luna

Astrology Pacific

slunce
 
Astrologická praxe
Astrological Practice
 

Chiron
Motto: "Ač sám zraněn, léčím druhé".

CHIRON - planeta objevená 01-11-1977 v 10:00 PST v Passadeně (Kalifornie)astronomem Ch. Kowalem. V okamžiku objevení byla singletonem ve čtvrtém domě a retrográdní. Protíná dráhu Saturna, průměr 400km, průměrná vzdálenost od Slunce činí 13,633 AU. Vzhledem ke značně excentrické dráze se Chiron dostává při svém pohybu až za dráhu Urana (v periheliu je Chiron vzdálen od Slunce jen 8.46 AU, v afeliu však přibližně až 19 AU). Nyní je ve vnitřní dráze Urana. Je to kometa? Kometa ubývá a Chiron je stejný. Jeho objevení bylo předpovězeno třemi na sobě nezávislými astrology již v roce 1890.
Objevení Chirona

Doba oběhu 50,5 roku, náleží do znamení Střelce. Originalitu Urana dává saturnsky do praxe. Ukazuje naši přírodní moudrost, nevyléčitelné zranění. Zkušený rádce a léčitel. V horoskopu symbol nevyléčeného zranění a to i psychického, z něhož se člověk musí vyléčit sám. Dává neobvyklá ponaučení, které nás mohou vyvést z míry. Planetka nese jméno moudrého antického kentaura Chirona (napůl muž a napůl kůň). V astrologii symbolizuje princip celostního vědění. V horoskopu představuje schopnost učení, významnost, schopnost hojení, léčitelské schopnosti a celostní vnímání světa. Záleží na nás, zda převáží spodní, zvířecí polovina, nebo horní lidská. Též symbol exilu.

Chiron

Příznivě aspektovaný Chiron: ukazuje léčitelské schopnosti a schopnost pomáhat lidem. Vynikne ve znamení Raka a Ryb, v jiných znameních nevynikne.
Nepříznivě aspektovaný Chiron: symbolizuje rozptýlenost, fragmentární vidění světa, malou fundovanost a izolaci spojenou s duchovním neklidem a závislostí na dogmatech, někdy i exil. Ukazuje místo, kde se uvolňují pudy, vášně, zlozvyky, kde se projeví nevyléčitelné zranění.


V časopise Regenerace 6/2001 PhDr. Helena Šalátová zveřejnila, mimo jiné text o působení Chirona.
Chiron

Význačným místem v horoskopu osobnosti je umístění planetky Cheirón. Označuje místo tzv. nezhojitelné rány, která se nikdy nezacelí a vždy bude bolet. Je to zranění, jež vzniká bez vlastního přičinění, hlavně tím, do jaké rodiny, sociální skupiny, národa, či historické situace se člověk rodí.

Ve své praxi se potkávám lidi, kteří mají Cheiróna v 2. domě. Znamená to, že je u nich bolest trvale přítomná v pocitu vlastní hodnoty, tělesném a duševním sebevědomím. Tito lidí se setkávají s tím, že je jejich rodiče, kolegové, či nadřízení stále znevažují, ačkoli k tomu nemají praktický důvod. Jako by se jim stále něčeho nedostávalo, aby mohli být pokládáni za plnohodnotné. Sami se sebou pak často zacházejí stejně. Kritizují se, ponižují, přetěžují, zneužívají vlastní tělo, mají zábrany tvořit rukama. Snaží se pocitu vlastní hodnoty dosáhnout penězi, majetkem.
Podle přednášky MUDr.Smrčkové, kterou přednesla na schůzce ostravských astrologů 09-03-2002 přepsal ing. Fibich Lubomír.

chiron

V člověku na jedné straně existuje jakési vyšší JÁ vč. určité božské jiskry, současně však na druhé straně máme v sobě něco velmi zvířecího. Uvedené dvě polarity spolu vůbec neharmonizují. To je též příčinou, že člověku pak činí velké problémy poradit si se svojí zvířecí částí. A právě Chiron, zdá se, by mohl být řešením uvedeného problému.

