Astrology Pacific 2       |       Astrologická praxe 1      |       Astrologická praxe 2Hledání neznámého času narození.
Přednáška Ing. Jaroslava Popelky na schůzce ostravských astrologů dne 13. 4.2002

Způsob osvětlím na názorném příkladu zrození jisté ženy, u níž známe pouze běžně udávané datum narození. Jiný údaj není znám.
Datum je 26.10.1955.

Prvým krokem je vypracování horoskopu bez astrologických domů se znamením Berana na Ascendentu v základní poloze, pro poledne 12:00 hod. SEČ. Polední čas zvolíme proto, že jde přesně o střed dne. Zeměpisnou polohu zadáme pro Českou republiku - Ostravu na severní Moravě.

Po vykreslení odečteme pro pravé poledne SEČ následující postavení planet:


Uran - 2°16' Lva 	 	Merkur - 14°21' Vah 	 Saturn - 21°17 Štíra
Jupiter - 27°24' Lva 	Neptun - 18°08' Vah 	 Noda - 18°26 Střelce
Pluto - 28°17' Lva 	 Slunce - 2°15' Štíra 	 Luna - 0°44 Ryb
Mars - 8°20' Vah 	 	Venuše - 16°46' Štíra 

Nejrychleji se pohybující planetou v horoskopu je Luna, což je též příčinou, že tuto její vlastnost využijeme k upřesnění času zrození.

Nyní jsou možné dva extrémy: žena se mohla narodit jednak buď brzy ráno, např. v 00:05 hod., jednak až pozdě večer např. ve 23:55 hod. Pro časné ranní zrození by postavení Luny bylo na 24°22' Vodnáře, pro pozdní večerní zrození by Luna stála na 7°12' Ryb. O uvedeném datu se tedy mohl Měsíc nalézat v rozmezí přibližně od 24° Vodnáře do 7° Ryb. Chyba by tedy mohla být max. cca 7° úhlových.

Pro takovouto korekci platí zásada: čím více "divočejších" událostí či úmrtí v rodině člověka jehož čas zrození korigujeme, tím vyšší pravděpodobnost přesnějšího výsledku.

Seznam událostí pro korekci:

	

 leden 2002 - rozvod; 		srpen 1992 - úmrtí matky;
 červen 1998 - úmrtí syna; 		18. červen 1977 - sňatek;
 duben 1998 - úmrtí otce; 

Ke korekci budeme používat následující predikční metody:
1. Symbolické (primární) direkce; klíč: 1° úhlový na ekliptice = 1 rok života.
2. Sekundární direkce; klíč: 1 den po zrození = 1 rok života.
3. Tranzity; jimi nazýváme aspektaci pohybující se planety k postavením, jež tato planeta (nebo jiné prvky) zaujímala v horoskopu stálém (radixu).

Příklad k symbolickým direkcím: Slunce stojí na 2°15' Štíra, Saturn na 21°17' Štíra; a 21 - 2 = 19 (skoro přesně). Slunce v horoskopu ženy symbolizuje muže, Saturn je principem nějakých potíží a problémů, čili tato žena má v horoskopu naplánováno, že kolem svých 19-ti let by mohla zažít nějakou vážnou situaci či potíže s muži, popř. také Slunce jakožto princip tvůrčí energie či tvořivosti udává, že 19-tý rok oné ženy by mohl být důležitý pro její tvůrčí ambice, např. škola, práce a pod.
Nebo: Slunce cca 2° Štíra, Venuše cca 17° Štíra; 17 - 2 = 15; takže kolem 15-ti let mohla zažít nějakou lásku se spolužákem.

Příklad k symbolickým direkcím: Pluto stojí na cca 28° Lva. Posuneme-li jej o 3° na cca 1° Panny, tvoří nyní skoro přesnou opozici na Měsíc. Luna představuje matku. Takže se oné ženy budeme ptát: neměla matka kolem Vašich tří let nějaké zdravotní problémy? A ona řekne "ne, to bylo v mých 5-ti letech". A to pak znamená, že bychom museli Měsíc posunout o asi 5° dopředu.

Příklad k sekundárním direkcím: Pokud mě bude zajímat 20-tý rok života, tak se podívám na umístění planet 20-tý den po zrození a sleduji, zdali toto nové postavení planet (v onom 20-tém dni života po narození) nedělá nějaké aspekty k natálním polohám v horoskopu zrození.
Příklad k tranzitům: Zde mě zajímá postavení planet v okamžiku určité události v životě onoho člověka, a sleduji, zdali postavení planet v horoskopu oné události nedělá nějaké aspekty k natálním polohám planet.

V prvém kroku prováděné korekce uvedenými predikčními metodami je nutné sledovat, zdali se nevytvářejí nějaké aspekty na direkční polohu Měsíce, a současně zdali Měsíc v direkcích nedělá nějaké aspekty na ostatní prvky v horoskopu. V této první fázi upřesňování je tedy těžištěm práce Měsíc !!
Takže vezměme úmrtí matky v srpnu r. 92, kdy bylo ženě (její dceři) necelých 37 let. Posuneme tedy všechny planety v horoskopu o 37° dopředu, čímž se Luna dostane na 7°44' Berana. A nyní se pozorně podíváme zdali posunutá Luna netvoří nějaké aspekty k natálnímu horoskopu. Přitom zjistíme, že Luna teď tvoří poměrně přesnou opozici na natální Mars, jenž je na 8°20' Vah. Měsíc symbolizuje matku a Mars symbolizuje tak zvané "Malé neštěstí", t.j. nehody, úrazy, nemoci a pod. Za jistých okolností by tedy mohla uvedená opozice Luna - Mars signovat úmrtí matky.

Ale mějme však na paměti co jsme uvedli na začátku, že totiž se Luna může pohybovat až 7°. A na 14°21' Vah stojí Merkur, takže kdybychom Lunu posunuli dopředu ještě o dalších 6°, tvořila by opozici s Merkurem. Zde je nutno uvést, že Luna opozice Mars spíše odpovídá úmrtí matky, než Luna opozice Merkur. V tomto případě tedy zatím nemám jistotu, které postavení natální Luny odpovídá uvedené události. Podívám se tedy na další možné aspekty.

Když posuneme natální Slunce o 37° dostane se v symbolických direkcích na 9°15' Střelce. Stejným posunem se Neptun dostane na 25°08' Štíra, takže do kvadratury s natální Lunou mu chybí cca 12°. Avšak natální Luna (7°44' Vah) by nyní tvořila ne sice zcela přesnou, ale přece jen kvadraturu na Slunce v symbolických. direkcích stojící na 9°15' Střelce. Zde vyvstal počátek tušení, že Lunu bude třeba posunout o 6°÷7° dopředu, a že čas zrození tedy není v poledne, ale hodně blíže k půlnoci. Pro potvrzení počínajícího tušení si provedeme výpočet v sekundárních direkcích.

Pro úmrtí matky je v sek. direkcích situace následující: pro uvedené datum a polední čas je Luna na 14°47' Raka. Slunce je v sek. direkcích postaveno stejně jako v symbolických. direkcích, takže zůstává na 9°15' Střelce. Merkur v sek. direkcích stojí na 7°58' Střelce. Z číselných údajů plyne, že kdyby v natálním horoskopu byl Měsíc poněkud blíže k 7° Ryb, tak by k němu stály v sek. direkcích v kvadratuře jak Slunce (9°15' Střelce) tak též Merkur (7°58' Střelce). Takže zde je již možno lehce tušit, že kdyby Měsíc byl poněkud posunut k 7° Ryb, tak by při úmrtí matky činil v direkcích daleko více aspektů.

Nyní se podíváme blíže na období duben ÷ červen 98, kdy v období těchto dvou měsíců došlo k úmrtí jak ženina otce, tak syna. Víme, že Pluto jednak se v tranzitech pohybuje velmi pomalu, jednak že jako přirozený vládce Štíra symbolizuje drastické události, např. úmrtí, a také hluboké krize zajišťující nějaké vnitřní proměny člověka. V tom období oněch dvou až tří měsíců se Pluto nalézal kolem 7° Střelce v kterémžto postavení Pluto stojí cca 1 rok. A to je nyní právě ten krok, kdy začneme věřit, že postavení Luny v natálním horoskopu kolem 7° Ryb je asi to její správné postavení, neboť v takovém případě by v uvedeném období Luna aspektovala v direkcích Pluta, stojícího v té době v okolí 7° Střelce.

Asi je možné předpokládat, že pro matku je daleko drastičtější smrt jejího dítěte (syna) v mladém věku, než smrt jejího jistě daleko staršího manžela. V době úmrtí syna Pluto stál na 6°35' Střelce. Takže zde také možno předpokládat, že ženina natální Luna by mohla stát kolem 6°30' Ryb, aby při úmrtí syna byla přesná kvadratura tranzitujícího Pluta na Měsíc. A zde již můžeme předpokládat na cca 80%, že umístění natální Luny je třeba změnit na cca 6,5° Ryb.

Nyní si vezměme svatbu ženy v červnu 1977, kdy jí bylo 21,5 roku. Nyní v symb. direkcích (1°=1 rok) posuneme všechny planety o 21,5°. Pak vidíme, že po posunu se v symb. direkcích dostane Merkur na 6°03' Štíra, takže kdybychom již natální Lunu měli posunutou, tak by tento Merkur na ni činil trigon. Tato konstelace ovšem není zcela typická pro svatbu, ale může zde signovat, že svatba se uskutečnila z rozumových příčin. T.zn. že zde nemusel být cit, ale Merkur jakožto vládce Blíženců a Panny zde udává nějaké uvažování a rozhodování.

Když si posuneme v symb. direkcích Měsíc o oněch 21,5°, dostane se na 22°26' Ryb, kde nečiní žádné aspekty. Byl-li by však posunut ještě o oněch 6,5°, byl by na cca 29° Ryb. V tomto postavení by již dělal kvinkunx na Jupitera, kvinkunx na Pluta a kvinkunx na Neptuna. Takže i zde mi uvedené postavení napovídá, že natální Lunu je třeba posunout o cca 6°÷7° vpřed.

ilustrace Také se ještě podíváme na sek. direkce, kde by v čase svatby stál Měsíc na 22°23' Střelce, což je v sek. direkcích poloha Luny stále pro onen polední čas narození. Kdyby ovšem byl Měsíc posunut o těch 6,5° vpřed na cca 29° Střelce, dělal by skoro přesný trigon na Jupitera v natálním horoskopu, což je klasický aspekt pro svatbu ženy. Současně by též dělal trigon na Pluto a sextil na Merkur. Takže zde již bylo jasné, že natální Měsíc musí být posunut na cca 7° Ryb, čímž by se při uvedených událostech vyskytovaly současně důležité aspekty v souvislosti s Měsícem.
Tím jsme ukončili první krok korekce při němž jsme přibližně zjistili, kde asi ona natální Luna ženy má vlastně stát.

Ve druhém kroku je východiskem postavení Pluta v čase synova úmrtí na 6°35' Střelce (viz výše), odkud dedukujeme, že čas narození ženy bude podstatně blíže k půlnoci předmětného dne. Takže sestavíme horoskop pro čas narození ženy blízký k půlnoci, a zvolíme čas 23:00 hod. V takto opraveném horoskopu již Měsíc stojí na 6°40' Ryb.

Nyní si musíme znovu projít direkce a také tranzity, avšak nebudeme se zaměřovat na aspekty Měsíce, nýbrž na aspekty čtyř základních domů, t.j. Asc., (Desc.), M.C. a (I.C.).

Vezměme si tedy ženinu svatbu, která byla 18.6.1977. Proveďme sek. direkce (1 den = 1 rok života). Zjistíme, že progresivní (v sek. direkcích) M.C. se dostane na 16°49' Býka. Podíváme se, zdali nedostáváme aspekty. Vidíme Venuši na 17°20' Štíra, takže zde dochází skoro k přesné opozici progresivního M.C. na Venuši. A v horoskopu ženy se aspekt M.C. na Venuši (také na Slunce nebo na Jupiter) často vyskytuje u svatby. Venuše je vztahová planeta (např. manželství) a uvedené události odpovídá. Jupiter se pro datum svatby v sek. direkcích dostane na 27°28' Lva a vytvoří přesnou konjunkci s progresivním Ascendentem, ležícím na 27°16' Lva. A rovněž skoro přesnou konjunkci s Plutem, stojícím na 28°18' Lva. A pokud víme že v direkcích konjunkce Ascendent. na Jupiter je jedna z klasických konstelací pro svatbu, nalézáme zde potvrzení našeho upřesňujícího předpokladu, že čas narození ženy bude někde těsně kolem 23:00 hod. SEČ.

Planeta Pluto "zamíchaná" v uvedené konjunkci signifikuje, že svatba znamenala pro uvedenou ženu obrovskou proměnu v jejím životě, v němž se muselo sňatkem hodně změnit.

Měsíc stál pro datum svatby v sek. direkcích na 27°46' Střelce, čili progresivní Měsíc tvořil trigon na Jupitera a trigon na Pluta v upraveném natálním horoskopu. Takže Měsíc v sekund. direkcích v trigonu k Jupiteru nebo Plutu do natálního horoskopu může u ženy signovat svatbu. V symbolických. direkcích bylo progresivní M.C. na 16°19' Býka, čili zde dochází ke konjunkci I.C. (16°19' Štíra) s Venuší v upraveném natálním horoskopu.

Slunce v symbolických. direkcích stojí na 24°25' Štíra, takže tvoří poměrně přesný kvinkunx na M.C. upraveného horoskopu, jenž je na 24°36' Berana. V ženském horoskopu Slunce symbolizuje muže a M.C. představuje nějaké společenské postavení. Kvinkunx je vždy volba, t.j. nějaké rozhodování se. Takže tato žena patrně zvažovala, resp. rozhodovala se mezi společenským postavením a sňatkem, což později také potvrdila. Merkur v symbolických. direkcích stojí na 6°21' Štíra, tvoříce tak skoro přesný trigon na Lunu (6°40' Ryb) upraveného natálního horoskopu. Je-li Merkur planeta myšlení a rozumu, tak nám zde potvrzuje, že svatba byla skutečně spojena s rozumovým uvažováním.

