www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologická praxe      Vertex (VX) a Antivertex (AV)Charles Jayne a L.Edward Johndro zavedli nezávisle na sobě do moderní horoskopie pojmy Vertex a Antivertex. Vertex je v horoskopu místo, kde první vertikála protíná ekliptiku na západě. Protilehlý bod se nazývá Antivertex. Prakticky se Vertex spočítá tak, že:
a) zeměpisná šířka místa zrození se odečte od 90°.
b) imum coeli horoskopu - radixu se považuje za medium coeli a při šířce získané dle bodu a) je pak Ascendent hledaným Vertexem. Bod v opozici je Antivertex.
Účinky Vertexu a Antivertexu nejsou dodnes důkladně prozkoumány

Antivertex

je hluboký, subjektivní pocit. Co je skryto, o čem nikdo neví a přece to ovlivňuje jednání druhých lidí, neboť to skrytě vyzařujete. Co vyzařujete, je to vaše slepá skvrna, ale o tom nevíte, druzí o tom také nevědí, ale vnímají vaše vyzařování. Očekávaná reakce druhých je jiná, než jste očekávali a vy se ptáte - proč? Je to jako, když máte stejný kufřík jako mafiáni, v tom mafiánském jsou peníze v tom vašem nejsou a na nádraží si je prohodíte. Ta mafie na to přijde, pošlou na vás zabijáky, honí vás po schodech a po tom nádraží, a když vám dojde proč - musíte utíkat a nechápete proč, ani vás nenapadne pustit ten kufřík. Tak na tom antivertexu je, že jste si vyměnili kufřík a na vertexu je mafie, že vás honí. Je to místo v našem podvědomí až nevědomí. Je to psychický Ascendent, díra do hlubokého nevědomí. Jsou to naše kořeny hluboko v zemi. Ukazuje subjektivní a naše nejméně kontrolované vlastnosti, které se vynořují do našeho vědomí. Takže o něm ani nevíme, přesto z nás vyzařuje a lidé se k nám nepochopitelně chovají a my to nechápeme. Při tranzitu přes náš Antivertex si často vlastní hloupostí a ignorováním souvislostí si zpečetíme osud na dlouho dopředu. Antivertex je to, co si každý zavaří sám. Občas z nás něco vyzařuje a lidi i psi reagují podrážděně.

Příklady:

Neptun konj. Antivertex druhého = seznámení, okouzlení, láska na první pohled.

Saji Baba má v horoskopu Lilith v 10.domě v kvinkunxu k Jupiterovi na Antivertexu a to ho vystavuje pokušení duchovní moci.
V televizi běžel seriál o Leonardovi da Vinci. K mé velké radosti řekli, že se narodil ve 3 hodiny ráno místního času ve Vinci...Radix se mi líbil, symboly na hrotech také, ale když jsem doplnila symboly pro osu Antivertex - Vertex, zažila jsem překvapení. Připomínám, že je to osa: Antivertex zachycuje v nás něco, o čem nevíme, co je ukryto v našem nevědomí. Přesto v našem okolí vyvolává svým vyzařováním určité reakce, které se nám zdají nepochopitelní a bez souvislosti - to je Vertex. Antivertex je úzce navázán na stupeň Ascendentu, na čas zrození.

Horoskop císařovny Sisi má ve 12.domě Lilith v těsné konjunkci s Antivertexem- tedy napojena na hluboké pocity nevědomí.

.....V Jungovi narůstá vnitřní tlak. V roce dochází Antivertex na Dračí hlavu - (sabiánský symbol: „ zlomených kmenů na písku pouště" - evokuje představu světa po atomové válce nebo zániku Atlantidy) a Jung má apokalyptické vize....

Direktivní Vertex stojí na sestupném uzlu, Antivertex na Dračí hlavě - tedy vlastně na karmickém Ascendentu. Direktivní Vertex tak spolu se sestupným uzlem představuje sabiánský symbol: „horníci fárající z hlubokého dolu". Jungovým dolem byly hlubiny nevědomí...

..V roce 1944 lze zemský trigon doplnit na zemského Draka. Jednak je Velký trigon součástí osy Antivertex - Vertex, takže se Drak automaticky vytváří a také direktivní Mars vstupující do Ryb se podílí svou konjunkcí s Antivertexem na obrazu hlavy - čenichu Draka...

Vertex

je to, co přijde nečekaně, co nás zaskočí. Přijdou vám události a vy se ptáte, kde jsem k tomu přišel, proč se mi to stalo, proč mně to udělali? Je to nejméně osobní, tedy nejosudovější bod horoskopu. Jeho poloha nám ukazuje oblast, v níž jsme obětí vrtochů a přání ostatních lidí, kteří do našeho života zasahují zcela náhodně. Je to bod, kde jsme vydáni na milost a nemilost druhých lidí. Je to náš psychický Descendent. Je to místo, kde naše koruna stromu naráží na jiné koruny. Vertex je to, co nám zavaří jiní, známý „z ostudy kabát".