Z řecké mytologie víme, že Chiron byl Kentaur se spodní polovinou těla koňskou, na které byl posazen lidský trup s rukama a hlavou. Jako starověká postava se m.j. zabýval výchovou (učitelstvím) a současně též astrologií, takže byl vlastně jakýmsi předchůdcem dnešních astrologů. Posléze byl vzat vládcem bohů Diem na oblohu jako souhvězdí Střelce (odtud má souhvězdí Střelce v sobě cosi učitelského, neb sám Chiron byl jiným učitelem, a cosi o moudrosti, vítězící i nad zvířecím tělem). A jelikož my astrologové hodně pracujeme se svým podvědomím, a tedy i se svými zvířecími instinkty, tak mnohé z těchto souvislostí se na Chironu promítají, a nikde jinde je nenalezneme.

Planetka Chiron je zajímavá svou zvláštní drahou, probíhající někde mezi Saturnem a Uranem. Tvoříce protaženou elipsu je velmi excentrická. Tím je dáno, že v některých zvířetníkových znameních pobývá jen krátce, v jiných naopak po velmi dlouhou dobu. To je pak příčinou, že u některých zrozenců dochází k prvým kvadraturám velmi brzy v jejich mladém věku, u jiných pak ve věku podstatně pozdějším. Ti, u nichž ke kvadratuře dojde v dětství, mohou v sobě najednou objevit zvláštní náboženské tendence, u jiných zrozenců pak dojde ke kvadratuře třeba až kolem 20-ti let věku v pubertě, což se pak může projevit depresemi či těžkými psychickými stavy.

Chiron

Saturn a Uran působí pohromadě jako Tarotova věž. Dochází tedy k jakémusi zřícení a tvorbě struktur, působících jako jakýsi most mezi hmotnou formou Saturna a Uranským uvolněním; nebo též mezi sobectvím Saturna a společenským cítěním Uranu.

Chiron tedy stojí "na ose" mezi Saturnem a Uranem, tedy na jakési spojnici spojující duši s duchem, spojujíce tak určitou strukturu s uvolňováním této struktury - tedy s nástupem její transformace.

Uvedené se ukazuje i na životních cyklech. Do 30-ti let věku, kdy probíhá Saturnský cyklus, t.j. než se tranzitující Saturn vrátí na svou natální polohu, tak do té doby se vytvářejí struktury s jejichž kvadraturami v životě nějakým způsobem pracujeme a zápasíme. Po třicítce se tyto struktury začnou rozvolňovat směrem k Uranu, jež nastoupí svou opozici kolem 42 let věku. Zde se tedy vlastně vytváří jakási struktura, která se potom bourá a přehodnocuje. Víme, že po čtyřicítce dochází k jakési druhé pubertě, kdy si najednou počneme dávat otázky typu "má to moje zaměstnání nějaký smysl ?", "má moje manželství smysl ?", "udělal jsem v životě skutečně to, co jsem chtěl¦?", a kdy se nám zdá, že všechny vztahy kolem nás jsou v pohybu, a všechno bychom chtěli jaksi pozměnit. V tomto věku mnozí procházejí skutečně velkými krizemi.

Pak vstupuje do dění Chiron, přicházející do konjunkce na svou natální polohu, k čemuž dochází kolem 50-ti let věku. To je období, kdy naše Uranské hledání počne přecházet v určitý neklid, kdy hledáme něco duchovního, něco "navíc". Dokud astrolog nepracoval s Chironem, nebylo možné si uvedené jevy přesně vysvětlit. Člověk pak může v době, kdy tranzitující Chiron přechází svou natální polohu, něco zvláštního najednou se svým životem udělat; že tedy vlastně v tom Chironském cyklu k něčemu člověk dozraje, dojde k určitému poznání, nebo k rozřešení určitých svých vnitřních problémů.