Uran v symbolických. direkcích stojí na 23°58' Lva a činí tak téměř přesný trigon na M.C. upraveného natálního horoskopu.

Nyní se ještě podíváme na tranzity, t.j. postavení planet v den události, zde tedy 18.6.77, vidíme že Saturn stál na 13°48' Lva, t.j. přibližně na Ascendentu. Saturn stojí na Ascendentu když do života vstupují nějaké problémy a osobní situace člověka se stává tíživější. Uvedené později žena potvrdila, neboť zpočátku novomanželé bydleli společně s rodiči a tím vyvstávaly různé problémy.

Po výše uvedených zpřesňováních je možno říci že 23. hod. narození je již poměrně přesná.

Vraťme se ještě k úmrtí matky a sekund. direkcím. V nich leží progresivní M.C. na 2°25' Blíženců - a činí tedy přesný kvinkunx na Slunce v upraveném natálním horoskopu. Slunce v horoskopu m.j. symbolizuje též autoritu, což pro dítě jistě matka je. Zde tedy kvinkunx znamená nějakou volbu v souvislosti s životní autoritou, a navíc je to ve 4. domě, čili týkající se někoho z rodiny. To opět odpovídá poznatkům, že při úmrtích se často v horoskopech vyskytují ne kvadratury jak bychom čekali, ale kvinkunxové aspekty.

Nesmíme však zapomenout, že u sekundárních direkcí jsou aktivní (fungují) také aspekty mezi progresivními prvky horoskopu navzájem. Astrolog Weinfurter uvádí poučku, že "v sekundárních direkcích aspekty mezi progresivním prvkem a natálním prvkem lépe fungují u lidí, kteří se nevyvíjejí nebo vyvíjejí pomalu, zatímco aspekty mezi progresivními prvky navzájem jsou častější u lidí intenzivně pracujících na svém vývoji".

Progresivní Ascendent stojí na 8°41' Panny, progresivní Slunce stojí na 9°43' Střelce, takže se vlastně mezi nimi vytvořila kvadratura. A navíc progresivní Merkur stojí na 8°41' Střelce, takže mezi progresivními Ascendentem a Merkurem se také vytvořila přesná kvadratura.

V tranzitech při úmrtí matky stál Saturn na 14°30' Vodnáře, což je blízko Descendentu, t.j. opozice na Ascendent. To opět signuje potíže či problémy v mezilidských vztazích.

Také si můžeme všimnout, jak tranzitující Saturn mapuje hlavní osy ženina upraveného natálního horoskopu. Při svatbě stál Saturn na Ascendentu, při úmrtí matky stál Saturn na Descendentu a při úmrtí otce stál Saturn na M.C.

Při úmrtí otce stály v sek. direkcích (tranzitující) planety: Uran na 12°20' Vodnáře, t.j. prakticky na Descendentu; Saturn na 23°39' Berana, t.j. prakticky na M.C.; Pluto na 7°44' Střelce (R), což je skoro přesná kvadratura na Měsíc, navíc byl retrográdní, takže se neustále přibližoval do přesné kvadratury s Měsícem, kterou tak upřesňoval. A když se Pluto takto přiblížil na přesnou kvadraturu s Měsícem (cca za dva měsíce) tak ženě zemřel syn.

Takže podíváme-li se na úmrtí syna, tak Uran se dostal na 12°39' Vodnáře, což je pořád dosti přesná konjunkce s Descendentem; Pluto se dostal na 6°34' Střelce do 5. domu (dům dětí) a stál tak v takřka přesné kvadratuře s Měsícem pořád stojícím na 6°40' Ryb v 8. domě - domě smrti. Zde jsme si ověřili, že při upraveném čase ženina zrození na 23:00 SEČ již i hroty domů "pracují" v horoskopu velmi přesně.

K poslednímu "doladění" času zrození v rozmezí vteřin použijeme upravenou Hermovu váhu (Trutina hermetis). Uvedené pravidlo nám říká, že Měsíc při zrození ukazuje kde stál při početí hrot jednoho ze základních domů (t.j. 1., 4., 7. nebo 10.). A naopak hroty základních domů při zrození ukazují, že na jednom z těchto míst při početí stála Luna.

Po příslušném výpočtu právě naznačenou metodou zjistíme, že k početí této ženy došlo dne 24.ledna 1955 v 19:23:45 hod., a že při početí stál Měsíc na 12°34' Vodnáře a Descendent na 6°40' Ryb.

Z uvedeného plyne další - v pořadí druhé - upřesnění tak, že v postavení na 12°34' Vodnáře leží Descendent a na 12°34 Lva tedy leží Ascendent, M.C. nyní leží na 25°37' Berana a I.C. na 25°37' Vah. Pro tuto polohu hrotů domů je přesný čas zrození 23:03:47 hod. uvedeného dne. Výše popsané aspekty při direkcích a tranzitech se v tomto zkorigovaném natálním horoskopu ještě dále zpřesní.

Po takto provedené korekci můžeme nabýt úplné jistoty o správnosti provedené korekce pomocí rodinných příslušníků nebo důležitých osob ze života zrozence (-kyně). Při porovnání horoskopů těchto lidí s horoskopem zrozence (-kyně) dostáváme dosti často planety přesně na některý z hrotů základních domů.

Takže např. dcera ve svém natálním horoskopu měla m.j. Merkur na 25°37' Berana a Venuši na 25°07' Berana. A v horoskopu ženy (matky) je po korekci M.C. také na 25°37' Berana, tudíž jde o přesnou konjunkci.

Nyní by se někdo mohl ptát, proč vlastně vůbec k takovému pohnutému osudu dochází a hlavně, je-li vůbec, tak jak je takovýto osud v horoskopu signován. V prvém přiblížení je slabý náznak již při svatbě, kdy progresivní Ascendent (který vlastně mapuje osobnost) ženy se dostal v sek. direkcích do přesné konjunkce s Jupiterem a Plutem. Jupiter jako planeta právních (uzákoněných) svazků, má často význam při svatbách. Zde se tedy dostal do konjunkce s Plutem, ukazující, že pravděpodobně půjde o vztah v němž bude dotyčná osoba nucena se neustále měnit; navíc Pluto přece jen symbolizuje nějaká duševní muka, takže tento vztah může obsahovat také nějaká duševní utrpení. Ale hlavní náznak nespočívá pouze v uzavřeném manželství.

Podíváme-li se blíže na zkorigovaný natální horoskop ženy, musíme si všimnout dvou zásadních věcí: Jednak je to silně obsazený 4. dům (4 planety), z nichž tři jsou ve znamení Štíra. Jednak jde o člověka jenž je ve svém životě silně ovlivňován svým nevědomím aniž to sám tuší.

Ze silně obsazeného 4. domu usuzujeme, že tento člověk má bohaté vnitřní obsahy, nebo také bohatou minulost. Vodní domy (4., 8. a 12) obecně ukazují na to, co se odehrávalo v našem dřívějším vývoji; to ale nevíme, neboť je to uloženo v našem nevědomí. A Štír signuje drastičtější události, takže pokud Saturn stojí ve vodních znameních, zvláště pak ve Štíru, pak je dán velký potenciál pro duševní utrpení. Je to proto, že Štír představuje v podstatě emoce v akci a Saturn nám ukazuje, kde nebo na čem má člověk usilovně pracovat. Takže při Saturnu ve Štíru by měl zrozenec tvrdě pracovat na své emoční rovině, t.j. dát si do pořádku své emoce a také způsob práce (činnosti) svých emocí.

Zde je nutno si uvědomit, že Saturn ve Štíru není sám o sobě problémem. On pouze poukazuje na to, abychom si dali do pořádku svou emoční rovinu. Když totiž člověk se svými emocemi neumí pracovat, např. nechce, nebo se z jakékoliv příčiny bojí navázat emoční vztah k druhému člověku, tak si své emoce podvědomě sám blokuje, čímž si nechtěně vytváří problémy. A právě proto tam stojí Saturn a radí "obrať se a zapřemýšlej nad sebou, jinak budeš mít problémy".

V tomto smyslu podobné postavení v horoskopu se Saturnem ve Štíru ve 4. domě měla Marylyn Monroe, která rovněž nezvládla svou vnitřní emotivní rovinu.

Důležité je vždy všímat si znamení na Ascendentu a jeho vládce, kteří ukazují to nejryzejší z individuelního života a osudu jedince. Vidíme Ascendent ve Lvu a Slunce jako vládce Ascendentu se nachází ve 4. domě a ve Štíru. To naznačuje, že tato osoba bude v současném životě každopádně přivedena do kontaktu se svými vnitřními obsahy, které má uloženy někde ve svém nevědomí. A to je podstata toho o čem astrologie vlastně je. Člověk buďto tuto nabídnutou radu přijme a bude se snažit svou emoční rovinu dát do pořádku a vyřešit si své problémy, nebo, pokud to člověk sám neudělá, tak je k tomu přiveden životem a zkušenostmi, které v jeho průběhu nabývá.

Planety ve 4. domě jsou zcela protichůdné. Neptun - kolektivní nevědomí, oceán, tedy kolektiv a ani náznak nějaké individuality; Slunce - výsostně individualistická planeta, a také radost; Saturn - starosti, omezení, Saturn v konjunkci s Venuší dává pocit méněcennosti (Venuše jako vládce Býka představuje hodnotový systém - umět se radovat ze sebe, svého těla a pod.), kdy člověk může mít pocit že za nic nestojí, neboť není hezký, nemá peníze a pod.

Z toho se dá usuzovat, že i ve vědomí dotyčné osoby se budou často tyto uvedené kvality střídat - chvíli bude působit kolektiv, pak zase touha po individuálním radostném a tvůrčím životě, pak zase povinnosti, starosti, plnění příkazů (Saturn), a pod. Z toho se dá usoudit, že ve vnitřní rovině takového člověka působí protichůdné tendence a je možno říci, že takový člověk se jen těžce "vyzná" sám v sobě.

Uvedené uskupení planet ve 4. domě a ve Štíru je podtrženo Lunou, která v ženském horoskopu má význačnou roli. A Luna zde stojí v 8. domě v Rybách jimž vládne Neptun, a současně zde také nabývá kvality 8. zodiakálního znamení v pořadí - Štíra. Představuje-li v klasické astrologii Měsíc naši duši, naše nevědomí a 8.dům je domem Štírovským, t.j. transformace a vnitřní očista, pak je zde vidět, že současný život zrozence má sloužit k očištění jeho duše, tedy že tento člověk se na své vnitřní rovině musí hodně změnit. A pravidlem zde na Zemi je, že uvedená vnitřní očista probíhá právě přes výše diskutované bolestivé záležitosti.

Také vidíme, že Luna stojí nejen v 8. domě, ale také v Rybách, které představují tu nejhlubší část našeho nevědomí. A Rybám vládne Neptun zde stojící ve 4. domě, který odpovídá Měsíci a Raku. Víme také, že Ryby s Neptunem jsou "tajemné", všechno zamlžují a rozumem zde nic nepořídíme; takže tito lidé se ke svému duševnímu životu a nevědomí nebývale těžce dostávají, neboť jej mají jaksi zamlžen a tím jen málo zpřístupněn.

Při pozorném vnímání vidíme z právě diskutovaného postavení Měsíce a Neptuna, že zrozenec má vlastně dvojnásobně zdůrazněn fakt, že se bude jen nesmírně obtížně orientovat ve svém duševním životě, a spíše tedy že na oné duševní či emoční rovině dotyčného člověka může být chaos.

Pokud jde o děti, tak 5. dům - dům dětí - je ve Střelci, a vládce 5. domu (Střelce) Jupiter je ve skoro přesné konjunkci s Plutem, z čehož lze usuzovat, že děti mohou být zdrojem těžkých a složitých situací, jež mají zajistit, aby dotyčný člověk začal pracovat na své vnitřní proměně. Jupiter sám jako vládce Střelce představuje náboženství, filozofii, hledání smyslu života, takže ona smutná událost se synem měla onu ženu přinutit aby začala měnit, transformovat, svůj dosavadní smysl života.

V posledních 10-ti letech zažila ona žena 4 silné rány : matka, otec, syn, manžel. Zde je tedy signováno, že tento člověk má něco zvláštního s mezilidskými vztahy, že jeho vztahové vědomí je něčím silně poznamenáno. 7. dům je ve Vodnáři, vládce Vodnáře, Uran, je v 12. domě. A je také známo, že pokud je vládce 7. domu ve 12. domě, nebo vládce 12. domu v 7. domě, tak že jde o karmické vztahy a vazby k ostatním lidem. Zde je 12. dům v Raku, čili karmické vztahy se budou hodně odvíjet v rodině.

Důležitá také je přesná kvadratura Uranu se Sluncem (2°42'). Vládce 7. domu - partnerství - činí kvadraturu na Slunce, jež vládne Ascendentu. Ascendent je individualita, osobnost, jíž patří horoskop, 7. dům - Vodnář, Uran - jsou vztahy k ostatním lidem. Takže pokud je mezi Uranem a Sluncem kvadratura, tak lze usuzovat, že zrozenec má silně nabourané partnerské vědomí, ale na vnitřní, t.j. nevědomé rovině, na níž to není na první pohled zřejmé.

