních potřeb v partnerství

Beran
Tito lidé potřebují nezávislost a svobodu ve svých vztazích. Jsou li omezeni, řeší hněvivými výbuchy temperamentu a útoky vzteku. Utlačení osobnosti způsobuje vznik nemocí, např. migrény, typické trápení mnoha žen v domácnosti.
Člověk je přitahován k osobě osobité, dominující.

Býk
Potřebují stabilitu a pevný základ pro své vztahy. Partner musí být spolehlivý, důvěryhodný, vytvářet pocit, že „je zde“. Pocit jistoty dávají hmotné hodnoty.
Nesnáze bývají v oblasti peněz, nákupů, nespokojenost může způsobit nemoc, vytváří závislosti, nejistoty.
Dotyčný tyto rysy buď sám má, nebo si přitáhne partnera, který tuto nespokojenost projevuje.

Blíženci
Důležitá je komunikace, výměna myšlenek. Partnerství závisí na schopnosti diskutovat o každodenních plánech, sdílet různé společné aktivity.
Nedostatek denní komunikace může vést k nervóznímu napětí, ke stálým monologům.
Vyskytuje se přání mít více než jednoho životního druha, je zde schopnost s těmito vztahy zacházet.

Rak
Potřebují citovou blízkost ve vztazích.
Hlavní téma vztahu je rozdělování pokrmu jako rituál, zdůraznění domácího života.
Pokud uvedené požadavky nejsou zajištěny, může vznikat náladovost, odmítání.

Lev
Potřebují obdiv a povzbuzování v partnerství. Důležité jsou romantické dvorní zvyky, potřeba být hrdý na svého partnera. Nespokojenost vzniká není li naplněna touha po vyniknutí, což může způsobovat vzbuzování pozornosti za každou cenu.

Asteroid Juno

Panna
Potřeba dokonalosti v partnerství. K souladu potřebují provádět analýzy každodenních úkolů.
V nespokojenosti se stávají kritizujícími, mručivými.

Váhy
Potřebují se v partnerství cítit rovnoprávně. Potřebují vyvážené dávání a přijímání.
K souladu potřebují v rozhodování radu partnera, jeho uznání.
Nespokojenost vzniká, pokud partner nesplňuje tyto požadavky. Přestávají spolupracovat a vyvolávají konflikty.

Štír
Důležitá je emocionální a sexuální intenzita. Může vzniknout sklon partnera kontrolovat, vyžadovat jeho bezpodmínečnou pozornost.
Následkem nespokojenosti může být žárlivost, manipulace, buď vysoké nároky nebo sexuální odmítání.

Střelec
Potřeba intelektuálních podnětů od partnera. K souladu je nutná shoda o soustavě víry – filosofie, vzájemné sdělování si představ budoucnosti.
V nespokojenosti směšné lpění na svém vlastním pojetí filosofie, náboženský fanatismus, naduté očekávání budoucnosti.

Kozoroh
Hledají v partnerství hloubku, jistotu, dlouhotrvající spojení. Potřebují tradičně úředně uznaný vztah, mají snahu svého partnera kontrolovat nebo ho poslušně podporují.
V nespokojenosti se stávají zdrženlivými.

Vodnář
Potřebují osobní svobodu a vesměs život mimo pevný svazek. Potřebují experimentovat s novými způsoby vztahu, např. s otevřeným manželstvím, změněnými rolemi partnerů.
Pokud tento člověk nemá svobodu, stává se nespolehlivým, nevypočitatelným.

Ryby
Chtějí v partnerství uskutečnit své nejvyšší ideály. Soulad nachází v oblasti víry, hledají mystické spojení, potřebují uctivost k partnerovi, do partnerství vkládají smysl a hodnoty.
Nenastoupí li idealizovaná očekávání nastává zklamání, odmítání, útěk do mozkových pavučin sebeklamu.

Juno v domech
Ukazuje jak prožijeme touhy po mezilidských vztazích. Kde dostaneme partnerské lekce.

1.dům
Potřeby osobnosti a potřeby partnerství mají být v souladu. Skrze podporu partnera získává větší sebejistotu. Musí se naučit iniciovat vztahy, přiblížit se jiným, vycházet s jinými.

2.dům
Ve vztahu hledá hmotné zajištění. Touží po vzájemné sympatii a snášenlivosti, hmotné zajištění sympatii a snášenlivost podporují.

3.dům
Požaduje intelektuální a verbální komunikaci. Partner slouží jako katalyzátor pro pochopení sebe samého. Potřebuje každodenní komunikaci a spolupráci s jinými.

4.dům
Potřebuje emocionální zajištění jako základnu pro všechny ostatní aktivity. Partnera si představuje jako živitele, jako někoho, kdo pečuje o domov a pohodlí v něm. Partnerské lekce se získávají v soukromé sféře nebo v rodině.

5.dům
Partnerství může být použito k inspiraci a podpoře osobní tvořivosti. Děti a péče o ně mohou tvořit základ pro partnerství, které se tím soustředí jen na rodičovskou úlohu. Důležité je také trávení volného času s dětmi a partnerem.

6.dům
Potřebují konstruktivně a účinně spolupracovat se svým partnerem. Snaží se využít vztah k uspořádání každodenních maličkostí života. Důležitější vztahy mohou vzniknout také se spoluzaměstnanci nebo podřízenými, případně v oblasti zdravotní péče.

7.dům
Značný důraz se klade na manželské, obchodní či podobné vztahy. Životní potřebou se stává spolupráce, touha tvořit fungující vztahy, skrze vztahy přichází důležitá poučení.

