Ze starých astrologických letopisů      
Astrologie v lékařství.


PROF. J. PAUVER.

Jsou zajímavé příbuznosti mezi lidmi a přírodními živly. Voda je mnohým nepřátelská, kdežto oheň vždy přátelský. U jiných lidí je tomu naopak. Astrologové tvrdí, že ženy, jsoucí pod vlivem Martovým, lépe rozdělávají oheň v kamnech nežli bytosti, jsoucí pod vlivem Měsíce nebo Saturna. U osob mediálně a jasnovidně nadaných má Neptun význačné postavení v jejich horoskopu, u osob hysterických jest Uranus na předním místě. Mars platí všeobecně jako příčina nehod. V 25 horoskopech nehod bylo 25 zlých aspektů Marta. Co se týče nemocí, způsobuje Mars akutní záněty a krvácení, rovněž prudké bolesti. Ve 20 případech žlučových kaménků bylo 17 zlých aspektů Marsových. Ze zvířetníkových znamení jsou Býk, Ryby a Kozoroh typické pro nedokonalou výměnu látek v těle lidském.

Německý lékař Dr. Erich Hartung prozkoumal 200 horoskopů lidí chorých plícemi a shledal, že v prvé řadě Vodnář a Střelec předurčují k tuberkulose. Z planetárních vlivů nalezl v těchto znameních Saturna, Měsíc, Slunce, Venuši, Jupitera, kdežto Mars a Merkur ustupoval do pozadí. I horoskopy tuberkulosních zkoumal i Dr. Arnošt Schwab. Vzal za podklad přes 300 případů, jimiž potvrdil badání Hartungovo, a našel ještě také, že z aspektů nejčastěji přichází konjunkce a oposice, méně často kvadrát, a že důležité jest i obsazení domů. V horoskopech, které zkoumal, byl Saturn velmi často v I. domě, a skoro v každém horoskopu stála jedna neb několik planet ve XII. domě v oposici k planetám v VI. domě.

ilustrace Překvapující výsledky podávají horoskopy vzhledem k životní síle a délce věku. Byly vyšetřeny horoskopy 171 osob obojího pohlaví, jež dosáhly věku přes 90 let. Největší počet planet byl ve dvou kardinálních znameních, ve Váhách (122 planet) a Skopci (103 planety). Jaké je tu vysvětlení se stanoviska lékařské astrologie? Ti ze čtenářů, kteří se blíže obeznámili s astrologií, vědí, že Skopec ovládá hlavu lidského těla a Váhy t. zv. pleteň sluneční, v dutině břišní za žaludkem. Mozek v hlavě ovládá vědomé chtění a jednání, ovládá vědomě svaly, pleteň sluneční pak řídí bezděčné, nedobrovolné pohyby tělesné, jako dýchání, činnost střev a žláz, činnost srdeční, oběh krevní. Mají-li tedy Váhy v horoskopu silný vliv planetární, to jest: jsou-li obsazeny jednou nebo více planetami, je potlačován rušivý vliv jiných znamení, která jsou životu nepřátelská (RA, ŠT, VO). Váhy pečují pak o dokonalou činnost pleteně sluneční a tím udržují v bezvadném chodu všechny vlivy prodlužující život. Je-li zase naopak Skopec v jiném horoskopu silnými planetárními vlivy mocně zdůrazněn, znamená to, že rozum, ovládající a řídící princip vědomého života, bude míti silný vliv na zrozence, že zrozenec bude se vyhýbati všem výstřednostem, bude pedantně lpěti na všech rozumových zásadách životosprávy a že tím dosáhne vysokého věku. Že jsou tedy znamení Vah a Skopce v horoskopech lidí dlouhověkých nejčastěji a nejvíce planetami obsazena, musí se vysvětliti tím, že obě tato znamení mají nejsilnější ovládavý a dirigující vliv. Je nápadné, že Skopec bývá nejčastěji obsazen Měsícem, Váhy Marsem. Ale to jsou již podrobnosti, do kterých dále zabíhati nemíníme.

Krátký věk a předčasnou smrt astrologicky prozkoumal Dr. Gerhard Neumann r. 1926. Výsledek jeho zkoumání stručně shrnut zní takto: Pro smrt v ranném věku je směrodatné špatné aspektování V. a XII. domu, domů rohových a domu VIII., a to především Uranem, Marsem, Jupiterem, Neptunem a Měsícem. Zvláštní je, že špatné aspektování Urana způsobuje předčasnou smrt, kdežto nepříznivé aspekty Marsa přivádějí na svět děti mrtvě narozené. Bod pro život velmi citlivý jest ascendent. Je-li tento raněn zlými planetami NE, UR, SA, MA, pak může astrolog s bezpečností říci, že život zrozencův je již od nejútlejšího mládí ohrožen. Vlastní délku života může zjistiti jasnovidec svými mimořádnými schopnostmi nebo astrolog t. zv. direkcí, zvláštních to složitých úkonů početních. Nauky direkční jsou velmi staré, bylo jich užíváno ve starověku i středověku. Po právu však vyznati musím, že dosud nejsou zdokonaleny tak, aby dávaly absolutně spolehlivé výsledky. Problémy, od nichž správný výsledek direkcí je závislý a na jejichž rozřešení se v znovuvzkříšené novodobé astrologii horečně pracuje, jsou čtyři: jeden je povahy spíše biologicko-lékařské, ostatní jsou rázu astronomického. Zkoumá se prakticky a statisticky, l) kdy vlastně nastává prvý okamžik zrození, 2) zda Měsíc, nejrychlejší to planetu horoskopu, jest počítati s parallaxou, 3) zda planety a jejich aspekty je počítati se šířkou či bez šířky, a 4) která část ekliptiky nebo rovníku odpovídá jednomu roku lidského života.