Podle přednášky zpracoval ASTROLOG
Ing. FIBICH Lubomír
20. 4.2002 Ostrava
tel. 59 663 83 00Z diskuzního fora paní Čapkové:

Petr B Člen # Zasláno: 7.2.2007 12:58 -
kennaz
Můj mail má paní Dagmar nebo ho lze zíslat na fóru Astrolabu u primárních direkcí. Ráno jsem napsal dlouhý příspěvek, ale server se rozhodl jinak. Tak zkráceně. Ajzinova metoda vychází z použití vládců a hrotů domů. Říká, že při realizaci události musí pracovat všechny prvky horoskopu. Je náročná na čas, proto existují i jednoduší varianty. Doporučuji se podívat na www.astrohit.com. Problémem může být v tom, že jde vesměs o články v ruštině. Pracuje se se symbolickými direkcemi vzhledem k jejich dobré návaznosti na události v hmotné pláni. Problémem je vždy určit vhodnou událost nebo události v životě.O bjektivně nejlepší výsledky dávají události spojené s osami. Tam je minimalizováno riziko různých systému domů. Z toho důvodu např. svatba, to znamená 1,4,7,10, ale také nejdůležitější 3, ve smyslu uzavření smlouvy, potom to funguje. Pokud,ale např.v průběhu roku po svatbě se narodí dítě, musíme uvažovat i 5 či 11 atd. Je to dáno zkušeností a hlavně na intuici astrologa co vybere. Musí si však uvědomit, že nehledá dobu narození, ale čas "spuštění" natálního horoskopu, který je první událostí v tomto životě. Proto je třeba důležitý údaj u smrti otce falcona, zda zemřel v nemocnici, zda šlo o dlouhodobé problémy atd. Tím se k základním 1a, nebo 10 přidává 12,6 atd. Výsledkem je potom vymezení časových úseků, kdy mohlo k zkoumané události dojít. Teprve potom začíná vlastní upřesňování času. Já končím vždy primárními direkcemi. Kontrola je ovšem možná všemi dalšími technikami,počínaje tranzity, eklipsemi, sek.dir., atd.Z krátka kdo co používá.

Zlata Člen # Zasláno: 9.2.2007 21:48 -
Zlata
Dívala jsem se na ty stránky v ruštině co doporučoval Petr B. Je to pěkné čtení, rusky ještě umím pořád tak dobře, že tomu rozumím. Myslím,že bych to zvládla přeložit, pokud by byl zájem. Jen byste se mnou museli mít trpělivost, mám toho rozdělaného moc. A ještě jak by to bylo s případným uveřejněním na internetu, zda je to legální, když uvedu odkaz i autora.

Petr B
Člen # Zasláno: 13.2.2007 18:05
Na úvod pár slov i otazníků. Jak jsem napsal výše, pojem čas narození pro mne znamená bod "spuštění" natálního horoskopu-tedy první událost. Tedy co je tím časem, který hledáme? První nadechnutí, přeříznutí pupeční šňůry....? Názory se se různí, ale často se čas rektifikace neshoduje s časem oficiálně zapsaným do porodní knihy nebo uvedeným matkou. Rozdíly mohou být dost značné v obou časových směrech. Z tohoto důvodu hovořím o "spuštění". Co je tímto bodem? V této chvíli je mou subjektivní představou, že je to bod nebo tedy čas, kdy si duše plně uvědomí, že se nachází v časoprostoru zvaném země. Toto uvědomění je první událostí, kterou se spouští řetěz situací, zvaných osud. Protože je člověku v rámci jeho teritoria dána svobodná vůle, může svobodně na navozené situace reagovat. Pokud reaguje,nastane událost a my ji můžeme objevit a popsat různými astrologickými technikami. Ty situace, které nebyly vzaty v potaz nebo možná lépe, u kterých si nejsme naši reakci schopni uvědomit, jsou sice v horoskopu naznačené, ale chybí nám k nim patřičná událost.
Proto je základní podmínkou pro úspěšnou rektifikaci vybrat vhodné události z našeho života. Dalším kritériem je, aby událost byla pokud možno časově osamocena v co nejširším časovém úseku, takříkajíc vyčnívala svým významem. Proto se doporučuje používat události typu operací, traumat, smrt blízkých apod. Tedy událostí,které zasahují všechny roviny našeho těla, od tělesné až po emocionální.
Důvodem pro vyhraněnost události je, že jinak dochází ke splývání jednotlivých signifikátorů a promisorů událostí a tím ke komplikaci při snaze po zúžení časového intervalu.

Petr B
Člen # Zasláno: 14.2.2007 14:35
Další otázkou,kterou musíme řešit, je použitý systém domů. Z tohoto úhlu pohledu vyplývá snaha opřít se o základní úhly horoskopu a tedy události, které jsou s nimi klíčově spojeny. Tím nám vychází, proč se tak často využívá událost typu svatby. V tomto případě jsou v činnosti zejména 1,4,7 a 10 dům. Tyto jsou vesměs v systémech domů stejné. Je vhodná také událost při které pracuje nejvíce domů. Jestliže např.většinou při narození dítěte u muže pracuje 4,5 a 11 dům u ženy k tomu přistupuje 7, v případě porodu v nemocnici 12 a další. Zde záleží na intuici astrologa,jakou variantu zvolí.
Obecně, pokud pominu případ, že neznáme ani datum narození, zde je potom možnost typologie, biolokace, kineziologie, regrese..., lze rektifikaci rozdělit zhruba do tří kategorií podle intervalu.

1)24 hodin nebo lépe +/-12
2)v rozsahu cca +/-3 hod
3)upřesnění v rozsahu cca 20-30 min. nebo méně

V tomto příspěvku chci uvést jednu z možných metod. Svého času byla na astrolotu uveřejněna velmi pěkná studie Ing.Popelky o hledání neznámého času narození a v současnosti druhá týkající se Olgy.H.
Bude možná zajímavé, pokud to časově zvládnu porovnat výsledky.

Prvním úkolem je tedy vymezit přibližně časové úseky, kdy mohla nastat událost, kterou používáme k rektifikaci. Ajzinova metoda je natolik náročná na čas, že existují některé zjednodušené postupy dávající podle zkušenosti autorů i mé dobré výsledky. Rešíme tedy bod 1).
Základem metody je, že v čase události jsou v činnosti a vzájemném vztahu domy charakterisující událost a vládci znamení ve kterých se nachází hroty zvolených domů v součinnosti s planetami a světly. Budeme tedy pro dvě světla a osm základních planet hledat časové okamžiky, kdy tyto podmínky splňují. Co to znamená. Spočteme horoskop na poledne daného dne. Zvolená událost nám vymezí použité domy. Svatba tedy 1,4,7,10 a 3, který představuje bod uzavření smlouvy, případně změnu bydliště ve společném životě atd. Pokud by předcházela dané události v časovém horizontu 3 měsíce před a 12 měsíců po jiná významná událost, např.narození dítěte, musíme uvážit i zapojení přináležijících domů 5 a další podle dané situace. V originále je použit Placidův systém domů. Není, ale žádné omezení pro vyzkoušení i jiných systémů. Zjistíme vládce použitých domů pro tento polední horoskop podle tradiční stupnice. Pluto je přiřazen Štíru, Neptun Rybám. Nesmíme zapomenout, že Merkur a Venuše vládnou ve dvou domech. Postupně pro každou planetu a světla zaznamenáváme časové úseky od 00hod do 24 hod daného dne, kdy buď planeta nebo světlo prochází zvolenými domy nebo hrot zvolených domů prochází znamením, kterému vládne zkoumaná planeta, či světlo. Pro všech 10 použitých prvků tak dostaneme časové úseky kdy splňují počáteční podmínky. Nejlépe graficky ve formě úseček, si výsledky seřadíme pod sebe a hledáme, v kterých časových úsecích pracuje všech 10 prvků (Slunce až Pluto) současně. Tím dostaneme vymezeno několik časových intervalů možných pro realizaci dané události. Obvykle jich objevíme 2-4. Ideální pro tuto práci je např. program typu Z8 nebo podobný, který umožní plynulé sledování pohybu při časové inkrementaci. Získané údaje jsou pouhým odhadem možné oblasti, kde se může nacházet spouštěcí bod. Po tomto kroku,přistoupíme k vlastnímu vymezení použitelnosti získaných intervalů. K tomu nám bude sloužit metoda centra Valorian (astrohit).


Trutina Hermetis
5672 otázku odeslal(a) Jiří v Pondělí 11.Října 2010 08:23:21
http://www.novinky.cz/koktejl/213705-v-britanii-se-narodil-chlapec-z-embrya-zmrazeneho-po-dvacet-let.html
by si v tomto případě asi nevěděla rady...

Re: Trutina Hermetis
1 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel v Pondělí 11.Října 2010 11:40:12
na tyhle výjimky se bude muset astrologie připravit

Re: Trutina Hermetis
2 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Pondělí 11.Října 2010 14:08:42
Já myslím, že na tom nic mimořádného není (tedy z astrologického hlediska, samozřejmě). To mimino se přece někdy narodilo, začalo samo dýchat, byla mu odstřižená pupeční šňůra, takže horoskop mu sestavit jde, a jestli bylo počato před devíti měsíci nebo před dvaceti lety je pro účely astrologie úplně fuk. Trutina Hermetis stejně většinou nefunguje.

Re: Trutina Hermetis
3 odpověď odeslal(a) Jiří v Pondělí 11.Října 2010 16:25:37
Osobně chovám velkou úctu ke starým metodám, mezi které Trutina Hermetis nepochybně patří.
S tím jejím fungováním/nefungováním je to sporné, ještě jsem nečetl žádnou seriozní práci, která by se touto metodou opravdu hluboce zabývala.
Uvedená situace ovšem staví Trutinu Hermetis do jiného světla. Pro početí před dvaceti lety nemá výpočetní aparát.
To je, alespoň z mého pohledu, závažná věc, která Trutinu Hermetis v těchto případech zcela diskvalifikuje pro účely rektifikace času narození.

Re: Trutina Hermetis
4 odpověď odeslal(a) falcon v Pondělí 11.Října 2010 18:46:07
Otázkou je, co je okamžikem početí. Domnívám se, že nastane tehdy, když se spojí vejce se spermií. V tom případě by mohlo být jedno, jak je ta spermie stará.
Mně spíš na tom dělá starost něco jiného: možnost, že bude počato dítě, i když dárce spermatu už bude dávno mrtev.
A nejen to: často si kladu otázku, zda není proti přírodě, pokud se ženě umožní otěhotnět i přesto, že by dítě mít neměla. Co když si tyto věci příroda nějak sama hlídá a my se opět snažíme "poroučet větru, dešti?!!! A co bude z dětí, jejichž genetické vklady se vlastně nikdy neměly setkat a genetické linie protnout? Je to opravdu všechno tak jedno?! Pochybuji...

Re: Trutina Hermetis
5 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel v Pondělí 11.Října 2010 19:00:50
Trutinu Hermetis lze použít na jakékoli období před narozením a obávám se že i po narození. Přestal jsem tuto metodu brát vážně v okamžiku, kdy jsem našel předepsaný vztah s diferencí 1 úhlové minutu 1 měsíc před porodem.

Re: Trutina Hermetis
6 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Pondělí 11.Října 2010 20:06:37
Ad 3:
Já také chovám úctu ke starým metodám, to mi však nebrání uznat, že i ve staré astrologii se dá najít spousta balastu. Zrovna tak jako v astrologii dnešní. Trutinu Hermetis jsem zhruba před 20 lety mnohokrát testoval, a dávala mi uspokojivé výsledky v méně než polovině případů. A to je málo. Nezavrhuji ji úplně, ale spoléhat se pouze na ni nelze. Existují mnohem spolehlivější rektifikační metody.
Ad 4:
Tak tak, Falcone. Taky jsem si takové otázky už nejednou kladl. Je mnoho věcí v současné medicíně, které vypadají jako velký pokrok, ale ve skutečnosti mohou být cestou do pekel. Takové umělé oplodnění, o kterém píšeš, je nepochybně jednou z nich.

Re: Trutina Hermetis
7 odpověď odeslal(a) falcon v Pondělí 11.Října 2010 20:49:09
Právě, Petře! V souvislosti s astroilogickým řešením početí jsem si právě uvědomil, že to může v mnoha případech být spíše zneužití astrologie, než skutečná pomoc.
Několikrát jsem o tom mluvil s primářem gynekologie, který dokonce vidí v některých případech, jak je aura ženy provázena duší dítěte, které "čeká" na inkarnaci. V takovém případě neváhá s pomocí, aby dotyčná žena otěhotněla. Vaprávěl mi otřesný případ ženy, která měla s otěhotněním velký problém. Když se to konečně podařilo, kvůli kariéře si to rozmyslela a šla na interrupci. To prostě člověk čumí, co je kolem plození dětí za možnosti, jak jít do pekel.

Re: Trutina Hermetis
8 odpověď odeslal(a) Radek v Pondělí 11.Října 2010 20:52:17
Ad.4) Spermie už vajíčko oplodnila, mrazí se už embrio.
Pro p.Trnku) Je velice jednoduché použít silná slova "cesta do pekel"atd.
Je to jistě závažný problém, jednoduché řešení nemá. Zas tak nepochybné to ale není. Takový člověk, obyčejně mění názor, když se ho to týká osobně. Potom už proti není.
Co bychom po mladé generaci chtěli? Můžou za to, že máme právě tu filozofii "poručíme větru dešti" díky níž potence výrazně poklesla? A to je jenom začátek. Teď bychom jim měli mít za zlé, že se snaží mít potomky jiným způsobem?
Jde se na to podívat i tak, že je povinností každého páru, pokusit se založit rodinu (když ovšem chtějí). Když to nejde normálním způsobem, tak jinak.
Obava že by se dotyčný neměl vůbec narodit je taky problematická. V podstatě nevíme. Co když to tak naopak má být. Problém je široký, ale silná slova tomu nepomůžou.
Jeden můj známí říkal "lidí je jak sraček". Je to pravda, ale jen do chvíle, kdy se mě to týká osobně.

Re: Trutina Hermetis
9 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Pondělí 11.Října 2010 21:08:08
Radku, možná jsem použil silná slova, ale Váš známý se svým úslovím, že „lidí je jako sraček“, má pravdu. A z tohoto hlediska je úplně jedno, jestli se to někoho týká osobně nebo ne. Počet lidí na Zemi už dávno překročil počet, který je tato planeta schopná uživit, ekologickou terminologií řečeno už dávno byla překročena nosná kapacita prostředí, a jak napsal Falcon, příroda už si to sama pohlídá. Což znamená, že počet lidí na planetě se musí drasticky snížit, mají-li se tady vůbec zachovat podmínky pro další existenci života. A je už v podstatě úplně jedno, jakým způsobem to příroda udělá. Nejméně 90 % lidské populace prostě v dohledné době vyhubit musí. A stavět se tomu na odpor nám nepomůže. Proto jsem o takových snahách napsal, že to je cesta do pekel. Je!