8.dům
Jejich duchovní růst závisí na intenzitě emocionálních vrcholných zážitků ve svých vztazích. Oba partneři se tříbí různými změnami a proměnami.
Důležité partnerské úkoly se týkají společných financí, vlastnictví, důvěry, moci, sexuality.

9.dům
Ve vztazích je ukryt smysl a pravda, očekává se vzájemná úcta. Často se žení či vdávají se svými učiteli nebo se zamilovávají do jejich vizí.
Nejdůležitější partnerské vztahy se odehrávají v oblasti myšlenek, konceptů, vztahu k cizině, vzdáleným místům.

10.dům
Naznačuje člověka, který se „oženil“ se svým povoláním. Partnerství může být ve světle veřejnosti, vzorem pro jiné ( např. ženy politiků), manželství může být cestou k dosažení sociálního postavení. Nejdůležitější poučení přijde z existenční oblasti.

11.dům
Přátelství a uznání od partnera tvoří základ vztahu. Vztahy se rozšiřují na spřátelené rodiny, společné svazy, kolektivy – např. velké rodiny, sociální a politické aktivity, skupinové sňatky.
Juno v 11. domě ztělesňuje dimenzi, která dává něco nového starým vztahům.
Důležitá poučení se získávají s přátelstvím a partnerstvím.

12.dům
Naznačuje karmické hledisko vztahů. Mnohdy osudové záležitosti přicházejí s partnerem, ke kterému se cítí člověk přitažen. Nebývá znatelný důvod pro spojení, ale pod povrchem se nachází citová síla, která se nedá popřít.
Viditelné partnerství představuje jen špičku ledovce, jehož předchůdci mají původ v dřívějších životech. Jsou to však tyto nevědomé aspekty, které ovlivňují současné působení.
Stává se také, že partner je nemocen nebo nějak omezen a je třeba nezištně o něho pečovat, jej uvolnit nebo něco pro něj učinit. Juno ve 12. domě někdy znamená úmrtí partnera, na spirituální úrovni je toto postavení spojeno s přáním proniknout do tajemného nekonečna.
Při vhodném planetárním ozáření, např. Neptunem toto spojení může znamenat spojení s extází.

Juno v aspektech
spojení s planetou ukazuje, jak můžeme spřízněné funkce včlenit do jiných osobních oblastí

Juno – Slunce
Jedinec zná a dobře cítí svůj životní cíl. Souladné aspekty podporují životní téma. Dávají vnímavost pro bližní, soulad a intimitu v partnerství, Protože lidé vidí v partnerství základ splněného životního cíle, snaží se vztah zdokonalovat a podpořit individualitu svého partnera.
Tvrdé aspekty naznačují konflikt mezi potřebou individuality a nároky příbuzenstva. To vede buď k udušení osobnosti nebo k ochromení vztahů.
K dosažení souladu v partnerství je nutné překonat žárlivost, nedůvěru, boj o moc. Bývají přitahováni mnohdy ke slunečním nebo poutajícím lidem. Partner může být egocentrický, nadutý nebo dětinský.
Řešení spočívá v tom, když se ve vztazích vytvoří struktury rovnosti a vzájemné podpory.

Juno – Měsíc
V navazování vztahů převládá emocionalita a zodpovědnost. Příznivé aspekty naznačují soucit a senzibilitu k jiným a pro jiné. Mají schopnost své partnery podpořit a pochopit.
Vhodná konstelace pro poradce, ukazující umělce, kteří vnímají city svých bližních.
Napjaté aspekty znázorňují rozpor mezi emocionálními potřebami svými a svého partnera. Toto může vyvolávat tyranskou lásku, žárlivost, závislost, křik, návaly hněvu, manipulaci. Tito lidé jsou přitahováni vesměs k sympatickým a citovým osobám. Pokud je tento vliv překročen, objevuje se náladovost, závislost.

Juno – Merkur
Partnerství se spojuje s mentálním a slovním vyjadřováním a posiluje jeho význam. Souladné aspekty naznačují schopnost správně a zřetelně se vyjádřit. Jasné a jednoznačně přímé vyjadřování posiluje důvěru.
Vhodné pro lidi pracující ve sdělovacích prostředcích, pro učitele, poradce, prodavače apod.
Nesouladné aspekty naznačují nesnáze s jasným vyjádřením se mezi partnery, což může vést k hádkám, nedorozuměním, naráží na komunikativní nesnáze v denním životě, případně může verbálně manipulovat svými bližními.
Bývají přitahováni k oduševnělým nebo intelektuálním ( tedy merkurickým ) osobám. Nadměrná přitažlivost může vyvolat předpojatost nebo chlad.
Nesnáze lze překonat, když se člověk snaží jiným naslouchat, aniž by chtěl měnit jejich názor. Pak je možno jasně a srozumitelně se vyjádřit.

Juno – Venuše
Vztah se spojuje s ženským proudem v lásce a vnímavosti. Tato kombinace posiluje romantické a estetické dimense partnerství. Souladné aspekty dávají schopnost nechat proudit lásku a smysl pro krásu do svých partnerských vztahů. Zrozenci se umí ukázat hezkými a přitažlivými. Mohou se podílet i na uměleckém partnerství.
Tvrdé aspekty mohou naznačovat rozpor mezi láskou a vztahem, nesnáze a nedorozumění s lidmi, se kterými žijí. Ve vztazích mohou postrádat smysl pro romantiku a sex, mohou být žárlivými, nevěrnými nebo do vztahu vnášet rivalitu.
Jsou přitahováni k umělecky založeným nebo smyslným ( Venušiným ) lidem. Při nadměrné projekci se partner jeví bezuzdný nebo povrchní.
Východiskem z těchto problémů je učit se vnitřní vděčnosti za jeho krásu, získat sebehodnocení, nezávislost na náhledech jiných.