Je nesporné, že horoskop v rukou lékaře-astrologa může konati — a ve skutečnosti již také koná — neocenitelné služby. Může podávati zprávu o tělesné konstituci zrozencově (i přes to, že dnešní doba je náchylná, odvozovati tělesnou způsobilost pouze z dědičnosti), neboť horoskop dítěte obsahuje v sobě tělesné a povahové prvky rodičů způsobem zpravidla až překvapujícím. Mám ve své sbírce horoskopů doklady o tom velmi četné. Z horoskopu dítěte bude moci lékař záhy zjistiti slabé ústroje a méněcenné části těla a použíti prostředků posilujících. Ví na př., že poruchy trávení mají sídlo v žaludku při ascendentu v Raku, anebo ve střevách při ascendentu v Panně, a podle toho bude moci zavčas voliti vhodná léčiva. Ví, za jakých okolností a na jakém místě horoskopu Saturn přivodí nedoslýchavost, poškozené Slunce krátkozrakost; že Slunce v horoskopech žen odpovídá levému oku, Měsíc pravému a že v horoskopech mužů je tomu naopak, a bude moci určiti, které oko je nehodou nebo chorobou více ohroženo. Již v minulých ročnících „Pohledů do budoucna" zmínil jsem se o tom, že ascendent, Slunce a Měsíc v horoskopu odpovídají třem základním principům člověka: tělu, duchu a duši. Pro jednoduchost můžeme si mysliti, že duch je nositel rozumu, duše nositel citu. Planety horoskopu jsou pak jakýmisi posly, zprostředkovateli mezi zmíněnými třemi základními složkami člověka. Choroby pochodící z ascendentu jsou v podstatě choroby tělesné konstituce. Je-li na př. Býk v ascendentu, lze předpokládati - poněvadž Býk odpovídá krku, jícnu — sklon k chorobám krčním, záškrtu, zánětům žláz, mandlí, podle toho, která planeta zde spolurozhoduje. Stavy ovlivňované Měsícem vystupují periodicky a znamení, v němž stojí Měsíc, poutá nebo podporuje všechny životní pochody oněch částí těla, jež onomu znamení odpovídají astrologicky. Slunce — jako signifikátor životní energie v horoskopu odpovídá v medicínské astrologii srdci a oběhu krevnímu, játrám, páteři. Od Slunce, ovlivňovatele našeho svobodného rozhodování a jednání, pochodí choroby námi samými zaviněné.

Lékařská astrologie zaznamenala a ověřila již celou řadu léků podle vlivů planetárních. Velkou pozornost vzbudily v tom směru knihy H Busseho, vydané v Německu r. 1931 a 1932. Busse zaznamenal v nich celé stovky chorob, jejich astrologické náznaky v horoskopu a jim odpovídající léčivé prostředky v therapii. Nechce svými knihami učiniti lékaře zbytečnými, ale naopak chce příměti lékaře k tomu, aby dovedli z horoskopu posouditi, jak je pacient tělesně pro život vybaven a jakým vlivům je podroben. Lékař zjistí podle horoskopu, která ústrojí jsou slabá, kterých sil a látek se tělu nedostává. To lze učiniti již v raném věku zrozencově, lze stanoviti dokonce, které prvky mu budou chyběti v budoucnu. Tím vlastně astrologie daleko předstihuje vyšetřující methody dnešního lékařství. Tak mohlo by pomocí astrologie lékařství už v mládí zrozencově působiti dietou, různými prostředky hygieny a biochemie na soulad všech tajuplných sil, lidský organismus tvořících a udržujících. Člověk, na př. mající ascendent v Býku, přidržoval by se podle zjištění lékaře-astrologa lehké stravy, nedostával by mnoho bílkovin atd. Astrologie všestranně napomáhá lékaři. Seznáním dětského horoskopu dává mu možnost, aby včas předcházel chorobám na novorozeně zákeřně číhajícím. Již bezprostředně po narození lze mu vypočítati horoskop a přesvědčiti se o budoucím zdravotním stavu dítěte. Astrologie prozrazuje lékaři také doby, vhodné k ošetřování. Dr. Schwab léčil záchvaty padoucnice u svého pacienta na základě jeho horoskopu tak, že si chorého obeslal vždy dva dni před očekávaným záchvatem, dával mu injekci i prostředky homóopathické, a záchvaty se pak nedostavily. Témuž lékaři naznačoval horoskop i vhodné či nevhodné doby k operaci. Astrologie tvrdí, že není správce, prováděti na př. operaci na hlavě v těch dnech, kdy Měsíc stojí ve Skopci, znamení to, jež hlavě odpovídá.