Re: Trutina Hermetis
10 odpověď odeslal(a) radekC v Pondělí 11.Října 2010 21:32:44
Řekl bych že je to dost radikální názor. Názory se ale různí, nikomu ho neberu.
Uvědomte si ale, že to co jste napsal, je zatím pouhá fantazie, nikdo neví co bude.
Přiznám se že jsem Vás pochopil předtím jinak. Myslel jsem že máte starost o genetický fond lidstva, ale teď to vypadá že se bojíte aby se nezvrátil jeho pomalý (nebo rychlý) úbytek.
Tomuto se na odpor nestavím, už jsem o tom taky slyšel. Přijímám to jako jednu z mnoha nepotvrzených hypotéz, v tomto případě hraničící s fantazií.
Myslel jsem že je debata o etičnosti medicíny v kladným smyslu, ne že čím hůř tím líp. Čím více lidí vymře, nebo se nenarodí, tím lépe ?

Re: Trutina Hermetis
11 odpověď odeslal(a) Jiří v Pondělí 11.Října 2010 21:44:22
Vraťme se k astrologii.
Píšeš, Petře, že existují mnohem spolehlivější rektifikační metody. Mohl bys, prosím, alespoň stručně popsat které to jsou?

Re: Trutina Hermetis
12 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Pondělí 11.Října 2010 21:53:19
Ad 10:
Byl bych rád, Radku, kdyby to byla jenom jedna z mnoha nepotvrzených hypotéz, hraničících s fantazií. Bohužel není. Na internetu se tuším loni nebo předloni objevila studie s názvem „Ropný zlom a nosná kapacita prostředí“, která se tímto tématem zabývala zevrubně a velmi fundovaně. Zkuste zagůglit, a možná se budete velmi divit.
Ad 11:
To mě chceš zkoušet, jestli rozumím astrologii? Nedávno jsi mi napsal, že se zabýváš rektifikací času narození J.R.Štefánika, a tak předpokládám, že je znáš. Proč se mě tedy ptáš?

Re: Trutina Hermetis
13 odpověď odeslal(a) falcon v Pondělí 11.Října 2010 22:34:50
Obávám se, že se v naš době střetává prastarý, církví podporovaný názor, že manželé musí mít děti.
Netuším, odkud tento důraz na "požehnané" manželství pochází, ale může být ve své podstatě scestný. Proč, to nám ukazuje sama příroda.
Je ale pravda, že mladí odsírají to, jak se na této planetě chovali rodičové, či prarodičové. Ale tak tomu vždy bylo. I o tom je genetika, či epigenetika.

Re: Trutina Hermetis
14 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel v Pondělí 11.Října 2010 23:36:15
nevím co uvede radek, trutina hermetis po mých experimentech je na tom podobně jako tzv. Jonášova metoda plodných dnů o stejné fázi Luny jako v radixu. Téměř každý měsíc lze najít okamžik, kdy si Luna s obzorem vymění místo pro jakýkoli zadaný vztah. Trutinu hermetis lze navíc aplikovat na radixy čehokoli nejen lidí.

Re: Trutina Hermetis
15 odpověď odeslal(a) Jiří v Úterý 12.Října 2010 08:33:39
Ano, Petře, zabývám se rektifikací Štefánika a proto bych rád znal i Tvůj názor na spolehlivé rektifikační metody.
Z poznatků, které jsem při rektifikacích získal, mám pocit, že obě metody, které používám - to je Trutina Hermetis a primární direkce, jsou asi tak na podobné úrovni, co se týká jejich vypovídací schopnosti.
Proto mne zajímá, jaké spolehlivé metody rektifikace opravdu existují.

Re: Trutina Hermetis
16 odpověď odeslal(a) Jiří v Úterý 12.Října 2010 08:33:49
Ano, Petře, zabývám se rektifikací Štefánika a proto bych rád znal i Tvůj názor na spolehlivé rektifikační metody. Z poznatků, které jsem při rektifikacích získal, mám pocit, že obě metody, které používám - to je Trutina Hermetis a primární direkce, jsou asi tak na podobné úrovni, co se týká jejich vypovídací schopnosti.
Proto mne zajímá, jaké spolehlivé metody rektifikace opravdu existují.

Re: Trutina Hermetis
17 odpověď odeslal(a) falcon v Úterý 12.Října 2010 09:14:58
Sice jsem nebyl tázán, ale osobně se obávám, že spolehlivá metoda rektifikace už jen z principu neexistuje. Je pouze větší či menší pravděpodobnost.
Připomíná mi to proslulý postrach všech studentů, kteří cosi naměřili v laboratoři, vynesli do milimetrového papíru a následně musí proložt přímku mračnem rozházených bodů (říkali jsme tomu proložit přímku hejnem komárů). Jsem si jist, že se se mnou budou skalní rektifikátoři přít (a svým způsobem budou mít pravdu), ale i tak si myslím, že sotva lze do bezvědomí upřesňovat něco, co samo o sobě přesné není. Tady má smysl mluvit pouze o pravděpodobnosti, o přiblížení.

Re: Trutina Hermetis
18 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Úterý 12.Října 2010 09:19:08
Primární direkce jsem používal na konci 80. a v 90. letech, kdy jsem je měl naprogramované ve svém 8-bitovém Atari. Právě s nimi jsem tehdy srovnával Trutinu Hermetis, a zatímco direkce dávaly výsledky velmi uspokojivé (pochopitelně na základě poměrně podrobných verifikací), Trutina Hermetis byla ve většině případů úplně mimo. Program, který používám dneska, primární direkce neumí, používám proto direkce slunečního oblouku, jak pro prognózy, tak pro rektifikace, a výsledky jsou uspokojivé také. Druhou metodou, která podle mých zkušeností funguje poměrně spolehlivě, jsou tranzity pomalých planet na osy, a při menší nejistotě kolem 15 až 20 minut dopředu nebo dozadu se mi velmi osvědčilo používání Sabiánských symbolů k určení stupně ascendentu.

Re: Trutina Hermetis
19 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Úterý 12.Října 2010 09:34:16
Souhlasím s Tebou, Falcone! (Možná proto, že nejsem „skalní rektifikátor“… :-)) Proto taky píšu, že výsledky jsou uspokojivé, nikoli přesné. S tou přímkou, proloženou mnoha naměřenými body, je to velmi výstižné přirovnání! Když jsem kdysi používal primární direkce, taky jsem do stařičkého Atari vždycky naklepal spoustu dat životních událostí, a výsledky byly jako ty rozházené body na milimetrovém papíře, které se ovšem pohybovaly kolem nějaké střední hodnoty a dala se jimi proložit ta pomyslná přímka. Takže o nalezeném čase se skutečně dalo říci, že se ke skutečnému času přibližuje, ne že je přesný. Ale pokud to bylo potřeba, dal se zpřesnit až na 1 minutu s pomocí SaSy na stupeň ASC, jak už jsem říkal.

Re: Trutina Hermetis
20 odpověď odeslal(a) Jiří v Úterý 12.Října 2010 09:38:16
Děkuji za odpověď, Petře.
Falcone, jistě lze se k horoskopu postavit tak, jak říkáš, a na jakoukoli rektifikaci rezignovat.
Rozbor radixu lze dělat i bez domů a nebo brát domy třeba jako celá znamení, známe-li čas narození pouze přibližně.
Ale tímto přístupem také rezignujeme na celou velkou oblast astrologie a sice na predikce do budoucna. Já vím, že existují astrologické směry, které si zdůvodnily proč se touto oblastí nezabývat a toho se drží. Proč ne?
Mi osobně to ale přijde jako velké ochuzení astrologie jako takové.
Domnívám se, že právě vysoká obtížnost opravdu korektní rektifikace způsobila toto její opuštění.
Žijeme v povrchní době, která nepřeje skutečnému hlubokému zkoumání souvislostí.
Po mnoha letech, které základnímu výzkumu astrologických systémů věnuji, jsem si jist, že odpovědná rektifikace je základem astrologické práce.

Re: Trutina Hermetis
21 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel v Úterý 12.Října 2010 09:48:52
podle mého názoru jediná spolehlivá rektifikace jsou tranzity. Nelze se všakomezit na aspekty 1, 2, 3, 4, 6 harmonické, do hry vstupují přinjmenším aspekty 8, 9 a 12 harmonické.
U primárních direkcí je základní potíž, která je diskvalifikuje: klíč.

Re: Trutina Hermetis
22 odpověď odeslal(a) Jiří v Úterý 12.Října 2010 10:01:47
Jakýsi převodní klíč používají, kromě tranzitů, všechny ostatní metody.
Pokud je klíč slabinou u primárních direkcí, pak je slabinou i u všech dalších metod.

Re: Trutina Hermetis
23 odpověď odeslal(a) RichardBB v Úterý 12.Října 2010 10:01:48
osobne,pre moje dáta narodenia mi Trutina hermetis sedí a aj rektifikácia pomocou primárnych direkcii vďaka Johannesovi mi to potvrdzovala.Mal som oficialny čas narodenia 2:10,Trutina 2.7.50,prim dir 2.8.48.,ale sabiány mi skôr sedia na 2.9,takže stále sa hrajkám, kedy som sa vlastne narodil :)

Re: Trutina Hermetis
24 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Úterý 12.Října 2010 10:32:23
Můžete mít pravdu, Richarde, že ve Vašem případě Trutina sedí. Ale spolehnout se na to nelze. Když trochu shrnu svoje zkušenosti s rektifikací, tak tři základní metody, které používám – direkce os, tranzity a Sabiány, mi dávaly celkem shodné výsledky v intervalu dejme tomu maximálně 5 až 10 minut, kdežto Trutina do tohoto intervalu někdy sice taky zapadla, většinou však byla třeba i o několik hodin vedle. A to je myslím dost výmluvné.

Re: Trutina Hermetis
25 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel v Úterý 12.Října 2010 10:35:46
souhlasím Jiří: převodní klíče jsou slabinou všech systémů, které je používají.
Richarde, Sabiánské symboly mohu být jen doplňkovou metodou rektifikace. Trutina hermetis se občas trefí, proto má dodnes zastánce, kteří jsou přesvědčeni o tom, že má cenu se jí zabývat.
Kromě toho nezapomínejme, že tranzity jsou funkční v orbisu přinejmenším půl stupně KDYKOLIV, proto je názor, že ascendent (a dömy) oscilují omyl.

Re: Trutina Hermetis
26 odpověď odeslal(a) hanka v Úterý 12.Října 2010 11:50:31
Pokud čtu, Petře, že při rektifikaci používáte SaSy, pak jsem ovšem vážně znepokojena, protože důvěryhodnost takovéto metody je v mých očích značně podlomena. Domnívala jsem se, že Sabiány jsou metaforická či symbolická záležitost spíše psychologicko-etického dopadu.

Re: Trutina Hermetis
27 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Úterý 12.Října 2010 12:01:11
V tom případě by asi bylo nejlepší, Hanko, kdybyste je sama vyzkoušela. Potom se možná přestanete domnívat a budete vědět.

Re: Trutina Hermetis
28 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel v Úterý 12.Října 2010 12:03:52
jistě hanko, ale pokud budeme držet astrologii jako jednu z hermetických věd případně jejich sloup, pak díky esoternímu původu jsou sabiány stejně hodnotnou metodou jako každá jiná esoterní metoda. Jen PRAKTICKÝ astrolog ví jak s nimi zacházet, kdy je nasadit a co od nich čekat.

Re: Trutina Hermetis
29 odpověď odeslal(a) hanka v Úterý 12.Října 2010 12:09:36
Ano, moje nazírání se v tomto posunulo.
Můžeme si tedy rozdělit astrologii na dvě části - na tu striktně matematicko-astro-fyzikální a dokazatelnou, a potom na tu ezotericko čarodějnou.
Sabiány můžu vzít jeden po druhém, pro každý najdu kdykoli uplatnění - záleží na interpretaci.
Znám případy, kdy prokazatelná doba zrození byla "přetlučena" Sabiánem - patrně proto, že jaksi příznivěji vypovídal, či co. Takže to tak akorát člověku zvedne koutky úst k úsměvu.

Re: Trutina Hermetis
30 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel v Úterý 12.Října 2010 12:16:50
samozřejmě hanko, nalhávat si můžeme ledacos, ono se nám to také "vyplatí".
Rozlišujme reálné od imaginárního a od symbolického.

Re: Trutina Hermetis
31 odpověď odeslal(a) hanka v Úterý 12.Října 2010 12:23:37
Re 30 - ano, souhlasím a jsem všemi deseti pro.
Po ničem jiném vlastně ani nevolám.
Zde ovšem v tom "nalhávání" je jistým způsobem zakopaný pes - bude-li nevinná lež programovat něčí mysl tak, aby kupříkladu přežil chorobu a vyléčil se (Sabián coby placebo), pak jistě není důvod být proti takovému zacházení - a to ani v případě rektifikace.

Re: Trutina Hermetis
32 odpověď odeslal(a) Jiří v Úterý 12.Října 2010 12:24:57
Domnívám se, že zrektifikovat čas narození v rámci celého dne je velmi nesnadný úkol, ale nikoli nemožný.
V literatuře se lze potkat s tím, že astrolog použije několik velmi důmyslných metod rektifikace, z nichž každá dává jiný výsledek.
Viz kupříkladu Mirko Boleslavský - Vědecká astrologie.
Ovšem na závěr, namísto toho co bych očekával, aby nějak rozhodl, který způsob rektifikace je ten správný - prostě jen získané výsledky sečte a podělí. Výsledný aritmetický průměr je pro něj tím správným okamžikem narození.
S takovýmto způsobem rektifikace jest mi ovšem velice zatěžko se ztotožnit...

Re: Trutina Hermetis
33 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel v Úterý 12.Října 2010 12:42:13
mějme na paměti, že i placebo efekt má efekt
Jiří, souhlasím s tím, že vytvořit aritmetický průměr z rozmanitých mnohdy "veledůmyslných" a "sofistikovaných" metod není nic, s čím bychom měli souhlasit.