Juno – Mars
Vztah je spojen s mužskou silou v jednání a rozhodování, zdůrazňuje spolupráci. Souladné aspekty naznačují energii, dynamiku a produktivitu ve vztahu. Intenzívní náruživost a sexuální jemnost a důvtip přispívají k dokonalému partnerství. Tito lidé mají snahu své partnery chránit a pomáhat jim.
Nesouladné aspekty naznačují napětí mezi zdůrazňováním sebe a potřebou spolupráce. To může vést ke snaze ovládat a podřizovat si partnera. Do vztahu se snadno může vloudit hněv, agrese, bezcitnost, tvrdé sexuální jednání.
Jsou přitahováni energickými lidmi, se silnou vůlí. Je li projekce příliš silná, pak se partner vnímá jako násilný, soustředěný na sebe samého nebo urážející.
Náprava se daří, když se uvede do souladu Marsova výbojnost s přáním Juno po spolupráci.

Juno – Ceres
Princip výživy se spojuje s potřebou vztahů. Konstelace naznačuje přehnanou snahu po uznání. Partner či partnerka se mohou stát nádobou pro bezpodmínečnou lásku. Úkolem rodičů může být zajistit a upevnit vztahy.
Příznivé úhly znamenají schopnost vytvořit pečující a rovnostářské vztahy, do kterých se přijmou a zapojí děti podle svých schopností.
Tvrdé aspekty mohou naznačovat nesoulad v partnerství ve vztahu a k výchově dětí. Děti z dřívějšího manželství mohou být příčinou konfliktů v partnerství.
Řešení je ve formulaci nového úkolu. Psychickou léčbou je možno ovlivnit tyto podvědomé obrazy přicházející z minulosti a vytvořit správné vztahy.

Juno – Pallas
Je to spojení tvořivosti a vztahů. Ve vztazích je možno nalézt inspiraci. Příznivé aspekty znamenají schopnost souladně spolupracovat a tím se navzájem posilovat.
Tvrdé aspekty naznačují konflikt mezi tvořivostí, zájmy a vztahy. Partner může omezovat osobní zdokonalování, přináší konflikt do vztahů.
Řešení těchto problémů spočívá v nalezení souladu mezi potřebou tvořit a zájmy partnera. Je nutno zachovat věrnost sám sobě.

Juno – Vesta
Princip sebe obnovy se spojuje s přáním vztahů. „lze usuzovat na takovou životní dráhu, která začíná poznáním sebe sama a končí touhou po spojení s jinými.
Příznivé aspekty naznačují snadné a vážné spojení s jinými, tříbení a zdokonalování svého partnerství, spojení spirituality a sexuality.
Problematické aspekty mohou naznačovat rozpor mezi osobními potřebami a požadavky partnerství, strach ze vztahů, izolaci, mohou se pro partnera obětovat nebo být na něm závislí.
Tyto problémy se mohou překonat, když se osobní potřeba spojí s potřebou závazného partnerství.

Juno – Jupiter
Potřeba vztahů se spojuje s touhou po expanzi. Ideální pár. Příznivé aspekty popisují hledání pravdy a smyslu ve vztazích, přání dokonalého vztahu na úrovni duchovní, citové, sexuální a spirituální. Mohou se také rozhodnout společně s partnerem pracovat pro pokrok nějaké filosofické, výchovné či náboženské myšlenky.
Tvrdé aspekty naznačují zhroucení se nějakého ideálu a skutečnosti ve vztazích, prožití frustrace, nevole, rozmrzelosti. Mají snahu vyrovnat se s nespravedlivostí. Může přecenit význam mezilidských vztahů. Bývají přitahováni k filosofickým nebo dobrodružným lidem.
Je li projekce příliš silná, partner se pak může po nějakém čase jevit jako arogantní, příliš sebevědomý, extravagantní. Řešení těchto problémů spočívá ve vývoji vzájemně přijatelného morálního kodexu, který vnáší vyrovnanost do vztahu. Tato vyrovnanost by se měla rozšířit na všechny mezilidské kontakty.

Juno – Saturn
Velká potřeba vytvořit solidní a pevný vztah. Souladné aspekty představují loajalitu, stálost, smysl pro zodpovědnost. Umění vypracovat struktury trvalé hodnoty, schopnost spolupracovat v obchodních partnerstvích a finančních záležitostech.
Tvrdé aspekty ukazují na vlastní omezené ideály, osobní nejistoty, obavy ze spojení. Překážky pro vytváření duchaplného vztahu jsou smysl pro povinnost, sociální tlak, touha po hmotném zabezpečení. To může vést k frustraci, závislosti, utlačení citů, strachu z blízkosti a intimity.
Tyto lidi přitahují osoby starší, vážné, se smyslem pro zodpovědnost, rodičovské, které mohou poskytnout zajištění nebo získají pro sebe osoby, které očekávají, že tuto roli splní. Pokud je tato projekce nadměrná, pak partner se bude jevit jako autoritativní, chladný.
Osvobození se od tohoto problému spočívá v realistických krocích, které vytvoří vztah, odpovídající vývoji partnera. Někdy je také vhodné uvážit, zda by tyto partnerské vztahy se neměly raději zrušit a osvobodit se tak od obav a nejistot.