A tak ani na ostatních údech není radno operovati ve dni, v nichž Měsíc stojí ve znameních zvířetníkových, chorým údům, odpovídajících. Dr. Schwab vypráví o jednom ze svých případů: „Dovezli chorého se zauzlením střev. Stal jsem se dvěma druhými nemocničními lékaři u lůžka chorého od 12. do 2. hodin v noci a radili jsme se. Jeden z lékařů, jenž byl operatérem, byl pro okamžitou operaci. Já jsem však navrhoval nejbližší dopoledne, a to desátou hodinu. Druhý přítomý lékař měl rozhodnouti. Tento a já podlehli jsme naléhání přítomných příbuzných a svolili jsme — ač proti své vůli k okamžité operaci. Operace byla tedy vykonána ještě téže noci. Astrologická konstelace ukazovala, že Měsíc kráčel za operace právě přes svoje místo v základním horoskopu (radixu) pacientově a že kromě toho i zlý Mars stál v den operace na témž místě jako v radixu. To byla pro normální lidský rozum prazvláštní náhoda, ale pro cítění astrologovo situace velmi neblahá. A výsledkem této operace, podniknuté v době astrologicky nevhodné, bylo úplné ochrnutí střev a smrt nejbližšího dne, právě přesně v okamžik, kdy Měsíc o 25 hodin později zaujal opět posici radixu".

Velmi důkladná a řadu let trvající studia lékařsko-astrologická konal asi před 10 lety vídeňský, dnes již zemřelý lékař, Feerhow, jenž nepřestával zdůrazňovati, že v lécích působí nebeské síly. Dobře si uvědomoval, že nejen člověk stojí pod vlivem hvězd, ale i zvíře, rostlina, nerost a že ve vesmíru žádná věc, ani žádná bytost nevzniká a zdaru nemá sama od sebe a ze sebe, ale jen ve spojení s celým kosmem jako jeho součást. Je-li ještě dnes třeba neobyčejné odvahy k tomu, aby se lékař otevřeně přiznal ke své víře v odůvodněnost a oprávněnost astrologie, patřilo k tomu v době působení Feerhowova heroické sebezapření a vědomí možné ztráty vědecké reputace a tím i riskování existence. Jeho lékařské články protkány jsou výroky, dovolávajícími se studiu nepředpojatých čtenářů. Pravíť na jednom místě: „Je neoprávněné domnívati se, že astrologií lze opovrhovati pro její vysoké stáří a dnes ještě nedostačující rozumové odůvodnění jako pavědou. Spíše se doporučuje dnešním badatelům a vědcům, aby se nedali odraditi nedokonalou formou astrologických tradic, jež nedávají ještě odpověď na každou otázku, ale aby za primitivní symbolikou pátrali po skrytém, velmi vážném smyslu. Nebude to snadné; neboť systém nauk astrologických je mnohonásobně spjat s tajnými soustavami alchymistickými a s okultní fysikou, s psychologií - s touto zejména. Až když jsme správně pochopili podstatu mikrokosmu, nadsmyslnou konstituci člověka, ozřejmí se nám jeho vztahy k makrokosmu, kteréžto vztahy tvoří obsah a výplň astrologie".

Dnes již nejen němečtí, ale i francouzští, angličtí a holandští lékaři uchylují se k horoskopu pacientovu pro hlubší porozumění jeho chorobě. Francouzská škola lékařů-astrologů vysvětluje působení planet na chorého jako účinek elektromagnetických vlivů. Paprsky planet mohou nás ovlivňovati přímo nebo nepřímo. Každá planeta vysílá k nám obměněnou energii sluneční, celá planetární soustava je jakési ohromné dynamo. Tam, kde mohou býti fysické vlivy přenášeny přímo od hvězdy k hvězdě pro dostatečnou blízkost, lze předpokládati ovlivňování bezprostřední, kde však Jde o účinky psychické, tam nutno se domnívati, že i psychické příčiny spolupůsobily. To jsou některé ze základních názorů medicínské astrologie francouzské. Namítá-li se se stanoviska positivních věd, že v astrologii není zákonitosti vztahu mezi příčinou a účinkem, lze poukázati právě na lékařství, kde jak diagnosy, tak i prognosy pro nepředvídané různé okolnosti postrádají často bezpečnosti a blíží se exaktní zákonitosti právě tehdy, když přihlédnou k astrologickým faktům.

Převzato z Pohledy do budoucna 1936 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1936, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Ze starých letopisů   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.