Re: Trutina Hermetis
34 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Úterý 12.Října 2010 13:01:04
K tomu, co tu bylo řečeno, chci podotknout několik věcí:
Pro Hanku:
Astrologie není ani astro-fyzikální (i když matematická ano), ani čarodějná (i když esoterická ano). A něco nalhávat by si neměl praktický astrolog, který ví, jak se SaSy pracovat (jak Vám to Pavel taky napsal). Laikům a nezkušeným astrologům podle mého názoru SaSy do rukou nepatří, tam mohou napáchat více škod než užitku.
Pro Jiřího:
Zrektifikovat neznámý čas narození v rámci celého dne je skutečně úkol VELMI nesnadný, i když možný, v tom máš pravdu. Tam se však podle mého názoru SaSy požít nedají, v tom by se člověk utopil (a to i zkušený astrolog, o laikovi ani nemluvě). Pokud jsem byl postaven před takový úkol, používal jsem direkce os a tranzity, a SaSy jsem už pouze dolaďoval výsledek. A co se Boleslavského týká, v té jeho knize je tolik velmi pochybných věcí, že jsem ji už dávno přestal brát vážně.

Re: Trutina Hermetis
35 odpověď odeslal(a) Jiří v Úterý 12.Října 2010 13:19:28
Tedy shrnuto - padly zde takovéto informace, které i mně přijdou trochu nesrozumitelné.
Snad je to dáno přílišnou stručností popisu, kdy každý z přispívajících mlčky předpokládá, že zkušenostní či vědomostní obzor nás ostatních je stejný jako jeho, což samosebou není.

K rektifikaci se podle výše uvedených informací používají tyto metody:

Chtěl bych poprosit, zda by bylo možno upřesnit zda se jedná pouze o tranzity pomalých planet a jejich aspektů na radixové osy nebo zda se berou do úvahu tranzity a jejich aspekty i rychlých planet.
Dále pak co se rozumí pod pojmem direkce os
zda se jedná o sekundární direkce nebo zda se jedná o profekce a s jakým klíčem.

Re: Trutina Hermetis
36 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel v Úterý 12.Října 2010 13:44:07
vracím se k Trutině hermetis.
Jako příklad tu uvedu příklad ze svého kurzu rektifikace Margaret Rose jejíž čas narození známe dostatečně přesně:
21.8.1930, 20:22 GMT (21:22 letního GMT) 56°N 37´ 11", 3 W 00´09".
Luna ubývá a je pod obzorem, těhotenství má být kratší než 273 dny, Luna početí má být descendentem nativity, takže by Luna nativity měla být descendentem početí. Průměrná epocha by měla 21. 11. 1929 a pravá epocha - opravdové početí by mělo nastat až po tomto datu.
Přikládám tabulku pro cca 1 rok, v níž lze nalézt časové ostrovy, v němž je možné aby byla současně Luna na 6°08 Vah a ASC na 25 Kozoroha 15. Nikdy k tomu nedojde úplně přesně, to ale nehledáme, Žlutě jsem označil ta data, kdy žádoucí pozice Luny a Asc jsou jsou od sebe pod 2 hodiny, které by daly diferenci v poloze Luny 1°což by pro rektifikaci času narození dalo diferenci pod přijatelných 5 minut v čase. Jak vidíte těch možností kdy asc a Luna zaujímají požadované pozice je vícero a to jsem ustřihl časy po narození a čas před narozením omezil na 1 rok.
Tak co s tou metodou?

37 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel v Úterý 12.Října 2010 13:44:57
možné časy odpovídající pořadavků Trutiny H

Re: Trutina Hermetis
39 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel v Úterý 12.Října 2010 14:03:48
http://www.rezonance.cz/wp/rektifikace-zpresneni-casu-narozeni/ pro ty co nečtou učební dopisy mého rektifikačního kurzu uvádím odkaz na jejich přehled:
http://www.rezonance.cz/wp/rektifikace-zpresneni-casu-narozeni/ poznámka k Trutině hermetis v uvedeném případě: nejpřesnější situace se odehrává 2.7.1930 tedy pouhých 6 týdnů před narozením. Tak co s tím?

Re: Trutina Hermetis
40 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel v Úterý 12.Října 2010 14:41:22
jo ta "nejdůležitější a nejpravděpodobnější" možnost podle TH mi utekla z lopaty: 26. listopadu 1929

Re: Trutina Hermetis
42 odpověď odeslal(a) RichardBB v Úterý 12.Října 2010 18:11:05
Keďže sú prípady,keď Trutina Hermetis funguje a naopak,tak by ma zaujímalo,či sa tomu niekto viacej venoval a či neprišiel na ten zádrhel,resp. polemizoval.Neviete o nejakej takej štúdii?Vstupuje tam nejaký iný faktor (fáza, stupeň,aspekt...)? Alebo je to od veci a u mňa to sedí náhodou

Re: Trutina Hermetis
43 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel v Úterý 12.Října 2010 18:38:06
nejvíc E.A.Bailey (ten ale na smrtelné posteli přiznal, že ověřováním TH promarnil život) a Sepharial a hromada dalších

Re: Trutina Hermetis
44 odpověď odeslal(a) Jiří v Úterý 12.Října 2010 21:32:01
Trutina Hermetis má tu vlastnost, že rektifikované časy se spojují v jakési intervaly, které konvergují k jednomu rektifikovanému času daného časového intervalu.
Tedy jakoby se lidé podle TH mohli rodit pouze v určitých "povolených" časech.
To mne vede k závěru, že se nám TH nedochovala v úplném znění a jako taková se nedá obecně používat.
Prosím, můžeme se vrátit k otázkám, které jsem si dovolil položit v bodu 35?

Re: Trutina Hermetis
45 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel v Úterý 12.Října 2010 22:00:24
"Chtěl bych poprosit, zda by bylo možno upřesnit zda se jedná pouze o tranzity pomalých planet a jejich aspektů na radixové osy nebo zda se berou do úvahu tranzity a jejich aspekty i rychlých planet."
Pokud je znám přesný čas hmotné i mentální události pak tranzity všech těles tedy i rychlých planet a os. Pokud není znám přesný čas události pak je lepší počíat jen s pomalými tělesy od Jupitea výš. Aspekty 1,2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 hramonické, ty sám jsi mne Jří doplnil i o 5.harmonickou a tedy i o 10. harmonickou.
"Dále pak co se rozumí pod pojmem direkce os, zda se jedná o sekundární direkce nebo zda se jedná o profekce a s jakým klíčem"
Direkce os mohou se mohou použít u všech druhů direkcí. Nejméně diskutabilní jsou progresivní/sekundrně direkční osy, tam totiž odpadají potíže s klíčem, u ostatních direkcí jsou problémy se zvolením klíče. Symbolické direkce (solární oblouk např.) dávají diskutabilní výsledky (solární oblouk versus 1° např.)
Zdá se, že se většina astrologů praktiků shoduje na použití Naibodova klíče, který je téměř totožný s denním nárůstem RAMC/LST (diference v desetinách úhlové sekundy), což je pro mne jedna z mála přirozených direkcí.

Re: Trutina Hermetis
46 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel v Úterý 12.Října 2010 22:04:20
jakousi zprávu o Trutině Hermetis podává Ptolemaios, který ale nemluví o stupních, nýbrž o znameních. Tedy znamení, v němž je Luna nativity je znamení, v němž je ASC nebo DSC při početí a ASC nebo DSC početí odpovídá znamnení, v němž je Luna při narození.

Re: Trutina Hermetis
47 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel v Úterý 12.Října 2010 22:14:17
"Trutina Hermetis má tu vlastnost, že rektifikované časy se spojují v jakési intervaly, které konvergují k jednomu rektifikovanému času daného časového intervalu.
Tedy jakoby se lidé podle TH mohli rodit pouze v určitých "povolených" časech."
ano to je pravda, jde o časy, do nichž se shrnou všechna narození v jejich okolí bez ohledu na opravdový čas narození.

Re: Trutina Hermetis
48 odpověď odeslal(a) Jiří v Úterý 12.Října 2010 22:27:29
"Nejméně diskutabilní jsou progresivní/sekundárně direkční osy, tam totiž odpadají potíže s klíčem"
Tím bych si nebyl tak zcela jist.
Pokud pojem "progresivní/sekundárně direkční osa".
znamená, že se jedná o dopředný pohyb některé z os sekundárního horoskopu, pak můžeme uvažovat klíčů hned několik.
Základní předpis pro klíč je den za rok, přičemž je možno rozeznávat den solární, den siderický a den tropický (pominu dny odvozené od Luny) a také rok siderický, rok tropický a rok kalendářní.
Kombinací těchto hodnot máme hnedle klíčů devět...

Re: Trutina Hermetis
49 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel v Úterý 12.Října 2010 22:46:22
jasně chtěl jsme to zjednodušit, v definicích progresí/ sekundárních direkcí se mluví jen o dni, který odpovídá roku. S kliden se zbavím i této metody, nijak na ní nelpím:-)

Re: Trutina Hermetis
50 odpověď odeslal(a) falcon v Úterý 12.Října 2010 22:53:52
Zaujal mne onen siderický, solární,či tropický časový interval. To je vskutku zajímavá otázka, čemu dát přednost, jestli rotaci Země vůči hvězdám, anebo vůči Slunci.

Re: Trutina Hermetis
51 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel v Úterý 12.Října 2010 23:08:13
ilustrace k těm časovým ostrovům Trutiny Hermetis:
pokud by se někdo narodil dnes 12.10.2010 ve 14:23 SELČ v Praze, Trutina Hemetis by jeho čas narození zrektifikovala na 13:44, pokud by se narodil o minutu později ve 14:24 SELČ TH rektifikovala na 14:32

Re: Trutina Hermetis
52 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel ve Středu 13.Října 2010 01:19:57
abych dostál svým představám o badání, vypočítal jsem všechny možné konjunkce a opozice mezi Lunou, ASC a DSC v případě Margaret Rose a našel jediný okamžik, který vyhovuje:
13. 11. 1929
13:55:34 je ASC početí v opozici na Lunu nativity
a hned v
13:57:04 je Luna početí v konjunkci s ASC nativity
což ovšem neodpovídá zadání Trutiny Hermetis, neboť Luna početí má být v konjunkci s DSC

Re: Trutina Hermetis
56 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel ve Středu 13.Října 2010 01:56:16
jedná se o jeden případ, ale vyplývá z něho, že tradovaná podoba Trutiny Hermetis je chybná,
Pokud se chce někdo TH zabývat řádně, musí projít všechny varianty bez ohledu na dorůstající nebo ubývající Lunu nad obzorem i pod obzorem s těhotenstvím ratším i delším než je 273 dny

Re: Trutina Hermetis
57 odpověď odeslal(a) Jiří ve Středu 13.Října 2010 05:52:59
K problematice klíčů bych poznamenal, že je třeba dodržet jedno zcela zásadní pravidlo.
Když už se rozhodneme pro kteroukoli rektifikační metodu a zvolíme některý z jejích klíčů, je třeba posléze v uvedené metodě vždy použít stejný klíč.
Tedy kupříkladu zvolíme-li z jakýchkoli důvodů pro rektifikaci pomocí primárních direkcí například Naibodův klíč, je naprosto nezbytné posléze pro zrektifikovaný horoskop počítat primární direkce opět s tímto klíčem.

Re: Trutina Hermetis
58 odpověď odeslal(a) Jiří ve Středu 13.Října 2010 08:29:34
Tak tedy opět rekapitulace rektifikačních metod
Trutina Hermetis z výše uvedených důvodů vyřazena.
Ostatní doposud uvedené rektifikační metody jsou založeny na známých datumech životních událostí rektifikované osoby.
Pokusím se je popsat a prosím o laskavé doplnění mých eventuelních opomenutí a případnou opravu chyb.
Rektifikační metody životních událostí se dají rozdělit do několika skupin:
rektifikace pomocí

Všechny tyto metody pracují se dvěma prvky, které nazýváme signifikátor a promisor.
Signifikátor je prvek, který "určuje povahu či význam události" a může jím být planeta, osa, citlivý bod.
Promisor je prvek, který určuje, kdy se daná událost naplní.
Promisorem může být opět kterýkoli prvek horoskopu v aspektu na signifikátora.
ad 1) počítá skutečné polohy prvků k danému datu události a srovnává s radixovými prvky, které je třeba zkoumat v celém rektifikovaném intervalu.
Pro časovou osu tato metoda nepoužívá žádný přepočet.
Tranzitní rektifikace lze počítat jednak s precesí, jednak bez precese.
ad 2) se dělí na direkce

Primární direkce vychází z primárního pohybu Země, za který se pokládá její rotace.
Oblouk, který svírá průmět signifikátoru na deklinační kružnici promisoru určuje časovou vzdálenost. Tento úhel se různými klíči přepočítává na čas.
Tradice od dob Ptolemaia uvádí klíč jeden stupeň rovná se jeden rok.
Naibodův klíč pochází, tuším, ze 16.století a je u něj 360/365 stupně rovno jednomu roku.
Existují další klíče jako třeba délka slunečního oblouku v den narození a podobně.
Omlouvám se, ale pokračovat budu až posléze, bo musim k zubaři...

