Astrology Pacific       |       Ze starých letopisů      
Československo v roce 1936.
Astrologická předpověď.


LEOPOLD KAISAR.


Období velikých mezinárodních napětí, konfliktů, hospodářské krise, nejistoty a politických změn, jež posledně silně se projevovalo, není ještě u konce. Doba, otvírající se před námi, je vážně napiatá, a znamená mnoho bojů a zápasů v politickém světě, které přece jen postupně s vývojem lidstva budou ustupovati vlivu nově se utvářejících forem světového řádu. Nastávající rok 1936 nepřinese touženého uspokojení a souladu národům, třebaže v některých zemích vlna času bude příznivá přechodnému zlepšení poměrů. Solární horoskop našeho státu pro rok 1936 svědčí o určitém usměrnění a pokroku národa, který svou houževnatostí, vytrvalou prací a dobrými snahami dosáhne úspěchu a vážnosti ve světě.

Vztyčené demokratické tendence státu i národa se utužují i získávají na své moci, třebaže reakční a oposiční živly budou stavěti překážky; zejména budou se snažit využíti kritických období. Svou činností si své zájmy jen poškodí.
Postavení solárního Jupitera, který je v elevaci a v souladném trigonu s Plutonem, svědčí o velmi úspěšném vyjednávání některých obchodních smluv se zahraničními státy a umožní zvýšený vývoz našeho zboží a produktů, získání nových odběratelů a odbytišť, zejména v březnu a v červenci.

Během roku, a na jaře a pak v září, říjnu a listopadu lze očekávati zlepšení hospodářských poměrů státu.
Posice solárního Saturna není dosti šťastná a způsobí ještě některé strasti a omezení. Jinak jeho příznivé aspekty se Sluncem, Martem a Uranem zvýší rozvahu a obezřelost v podnikání státu, zaručujíc mu dostatek síly a usměrněnou činnost.
Kritický vliv Urana zasahuje svou oposicí postavení Slunce v horoskopě republiky v měsících březnu a dubnu. Období toto velmi nepříznivé vládním a vůdčím činitelům státu. Objeví se neočekávané překážky, změny a těžké události, ztráta význačného politika neb státníka.

V parlamentních kruzích vzniknou časté rozepře, ale kyne také hodně užitečné práce. Lze očekávati změny některých nařízení i zákonů, hlavně úprava technických nařízení v průmyslu. Některé období a to v měsíci červnu a listopadu, přinesou v poslaneckých sborech nesnáze, spory a rozštěpení. Otázky vojenské a zbrojení narazí na oposici. Demise některých poslanců.
Finanční poměry státu mají v některých obdobích, hlavně koncem srpna, v listopadu a v prosinci, více zdaru a prospěchu, jak nasvědčují konstelace UR 120 MA, 60 SA. První pololetí bude neklidné a poněkud rušivého vlivu na poměry finanční převážně v dubne květnu a částečně i v září.

Vlivem neblahých konstelací v těchto měsících může se dostaviti větší kolísavost valut a cenin a neočekávané změny ve světovém finančnictví, ztráty v peněžním obchodě, úpadek, nepříznivé spekulace.
Počáteční měsíce roku budou dosti nepříznivé pro zahraniční vztahy. Období toto přinese též některé útoky proti státu, které však zmlknou následkem neočekávaných událostí v zahraničí.
V průmyslu technickém jeví se poměrně zvýšená činnost a mnohé továrny a podniky budou více oživeny. Toto zvýšení činnosti nebude stálé.

Dělnictvu se dostává poněkud více práce. Zejména jarní a letní období přinese zlepšení pracovních poměrů. Koncem roku v některých podnicích práce ochabuje a nezaměstnanost přechodně stoupne.
Lze také předvídati některé reformy v pracovním systému, jako: úpravu platů a mezd, pracovní doby a bezpečnostních opatření. Celkem pracovní poměry a zaměstnanost budou ještě trpěti pod vlivem různých extrémů, zásahem technických zařízení a nových pracovních způsobů.

Postavení solárního Plutona v VI. domě v aspektech s UR a JU vzbudí na jaře smělou akci širokých mas dělnických o jejich práva a životní potřeby. Vliv tento může způsobiti reformy v dělnické a pracující třídě. Nové organisace na obzoru na ideálních a pokrokových zásadách.
Pro zemědělství a stavební podniky bude rok dosti příznivý a lze předvídati i zlepšení existence rolníků a zemědělců vůbec. Zvýšená frekvence projeví se v dopravě železniční i autobusové. Cizinecký ruch značně stoupne. Rovněž i letectví se zdárně rozvíjí a získává větší zájem a vzbudí snahu je rozšířiti.
Domácímu obchodu se v měsících lednu, květnu a červnu valně nedaří; více úspěchu dosahuje v měsících březnu, září, říjnu a prosinci. Vědecké ústavy, vysokoškolství a university mají celkem příznivé období. Rovněž právní a zákonodárné úřady pracují se zdarem. V květnu se dostaví možnost větších vědeckých sporů, soudů, vědeckých polemik. Smrt vynikajících učenců neb vědeckých osobností. V církvích panuje silná expanse politická a místy dosahuje většího rozsahu. Zejména v září a říjnu náboženské směry zahájí větší propagandu a činnost a prosadí veřejné církevní manifesty a sjezdy. V některých zemích projeví se nové směry náboženské, a budou se utvářeti filosofické a náboženské společnosti.
Pro ústavy sociální péče, chudobince a nemocnice jsou příznivé měsíce únor a duben. Lázně a sanatoria prospívají a zvláště v letním období dosahují zvýšené frekvence.