Chiron v Raku

má v sobě obrovský strach, zrozenec tedy zápasí se strachem, což je pro něj jistě velmi nepříjemné. Tyto krize se týkají kulturních kořenů a osobní ochrany. Ekologická síla v Chironu obvykle dominuje nad osobní krizí. Toto je velmi obtížná pozice Chirona, kdy zrozenci jsou připoutáni k minulosti, a velmi je děsí současná ekologická krize Země. Narodili se za 2. světové války, většinou se báli zdali přežijí, čímž vzniklo hluboké dilema pro Račí typy, hledající bezpečí. Byli hluboce otřeseni. Mnozí z nich mají Uran v Býku,někteří tam mají i Saturn.

Chiron

Předchozí zrozenci s Chironem v Blížencích identifikují krize v letech 1983 až 1988.

Tito zrozenci s Chironem v Raku zažili návrat Chirona v letech 1988 až 1991. Zažívají intenzivní stavy nejistoty. Léčení Země se musí odehrát v panenském cyklu (panenský cyklus planety je ten, kdy planeta prochází cyklem poprvé), t.j. v letech 1977, kdy byl Chiron objeven, až do r. 2028. Vliv planety v 1. cyklu po jejím objevení (panenském) je mimořádně silný.

U zrozenců s Chironem v Raku je boj o znamení Saturnovské vlády a uvolnění prostoru pro elektrizují vliv Uranu provázen těžkým vniřním bojem. Potřebují si uvědomit, že Saturn má jen formující vliv, a že naše reality tvoří naše myšlení. Potřebují si také uvědomit, že v existující realitě nejsou uvězněni, nýbrž že svým myšlením mohou tuto existující realitu ovlivňovat. To je pro ně velmi povzbuzující.

Jsou schopni svobodně konat v takové míře, kterou si většina zrozenců s Chironem v Raku nedokáže ani připustit. Poznají-li však svou tvořivou moc, jdou pak v čele těch, kteří Zemi zajistí opravdové bezpečí.

Zrozenci s Chironem v Raku tedy buďto zoufale hledají skutečnou jistotu, nebo si raději kolem sebe vytvoří ulitu, a v ní se schovají. Zde pomáhá aktivace 5. domu, neboť jedinou skutečnou silou je síla tvořivosti. Tito lidé se mají stát vůdci v boji o alchymii Země. Pozice Chirona v domě ukazuje, ve které oblasti zažívá zrozenec své krize bezpečí a jistoty. Ukazuje též, že zrozenec hledá uvolnění od Saturnovského sevření, a také kde může experimentovat.

Pracujeme zde se Saturnem (stažení, ovládání), a Uranem (osvobození, a nechat věci být).

Chiron v 9. domě:

Signifikuje krize spojené s vyšším JÁ v této inkarnaci. Vyšší JÁ je energie moudrosti, která je integrující silou v každém životě. Někteří jej nazývají Duch, nebo Duše

Je to naše zvířecí část, kterou pozvedáme vlivem vnitřního JÁ, které nás vede, abychom svou zvířecí dušičku pozvedli. V Chironovi také bylo puzení jak si poradit se svým zvířecím tělem. Na druhé straně, pokud neakceptujeme své zvířecí tělo, tak je jednak zatlačujeme do nevědomí (podvědomí), což se může později projevit nějakou náhlou velkou krizí, jednak se na druhé straně odřezáváme od svých kořenů, neboť naše zvířecí část má sílu záležitosti na Zemi uskutečnit a posunout je dále dopředu. Pokud jen řekneme, že "toto neakceptujeme", pak jsme jen poslové, stáváme se bezmocnými, a ti, kteří fungují jen na svých spodních čakrách s námi pak zcela dle libosti "zametají" po světě. Proto se pak za svůj názor nemůžeme postavit.