Re: Trutina Hermetis
59 odpověď odeslal(a) Jiří ve Středu 13.Října 2010 11:25:05
Sekundární direkce vychází ze sekundárního pohybu Země a to z oběhu kolem Slunce.
Tato metoda je obdobou rektifikací podle tranzitů.
Jedinou odchylkou je přepočet časové osy podle sekundárního klíče - den za rok.
Den může být solární, lunární, siderický, tropický a nebo kalendářní, rok je možno uvažovat také siderický, tropický i kalendářní.
Terciární direkce vychází z třetího přímého pohybu, který se týká naší Země, a to je oběh Luny.
Terciární direkce používají dva klíče a sice den za měsíc a měsíc za rok.
O délce dne a roku platí, co bylo výše řečeno.
Měsíc může být siderický, tropický, drakonický, anomalistický a synodický.
Popis co který uvedený název znamená nalezneme na www.johannes.cz v manuálu programu Johannes, v kapitole Základní pojmy.
ad 3) progrese už vlastně patří mezi profekce.
Zmiňuji je zvlášť, protože částečně ještě zachovávají vazbu na astronomické prvky.
Jsou vlastně velmi výrazným zjednodušením sekundárních a terciárních direkcí. Také se někdy nazývají direkce solárního potažmo lunárního oblouku.
Progrese solárního/lunárního oblouku počítá stejnou dráhu Slunce/Luny, jako v sekundárních/terciárních direkcích, kterou Slunce/Luna urazí podle zvoleného klíče od rektifikovaného radixu po zvolenou událost, ale ostatní prvky horoskopu už pouze posune o stejný oblouk.
ad 4) Profekce jsou ryze symbolická metoda, která pouze otáčí radixovými prvky podle klíče, který obvykle bývá 30° za rok, což je profekce dvanáctiletá,
360° za rok - profekce roční,
2°30’ za rok - 1/12 znamení zvěrokruhu
1° za rok - obdoba klíče primárních direkcí
a tak dále, fantazii se zde meze nekladou

Re: Trutina Hermetis
60 odpověď odeslal(a) kennaz ve Středu 13.Října 2010 11:39:23
dobrý den všem, mám dojem, že rektifikačními technikami se dlouhodobě zabývá Petr Bohumil Radek, část kdysi poskytl na fóru D.Čapkové a část visí u K.Tichého http://astrolot.cz/apraxe1/astrop32hledani.html a na Astrolexinu (např. http://files.astrolexikon.webnode.cz/200000628-6d7466e6e9/Animodar.pdf , kde též používá příkladu Margarety Rose)

Re: Trutina Hermetis
61 odpověď odeslal(a) Jiří ve Středu 13.Října 2010 11:45:47
http://files.astrolexikon.webnode.cz/200000628-6d7466e6e9/Animodar.pdf Výborná připomínka, Kennaz!
Doufám, že pan inženýr Radek najde čas a obohatí tuto diskusi svými zkušenostmi.

Re: Trutina Hermetis
62 odpověď odeslal(a) kennaz ve Středu 13.Října 2010 12:00:00
ano, také bych z toho měla radost, je to zajímavé čtení. Díky, Jirko, za zpohodlnění odkazu :-)

Re: Trutina Hermetis
63 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel ve Středu 13.Října 2010 12:25:27
Petr Radek už má přístupové heslo, takže se těšte

Re: Trutina Hermetis
64 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel ve Středu 13.Října 2010 12:35:28
PŘEHLED METOD REKTIFIKACE
METODY REKTIFIKACE, které nepotřebují znalost průběhu života dotyčného
Metody vycházející ze vztahů v nativitě samé
KOREKTURA POMOCÍ TYPOLOGIE
Jan Kefer (s. 79, p.10)
METODA BONATIHO (Kefer s. 75, p.2; Roučka s. 18,)
GLAHNŮV ZÁKON HARMONIE (Kefer s. 76, p.3)
GERICHOVO ČÍSLO (Kefer s. 76, p.4)
AGED HARMONIC CHARTS (Harmonické věku)
Metody spojené s prenatálními horoskopy
podle ANIMODARA (Ptolemaios), animodar je nejsilnější planeta v posledním novoluní či úplňku před narozením příklad tzv. kopidlnský horoskop Albrechta z Valdštejna
TRUTINA HERMETIS – Hermova váha (Ptolemaios), (Kefer s. 73, p. 1, pozor na chybu v záhlaví tabulky; proto viz Roučka s.21)
Poloha LUNY nativity = poloha ascendentu početí,
Poloha Luna početí = poloha ascendentu nativity
LUNA nativity PŘIBÝVÁ je NAD OBZOREM, těhotenství bylo KRATŠÍ než 273 dny, LUNA POČETÍ = ASC nativity
LUNA nativity PŘIBÝVÁ je POD OBZOREM, těhotenství bylo DELŠÍ než 273 dny – LUNA POČETÍ = ASC nativity
LUNA nativity UBÝVÁ je NAD OBZOREM, těhotenství bylo DELŠÍ než 273 dny – LUNA POČETÍ = DSC nativity
LUNA nativity UBÝVÁ je POD OBZOREM, těhotenství bylo KRATŠÍ než 273 dny – LUNA POČETÍ = DSC nativity
Datum střední epochy (273 dny) je dnem 10. lunární revoluce před narozením, jde o stejný den v týdnu, jaký byl při narození.
V moderní době se TH zabývali Alan Leo, Max Heindel, Sepharial (Walter Arnold), E.H.Bailey, L.E.Johndro, Ch.Jayne a další.
Zatímco Sepharial a Bailey tvrdili, že TH dává přesné výsledky, Johndro a Jayne považovali výsledky za platné v rozmezí orbisu pro konjunkci a opozici. V Ptolemaiově Tetrabiblu se v pasáži, na níž se badatelé odvolávají (kniha 3. úvod) se nedočteme nic o stupních, ale o celých znameních.
Johndro a Jayne, kteří nezávisle na sobě objevili Vertex, měli za to, že v případě těhotenství kratších než osm měsíců, je třeba použít místo ascendentu Vertex.
Geoffrey Dean uvádí ve své rozsáhlé knize Recent Edvances in Natal Astrology (A Critical Revue 1900-1976) , že Bailey, který se věnoval studiu TH po několik desetiletí a definoval řadu výpočetních variant, sdělil několik měsíců před svojí smrtí svému blízkému příteli H. Niggemanovi, své konečné zklamání z TH.
METODY REKTIFIKACE založené na znalosti dat důležitých životních situací.
TRANZITY a REVOLUCE
TRANZITY sledují každodenní pohyb planet nativitou a hledají okamžiky, kdy se tranzitující – pohybující se planeta dostává do aspektu – vztahu s nějakým prvkem nativity. Jako aspekty jsou používány zejména konjunkce, opozice, triny, kvadratury a sextily. Z osobní zkušenosti vím že přinejmenším u transsaturnů je třeba sledovat i polosextily, kvinkunxy, oktily a trioktily. Jako rektifikační metoda jsou tranzity vůči Slunci, Luně a hlavním osám nativity asi nejspolehlivější, i když ani ony nemusejí dávat vždy uspokojivý výsledek. Jako orbis se obecně používá 1°, ze zkušenosti dávám přednost orbisu 1,5°. Sideralisté Cyril Fagan a Donald Bradley však tvrdí, že funkčnost tranzitu se může projevit kdykoli během orbisu 0°27´ (pochopitelně v siderickém, ne tropickém zvěrokruhu).
Mějme na paměti, že do hry mohou kromě tranzitů na hlavní osy nativity vstoupit i tranzity vůči osám relokovaného horoskopu a to zejména tehdy, když se dotyčný do nového místa pobytu přestěhoval natrvalo.
SOLÁRNÍ REVOLUCE (zkráceně SOLÁR, SR) se počítá pro okamžik, kdy Slunce zaujme na ekliptice stejnou polohu jako v nativitě. Jedná se o jakési „astronomicko-astrologické narozeniny“, k nimž dochází k tomu jednou ročně okolo „občanských“ narozenin. Revoluce se používá se jako kontrolní metoda.
Solární revoluci můžeme doplnit DEMISOLÁRNÍ REVOLUCÍ (DEMISOLÁR, DSR), půlročním horoskopem, který se počítá pro okamžik, kdy se Slunce dostane do opozice na vlastní pozici v nativitě. K tomu dochází půl roku po narozeninách. V případě, že vypočítáme DEMISOLÁR, může nám předchozí SOLÁR sloužit i jako horoskop půlroční, čili jako 1. Demisolár. Solár se nám tak rozpadá na dva Demisoláry.
Solární revoluci můžeme zahustit čtvrtletním horoskopem QUARTISOLÁRem, QSR který se počítá pro okamžiky, kdy Slunce tvoří kvadratury na vlastní pozici v nativitě. Demisolár tak tvoří dva Quartisoláry, Solár pak tvoří čtyři Quartisoláry. Solární revoluce se dají dělit i jiným způsobem, (např. na dvanáct SOLÁRNÍCH „MĚSÍCŮ“), počítaných pro Slunce, které se pohybuje ve 30° krocích od výchozí polohy v nativitě, nebo na
Devět ENNEAD, devět horoskopů počítaných pro Slunce, které se pohybuje ve 40° krocích od své výchozí polohy v nativitě, tedy pro NOVILOVÉ tranzity na vlastní polohu. Solár se tak rozpadá na devět Enneady a Solární měsíce se dají dělit na DECILIA, desetidenní horoskopy pro kroky Slunce po 10° od výchozí polohy v nativitě. Solár se tak dělí na 36 decilií.
Podobně se dá zacházet i s LUNÁRNÍ REVOLUCÍ (LUNÁR, LR). Tento měsíční horoskop (přesněji 27,3denní horoskop) se dá dělit na dva DEMILUNÁRY a čtyři QUARTILUNÁRY.
SOLI-LUNÁRNÍ REVOLUCE (SOLI-LUNÁR, SLR), k níž dochází každých 29,5 dne, kdy se zopakuje fáze Luny z nativity. Tento cyklický horoskop je proslaven po celém světě díky slovenskému MUDr. Eugenovi Jonášovi, který podle něho určuje plodné dny ženy.
QUOTIDIANY (DIURNÁLNÍ, JEDNODENNÍ HOROSKOPY) Všechny Quotidiany se používají jen orientačně jako kontrolní metoda.
NATALNÍ QUOTIDIAN – NQ je nejzajímavější, opakuje každý den vztah mezi RAMC a rektascenzí Slunce z nativity, výsledný čas se liší od času nativity podle průběhu časové rovnice.
SOLÁRNÍ QUOTIDIAN – SQ, opakující každý den vztah mezi RAMC předchozí solární revoluce a rektascenzí Slunce solární revoluce, která je stejná jako v nativitě.
PROGRESIVNÍ SOLÁRNÍ QUOTIDIAN – PSQ, který bere v úvahu, že rozdíl MC mezi dvěma po sobě jdoucími solárními revolucemi se rovná cca o 360°+ 90° a těchto 450° dělí počtem dní v roce, takže MC progresivních solárních quotidianů narůstá za den v průměru o 1°15´.
DIREKCE
DIREKCE PRIMÁRNÍ – odvozené od primárního pohybu země, tedy od každodenní rotace kolem vlastní osy, kdy se každou hodinu posune RAMC o 15°, čili každé 4 časové minuty o 1°. Primární direkce se počítají v rektascenzi (tedy ne na ekliptice, ale na rovníku) ve směru zodiaku (direktní) i proti jeho směru (konverzní). (Kefer s.78, p.9) Užívá se několika klíčů:
a/ 1° = 1 rok (autor Ptolemaios, 2. století n.l., (znovu zavedeno za renesance, zejména Regiomontanus, Tycho Brahe, Placidus de Titis aj.), 0°5′ = cca 1 měsíc, 0°9′51,38″ = cca 1 den
b/ 0°59′08,25″ (průměrný pohyb Slunce za den) = 1 rok (Valentin Naibod v 16. století)
c/ pohyb Slunce v den narození = 1 rok (Cardanus 16. stol.)
d/ solární klíč ekvatoreální (dráha Slunce po narození v rektascensi)
e/ přírůstek RAMC neboli místního hvězdného času za 1 den tedy 1 rok 0°59′08,32″
f/ bija ( sanskrt. semeno, bod) 1 den tedy rok 0°58´58,65″ (Fagan)
Primární direkce se dělí na ZODIAKÁLNÍ, kdy se v rovníkových souřadnicích posuzují vztahy mezi prvky a ekliptikou a MUNDÁNNÍ, při nichž se sledují v rovníkových souřadnicích (zjednodušeně řečeno) vztahy mezi prvky a hroty domů. Dále jsou tu kromě přímého Regiomontanova zobrazení i další možnosti, např. Klöckerovo. Přestože na PD někteří astrologové přísahají jako na jedinou správnou metodu, různé metody dávají odlišné vysledky a jsou poměrně nespolehlivé.
DIREKCE SEKUNDÁRNÍ – odvozené od pohybu planet a os během dnů po narození (PROGRESE) dokonce i během dnů před narozením (REGRESE) – viděném z hlediska sekundárního pohybu Země, tedy rotace kolem Slunce. Zavedli Arabové (10. – 12. stol.) a po nich Johannes Kepler (konec 16. – začátek 17. století) tato direkce je založena na srovnání výměny dne a noci v normálních zeměpisných šířkách, kde je perioda 24 hodin a na pólech, kde je k tomu potřeba 1 rok. Pro nás je tato direkce velmi důležitá, neboť je přirozená. Sekundárně direkční horoskop pro narozeniny se nazývá PROGRESIVNÍ HOROSKOP. Je možné spočítat progresivní horoskop pro jakýkoli jiný den než jsou narozeniny. (Kefer s. 77 p.5) a lze použít jak sluneční tak hvězdný čas a vycházet z několika různých definic dne a roku.
K rektifikaci se úžívá zejména nárůst délky Media Coeli o progresivních horoskopech v metodě PROGRESIVNÍHO MERIDIANU (Kefer s.78 p.7) (MC je pomalé narůstá tu o 1°za 1 den= 1 rok. Diky vypocetni technice muzeme pouzit i ostatní PROGRESIVNI OSY AS, VX a HROTY VNITŘNÍCH DOMŮ
DIREKCE TERCIÁRNÍ – kde 1 měsíc po narození symbolizuje 1 rok života po narození, i když existují i pokusy srovnávat jeden den života po narození s jedním měsícem života po narození. Měsíce jsou však různě dlouhé:
a/ siderický (vzhledem k hvězdám): 27 dnů 7 hodin 43 min 11,5 sekundy
b/ synodický (od novu k novu): 29 dnů 12 hodin 44 min 2,8 sekundy
c/ tropický (vzhledem k počátku znamení Berana): 27 dnů 7 hodin 43 min 4,7 sekundy
d/ anomalistický (vzhledem k perigeu) 27 dnů 13 hodin 18 minut 33,1 sekundy
e/ drakonický (vzhledem k vzestupnému lunárnímu uzlu): 27 dnů 5 hodin 5 minut 35,8 sekundy
DIREKCE SYMBOLICKÉ – kde různé spekulativní míry (klíče) se ztotožňují s 1 rokem života, počet let se násobí klíčem a přičítá se ke všem prvkům nativity. Vztahy mezi prvky direkčního horoskopu zůstávají stejné jako v nativitě, posuzuje se tak vztah direkčních prvků vůči prvkům nativity. Některé klíče:
a/ SOLÁRNÍ OBLOUK, kde každodenní pohyb Slunce odpovídá svojí mírou příslušnému roku života. Tedy pohyb Slunce během 1. dne po narození odpovídá 1. roku života – od narození do 1. narozenin, během 2. dne po narození odpovídá druhému roku života – od 1. do 2. narozenin. V praxi to znamená, že dráha, kterou Slunce urazí, se připočítává ke všem prvkům nativity a hledají se nové vztahy mezi prvky direkčního horoskopu a nativity. Dodnes velmi populární metoda popsaná u Roučky (s. 25) jako METODA WITTEho
b/ 1° = 1 rok nazvaná u Roučky (s. 33) metoda ACCIDENTIA NATI , svého času sloužila tato direkce jako velmi oblíbená rektifikační metoda
c/ pohyb Slunce během dne narození = 1 rok
d/ 0°59′08,25″ tj. průměrný pohyb Slunce za 1 den = 1 rok
e/ 13°10′35″ (průměrný pohyb Luny za den) = 1 rok
f/ 12°11′27″ (průměrný rozdíl pohybu Slunce a Luny za 1 den) = 1 rok
g/ 4/7° = cca 0°34′17″ (vztah čísel 4 a 7) = 1 rok
h/ 2,5° (1/12 znamení – indická dvádášamsa) = 1 rok
i/ 0°12,5′ (1/144 znamení) = 1 rok
j/ 0°36′ (1/600 ekliptiky) = 1 rok
k/ 3°20′ (1/9 znamení – navámša) = 1 rok
l/ 4 2/7° (1/7 znamení – saptámša) = 1 rok
m/ 1/4° (čtvrtina stupně – míra smrti)
n/ 30° (profekce starých astrologů) = 1 rok (360° = 12 roků) (Kefer s. 77 p.6)
REKTIFIKACE SABIANSKÝMI SYMBOLY
Klasická astrologie používala odjakživa systém monomerů, tj. symbolických obrazů vážících se k jednotlivým stupňům zvěrokruhu. Takových systémů je řada, ve 20. století se rozšířilo používání sabiánských symbolů, které za asistence Marca Edmunda Jonese odezřela jasnozřivá Elsie Wheelerová v californdkém San Diegu roce 1925. Ačkoliv Marc E. Jones sepsal na téma fabiánských symbolů knihu Symbolická astrologie už v roce 1931, odkládal její vydání na pozdější dobu. Nicméně poskytl příslušný materiál Dane Rudhyarovi, který sabiánské symboly poprvé uveřejnil v roce 1936 jako součást své pilotní práce Astrologie osobnosti. Rudhyar vydal speciální práci o těchto symbolech v roce 1973 pod názvem Astrologická mandala (český překlad nakl. Půdorys 2003. Sám Marc E. Jones pak vydal v roce 1953 vlastní verzi v knize The Sabian Symbols in Astrology.
Sabiánskými symboly můžeme rektifikovat nejen hlavní osy horoskopu (ascendent, descendent, medium coeli, imum coeli), ale i vertex a antivertex a podle názoru Marc E. Jonese také bod štěstí.