Juno – Uran
Oblačnost na Uranu V partnerství se očekává svoboda a intuitivní přístup. To naznačuje schopnost vnést do vztahu něco nového, osobitého, revolučního.
Souladné aspekty mohou symbolizovat nová měřítka, nové podněty, které vztahy osvěží, oživí, povzbudí osobní svobodu. Na partnerství je možno pohlížet jako na inovační, neobyčejná, radikální.
Tvrdé aspekty naznačují rozpor mezi vnitřním přáním svobody a požadavky vztahů. Strach z omezení vlastní svobody může vést k nevhodným a nespolehlivým spojením s následným rozchodem. Necítí se dobře, když musí plnit tradiční očekávání v pohlavních rolích. Nesnadno se přizpůsobují sociálním normám. Cítí se být přitahováni k nekonvenčním, originálním a rebelujícím povahám. Partner se může jevit nestálý, nezodpovědný nebo zcela zvláštní.
Problematiku tohoto vlivu lze zvládnout, když se potřeba individuality a nezávislosti včlení do pevného vztahu, to je, když každý partner uznává a podporuje touhu po svobodě druhého, ale současně také udržuje svazek lásky.

Juno – Neptun
Potřeba vztahu se spojuje s transcendentními požadavky, což naznačuje senzibilitu a idealismus v partnerství. Příznivé aspekty naznačují telepatické schopnosti, soucit ve vzájemných vztazích. Mohou na svá partnerství přenést vysoké ideály a následkem toho pak dát vztah do služby nějaké sociální skupině. Pracují svorně na nějakých uměleckých cílech a nechávají svou obrazotvornost a imaginaci proudit do užších vztahů.
Tvrdé aspekty naznačují neshody mezi nároky ve vztahu k nějakému vlastnímu ideálu a jeho přesazení do skutečnosti. Nerealistické vnímání a očekávání mohou vést ke ztrátě iluzí, k sebe klamu a zbytečnému sebe obětování. Přitahují je mystické, poetické nebo umělecké povahy. Při přehnané projekci partner může být podvodnický, úskočný nebo chronicky nemocný.
Řešení tohoto problému znamená hledat nekonečno v sobě místo v jiném člověku.

Juno – Pluto
Potřeba vztahu se spojuje s transformací. Žádá se osobní a sociální přestavba vztahů. Souladné aspekty naznačují, že pomocí partnerství lze zažít hlubokou osobní proměnu. Člověk je schopen svoji osobní, emocionální a sexuální intenzitu použít k léčení. Posilováním svojí osobní regenerace může mít silný vliv na své bližní. Partnerské energie může nasadit pro získání vrcholných zážitků, bádání nebo léčbu.
Tvrdé aspekty naznačují rozpory mezi osobní mocí a partnerskými potřebami. Mohou nastat prudké boje o moc se svým partnerem, což může vést buď k jeho ovládnutí nebo zničení. Hluboko usazené předsudky trvají dále i po ukončení vztahů. Mohou vystoupit sexuální potíže, silná žárlivost, vyložená závislost.
Tito lidé jsou přitahováni k náruživým, mlčenlivým, mocným nebo okultním povahovým typům. Při nadměrné projekci se partner může jevit diktátorským, násilným nebo destruktivním.
Řešení tohoto napětí je v proměně osobní moci ve vzájemnou důvěru a spojení. Je nutno se učit prominout sobě a svému partneru.


Asteroid Vesta
Vesta
věčný plamen, žena na duchovní cestě

Vesta v postavách z různých dob je znázorňována jako žena v dlouhých šatech majestátní krásy, která v jedné ruce drží zapálenou pochodeň, ve druhé kouli. V této póze ztělesňuje vlastnosti čistoty, bezpečí a Boží ochrany.

Jedna z nejstarších olympských bohyň. Jejím symbolem je ohniště, krb, plameny, oheň, domov, který šíří teplo, živí a spojuje rodinu se všemi rodinnými předky.

Panenské kněžky – vestálky, udržovaly v chrámech věčný oheň.

Vesta a její ohniště symbolizují střed světa nejvnitřnějších mystérií.

Vesta ovládá kundalini – vnitřní sexuální oheň.
Pokud se tento probudí a vědomě vede do vyšších oblastí těla, získá se nadsmyslné vnímání.
Ženy se silným postavením Vesta v horoskopu, ať provdané nebo osamělé, mohou počítat s vícerými sexuálními kontakty.
Rovněž muži Vesta – typu jsou sensibilní pro sexuální potřeby žen a mají silný požadavek pohlavně se s těmito spojovat. Vyhýbají se však dlouhodobým závazkům.
Vesta může naznačovat buď sexuální uvolněnost nebo sexuální potlačenost nebo utlačenost.
Při negativních aspektech možnost bez manželství, neplodnost, bezdětnost, sexuální těžkosti.

Vesta vládne
Ovládá osobní integraci, zdraví, výživu, cvičení.

Ve vztahu k sexualitě – frigiditu, neplodnost, impotenci, sterilitu, panenství, cudnost, čistotu, celibát, prostituci, pornografii, sexuální diskriminaci.

Ve vztahu k náboženským aktivitám – modlitbu, meditaci, zbožnost, náboženské řády, mnichy, jeptišky, kněze, světce, esoterické řády, zasvěcení, oltáře, rituální nářadí, oltářní svíce, ohniště.
Ve vztahu k duchovním vědám – žáky, učence, učitele, profesory, guru, světlonoše, strážce esoterních a náboženských nauk.
Ve vztahu k práci – otroky práce, oběti k dosažení cíle, osobní obětavost pro službu a právo, změnu karmy pomocí dharmy, pracovní fanatiky, nadšence.
Různá bratrstva, sociální svazy, pomáhající služby, tajné společnosti a řády.

