luna

Astrology Pacific

slunce
 
Astrologická praxe
Astrological Practice
 Výklad aspektů dle Sabiánských symbolů

Následující text je z informace o listopadové schůzce ostravských astrologů

Další bod programu bylo využití Sabiánských symbolů pro absolutní hodnotu aspektu. Každá planeta tvoří aspekty s ostatními devíti planetami a nemusí to být aspekty zařazené do skupin hlavních nebo vedlejších aspektů. Hned to bylo předvedeno na horoskopu Hitlera. Jeho Slunce má aspekt k Luně 114,1° Sabiánský symbol pro 115° zní:
Na muže se silnou vůlí sestoupila Vyšší moc.
Klíčová poznámka: Odpověď duchovních sil na integraci osobnosti, k níž došlo pozitivními snahami, v nichž byla užita vůle. Klíčové slovo: Znamení neobvyklé síly a vnitřního nadání, "úspěch", pro nějž jsou duchovní předpoklady. Výklad: Člověk, který trénoval svou vůli a představivost a používal je pozitivně v řešení životních problémů, je obdařen vyšší silou a může se stát skutečným vůdcem své kultury.
Pro aspekt 69° mezi jeho Saturnem a Plutonem platí Sabiánský symbol:
Toulec plný šípů.
Klíčová poznámka: Člověkův agresivní přístup k přírodnímu životu jako základ přežití a dobytí. Klíčové slovo: Dobytí. Výklad: Je to symbol člověka dobyvatele. Vítězí nad zevní přírodou, nepřátely, ale také nad svými instinkty a omezující mocí Ega - překážky jsou překonány.
Pro aspekt mezi konjunkcí Marta s Venuší ke Slunci je 15° (mínus 360°)=345° zní Sabiánský symbol:
Důstojník provádí instruktáž svých mužů před předstíraným útokem za hradbou živého plotu.
Klíčová poznámka: Potřeba znovu důkladně projít jakýkoliv komplexní nebezpečný sociální rituál, v němž jsou použity nebo vyvolány síly. Klíčové slovo: Valorizace. Výklad: Je očekáván konflikt, příprava musí být dokonalá. Člověk má se svou karmou (znamení Ryb) - s duchy minulosti - umět bojovat jako válečník schopný strategie. Ve znamení Ryb se narodilo mnoho generálů a admirálů.

Na tuto informaci reagoval pan Turnovský:

Aspekty z hlediska sabiánských symbolů
875 otázku odeslal(a) Turnovský v Neděli 11.Listopadu 2001 11:43:46
http://www.rezonance.info
Je milé shledat, že naši vážení ostravští kolegové se zabývali naší tezí, že Sabiánské symboly jsou též nápomocny při výkladu aspektů. Viz hlášení o průběhu listopadové schůzky na stránkách našeho ctěného kolegy pana Tichého.

Jenže věc má svůj háček. V naší astrologii pracujeme s cyklickými fázovitými aspekty, které se pnou od 0° přes 180° až k plným 360°. Výpočet se provádí tak, že od délky rychlejší planety se odečítá poloha planety pomalejší a výsledek se zaokrouhluje nahoru. Pokud hledáme vztah mezi planetou a hrotem domu, nebo abstraktní prvkem, odečítá se od pozice planety pozice hrotu domu nebo abstraktního prvku. Příklad: planeta a ascendent. Pokud leží planeta na stejném stupni jkao ascendent, je vzdálenost 0°, pokud leží na stupni descendentu, je v opozici (180°) k ascendentu, pokud leží 2° od ascendentu ve 12. domě je fáze 358°. Samozřejmě, že významy symbolů mohou mít světlou a stinnou stránku.

Ve výše uvedeném příkladu jsou z tohoto hlediska některé příklady špatně vypočítány.
a/Lunární fáze: Luna 6° Kozoroha 38´ (276°38´) Slunce 0° Býka 48´ (30°48´) Luna je rychlejší, tedy 276°38´ - 30°48´ = 245°50´ = 246° čili 246. sabiánský stupeň:
SCÉNA 17: ABSTRAKCE
Úroveň druhá: emocionálně-kulturní
FÁZE 246: (Střelec 6): KRIKET.
Klíčová myšlenka: Rozvoj pohotovosti ve skupinových situacích , které prověřují kolektivní cíle.

Každá společnost je založena na vzájemném působení a souhře mezi skupinami lidí, z nichž každá je stmelena nějakým, alespoň dočasným cílem. Jedinci uvnitř skupiny je přisouzena určitá role ve hře a určená pravidla se musejí respektovat. Hra učí nejen osobní zdatnosti, ale i férovosti a spolupráci. Tam, kde najdeme tento symbol, je zdůrazněna hodnota podřízení individuální vůle či vůle ega kolektivním kulturním modelům. Několik symbolů Scény Sedmnáct (Střelec) se vztahuje ke hrám či skupinovým rituálům, protože jsou "ab-strahovány" z každodenního sociálního chování a užívány jako výchovné prostředky k rozvíjení skupinového vědomí a individuálního smyslu pro zodpovědnost ve skupině.
Toto je první symbol padesáté pětičetné sekvence. Vypovídá o důležitosti rozvíjení SOLIDARITY VE SKUPINĚ.

B/ Saturn 13° Lva 28´/ Pluto 4° Blíženců 40´ (Saturn rychlejší)
133°28´- 64°40´ = 68°48´= 69. sabiánský stupeň

Scéna pět: OBJEVOVÁNÍ
Úroveň druhá: emocionálně-kulturní
FÁZE 69 (Blíženci 9): TOULEC PLNÝ ŠÍPŮ.
Klíčová myšlenka: Agresivní postoj člověka k přírodnímu životu, nutný pro přežití a dobytí.

