Astrology Pacific       |       Ze starých letopisů      
Předpovídání budoucnosti profekční metodou.


V. SADOVSKÝ, KARVINNÁ.


Předpovědi získané profekční metodou platí vždy pro jeden rok života, a to počínajíc dnem narození až do dne narození druhého roku. Uvnitř na nakresleném diagramu jsou jednotlivá léta života vepsána do dvanácti domů horoskopu a každý dům spadá do vlivu určitého znamení, které je v něm označeno. Podle toho pak můžeme zvěděti v hlavních rysech, co asi nám přinese rok 1936 a také i jiná léta. Uveďme příklad! Někdo se narodil 8. ledna 1904. Dne 8. ledna ukončí 34. rok svého života a dnem 9. ledna 1936 počíná jeho 35. rok. Tento rok vyhledáme v diagramu a shledáme, že se vyskytuje v III. domě, který jest označen znamením BL. Nyní nahlédneme do výkladu profekčních domů, do odstavce „III dům" se značkou BL a tam se dočteme, co nám přinese rok 36. (Od 8. ledna 1936 do 8. ledna 1937) Dočteme se tam, že v tomto roce jsou nejvíce ovlivněný vztahy k našemu okolí, sousedství, s příbuznými a členy rodiny. Tento rok mocně ovlivňuje myšlení, zájmy literární, cestování, studie atd.

Podobným způsobem si počínáme ve všech jiných případech.
rofekce

I dům - BE. Zde se uplatňuje vliv vlastní individuality, vlastní vůle. V tomto roce můžeme zasáhnouti aktivně do vlastní povahy do svého jednání a rozhodnouti se o dalších krocích v životě. Jinak tento dům tvoří novou periodu a nové plány, dokonce i okolnosti v životě. Dosti často je spojen se změnou povolání nebe místa, ze zdravím a postavením ve světě. Zde velmi mnoho rozhoduje základní horoskop, ve kterém posice planet určují události v našem životě. Stojí-li na příklad v I. domě základního horoskopu Mars, jsa k tomu ještě špatné aspektován, pak v běžných letech l., 13., 25., 49., mohou se objeviti těžké okamžiky života. A naopak Venuše, Slunce, Jupiter nebo Merkur v tomto domě horoskopu přinesou v těchto označených letech šťastné události. To platí také pro výklad ostatních domů, ovšem v tom smyslu, jaký ten který dům zastupuje. Stejně, stojí-li v 5. domě Saturn, jsa k tomu ještě nepříznivě aspektován, tu roky 9., 21., 33., 45., 57., nejsou tak šťastně ozářeny a lze v nich očekávati spíše omezení než zlepšení. To vše záleží na individuelním horoskopu. Při výkladu prvého domu možno bráti zřetel i na vystupující znamení ascendentu našeho horoskopu a podle něho doplniti prognosu.

II. dům - BÝ. Peněžité a majetkové poměry přicházejí na přetřes a za dobrých konstelací a transitů lze očekávati finanční zlepšení, dobrý výdělek nebo zvýšení příjmů. Často přátelství a láska škodí, snadno dojde k onemocnění nebo ke ztrátě společníka, přítele, druha nebo družky v manželství. Možnost omezení svobody. Nebezpečí od zlých zvířat, krádeže neb oloupení. Užitek a prospěch z vědy, studia, okolí, kratších cest, návštěv nebo dopisů. Zato pobyt v cizině, daleké cesty, náboženské vztahy jsou nepříznivě ovlivněny. Možnost úmrtí mezi vzdálenými příbuznými. V povolání a práci je zdar. Dobro kyne z vlastního úsilí, pomoc však je nutná. Nesnáze s dětmi a spolky. Literatura a listiny mají význam a cenu. Častější cesty se vyskytnou. Jeví se možnost, ocitnouti se v ústavě nebo v nemocnici.

III. dům. - BL. Mocné sklony a příčiny k cestování, návštěvám, studiu a korespondenci. Vztahy k sousedství nebo členům rodiny. Duch a myšlenka pracují úspěšně a čile. Zájmy literární, obchodní a učení na obzoru. Manželka, manžel nebo společník vyjedou mimo dům. Nepřátelé škodí, těžkosti. Sňatek u vzdálených příbuzných. Nemoc matky a služebnictva. Změny v bytě, rodině a domácnosti. Duchovní zájmy, vnitřní neklid. Příjemné vztahy s přáteli, kolegy a ve společnosti. Vyskytnou se častěji známosti v lásce, nebo pozvání na svatbu. Menší příjmy, větší výlohy.