Dle toho se lidé dělí na pozemsky agresivní typy, a na ty co chtějí duchovně pracovat a nemají sílu utkat se s uvedenými přízemními typy. Je tedy nutno vzít i Chironskou sílu toho "zvířecího podvozku" Chirona a použít ji, neb cválající kůň má obrovskou sílu a energii.

Každý běh života je cestou produchovnění, vtělením a vyzařováním vyššího JÁ. Tito zrozenci se zajímají o filozofii a spiritualitu. Často též těmto věcem učí. Intuitivně chápou přírodní zákony a vlastní neobvyklou schopnost vyjadřovat esenciální vesmírné pravdy. Nervózně pátrají po smyslu věcí, něco je nutí aby pátrali po konečných pravdách a sdělovali je druhým. Milují cestování a atmosféru chrámů a duchovních center na zemi.

Jsou však sami spojeni se svým vyšším JÁ a naučili se s ním existovat ve svém každodenním životě ? Chiron je pragmatický. Žádá si ověření praktickou zkušeností. Tito zrozenci s Chironem v 9. domě, se podobně jako zrozenci s Chironem ve 3. domě, jeví jako adepti. Přirozeně ztělesňují spiritualitu, moudrost a znalost přírodních zákonů. Jejich krize se vždy týká rezonance s vyšším JÁ. Astrolog jim může pomoci, aby se podívali na úroveň svého spojení s vyšším JÁ a odhalit jim nejskrytější tajemství jejich duše, neboť jim ve skutečnosti spojení s vyšším JÁ chybí. Je to adept, který druhým pomáhá aby poznali svou duši, zatímco sám po tomto spojení bolestně touží. Potřebuje se v meditaci s vyšším JÁ spojovat. Může mu pomoci léčitel, který umí Boží sílu do fyzického těla přivádět.

Často nám je nutno připomínat, že užíváme jen 10 % své mozkové kapacity. Využívejme tedy všechny naše vlastnosti tím, že si dopřejeme energii kvadratury Merkur - Chiron, kvadratury mezi 3. a 6. domem (autorka říká, že Chiron vládne 6. domu).

9. dům je prací na tom, abychom nesli nejvyšší oktávu vědomí do života. Je spojením těla a duše, jehož symbolickým vyjádřením je Chironské spojení muže a koně. Protože je Chiron mistrem výkladu Tarotu a astrologického výkladu, můžeme praktickým používáním těchto způsobů najít vyšší uvědomování si. Kvadratura mezi 9. a 6. domem zjevuje, že známe cestu k vyššímu JÁ. T-kvadrát říká, že plná integrace zde na Zemi (-3. dům) a svobodná volba vnést do něj vyšší oktávu rezonance (-9. dům) vede ke schopnosti divinace a léčitelství (-6. dům).

Chiron v Rybách

touží po spojení s Božskou silou, s vesmírnou jedinečností, kdy chceme dostat sílu k vymanění se z Neptunovské moci.

Popsat Chirona v Rybách je nesnadné. Týká se astrální roviny, o níž toho mnoho nevíme. Potřebujeme pracovat s astrální energií, abychom vyčistili Neptunovské energie a dokázali je vyjádřit ve vysokých vibracích, abychom se mohli dotýkat Božského v sobě. Jediný způsob jak můžeme popsat Neptun, je na základě pozorování jeho pozemských projevů.

Velmi důležité je poznání, že žádná síla ve vesmíru není dobrá ani zlá, nýbrž pouze správně, nebo nesprávně použitá. Rozvine se ve Vás, pokud nepřestanete ohrožovat bezpečnost svého těla a mysli negativitou. Dokud neidentifikujete tuto dynamiku, a nebudete respektovat její potenciální síly, můžete jí být oslabováni, může sát Vaši energii. Dokážete-li ji identifikovat, můžete ji čistit pomocí techniky vizualizace. Tak dlouho, jak bude ve Vás tato obrana proti něčemu existovat, bude Vás připravovat o energii. Podle toho, jak zacházíte se svým vědomím, dáváte této energii možnost, aby pronikala do Vaší aury. Je třeba si uvědomit, že je skutečná, hmatatelná, může být poznána a identifikována.