Vesta v horoskopu

Astrologicky popisuje Vesta metody osobního vývoje, práce, oddanosti, povinnosti, oběti a sexuální komplexy.
Ve znameních popisuje dvanáct různých forem, jak zacházet se sexuální energií. Ať již je to volným vyžitím, kompenzací nebo utlačením.
V domech popisuje životní oblast, kde budeme omezeni.
Aspekty Vesta k planetám představují, jak může být soustředěný princip zařazen do jiných dílů osobnosti.
Souladné aspekty naznačují bezproblémovou směs energie
Nesouladné pak konflikt mezi osobní spokojeností a ostatními potřebami, aby překlenuly faktory stresu.

Vesta ve znameních
popisuje dvanáct různých forem, jak zacházet se sexuální energií, ať již volným vyžitím, kompenzací nebo utlačením.

Beran
Lidé pracují s vysokým nasazením. Odvádějí nejlepší práci, pokud mají motivaci. Motivace vzniká v nitru. Mají silnou touhu po nezávislosti. Neradi přijímají poručníkování jiných nad sebou.
Odcizení nastává, když se soustřeďují příliš na své aktivity, ve kterých není místo pro účast jiných.
Je pro ně důležitý sexuální požadavek zůstat sami sebou a uchovat si vlastní osobnost. Toto postavení v horoskopu může být klíčem k osobnímu pochopení.

Býk
Potřebují pevně zakotvit a spolehnout se na prostor beze změn. Mají rádi jen to, co má trvání, „ co je pevné jako skála“. Jen tak mohou být viditelné výsledky jejich snah.
Pokud jsou nepružní, zaměření přespříliš jen na své konání, snadno může dojít k odcizení s lidmi v jejich okolí. Jejich sexualita je přirozená, touží po organickém uvolnění přirozených instinktů.
Pokud se sexuální uvolnění prožívá jako frustrační, pak nahromaděné napětí může vést ke stresu a utlačit přání partnera. Sklon ke smyslnosti a pohodlí.

Blíženci
Potřebují zprostředkovávat informace, pracovat slovem. Tyto vlohy nejlépe využijí v souladném pracovním kolektivu. Odcizení může nastat, když jsou příliš uchváceni svými slovy, když zprostředkování ztrácí svůj význam, nebo přehnaným intelektualismem. Pro naplněný sexuální život potřebují komunikaci a duchovní výměnu.
V nesouladném postavení jsou schopni použít taková slova a rozumová porovnání, která mohou vystavět citovou zábranu vůči jiným. Rozum může zaujmout aktivní postoj v existenční oblasti, ale není vhodné, aby dominoval nad emocionálními zážitky.

Rak
Zásoby energie hledají v citové oblasti. Pro trvalé spojení potřebují citové spojení se svou rodinou, spolupracovníky, podřízenými.
Odcizení může přivodit emocionální přecitlivělost, pokud se uzavřou ve strachu před domnělou tvrdostí okolí.
Sexuální naplnění u nich znamená být oblíben a ceněn, přehnaná citová přání mohou vyvolat nejistotu, někdy i sklon k paranoidním tendencím, což pak může stravovat partnerství.
Naopak praktický přístup k citu může vést k emocionální stabilitě.

Lev
Nejlepších pracovních výsledků dosahují, když zcela povolí uzdu svým tvořivým snahám. Potřebují být hrdí na své pracovní výsledky. Hrdost zlepšuje pracovní nasazení.
K odcizení může dojít i přes to, že tato osoba vyzařuje zářící světlo tím, že pálí celé své okolí. Také brání velká hrdost, pýcha, arogantní chování.
Sexuální chování inspiruje romantika a obdiv. Je li sexuální síla správně vedená, zjemněná, pak plodivá síla může být plně využita pro osobní tvořivost.

Panna
Posiluje soustředěnou pracovní činnost. Touha po dokonalosti umožňuje lepší koncentraci.
Odcizenost způsobuje posedlost pracovními úkoly, nekritický postoj vůči sobě a jiným.
Sexualitu považuje za službu k dobru partnera nebo jako povinnost. Potlačují li příliš své přirozené reakce, pak vidí jen nedokonalosti jiných.
Překonají li tyto nedostatky, pak mohou vykonat mnoho produktivního.

Váhy
Raději pracují v kolektivu než o samotě. Od jiných je odděluje tendence využívat práce jiných ve svůj prospěch, neustálé srovnávání s jinými. čímž vyvolává atmosféru soutěživosti.
V sexualitě potřebují mít rovnováhu v oblasti dávání a braní. Potřebují a chtějí být přijímáni a obdivováni. Pro toto se snadno mohou vzdát svých přání a žádostí.
Životně důležité je pro ně vytvoření rovnováhy mezi osobními zálibami a přáními bližních.

Štír
Projevuje se pronikavým a intenzívním způsobem. Tito lidé ve všech svých povinnostech hledají hloubku a důkladnost.
Na sexualitu pohlíží jako na vrchol, kterého je nutno dosáhnout. Překonávají proto různá sociální tabu. Sexuální utlačení může způsobit pocit hříchu, hanby a viny ve vztahu k milostným aférám.
Je zde silná schopnost koncentrace a odevzdanosti.

Střelec
Nejsilněji se koncentrují, když mohou pracovat pro něco, čemu zcela věří. Nadšení pro ideál zvyšuje jejich pracovní horlivost. Do osamělosti se dostanou. když neberou ohled na názory jiných, začnou se utápět v maličkostech či ve fantasii.
Sexuální vnímavost podporuje pocit dobrodružnosti, hledání pravdy. Sexualitu tlumí nedostatek čestnosti a loajality, ztráta důvěry v partnerství.
Sexuální popud mohou proměnit ve prospěch svých idejí, spojovat idealismus a mysticismus, což může příznivě ovlivňovat hmotný svět.