IV. dům - RA. Celkem rok významný pro domov, rodiče a rodinné nebo otcovské vztahy. Vhodný rok pro založeni vlastního krbu, stavbu domu, založeni a vedeni hospodářství vůbec. Vlastnímu podnikáni se daří. Může nastati změna pobytu nebo přeložení místa práce. Možnost věna nebo dědictví manželky nebo manžela. Hrozí nebezpečí onemocněni na cestách a v jízdě. Též v rodině může dojíti k onemocnění, nejspíše však u příbuzných a sourozenců. Nepříjemnosti vznikají vlivem dopisů, listin a objednávek. Nepříznivé zprávy. Mezi známými a přáteli se vyskytne úmrtí. Objeví se naděje na lepší příjmy. Nová spojení. Vážné otázky stran povolání, v němž se jeví značný vliv společníka nebo manželky. V lásce překážky. Možnost výhry. Povolání působí silně na povahu a rodinu. Vhodný rok pro zabýváni se spiritismem a otázkami záhrobního života vůbec.

V. dům - LE. Lze očekávati zlepšení a pokrok v rámci možnosti. Do tohoto domu spadá vše, co je ve spojení s city a láskou. Může se vyskytnouti i štěstí ve hře a spekulaci. Záliba se jeví pro sport, radovánky, hry a děti. Též zájem pro divadla, školy, módu a zábavy všeho druhu. Příliv životní síly. Vydání na zdravotní a služební účely; jinak možno počítati s dobrým výdělkem. Dokumenty, dopisy a listiny přinášejí dobré věci. Možnost narození dítka. Delší cesty, pobyt v cizině, pak zájmy, týkající se vědy a zákonu, přinášející zdar. Svatba u známých. Manžel nebo společník odjede na cesty. Překážky značnější v domově. V rodině je možná nemoc. Pro otázky věna nebo dědictví doba nepříznivá.

VI. dům - PA. Rok není příliš příznivý a nutno si dáti pozor na zdraví. Mnoho práce. Vyjednávání se služebnými a podřízenými nebo s lékaři. Někdy se vyskytnou vážné otázky, týkající se zaměstnání a činnosti vůbec. Rok neharmonický pro zakládáni vlastních podniků, živností a obchodu vůbec. Protivy a odpor je značný a mezi přáteli možnost úmrtí. Nálada je neveselá. V rodinách možnost onemocnění. Návštěva přátel. Nepříznivý rok pro lásku, dítky, hry a sport. Úspěch kyne z veřejného působení, z postavení nadřízeného nebo skrze služební osoby. Nebezpečí poranění. Strýc, tchán nebo tety projevují v tomto roce vliv.

VII. dům - VÁ. Ovlivňuje všechny naše společenské a veřejné cíle a manželský život nejvíce. Vhodný rok pro uzavření sňatku, spolčení nebo podílnictví; vyskytují se však zde nedorozumění. Možnost soudu. Manželská strana nebo společník ovlivní osobní stránku a povahu. Povolání, domov a rodina ovlivňují se vzájemně, ale s rodiči může dojíti snadno k rozepřím nebo těžkostem. V povolání nebo postavení možnost změny. Též možnost škody v domově. Újmy ve služebním nebo sociálním směru. Nehoda v zaměstnání a mezi služebnictvem. Úmrtí strýce nebo tety možné. Užitek nebo rozmnožení dědictví nebo věna. Pohřební výlohy a pojištění. Možnost, ocitnouti se v nemocnici nebo v ústavě. Záliba pro cesty, zprávy a studia. Koupě a prodej různých věcí. Návštěva příbuzných. V duši se rodí mnoho přání a plánů, které se musí odložiti na pozdější dobu. Mezi přáteli a známými se vyskytnou sňatky. Vhodná posice pro soukromé povolání. Příbuzní na cestách.