Učení o astrálních interferencích nebo o těchto Neptunovských nižších energiích je rozsáhlé. Nedávno bylo zjištěno, že je účinné se chránit, pracovat se štíty, nebo Plutonským čištěním. Člověk se však může tak emocionálně vyčistit, až je neschopen citu. Štíty nás dostávají do defenzivní pozice, a zdůrazňují separaci. Příliš mnoho Plutonského čištění často zničí Erota. Štíty a očistné rituály si žádají energii. Může to být energie dobře investovaná, protože astrální interference může sát Vaši sílu, může Vás energeticky zcela zničit.

Zrozenci s Chironem v Rybách se pokoušejí intuitivně pochopit věci, o nichž bylo pojednáno. S Chironem k nám přišlo chybějící spojení. Až do r. 1977 jsme neměli vhodný nástroj. Uvedené informace člověk nedostane, pokud si je nezaslouží. Jediný způsob, jak je lze získat, je učit se léčit. Na Chironu se často vyvíjejí i chronické nemoci; tam kde máme Chirona dochází často i k nějaké operaci, úrazu a pod. Současně je to i místo, kde se člověk může naučit léčitelství, t.j. naučit se tyto věci léčit. Je to místo, kde se maximálně pracuje se Saturnskou formou, kterou se zde naučíme uranským způsobem úplně rozložit. Je tedy Chiron takové zlomové místo, které se hodně týká fyzického těla. Zrozenci s Chironem v Rybách poučte o těchto věcech, vysvětlete, jaké jsou léčivé atributy domu obsahujícího Chirona v Rybách. Také dejte ostatním instrukce, jak aktivovat 6. dům.

Fascinující v rámci astrologické evoluce je fakt, že skupina, narozená mezi léty 1961 až 1968 s Chironem v Rybách, má téměř celá současně Pluta v Panně v opozici na Chirona v Rybách. T.zn. že tato skupina budoucích léčitelů bude během svého života kráčet po duhové cestě, neboť vnímají Pluta jako evoluční sílu, jež má být použita pro totální vyčištění. Jsou to lidé, mající revoluční konjunkci Urana s Plutem. A tito zrozenci mají právě tu opozici s Chironem. Je to zvláštní generace lidí, která pro léčení Země může leccos udělat. Tato konjunkce Urana s Plutem znamená hlubokou pozitivní a osvícenou přeměnu (evoluci) ve společenských vztazích. Při opozici s Chironem lze tedy plně pochopit Urana a proti němu plně onen uvedený revoluční aspekt.

Chiron

Je-li Pluto principem vnitřní transformace, pak Chiron je něco podobného, kdy se člověk z tohoto materiálního světa snaží pozvedat a přeměňovat v jakousi nadpozemskou či dokonce nebeskou bytost, přičemž žádá plné rozvinutí Saturnské formy a její následnou přeměnu.

Chiron musí někde vládnout, a někde být povýšen. Autorka uvádí, že vládne Panně, povýšen je v Blížencích, a v nevědomí má vlastně Střelce. Někteří naopak říkají, že Chiron vládne Střelci a je povýšen v Panně. Je však také docela možné, že snaha hledat znamení v němž Chiron vládne, je zbytečná.

A v čem spočívá bolestivost Chirona ? Zřejmě v pádu do těch zvířecích těl (něco jako prvotní hřích - pozření jablka ze zakázaného stromu). Mohly to být např. nějaké inteligence, jež určitým způsobem zasáhly do našich životů a něco v nich změnily. V té souvislosti se hovoří o "synech nebes, jež vstupovali k dcerám lidským". Takže mohlo jít i o různé genetické záležitosti. Tyto záhady ovšem již nerozšifrujeme. Jisté však je, že najednou jsme podivnou směsicí zvířecího a lidského, či nadlidského, že máme v sobě dva naprosto rozdílné a nespojitelné póly. A Chiron vypovídá o tom, jak jsme zraněni tím, že je v nás něco, s čím si nevíme rady - naše pudy a agresivita.