Kozoroh
Nejlépe pracují strukturálním a ukázněným způsobem. Pracovní vypětí bývá podněcováno osobní ctižádostí, snahou po úspěchu. Mají schopnost vytvářet a uskutečňovat plány, což jim dává možnost pracovat ve správní oblasti. Toto postavení naznačuje také striktní dodržování pravidel a zákonů, přehnanou přísnost v soukromé oblasti.
Pro příznivou sexualitu je nutná povinnost a čestnost ve vztazích.
Sexualitu poškozuje ztráta důvěry, ztráta emocí ve vztahu. Dostavuje se potom strach ze ztráty moci a kontrola ve vztahu.
Jejich kázeň je výrazná a mohou mnoho dosáhnout. Očekávají úspěch, když plní své povinnosti.

Vodnář
Nejlépe pracují v kolektivech s humánní, politickou nebo sociální motivací. Převládá ideál svobody pro sebe a své bližní.
Odcizení může nastat od osob, které jsou konzervativní nebo mají jiné názory. Mnohdy se dostavuje vzepření se vůči autoritám, nadřízeným osobám.
Sexuální chování může být aktivováno něčím mimořádným, nevšedním.Sklon k sexualitě přátelské, bez závazků.

Ryby
Mají velkou potřebu sloužit jiným. Nesnadno se soustřeďují nebo dodržují své závazky. Mohou hrát roli mučedníka, trpitele. Připisují vinu jiným za své vlastní nesnáze.
V intimním vztahu mají schopnost léčit, zjemnit sexualitu ve spirituální uskutečnění. Nevýhodou je představa, že nikdo nemá právo na jeho sexualitu, která patří všem, kdo o ni požádá.
Integrace zde uzavírá směs snění a skutečnosti, poesie a praxe.

Vesta v domech
popisuje životní oblast, kde budeme omezeni

1.dům
Věnuje se vlastním zážitkům, poznává svoji osobnost, své cíle, je sebestředný. Nemusí vyhledávat dlouhodobé vztahy.
Cílevědomost a vytrvalost mohou vést k velkým výkonům.

2.dům
Hledá zajímavé zdroje obživy pro sebe a své bližní. Je možno prožít omezení ve vztahu k penězům, k pohodlí, k smyslnosti.
Smyslem je donutit člověka k rozvíjení svých schopností.

3.dům
Sklon k rozšíření osobního intelektu, nových vědomostí a informací a jejich rozšíření do jiných kruhů.
Je možno očekávat omezení v komunikační oblasti, aby se člověk mohl soustředit na objasnění vlastních idejí. Může se vyskytnout pocit méněcennosti v záležitostech intelektu a komunikaci.
Důležitou roli hraje intelektuální práce.

4.dům
Naznačuje péči o dům a rodinu. V mladších létech může mít odpovědnost a práci v rodině, ta bude později pokračovat. Spojení s rodinou a péče o ní.
Na základě rodinných závazků může být omezena osobní volnost, svoboda.
Doporučuje se vyrovnat s domácími potřebami, požadavky.

5.dům
Zabývání se dětmi. Mají mnoho dětí, rádi o nich hovoří, mají vztah k umění.
Pokud příliš zjemní energii lásky, může nastat přílišná sexuální zdrženlivost nebo omezenost, bez spontánnosti.
Toto postavení naznačuje umělecké povolání nebo pozici v záři jevištních světel.

6.dům
Důležité postavení, angažuje se účinně pro práci.
Případné zdravotní nesrovnalosti se dávají do pořádku sebeléčbou, správnou péčí o tělo, výživou, cvičením a pozitivním myšlením.
Snaha po zdokonalování, pokud se nepřehání, může být velmi užitečná.

7.dům
Pracovní energie se obrací k partnerství, manželství.
Protože Vesta má snahu spíše po nezávislosti, snadno mohou vzplanout konflikty. Ty lze řešit kompromisy a společnou snahou. Osoba se mnohdy upne na první vztah.

8.dům
Cítí se přitahováni k okultním a nadsmyslovým oblastem.
Nesnadno nachází partnera. který snese jejich sexuální intenzitu. Tak se zde mohou prožít nesrovnalosti a škody.
Komplikace mohou vzniknout kvůli penězům nebo sexualitě.
Je nutno učit se vyrovnávat a rozdělovat vlastnictví.

9.dům
Symbolizuje intenzívní hledání pravdy a zprostředkování moudrosti.
Dává schopnost vytvářet idealistické obrazy, vzdalovat se od hrubého, materialistického pojetí světa.
Extrémní lpění na vlastní filosofické soustavě může přitáhnout náboženský nebo politický fanatismus. Může zamezit rozšiřování spirituálního obzoru.

10.dům
Vroucná oddanost svému povolání a společenskému postavení.
Mezi silné vlastnosti patří kázeň, zásadovost, vůle silně pracovat. Je li Vesta blízko MC, může naznačovat i spirituální poslání, určení.

11.dům
Osobní požadavky naplňuje práce v kolektivu. Důležitá jsou souladná přátelství.
Při poškození v přátelství nebo kolektivu je možno zažít různá omezení. To napomáhá k lepšímu poznávání povah lidí.
Je zapotřebí svá přání a požadavky pevně vymezit a definovat, aby se člověk mohl věnovat svému ideálu.