Toulec a šípy symbolicky představují schopnost člověka rozšířit dosah svého působení při dobývání přírody a zabíjet nepřátele za účelem vybudování širší základny kolektivního rozvoje kultury a organizované společnosti. Symbol šípu vnitřně obsahuje a předpokládá proražení do terče. Lidská mysl je v podstatě takovou trans-prorážející aktivní silou; prochází skrz předmět, na nějž je zaměřena. Snaží se proniknout skrz a do pozadí překážek, které má na trase, a to obvykle znamená pro překážku zničení. Na vyšší úrovni - např. v zenovém cvičení lukostřelby - je překážkou ego.

Na tomto čtvrtém stupni čtrnácté pětičetné sekvence fází cyklického procesu lidské existence vidíme archetypální symbol Muže-Dobyvatele. Může jít o dobývání buďto vnější přírody, instinktivních popudů, či omezující moci Ega. Je to vždy DOBYTÍ (PŘEMOŽENÍ).

C/ Venuše 16° Býka 42´/ Slunce 0° Býka 48´ (Venuše je rychlejší)
46°42´- 30°48´= 15° 54´ = 16. sabiánský stupeň

Scéna Dvě: POTENCE
Úroveň první: akční

FÁZE 16 (Beran 16): VE SVĚTLE ZÁPADU SLUNCE JE VIDĚT DUCHY PŘÍRODY A JEJICH PŮSOBENÍ.
Klíčová myšlenka: Sladění s vnitřním nábojem neviditelných sil přírody.

Ve světle osobního naplnění (symbol západu slunce a moudrosti) může být člověk schopen ustavit životodárný kontakt s přírodními silami. Tyto síly působí v každém okamžiku růstových procesů, avšak individualizovaná mysl člověka bývá příliš zaujata prací na vědomě stanovených cílech, než aby byla schopna zaznamenat konkrétní přítomnost neviditelných (či "okultních) sil v činnosti. Tyto síly tvoří svébytnou říši života každé planety, jsou přítomny v planetárních "biosférách". Jsou to neindividualizované, vázané energie, tvořící substrát všech životních procesů - tudíž také procesu integrace na úrovni planety-jako-celku, tj. planety jako organismu s jeho automatickými systémy růstu, udržování a organického rozmnožování. Zmíněné přírodní síly působí v planetárním organismu jako řídící a vyvažující-harmonizační faktory, trochu jako endokrinní systém v lidském těle; a v pozadí tohoto systému je o něco skytější síť čakrálních energií, vztažených k práně - energii sluneční. A právě když je tato energie méně dominantní - tedy symbolicky při západu slunce - nebo když je energie těla oslabena nemocí, půstem či smyslovou deprivací, lze snáze tyto "duchy přírody" vnímat a dávat jim formu, která symbolizuje povahu jejich působení. Tyto formy jsou v závislosti na kulturně-obrazném výrazivu každé lidské společnosti odlišné, udržují si však určité základní podobné charakteristiky. Pokud tento sabiánský symbol vstoupí do vědomí člověka, pídícího se po významu, měl by být chápán jako výzva k otevření mysli vůči možnosti přistupovat k životu holistickým a neracionálním, intuitivním způsobem.

Toto je první stupeň čtvrté pětičetné sekvence cyklických fází - volání po ZNOVUNABYTÍ POTENCIALIT. Také to znamená proces, kdy se jakoby "stáváme malým dítětem".

D/ Mars 16° Býka 23´ / Slunce 0° Býka 48´ (Slunce je rychlejší)
30°48´- 46°23´ = -15°35´ + 360° = 344°25´ = 345. sabiánský symbol

SCĚNA DVACET TŘI: SDRUŽENÍ
Úroveň: individuálně-mentální
FÁZE 345 (Ryby 15): DŮSTOJNÍK DÁVÁ INSTRUKCE SVÝM MUŽŮM PŘED SIMULOVANÝM ÚTOKEM POD OSTROU PALBOU.
Klíčová myšlenka: Každému složitému a skrytě nebezpečnému společenskému rituálu, v němž je zjevně či skrytě užita síla, musí předcházet důkladný nácvik.

V pátém symbolu série, vypovídající o konfrontaci s nadosobní skupinou nebo s okultní mocí, vidíme obraz, který znovu syntetizuje to, co čtyři předchozí symboly spíše naznačily než předestřely. V sociálním životě stejně jako v okultismu lze kdykoli očekávat konflikt; je třeba se na to připravit. V závěru velkého cyklu - v zodiaku ve znamení Ryb - je hluboce usazený boj, který je do značné míry nevyhnutelný. Může se jednat o boj proti duchům nenaplněné minulosti – proti "neprožitému životu”, nebo o konfrontaci s nahromaděnou karmou, které jsme se snažili vyhnout. Mnozí generálové a admirálové se narodili právě ve znamení Ryb. S pravidly hry - alespoň co se týče tradičních forem válečných - se lze seznámit. Nebezpečná hra se dá nacvičit, podobně jako naši astronauti donekonečna nacvičovali každý krok přistání na Měsíci. Nelze tolerovat individuální nerozvážnost a zbrklost. Dobře zakomponovanou roli musí hrát dokonce i promyšlená oběť - stejně jako musí být promyšlená oběť důležité figury v šachu.

Toto je poslední symbol Dvacáté Třetí Scény. Celá scéna pojednává o procesu integrace jedince do společenského Celku, společenství, okultního Bratrstva. Jejím závěrečným klíčovým slovem může být ZHODNOCOVÁNÍ. Celé scéně dominuje pojem skupinové hodnoty.
Turnovský

Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.