Je skutečností, že místo, kde leží v horoskopu Chiron, je místem, kde zažíváme jakousi hlubokou bolest. Ten dům nás nějakým způsobem bolí - jakoby nám vězel v patě Chironův otrávený šíp. Je tam tedy něco, s čím se musíme vyrovnat, vypořádat, a co pro nás není vůbec snadné.

Audio-copyright + Print:             Ing. FIBICH Lubomír
březen 2002                       astrolog
tel. (069) 663 83 00
(596 638 300)


O Chironu více v programu Nebeský kalendář.CHIRON

Kenneth Negue


V MYTHOLOGII

   Kentaur - člen divokého násilného národa, jehož se obávali a kterým opovrhovali civilisovaní Řekové. Avšak Chiron sám byl pozoruhodnou výjimkou. Byl nejobdivovanějším učitelem v době předsokratovské, Pán všeho poznání, včetně bylinné léčby, bojového umění a hře na kitharu. Konec jeho života byl tragický: Chiron byl nevyléčitelně raněn otráveným šípem, ale nemohl zemřít; nakonec se nad ním Zeus slitoval a umístil ho na oblohu jako souhvězdí Kentaura.

JAKO SYMBOLICKÁ POSTAVA

   Chiron je napůl člověk a napůl kůň a tak představuje lidské a zvířecí, spojené v jedné bytosti s myriádami možných symbolických výkladů. Navíc ještě umístění jeho oběžné dráhy mezi Saturnem a Uranem naznačuje zprostředkující roli mezi omezeními Saturna a volnosti Urana, nebo mezi podobnými rovinami Kozoroha a Vodnáře, znameními, jimiž vládnou.

JAKO ABSTRAKTNÍ PRINCIP

   Vzájemné ovlivňování kultury a přírody, Apollinského a Dionýského (viz Nietzscheho: Zrození tragédie).
  + Mysl, psýché, duch, duše plně projevená a zformovaná v materiálním a psychickém. Holistický katalysátor.
  — Selhání a neúspěch v dosahování tohoto sjednocení.

PSYCHOLOGICKÉ PROJEVY

   + Zdokonalení sebe sama získáním a sjednocením rozmanitých oblastí znalostí a dovedností. Užití vhodného vzdělání sahajícího od nejprvotnějších a přírodně orientovaných řemesel až po nejvyšší sofistickou vědu a umění. Vyladění svého nitra, své přirozenosti s vysokou kulturou a civilizací. Duchovní proměna do vyšší úrovně.
  — Ztráta smyslu pro jednotu vlastního Já, vyplývající s neshody mezi přirozenou naléhavostí a kulturní motivací. Surovost. Zvířeckost. Dravost.

BIOLOGICKÉ PROJEVY

   + Vyvážený zdravotní stav. Zdravé růstové procesy. Zdravý obranný systém.
  — Chronické strádání a neustálý zápas o vyléčení, pokus o utišení nebo dosažení kontroly nad tímto Chironským zraněním. Nádory. Chirurgie.

SPOLEČENSKÉ PROJEVY

   + Mistrovský učitel v rozmanitých oblastech. Ekolog, zabývající se životním prostředím, ochranář. Zatoulané mládě, poutník svéhlavec. Společensky vyděděnec, který i přesto je pro společnost dobrým přínosem. Učitel nebo hráč na strunný nástroj. Propojení společenské odpovědnosti a osobní svobody.
  — Divoch. Hanobitel (lidí a země). Prznitel. Oběť násilí. Tragický outsider.