Re: Trutina Hermetis
65 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel ve Středu 13.Října 2010 13:04:47
důkazů nefunkčnosti Trutiny Hermetis jak je nám tradována mám řadu z blízkého prostředí, ale ty nehodlám zveřejňovat. Jako zajímavý příklad může být např.
Zbyněk Havlíček (psychiatr a básník, syn známého spisovatele Jaroslava Havlíčka)
narozen 22. května 1922 0:30 Jilemnice
počat podle tvrzení matky 20.srpna 1921 vecer
podle TH by měl být počat 1. září 1921 v 7:41 SEČ
Ubývající Luna je pod obzorem, těhotenství mělo být kratší než 273 dny Luna početí = DSC nativity
Luna nativity = DSC početí (podobný příklad jako Margaret Rose)

Re: Trutina Hermetis
66 odpověď odeslal(a) Petr Trnka ve Středu 13.Října 2010 15:01:37
Díky za perfektní přehled, Pavle!
Když už jsi tady uvedl nějaké ty příklady nefunkčnosti Trutiny Hermetis, dovolím si sem vložit svůj vlastní příklad naopak FUNKČNOSTI rektifikace pomocí Sabiánských symbolů, ověřený o 11 let později metodou direkcí slunečního oblouku. Už jsem tady o tom sice kdysi psal, ale kdo by se s tím teď hledal…
Jedná se o Lucii Vondráčkovou. Její horoskop ani data tady nebudu přímo uvádět – měl jsem pro to sice kdysi její svolení, ale to jí bylo 16 let. Dneska je jí 30, už řadu let s ní nejsem v kontaktu, a tak se teď odvolávat na její 14 let starý souhlas by bylo poněkud nefér.
Lucčin radix jsem počítal na žádost její matky v roce 1994. Čas narození mi paní Sorossová udala v rozmezí 21:30 a 21:45 SEČ. V tomto intervalu ovšem přešel ASC z Vah do Štíra, a rektifikace proto byla nezbytná. Konzultace proběhla s Lucčiným otcem Jiřím Vondráčkem, a pomocí SaSy jsme dospěli k času narození 21:40, kdy ASC stál na 30. stupni Vah (Sabiánský symbol: „Tři hrbolky moudrosti na hlavě filosofa.“) Pro takto spočítaný radix padlo MC na délku 8°41´ Lva, a co je pro následující verifikaci důležité, Jupiter stál na délce 3°36´ Panny, tedy v 10. domě.
Dne 10.3.2005 se Lucie zúčastnila v New Yorku premiéry televizního dokumentu „Johanka z Arku – dítě války, voják boží“, ve kterém hrála hlavní roli, tedy Johanku. Film měl obrovský úspěch, a Lucka okamžitě dostala nějaké ty nabídky do Hollywoodu, mimo jiné prý taky od Miloše Formana. Že těch nabídek tenkrát nevyužila, to už je jiná věc. Pro nás je teď důležité, že při prognóze metodou direkcí slunečního oblouku stálo v ten den direkční MC na délce 3°31´ Panny, tedy pouhých 0°05´ od radixového Jupitera! A je velice jednoduché zjistit, že pokud by radixové MC bylo o těch 5 úhlových minut dál, tedy na délce 8°46´ Lva, posunul by se čas Lucčina narození o pouhých 17 sekund!
Myslím, že lepší důkaz funkčnosti jak Sabiánských symbolů a jejich použití při rektifikaci času narození, tak i funkčnosti direkcí slunečního oblouku, si ani nelze přát!

Re: Trutina Hermetis
67 odpověď odeslal(a) hanka ve Středu 13.Října 2010 16:14:28
To je pěkný konkrétní příklad, Petře, který jste uvedl. Určitou vypovídací hodnotu bezesporu má, protože jde o poměrně významnou událost, která tímto způsobem byla a teď co byla:
1) předpovězena
anebo
2) zpětně dohledána?
To by mne zajímalo, protože zrovna život - zejména kariérní a zdravotní - této půvabné ženy, je poměrně nabitý událostmi, jejichž hustota je docela vysoká, a tak se ptám, zdaliž by tedy i pro jiné zvolené SaSy neodpovídaly potom uvedenou metodou zase i jiné význačné události.

Re: Trutina Hermetis
68 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel ve Středu 13.Října 2010 16:45:16
nám s Martinou Lukáškovou (ona byla první kdo s tím přišel) se osvědčila spíš práce se sabiánskými symboly DESCENDENTU než ASCENDENTU

Re: Trutina Hermetis
69 odpověď odeslal(a) Petr Trnka ve Středu 13.Října 2010 20:08:34
Ad 67:
Bylo to předpovězeno už v roce 1996. Tehdy jsem dělal Lucii prognózu k narozeninám, a tahle konjunkce direkčního MC s radixovým Jupiterem mě přímo uhodila do očí. Napsal jsem to tehdy do takového seriálu, který vycházel v Astru, a nakonec jsem to taky zopakoval v roce 2001 na Nově ve „Věštírně“, kdo ten pořad tehdy viděl, tak si na to možná vzpomene. Dělal jsem si tehdy z Lucky trochu legraci, že v 25 letech dostane Oscara. No, Oscar to sice nebyl, ale mimořádný profesní úspěch bezesporu ano.
Ad 68:
Tahle metoda se samozřejmě dá použít pro kterýkoliv z klíčových bodů, které jsou primárně určovány časem – ASC, DES, MC i IC. U Lucie to v tom roce 1994 jinak než na ascendent nešlo, bylo jí teprve 14 let, když jsem tuhle rektifikaci dělal, a tak mi šlo o to, jakým způsobem se projevuje a jak se staví k běžným životním situacím. Proto jsem to konzultoval s jejím otcem, Lucka by mi toho tenkrát sama asi moc neřekla, i když u toho byla. Od té doby jsem tuhle metodu na stupeň ascendentu použil už víckrát, a vždycky se mi to osvědčilo. Musí u toho ovšem kromě klienta samotného být i někdo, kdo ho dokonale zná. Spoléhat se jenom na výpověď klienta by nebylo moc rozumné, výsledek by mohl být zkreslený.

Re: Trutina Hermetis
70 odpověď odeslal(a) Petr Trnka ve Středu 13.Října 2010 20:46:05
Ještě bych k tomu chtěl poznamenat, že metoda direkcí slunečního oblouku, jak vyplývá z tohoto příkladu, se dá úspěšně použít i pro rektifikaci. Kdybych pro Lucii Vondráčkovou dělal horoskop dneska, čas jejího narození bych neznal, ale znal bych datum toho jejího profesionálního úspěchu v New Yorku, tedy 10.3.2005, dospěl bych ke stejnému času, tedy 21:40:17 SEČ. Ale to není nic nepochopitelného, rektifikace podle životních událostí jsou, jak známo, v podstatě jenom obrácenými prognózami. I když, pravda, ne vždycky to musí vyjít takhle ukázkově, leckdy se musí víc kombinovat, pátrat a hledat. No, každý taky není Lucie Vondráčková, že…

Re: Trutina Hermetis
71 odpověď odeslal(a) RichardBB ve Středu 13.Října 2010 21:49:40
kedže som mal mamu priamo zdravotníčku z tej nemocnice,mal som celkom presné údaje o narodení a prakticky pri mojich počiatkoch spoznávania astrológie mi už bežne tranzity potvrdzovali pomerne presný čas narodenia, a keď som sa dostal k SW-johannes, začal som sa vyhrávať pomocou všetkých kľúčov a postupne aj pomocou vybraných všetkých alternatív,a kedže ma zaujímali aké aspekty vypočíta k môjmu známemu času narodenia,tak tie rôzne kľúče vykazovali rôzne aspekty k danému času,ALE symbolicky podobné,ako napr.Zobratie vodičáku v jednom prípade sygnifikované MC v kvadrate na UR-nečakané ukončenie v práci-v druhom prípade-pri inom kľúči vychadza na ten čas Jupiter v kontraparalele na Pluto,čo tiež môže symbolizovať-spravodlivosť konta vyššia moc .TU BY ma zaujímala vaša skúsenosť ,s akým systémom primárnych direkcii ste VY najviac uspokojený.Mne sa zdajú,ako veľmi inšpiratívny spôsob rektifikácie aj pomocou prehliadnutia si všetkých kľúčov,čo nám podľa nich na ten čas naznačujú-samozrejme pri známom čase narodenia.K tým neznámym časom narodenia bez poznania človeka to bude vždy ťažké

Re: Trutina Hermetis
72 odpověď odeslal(a) Petr Trnka ve Středu 13.Října 2010 22:22:35
Když jsem ještě pracoval s primárními direkcemi (v dřevních „atariáckých“ časech), používal jsem většinou Naibodův klíč, a výsledky byly uspokojivé. S ostatními klíči jsem jenom občas experimentoval. Když jsem později přešel na direkce slunečního oblouku, byly výsledky uspokojivé také. Dá se dokonce říci, že polohy planet a os, zjištěných oběma metodami, se od sebe moc nelišily. Nesnažil jsem se ovšem nikdy předpovídat nějaké konkrétní události, vždycky mi šlo spíš o vystižení potenciálu a šancí nebo naopak rizik určitého období pro tu nebo onu životní oblast. A to se vyplnilo prakticky pokaždé. Tedy samozřejmě za podmínky, že udaný čas narození byl správný. Za ten si klient vždycky sám ručil, na to jsem každého předem upozorňoval. Rektifikace provádím jenom ve sporných případech, třeba právě jako byl ten Lucčin, když ascendent během zadaného časového intervalu přešel z jednoho znamení do druhého.

Re: Trutina Hermetis
73 odpověď odeslal(a) kennaz ve Středu 13.Října 2010 22:43:41 Mne sa zdajú,ako veľmi inšpiratívny spôsob rektifikácie aj pomocou prehliadnutia si všetkých kľúčov,čo nám podľa nich na ten čas naznačujú-samozrejme pri známom čase narodenia.
Prepáčte, Richard, ale aký presne vidíte zmysel v rektifikácii "známeho času narodenia"? A pokiaľ ide o takto nájdené korešpondencie - keď veľmi chceme, nájdeme kadečo v takmer čomkoľvek... Pre to svedčí podľa mňa presne to, čo ste napísali... Našli ste vždy...