12.dům
Postavení nese nezištné sloužení a sledování spirituálních hodnot.
Potřebuje soukromí. Vyhledává samotu a izolaci, život je naplněn hlubokou vírou.
Potíže – minulost je zatížená strachem z veřejného odhalení, náboženského pronásledování, strachem z chyb.
To může být překážkou spirituálního vývoje, mohou se vyskytnout zakořeněné sexuální obavy.
Ty je možno ovládnout vírou.

Aspekty Vesta k planetám
představují, jak může být soustředěný princip zařazen do jiných dílů osobnosti

souladné aspekty naznačují bezproblémovou směs energie nesouladné pak konflikt mezi osobní spokojeností a ostatními potřebami, aby překlenuly faktory stresu.

Vesta – Slunce
Princip vesty se spojuje s osobností. Základním životním cílem je práce, sebeurčení, zodpovědnost.
Souladné aspekty naznačují osobu souladnou k sobě samé, se schopností osobní integrace, která má své ideály a smysl pro zodpovědnost. Dovede ovládnout své sexuální hodnoty.
Nesouladné aspekty mohou naznačovat těžkosti mezi pracovními zájmy a osobním životním cílem, což může vést k neschopnosti vytýčit si odpovídající existenční dráhu. Může se projevit frustrace a sexuální odmítání, obavy před intimitou a upoutáním se. Celkový zmatek a bezcílnost vlastního směru může vzbudit obavy a stres. Silné upnutí na sebe sama může být důvodem k osamělosti.
Osvobození se od těchto problémů spočívá ve vývinu účelného vnitřního bodu, na který se nařídí osobní energie, aby se s touto vizí přišlo do souladu.

Vesta – Měsíc
Princip Vesty se spojuje s emocemi a city v osobní oblasti.
Příznivé aspekty naznačují tělesně i duševně plodnou bytost, která mívá vesměs zájem věnovat se plně rodině nebo jiným lidem. Dokáže rozvinout pochopení a soucit, emocionální kontakty a reagovat na různé sexuální situace. Mohou mít otevřený a volný náhled na sexualitu.
Kritické úhly znamenají nepřijetí vlastních emocionálních potřeb. To může způsobit obavy před bližším rodinným spojením, mohou být problémy se sexualitou nebo plodností, mnohdy tito lidé podléhají velmi silnému citovému dojmu.
Je nutno uvolnit sevřené energie, ať již sexuální nebo citové povahy. Vhodné je také osvobození se od různých předsudků a zbytečných úsudků.

Vesta – Merkur
Princip Vesty se spojuje s duchovním vyjadřováním. Důležitou roli zde hraje soustředění myšlenek a sdělovací proces.
Souladné aspekty mohou naznačovat vysoce vyvinutý rozum, dobré soustředění, umění vést a sdělovat své myšlenky, zprostředkovat mínění a názory. Možno vyniknout ve zkoumání, bádání nebo v masových sdělovacích prostředcích.
Tvrdé aspekty mohou způsobit nesnáze ve vyjadřování, komunikaci. To je slabé soustředění v učení, studiu. sexuální problémy následkem nepochopení partnera.
Odstranění těchto problémů je možné, když si člověk ujasní svůj osobní cíl, vytříbí své myšlení a zbytečný balast odvrhne. Pak je možné porozumění.

Vesta - Venuše
Vesta se spojuje s ženskou láskou a sexualitou. Kombinace těchto sil může naznačovat nezávislý náhled v intimním vztahu.
Souladné aspekty dávají schopnost cítit svoji ženskost v sexuálním výrazu, v citovém pochopení ženské duše, zjemnění sexuálního výrazu uměleckou formou nebo spirituální cestou.
Tvrdé úhly mohou naznačovat nesoulad mezi prací, povoláním a partnerstvím. Mohou se projevit jako psychická nebo fyzická frigidita, obavy před intimitou, puritánská sexuální morálka nebo opak toho.
To je možno zvládnout propojením všech energií v těsném svazku, ustavením morálního kodexu.

Vesta – Mars
Vesta se spojuje s mužským principem jednání a rozhodnosti – to posiluje schopnost svou energii soustředit a vést pomocí vůle. Pozitivní aspekty ukazují na souladné propojení osobních aktivit s intimitou. Sexuální energii umí používat pro nějakou věc, ideu.
Tvrdé aspekty naznačují omezené vyjadřování mužské energie, což může vést k psychické a fyzické prázdnotě, neschopnosti v intimním vztahu, uchopení se nějaké iniciativy a dovedení k ukončení, uskutečnění.
Mnozí zrozenci se snaží pocit mužské nedostatečnosti kompenzovat agresivním pohlavním chováním.
Řešení je pud a vůli nasměrovat k určitému cíli.

Vesta - Ceres
Princip výživy se pojí s obětavostí a potřebou soustředění.
Souladné aspekty naznačují intenzívní se zabývání rodinou, důležitá je společná práce a spiritualita.
Nesouladné aspekty naznačují odcizení se rodičovské roli, bezdětnost nebo sterilitu, konflikty mezi rodinnými povinnostmi a osobním požadavkem samoty. Zaneprázdnění v zaměstnání.
Řešení tohoto problému je, když se člověk naučí uvádět do souladu své požadavky s povinnostmi, které má k jiným lidem. Potvrzují to mnozí rodiče, kteří spojili intenzivní rodinný život s existenčním postupem.