Vertex jsou náhlé události, které naše nevědomí přitáhlo. Zkuste si to představit, že máte něco, co jste omylem přebrali mafii a nic o tom nevíte (AV), a teď vám jde pořád o život a nechápete, co proti vám ti lidé mají (VX).

Příklady:

...V horoskopu Clintona je zvláštní Chiron. Stojí na sabiánském symbolu: „Gang zlodějů se skrývá". Je ve znamení Vah - mezilidských vztahů. Svědčí o jakémsi starém „zranění" v této oblasti, poloha Antivertexu ho spojuje s nevědomím. Vertex je umístění, které činí tyto obsahy zjevnými prostřednictvím jiných lidí.
V době, kdy vypukla aféra se stážistkou, vstoupil Chiron s Antivertexem v symbolických direkcích na Lilith radixu a stal se tak součástí Bisextilu....

....Princ Charles se ženil 29.7.1981. V té době stál tranzitující Neptun na Vertexu jeho horoskopu. Je na něm sabiánský symbol: „imigranti vyplňují formality pro vstup do nové země". Vertex je součástí velké konfigurace Dýky o níž se píše v knize Klíč k astrologické mandale. Spojuje Dračí hlavu sabiánský symbol: „Vdova nad otevřeným hrobem", Ascendent s jeho šokující zkušeností z konfrontace s „hippies" a samozřejmě místo nevědomí, od nějž se vše odvíjí - Antivertexem...

...Hitler uslyšel poprvé Wagnerovu hudbu ve dvanácti letech, možná o trochu dřív, konjunkce Venuše Mars dochází na Vertex zhruba v jedenácti letech. Hitlerův Vertex leží v Plejádách, blízko navazuje konjunkce Neptun Pluto, která se v roce 1889 už začíná formovat...Hitlerův Antivertex - místo nevědomých tendencí, jakási „stopa minulých inkarnací nebo pobytů" - je napojen na Wágnerův Uranus...Oblast Plejád je sama o sobě zajímavým místem. Přináší proslulost jasnozření, ale také slepotu a násilnou smrt...

...Ascendent události 11.září 2001 leží přesně na planetě Saturn v desátém domě horoskopu USA a je doprovázen tranzitem Merkuru. V sekundárních direkcích stojí na Saturnu Lilith a Dračí hlava na Vertexu...

Když přes Vertex tranzitoval Saturn ing.Popelka se oženil

Zdroje:
Definice dle Milan Špůrek: Encyklopedie západní astrologie
Příklady dle Milada Smrčková: Klíč k astrologické mandaleJiný pohled na Vertex má ing. Zdeněk Bohuslav v časopise Astro 27/2001

Vertex v nativitě má co činit s naší každodenní prací. Není to pracovní status jako představuje MC, je to výstup, kde pomocí tranzitů a direkcí můžeme pozorovat změny výsledků práce. Sleduje tak hlavní změny v práci a metodách, kterými se něco vytváří (nové zaměstnání či typ práce na čem zrozenec pracuje). Vertexové domy získáme, když z vertexu uděláme hrot 7.domu a dále dělíme horoskop po 30°. Dostaneme oblasti zkušeností, kde se planetární energie projevuje svým výsledkem. Vertexové domy tak vypovídají o tom, jak člověk zachází se svou prací.

Finley uvádí, že v horárním horoskopu vertex ukazuje pravděpodobný výsledek otázky jakožto výsledek nynějších podmínek. Jestliže současné podmínky budou beze změny trvat, pak vertex ukazuje, co se pravděpodobně stane.
Zdeněk Myslikovjan: Moderní učebnice astrologie

Klasické pravidlo Trutiny Hermes počítá s osou ASC - DESC. V učebnici autor uvádí se, že u uměle vyvolaných porodů jsou lepší výsledky s osou Vertex - Antivertex (Umí jen program Johannes).
Působení Vertexu dodnes nebylo důkladně prozkoumáno.
Vertex umějí spočítat astrologické programy Johannes, Astrolog APAS, StarLogin, StarLite pro Windows 95, Nebeský kalendář a novější verze NK Plus, ASTROLOGER'S Assistant Version 3.11
email ze dne 28-04-2002

Pane Tichý,
k Vertexu nemám lauter co bych připojil, ale k horoskopu da Vinciho Vás upozorním na čas 21.40 LMT uváděný v německých databázích. Vizionářský Neptun u MC, vizionářský Střelec u Ascendentu ... Slunce v tvořivém 5. domě, ... vládce Asc v III. domě

Mějte se dobře
Tonda Baudyš jr.
www.astrolab.czDne 31-05-2002 došel email z adresy monros@iol.cz Pěkný den p.Tichý,

jednu dobu jsem na netu na všechny strany posílala dotaz na vysvětlení bodu Vertex a Antivertex,dnes jsem našla na vašich stránkách pár zajímavostí...beru...jenže,co se děje v případě,když v synastrii jsou tyto body vzájemně prohozeny ...jak si to vysvětlit?