HLAVNÍ PROJEVY V HOROSKOPU NAROZENÍ

   + Motivuje zrozence k přizpůsobení a rozšíření vědomostí a dovedností náležejících Chironovu domu, znamení a aspektům; snaha státi se léčitelem v těchto oblastech; povstati ze zvířecího k lidskému a k bohu - tím způsobem jak naznačuje Chironovo umístění v horoskopu.
  — Vynáší na povrch divoké zvíře, které nesmyslně ničí ty nejcennější výtvory jak kultury, tak i přírody. Chronické utrpení těch, kteří dosud nejsou vykoupeni ze svých Chironských zranění.

Z anglického textu přeložila
Anna Lázeňská


Převzato z Konstelace ročník IV, 13/1994
Upozornění
Redakce nedává přednost žádnému systému horizontálních domů.
Je osobní věcí autora, pro který z nich se rozhodne.

Zobrazení dotazů a odpovědí z fora webu AP.

Please, click the thumbnails
to see each image in its normal size
Chiron ve Vodnáři Chiron ve Vodnáři
773 dotaz odeslal(a) Štěpán Tušják v Sobotu 10.Prosince 2005 02:15:51

V úterý se nám Chiron přesunul nadobro do Vodnáře. Zaplaťpánbu. Už bylo načase...


Re: Chiron ve Vodnáři
1 odpověď odeslal(a) Helena v Sobotu 10.Prosince 2005 02:27:43
A Saturn ve Lvu bude dlouho.
Helena

Re: Chiron ve Vodnáři
2 odpověď odeslal(a) Vanda v Sobotu 10.Prosince 2005 10:07:39
Já bych s dovolením doplnila, zaplať Pánbůh za každý okamžik a každé postavení všech planet.

Re: Chiron ve Vodnáři
3 odpověď odeslal(a) zuzana v Sobotu 10.Prosince 2005 12:28:26
No a když v tom kolečku něco překáží, tak to jde vygumovat :-). Já to tento měsíc udělala s novem a úplňkem :-)).

Re: Chiron ve Vodnáři
4 odpověď odeslal(a) Vanda v Sobotu 10.Prosince 2005 20:55:20
Když jsem ještě lozívala po skalách a někdo nebyl schopen přelézt těžké místo ve stěně, oblíbeným vtipem bylo zavolat na něj:,, Tak to vynech a pokračuj nad tím! "

Re: Chiron ve Vodnáři
5 odpověď odeslal(a) Štěpán v Neděli 11.Prosince 2005 00:47:04
Každý okamžik je jedinečný a "ten pravý" a pokaždé bychom měli říkat zaplaťpánbu. Ano! Pod to se podepisuji a ještě jednou opakuji - zaplaťpánbu. Jakákoliv souvislost s Chironem ve Vodnáři je čistě náhodná...


Pro Štěpána
6 odpověď odeslal(a) rafa v Neděli 11.Prosince 2005 10:39:45
Pane Štěpáne, proč "Zaplaťpánbu"? Rafa

Re: Chiron ve Vodnáři
7 odpověď odeslal(a) Štěpán Tušják v Úterý 13.Prosince 2005 11:22:16
Dobrá. Abychom se dostali k tomu, co je podstatné. Chiron ve Vodnáři je dobrý. Není tak tvrdý a strnulý. Věci se dají trochu do pohybu.
Před nějakým časem jsem sem zavěšoval zajímavé souvislosti s Chironem v Kozorohu a USA, kdy v padesátých letech probíhal hon na komunisty a McCarthyismus a v současnosti probíhá hon na teroristy a Bushismus.
Pokud bych opravdu hodně zjednodušoval a Chirona považoval za princip léčení či sebeléčení, tak ve Vodnáři to bude o léčení svobodou... Pro to, abychom vyléčili své staré krvácející rány, budeme nejspíš muset překročit všechny konvence, být za rebely, osvobodit se. V průběhu příštího roku nastane opozice Chirona se Saturnem, kde to rozpolcení mezi "jít s davem" a "jít svou vlastní cestou" bude obzvláště znatelné...Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.