Re: Trutina Hermetis
74 odpověď odeslal(a) falcon ve Čtvrtek 14.Října 2010 08:47:11
Jak si tak pročítám toto vynikající vlákno, napadá mne, zda se někomu z vás třeba nestalo, že i spolehlivý čas narození se poněkud lišil od toho, k němuž směřovala rektifikace.
Možná se mýlím, ale mám o tom představu takovou, že v případě spolehlivě známého času by tento měl být rektifikačními metodami pouze potvrzen. Pokud ne, pak by použitá metoda mohla být zavádějící.
Avšak ptám se na vaši zkušenost proto, že mne napadá, že i když byl čas stanoven (zapsán) poctivě, mohly jít hodiny, podle kterých byl čas určen, špatně. Kromě toho si nejsem jist, zda ten správný "bod nula" našeho zrození je opravdu ten první nádech, anebo okamžik, kdy byla přeťata pupeční šňůra. Navíc přidám ještě tuto kacířskou myšlenku: Co když je pravý (absolutní) čas zrození v některých případech vázán k okamžiku, který nastal ještě dříve, než dítě definitivně prošlo porodními cestami? Nebylo by tedy možné, že rektifikační metody na něco takového ukazují? Omlouvám se, že to komplikuju...

Re: Trutina Hermetis 75 odpověď odeslal(a) RadekP ve Čtvrtek 14.Října 2010 09:08:51
Zdravím Martino a ostatní.
Se zájmem jsem si prošel celé vlákno a znovu si uvědomil,jak je astrologie pestrá a zajímavá nejen tím co nám umožňuje, ale také tím, že co astrolog,to vesměs jiný názor.Z toho mi vždy vyplývalo, že si každý musí vytvořit svůj postup při upřesnění času narození, pokud se mu zdá, že je to nutné.Můj názor je, že většinou je to nutné, zejména pokud se chcete zabývat predikcí.Podpořen byl i hovory s porodními sestrami a těmi, kdo mají zapisovat časy narození.V některých obdobích byly časy zapisovány pro nával práce i nějaký ten den později, podle toho co si kdo pamatoval.Takže i tzv.přesný čas narození napsaný v porodní knize nemusí nic znamenat, když nám, jak zjistíme nic nevychází.
Další otázkou je co je čas narození?O té se debatuje dlouho, nebudu to rozepisovat.Pro mne je to čas, který mi vychází při rektifikaci, při jehož použití dostávám správné výsledky v časové ose života nativa.Říkám mu "náhradní čas".Vzpomínám si na pokus, který před několika lety dělali renomovaní ruští astrologové,kdy dostali zadání najít čas zrození jedné osoby.Nevím už v jakém časovém rozsahu,ale dalo by se to dohledat.Výsledkem byl rozptyl hodnot více než půl hodiny.Stejný pokus jsem viděl také na Skyscriptu.O čem to svědčí,o různosti nejen metod, ale i použitých klíčů a s nimi souvisejícím proložením časové osy života. Pokud tedy chceme srovnávat výsledky rektifikací musíme znát všechny základní podmínky, ze kterých astrolog provádějící rektifikaci vycházel. To znamená metody,postupy, klíče. Často to bývá tajemství šéfkuchaře, naštěstí většina solidních astrologů postupy netají.
Vidím, že Pavel i Jiří se snaží udělat rozumné třídění metod rektifikace pro orientaci v jejich neobyčejně husté houštině. To co napsali samozřejmě není zdaleka všechno,je zde např.Kundigova metoda, metoda zlatého řezu, metody Šestopalovy školy atd.
Druhá rovina je to, že bychom měli roztřídit metody podle toho, zda se hodí pro rektifikaci v rosahu 24 hodin,potom v rozsahu dejme tomu +-1-2 hodin, víceméně jednoho znamení a konečnou závěrečnou pro rozsah do +/-20minut.
V záhlaví vlákna je Trutina. Její historie sahá daleko před Ptolemaia.Za autora je považován Petorisis, ale i u něho se mluví, že ji získal za starších pramenů.Její přesná aplikace vlastně není známa, protože se nedochovaly žádné příklady (kromě jednoho u Valense)pokud je mi známo. Ale zrovna před cca měsícem, mi kolega ze zahraničí poslal zprávu, že objevil kolem dvaceti nepřeložených arabsky psaných knih přisuzovaných legendárnímu Hermesovi, z nichž jedna je věnována cele Trutině a primárním direkcím. Problém je s překladem, takže je otázka kdy se dočkáme. Z období Petosirise je známa i fázová varianta. Z fragmentů, které jsou zřejmě ve vatikánské knihovně čerpal pro svou metodu i Jonáš. Je i řada novodobých autorů (minulého století), kteří se zabývali modifikacemi a hledáním skutečně fungující formy Trutiny, některé zde uvedl Pavel, ale jsou i jiní.
Pokud bude sloužit zdraví,tak na přelomu roku dopíši studii na toto téma,zahrnující historii i novodobá řešení. K uzavření praktické části a tím posouzení možnosti využití vhodné varianty mě brání nedostatek dat. Protože potřebuji nejen "zaručený"čas narození, ale také délku těhotenství a případné porodní komplikace a samozřejmě místo. Pokud někdo z vás vlastní alespoň několik takových případů, tak bych byl rád za možnost přenechání. Samozřejmě bez jmen, anonymně. Tím trochu apeluji a připomínám se paní Renatě.
U Trutiny je například důležité řešení otázky relokace apod. V každém případě není vhodná pro první dvě skupiny rektifikace(otázku svého názoru, zda je vůbec vhodná pro rektifikaci nechám až po období po dokončení studie). V každém případě používám její obrácenou variantu vycházející z fázových závislostí mezi dítětem a matkou pro zkušební odhad při 24 hodinové rektifikaci. Velmi často mi pomohla k zúžení časového rozsahu.
Primární direkce,kterým jsem věnoval hodně času, jsou podle mého názoru vhodné jako jedna ze závěrečných metod rektifikace, to znamená pro časové rozpětí +/-20, maximálně 30 minut. Nejsem zastáncem různých klíčů. Nejvíc se mi osvědčil Naibodův klíč. Měl jsem dva učitele primárních direkcí, Tondu a Rumena Koleva. Tonda používal většinou zodiakální direkce os bez šířky. Rumen dává přednost mundánním direkcím s tou vyjímkou, že nejsilnější jsou právě zodiakální direkce os bez šířky. Zhruba na stejné úrovni, co se týče vypovídající schopnosti a přesnosti jsou mundo direkce os, potom mundo paralely. Tyto tři varianty jsou vhodné také z důvodu,že sedí symbolicky na události. Potom následují raptparalely. Účinnost ostatních direkci je dosti nízká. Preferuji Placida před Regiomontánem. Pro 24 hodinovou rektifikaci jsou primární direkce nevhodné, protože stejně jako tranzitů je jich moc a můžete najít co chcete, kromě správného času. Poslední dobou přecházím na topocentrické primární direkce, protože se mi jeví přesnější. Ale toto jsou otázky na dlouhou diskuzi a zřejmě se jim budu věnovat až v budoucnosti, protože bych neukončil nic a v současné době chci dostát slibu, že dopíši praktickou část studie o Hylegu a alcocodenu.
Proto jenom pár postřehů k 24 hodinové rektifikaci. K ní se snažím přistupovat z jiné strany, nazývám to genealogickými vztahy nebo lépe rodovými vztahy. Jednoduší varianta je odvozena ze středobodů, složitější od rodových vazeb do druhého pokolení dopředu i dozadu. Výsledky jsou velmi překvapující. Výhodou je, že tyto metody nevychází z událostí. Samozřejmě i tyto metody časem uveřejním. Je zde i metoda kanonických vztahů, kterou už více než třicet let rozpracovává mexický astrolog Gonzago Pena, vektorová astrologie a další.

Re: Trutina Hermetis
76 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel ve Čtvrtek 14.Října 2010 11:35:00
myslím, že relokace v takové metodě jako je Trutina Hermetis vůbec roli nehraje, předpokládám, že i takové případy, kdy dítě bylo počato jinde než se narodilo (možná i dost daleko od sebe) museli staří řešit např. i ve vládcovských rodinách. Dítě mohlo být počato v Alexandrii a porozeno v Římě a vice versa. Diference v zeměpisných šířkách, které ovlivňují polohu ascendentu zde také nejsou tak dramatické.
Na Trutině Hermetis mě nejvíc vadí že mechanicky shrnuje všechna narození v rozsahu desítek minut do jednoho času.

Re: Trutina Hermetis
77 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel ve Čtvrtek 14.Října 2010 12:05:43
na http://dokumenty.condata.cz jsem uložil soubor PT_ROUCKA_KURZ_1_3.exe
který obsahuje 3 díly Korespondenčního astrologického kurzu Vojty Roučky. Kdo potřebuje může si ho st¨áhnout.

Re: Trutina Hermetis
78 odpověď odeslal(a) RadekP ve Čtvrtek 14.Října 2010 13:11:57
Nu Pavle existují takoví puntičkáři, že uvažují nejen šířku Luny, ale i to, kde bylo dítě počato a pokud je matka dostatečně dlouho na místě početí(uvádí se 10 dní), pak se trutina počítá pro toto místo. Také někteří uvažují paralaxu Luny a zakřivení země, zásadně používají topocentrický systém místo geocentrického atd. Sám trutinu nepoužívám, ale přesto mě zajímá, protože kupodivu některé její varianty např. Marra a jiných fungují s větší pravděpodobností než jsem očekával. Samozřejmě to co namítáš akceptuji a zahrnuji do svých úvah. Velmi zajímavý je článek Vladimíra Gorbačeviče na toto téma a jeho názory. Vlastně jeho kniha - Fragmenty astrologie mě vedla nazvat sérii článku věnující se problematice určení času narození - Fragmenty rektifikace. Zatím jsou jenom dva, ale doufám, že přbudou další.
Co se týče relokace, tak když si vezmem Štefánika, tak máme sólokapra, protože byl světoběžník. Relokace je nutná i v primárních direkcích. Proto je neobyčejně důležité používat události, které člověka zasahují v celé jeho šířce od materiálna až po emoce a abychom se vyhnuli otázce systému domů osy, kde se stejně odehrává to nejdůležitější v životě. Navýš direkce mohou pokrývat více současně probíhajících dějů, takže je nutná opatrnost. Proto je vhodná závěrečná kontrola pomocí solárů, progresivních solárů atd. a tranzitů.

Re: Trutina Hermetis
79 odpověď odeslal(a) RadekP ve Čtvrtek 14.Října 2010 13:25:21
Ještě jeden dotaz do fóra. Nevíte zda na hrobě Jana Kefera je uvedena jeho matka (myslím tím datum narození a smrti)? Existují tři časy narození, kdysi jedno uvedl Pavel, druhý navrhl Střibrný a jeden mám od AB, který měl být od Danzera. Všechny tři se diametrálně liší. Už dlouhou dobu sbírám sporé informace o Keferovi, abych se pokusil určit, který čas je pravý. Chybí jakékoliv údaje o jeho otci. Zatím se mi nepodařilo nakontaktovat jeho syna a zjistit data vnoučat a data babičky a dědečka ze strany Moosových.Pokud by někdo měl nějakou doplňující informaci,prosím poskytnutí. Optimální je datum a místo události. Čas v tomto případě není rozhodující. Druhý dotaz je zda má někdo kontaktní adresu na paní Mgr.Krumlovou dceru Boleslavského. To je podobný případ.

Re: Trutina Hermetis
80 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel ve Čtvrtek 14.Října 2010 13:25:42
dokázali by tohle všechno oni puntičkáři s efemeridami a logaritmy? Někteří z nich asi ano, ale jak dlouho by jim ty výpočty trvaly?

Re: Trutina Hermetis
81 odpověď odeslal(a) RadekP ve Čtvrtek 14.Října 2010 13:49:23
V tom nezbývá než souhlasit, až na to, že nebyli tak zahlceni množstvím informací a jejich čas plynul jiným způsoben než ten náš, tak možná mohli lépe rozvinout svou intuici, která jim nahradila naše chybující programy. Patřím k těm co si ty programy nejdříve otestují pomocí ručního výpočtu, sice pravda také kalkulátoru, mimochoden je pořád tentýž, který jsem si koupil před lety na Tvé doporučení při kurzu (Casio). Mimochodem Valens píše ve své antologii k trutině, že ji používá když se vrací muži z války, aby určil zda potomek je jejich vlastní, takže vlastně o žádnou rektifikační metodu nejde, ale bič na nevěrné manželky.
K těm časům Kefera: 18:42, 9:17, 1:30 .

Re: Trutina Hermetis
82 odpověď odeslal(a) Turnovský Pavel ve Čtvrtek 14.Října 2010 14:07:13
o tom, že Trutina Hermetis se traduje bezmyšlenkovitě svědčí tabulky pro hledání střední epochy -273 dny. Při tom by stačilo napsat, že se jedná o 10. lunární revoluci před narozením +/-1 den pokud bychom trvali na stejném dnu v týdnu jako při narození

Re: Trutina Hermetis
84 odpověď odeslal(a) RichardBB ve Čtvrtek 14.Října 2010 20:54:55
Re 73.Zle som to formuloval, ale myslel som to asi tak, (hlavne pri poznávaní samého seba) že ked už sme dostatočne presvedčený o čase narodenia hore-dole cca 5 min tak jednotlivé kľúče a možnosti dosadzovania signifikátorov a promisorov a aspektov sa môžme dohrajkať aj k času narodenia a následných predikcii, AVŠAK z času načas sa vyskytne situácia , kvazi kritická a nieje v primárnych predikciach časovo presná (a vôbec ktorý aspekt?) Tu zapájam do výpočtov vyššie množstvo výmenných, čo pri iných ľuďoch je nemysliteľné, keďže nepoznáme dokonale ich život-ale mejby. Ale seba si človek nejak dopátra systémom myslenia, ako by šlo o tranzity a TO som chcel zdôrazniť, ako spôsob sebazdokonalovania samozrejme s potrebnou dávkou fantázie (čítania medzi riadkami). Pomocou kvázi vlastnej rektifikácie sa človek dozvedá o zaujímavých symbolikách skz planét,aspektov,že čo z tým chcel básnik povedať(ako sa hovorí) a dostáva sa do ešte jemnejších substancii, skoro ako pri tranzitoch, čo je žiadúce. Znovu musím vyzdvihnú možnosti SW Johannes, kde si môžete dať až 12 časových dát a následne preratávať.


Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.