F.Kořínková


Příspěvek Kat z www.mountainastrologer.com Sunday, June 23, 2002 - 02:20 pm:

Hello, I'm new too and I discovered also this board last night!

From what I can tell from my own experience, the vertex is a highly sensitive point, especially when activated my someone else planet, any planet I would say. Some people say it is also a point of "bad fated surprise", it means that if you want something, you will get it but it doesn't say by which means, and you might regret your wish!!
I didn't experience it like this but rather, if someone's planet is activating it by conjonction, as an hypnotic phenomena linked to my own expectations (maybe it is the same thing?...)

Haló !, já jsem nová také a objevila jsem též tento panel minulou noc!

Z toho, co mohu říci z mé vlastní zkušenosti, vertex je vysoce citlivý bod, zvlášť když je můj aktivovaný někoho jiného planetou, jakoukoliv planetou, já říkám. Někteří lidi říkají: to je také bod "špatného osudného překvapení", to znamená, že chcete-li něco, vy to dostanete, ale to neřekne "co za to", a možná, že bys mohl pak litovat svého přání!!
Já jsem nezažila to takhle, ale spíše, jestli něčí planeta je aktivující konjunkcí, jako hypnotické úkazy spojený s mým vlastním očekáváním (možná to jsou stejné záležitosti?...)


But one thing that I am sure is that the vertex is linked to fate encounters, since it appears systematically conjonct the ASC or Desc in Composite charts of very important relationships.

That is a little bit of what I know about the Vertex, I hope I was clear (Saturn in Gemini!), I would also like to hear about other's experience about it?
For example, I could not say what it would mean if it is conjonct the South Node and the part of fortune in the 8th in Cancer square Venus-Black Moon in Libra in the 10th? Anybody made research on this kind of figure?

Ale jednou věcí, kterou jsem si jista, je to, že vertex je spojený s osudovým setkáním, od té doby, co to se objeví systematicky konjunkci ASC nebo DESC v kompozitním diagramu velmi důležitých partnerských vztahů.

To je trochu toho, co já vím o vertex, doufám, že já jsem byla jasná (Saturn v Blížencích!), já také jako se doslechnu zkušeností jiných o tom?
Například, já jsem nemohl říct, jaký je význam jestli se spojí jižní uzel a bod štěstí v 8.domě v Rakovi kvadratura Venuše-Černý Měsíc ve Váhách v 10.? Udělal někdo výzkum tohoto druhu figury?
By Kat on Sunday, June 23, 2002 - 02:20 pm


The Mountain Astrologer's Message Board: General Astrology Topics: The vertex esp. in synastry

--------------------------------------------------------------------------------
By Urania on Sunday, June 23, 2002 - 12:26 am:

Hello to all from a newbie..
Firstly thank you to all for keeping me up most of the night since I discovered this board...I have been studying astrology for about 6 years now and as you all know cant get enough of it (must be the Aquarius Asc and Moon...forever searching for new horizons!)
The Vx is not a very widely discussed point and I am having a tough time trying to understand it for the past year or so. I know it is a fated point and right now it is important for me since tr. Saturn is conj my Vx (in the 4th/5th). My concern is as follows. My friend has his Saturn, which by the way is his 7th (as well as 8th and 9th tradit. ruler)house ruler exactly conj my Vx. (Saturn is posited in his 12th). To make this more interesting he is experiencing his Saturn return now.
We have many more contacts but this one just keeps nudging me. I would love to hear your views, experiences and any advice/comments on the Saturn / Vertex relationship.

Ahoj! všem nováčkům..
Za prvé děkuji všem a stále jsem vzhůru většinu noci od té doby, co já jsem objevila tuto tabuli...Já jsem studovala astrologii asi 6 let nyní a jak vy všichni znáte sklon dostat dost z toho (musíte mít ve Vodnáři ASC a Měsíc...navždy hledání nových obzorů!)
VX není velmi široce diskutovaný bod a já jsem měla obtížnou dobu se pokusit rozumět tomu vloni nebo tak. Já vím, to je osudný bod a právě teď je důležité pro mě od té doby kdy tranzitní Saturn je v konjunkci s mým VX (v 4th/5th). Můj zájmech je následující. Mého přítele Saturn, který mimochodem je jeho 7. dům (právě tak jako 8. a 9. tradiční vladař) vládce domu přesně v konjunkci s mým VX. (Saturn je předpokládaný v jeho 12.domě). Abych toto udělala zajímavější on je zkušenost, jeho Saturn vrací se nyní.
My máme mnohem víc kontaktů, ale tento jen pokračuje v šťouchnout mě. Ráda uslyším vaše názory, zkušenost a jakýkoliv rady/komentáře k Saturnu / Vertex vztah.

Good night to all...I am finally exhausted...will have to catch up on the other posts tomorrow

Smiles
Urania
Pozdrav na dobrou noc všem...já jsem nakonec vyčerpaná...bude muset vtrhnout na další poštu zítra
Úsměvy
URANIAAstrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.