csr36

Kulturní spolky a družstevní korporace budou pod vlivem změn podnikati nové reformní pokusy; některé dokonce se zreorganisují. Pro duševní a okultní nauky projeví se ve veřejnosti více zájmu. Povstávají také nové vědecké spolky s náboženskými tendencemi, jejichž působnost však bude jen přechodná.
Ve vojenských kruzích dojde ke změnám odchodem některých osobností. Možnost zavedení nových uniforem. Nebezpečná špionážní aféra bude včas odhalena.
Na různých místech vznikne v lidu jisté napětí v důsledku zavedených kolektivních změn. Mnozí lidé budou strženi do nekalé politické činnosti. Do společenského života zasahují neblahé vlivy, nemorálních činů přibývá; odhaluje se mnoho podvodů, korupcí, veřejných skandálů a loupeží. Státní správa vydává zostřené zákony na potírání zla, neřestí a pohoršujících případů Mnoho lidovýchovných přednášek se koná na školách a v radiu.

Zdraví lidu je pod těžšími osudovými vlivy. V období jarním a letním rozšiřují se epidemie, zákeřné a nakažlivé nemoci, revmatické choroby, poruchy krevní a mrtvice. Lidstvo může trpět různými nepřirozenými způsoby a výstřednosti ve stravování. Objevují se časté choroby žaludeční, vodnatelnost, cholera a tyf. Vražd a sebevražd neubývá, také vyskytne se mnoho úrazů a těžkých zranění. V dubnu a říjnu dochází k větším katastrofám v dopravě a letectví. V úvahu přichází také ztráta význačných bytosti, literárních pracovníků a osob z politického světa. Úmrtnost u žen a dětí bude nápadně větší.

Ve veřejnosti jeví se mnoho zájmu o divadla, kina, zábavy, sport a turistiku.
Podle profekcí v horoskopě republiky pro rok 1936 možno souditi na některé změny ve vnitřních věcech našeho státu. Zemědělství, stavební podniky, doly, sociální poměry lidu, představenstvo, trh práce a sociální péče jsou pod příznivými vlivy.
Počasí bude celkem příznivé, více teplé a proměnlivé, jaro proměnlivé a vlhké, léto krásné, horké a bouřlivé, podzim hodně vlhký a studený, zima mírná.

Počátkem března připadá direkce neblahého vlivu progr. LU 90 MA pr. a způsobí nesoulad v lidu, nepřátelství, časté rozepře, stranické boje a útoky. V dopravě hrozí koncem března a počátkem dubna větší neštěstí, možnost větších požárů, těžkých poranění a smrtelných úrazů.
V měsíci červnu bude působiti nepříznivá direkce progr. LU 90 Pluto r, jež zaviní v některých stranách větší podrážděnost a neklid, vzrůstající výstřednost, požitkářství, veřejné spory a despotické činy.
V červenci působí příznivá direkce progr. LU 120 ME pr. velmi úspěšně na věci obchodní, na zvýšení domácího obchodu, a na tvoření příznivých obchodních smluv. Vlivem tím zvýší se doprava, zájezdy, cestování a turistika. Věda a literatura dosáhnou větších úspěchů.

V srpnu zasahuje direkce progr. LU 120 NE r. a dává více zdaru divadlům, vědeckým podnikům a literatuře. Umění, duševědné a psychické směry se uplatňují.
Konjunkce MA se Saturn, která nastane dne 25. ledna na 8°17'35" RY je velmi neblahého vlivu a způsobí neúspěchy v podnicích, nepříznivé události, neklid a boje v dělnické třídě, úmrtí vynikajících učenců neb státníků. V některých zemích vyskytnou se živelní katastrofy, povodně, sněhové bouře a laviny.

Konjunkce MA s UR, jež nastane 7. dubna na 4°28‘35‘‘ BÝ, je velmi kritického rázu a způsobí těžkou a pohnutou dobu. V některých zemích budou větší nepokoje a povstání, ve finančním světě náhlé nepříznivé změny a úpadky. V dopravě a průmyslu těžké katastrofy, neštěstí, výbuchy. Úmrtí význačného učence nebo státníka.
Konjunkce MA s PL nastane 6. srpna na 27°26' RA a bude neblahého vlivu na věci obchodní a finanční. Zločiny, násilí, msty a surovosti vzrostou. Možnost, záplavy, epidemické nemoci a větší úmrtnost lidí.
Konjunkce MA s PL, která bude dne 25. října na l8°06'43" PA, bude velmi neblahá pro vědecké ústavy, soudy, církevní sbory; vzejdou také spory v kruzích vědeckých a náboženských. Možnost větších katastrof a neštěstí v letectví a na moři. V politických stranách projeví se mnoho bojů a nesnášenlivosti, dojde k úmrti vynikajících osob na poli vědy nebo umění.

V Karvinné v srpnu 1935.


Převzato z Pohledy do budoucna 1936 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1936, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Ze starých letopisů   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.