Vesta – Pallas
Je to silná kombinace, která se může soustředit na vizionářství. Souladné aspekty zjemňují sexuální energii na uměleckou, politickou, intelektuální nebo spirituální činnost. Aspekt může naznačovat také velkou léčivou sílu.
Napjaté aspekty naznačují závoru v projevu intelektu a tvořivosti. Silná vnitřní tvořivost může vést k sociálnímu a partnerskému osamocení. Někdy se vyskytuje i politický fanatismus.
Řešení těchto problémů může přijít formou inspirace.

Vesta – Juno
Princip sebe obnovy se spojuje s přáním vztahů. Lze usuzovat na takovou životní dráhu, která začíná poznáním sebe sama a končí touhou po spojení s jinými.
Příznivé aspekty naznačují snadné a vážné spojení s jinými, tříbení a zdokonalování svého partnerství, spojení spirituality a sexuality.
Problematické aspekty mohou naznačovat rozpor mezi osobními potřebami a požadavky partnerství, strach ze vztahů, izolaci, mohou se pro partnera obětovat nebo být na něm závislí.
Tyto problémy se mohou překonat, když se osobní potřeba spojí s potřebou závazného partnerství.

Vesta – Jupiter
Jupiter Vesta se pojí s touhou po expanzi. Naznačuje schopnost uskutečňovat své vize nad rámec povinností.
Souladné aspekty mohou naznačovat snahu po pravdě a vědění, schopnost nalézt potřebné detaily a spojit se s celkem. Sexuální síla Vesty se může uložit do oblasti politiky nebo vyučování.
Nepříznivé aspekty naznačují konfliktní potenciál mezi osobní životní filosofií a tím, co prospívá celku.
Tyto osoby ( podobně jako náboženští fundamentalisté) snadno propadají víře, že jejich filosofie je nejlepší pravdou. Někdy tato osoba nabere na sebe mnoho povinností, že posléze nemůže dodržet sliby. Potíže může vzbudit přílišné zdůraznění pohlavnosti nebo přemrštěné sexuální obavy.
Tento problém je možno překonat tak, když se do svých fantasií nalije víra, naděje a optimismus.

Vesta – Saturn
Vesta se spojuje s přáním po upevnění struktury, což ukazuje na soustředěné a intenzívní energie.
Příznivé aspekty odpovídají osobě se sebekázní, opravdovostí, schopností houževnatou snahou a prací dosáhnout vytýčené cíle, dát jim solidní základ, upevnit je. Je to člověk, který se pečlivě věnuje svým povinnostem.
Tvrdé aspekty naznačují konflikty mezi osobními potřebami a povinnostmi vůči jiným. Výsledkem bude zanedbávání povinností, přijímání velké zodpovědnosti, extrémní ctižádost, sexuální obavy.
Řešení je v nalezení rovnováhy mezi zodpovědností a časem určeným k vlastní radosti.

Vesta – Uran
Vesta se spojuje s individualitou a intuicí. Obdarovává schopností vnímat univerzální impulsy.
Souladné aspekty ukazují na schopnost inspirace, intuitivní vnímání, schopnost pro vědeckou práci, okultní studia, schopnost přijímat nové politické, spirituální nebo revoluční názory. Někdy zastávají názory sexuální svobody.
Tvrdé aspekty naznačují napětí mezi přáním ulpění ve struktuře na jedné straně a touze po obnově a změně na druhé straně. To může vést k vzepření se vůči povinnostem, k nespolehlivému chování, které pohřbí dlouhodobé závazky. V politické oblasti tyto aspekty vytvářejí „rebely pádného důvodu“. Někdy se také zrozenci vyznačují sexuálním chováním, které se odklání od obvyklého, morálního kodexu.
Řešení těchto problémů může nastat když se člověk upne na určité inovace a reformy, které do starých řádů vnesou konstruktivní a působivé změny, nebo když vnese nový řád do starých struktur.

Vesta – Neptun
Vesta se spojuje s transcendentální touhou. Tato kombinace sil posiluje oddanost spirituálním a uměleckým ideálům.
Souladné aspekty mohou být známkou hlubokého spolucítění, soucitu s potřebnými. Mohou vyznačit dlouhodobě spirituální cestu, nebo intenzívní příchylnost pro krásná umění. Někteří zrozenci používají sexuální vztah, aby zakusili Neptunovo mystické sjednocení.
Tvrdé aspekty bývají známkou narušené koncentrace a zmatku ve vlastních povinnostech. Může se jednat i o nesprávné, špatné vnímání skutečnosti, což posléze vede k přílišnému sebezapření, zbytečnému sebeobětování, zklamání se v sexualitě, ochlazení spirituality, útěk od skutečnosti.
Vyřešení těchto potíží je v nalezení souladu mezi skutečností a touhou po mystickém spojení.

Vesta – Pluto
Vesta se spojuje s transformačními silami. Toto spojení naznačuje, že člověk se osobně bude zajímat o přeměnu společnosti. Příznivé aspekty popisují osobnost, která dovede nahromadit velká kvanta energie a vést k pronikání do neznámých oblastí. Je možno také proměňovat sexualitu v regenerační, léčivé nebo osvěžující síly. Tyto aspekty mohou také naznačovat, že člověk dává svou osobní moc do služby spirituálních nebo sociálních ideálů.
Tvrdé aspekty naznačují vnitřní rozpor v člověku – zda má své síly a svou moc použít pro osobní nebo nadosobní cíle. To může vést k tomu, že člověk zablokuje své potřeby moci nebo je použije destruktivním způsobem. Může se projevit i sexuální nucenost, přehnaný strach ze smrti, přemrštěná egocentrika, společenská izolace.
Řešení těchto problémů znamená vést svou moc ke konstruktivním sociálním proměnám.

  |   Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |    
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021) zkontrolován programem HTMLPad