VIII. dům — ŠT. Spojení s věcmi posmrtnými, pohřebními a dědictvím. Mnoho námahy a práce. Smutek v rodině nebo zklamání. Ve spekulaci, hře, sportu, radovánkách, lásce nezdar, někdy i ztráty. Dítky a milostné poměry působí potíže. Vážné otázky majetkové stran podílu společníkova nebo chotě (choti). Sklon k nemoci nebo nehodám. Mezi sourozenci, sousedy nebo nejbližšími členy rodiny možnost úmrtí nebo těžší nemoci. Přátelství se uzavírá v zaměstnání nebo se služebnými osobami. Duchovní studium má příznivou dobu. Objednávky nebo zvláště cenné práce z ciziny docházejí. Spojení s cizinou. Na kratších cestách a v jízdě nehody. Povolání vyžaduje cest. Různé zprávy a studia. Zájem pro zdravotnictví, lékařství, spiritismus, okultní vědy a styky se záhrobím. Možnost ztráty nebo zrady se strany přítele.

IX. dům - ST. Podle této metody rok nepříliš významný. Vyskytují se různé zprávy, daleké cesty, spojení s cizinou a vyjednávání ve věcech církevních, náboženských nebo filosofii. Též styky s cizinci a švakrem přicházejí v úvahu. Rádi se učíme, konáme výlety a navazujeme známosti a přátelství. V povolání úspěch. Zdraví a domácnost způsobuje výlohy. V rodině možny škody a úmrtí. Možnost početí nebo narození dítka. Útoky a nepřátelství se strany podřízených osob. Podnět k soudním sporům. Zdar ve vyučování. Nové známosti s různými lidmi; vyskytnou se také prorocké sny. Příznivý rok pro spekulaci a výchovu. Ztráta věna nebo dědictví.

X, dům. - KO. Tento dům je pro povolání a postavení dosti významný. Může přinésti upevnění, zlepšení, překonání překážek a dokonce i pocty a uznání. Hrozí zármutek nebo nemoc v rodině, hlavně u dítek nebo sourozenců. V domově možnost svatby. Styky mimomanželské mohou přivoditi nemilé následky. Možnost změny bydliště a povolání. Obchodu a podnikům, jakož i zaměstnání se daří, takže lze očekávati zvýšení příjmů. Pomoc, protekce nebo přátelství. Na cestách hrozí nehoda. Nepříjemnosti pro cizinu, se vzdálenými příbuznými a zákony. Spekulace v povolání může přinésti úspěch. Láska k matce a domácnosti. Možnost užitku z věna.

XI. dům - VO. Má spojení s našimi touhami a ty se v tomto období často splňují, když celkový horoskop tomu dovoluje. Pomoc přátel. Životní poměry se lepší. Možnost změny bydliště i činnosti. Hrozí ztráta peněz; oslabené příjmy a domácí poměry vyžadují větších vydání. Projevuje se citový život a láska, takže v tomto období často dochází ke sňatkům nebo spojení s milou nám osobou. V povolání možnost překážek a odporu. Onemocnění služebné osoby není vyloučeno. Možnost nemoci v rodině a domácnosti. Spory stran dopisů. Výlety, návštěvy a menší cesty častěji se uskutečňují. Zájem pro studia a literaturu. Přátelství s osobami z kruhů vědeckých nebo ciziny. Společník na cestách. Sňatek mezi dětmi nebo sourozenci.

XII. dům - RY. Zhoršení životní situace. Překážky a bolestné zkoušky životní. Starosti nebo závist a nepřátelství na nás útočí. Možnost zklamání a smrti bytosti s námi spojené. Nepříznivý rok pro zřizování nových podniků. Cítíme se omezováni ve své svobodě. Možnost i těžší nemoci, nutnost operace nebo pobyt v ústavu. Někdy i osamělost a opuštěnost se projeví. Nutno se (hraniti soudních sporů, zrady přátel a poranění většími zvířaty. Tento životní rok je jedním z nejtěžších, neboť v něm se mohou projeviti osudové vlivy minulosti. U dítek nebo u chotě (choti) je možná nemoc. Někdy nutno počítati i s obtížemi v povolání. Ve věcech lásky nic příjemného. Nové přátelství v povolání je možné. Zájem pro okultní studia, zejména pro transcendentální svět a pro okultní spolky. Návštěvy příbuzných. Svatba v domově. Možnost dalekých cest, způsobených poměry v povolání.

Podle tohoto profekčního systému můžeme si vykládati i jednotlivé měsíce po narozeninách, jak to činíme u cyklu ročního. Vlivy se zde uplatňují slaběji. Tedy 10. měsíc po dnu našich narozenin odpovídá 10. domu a jeho výkladu. Ale přednost dáváme prognose podle transitů planet. Ostatně čtenář ve volné chvíli si může vše zde stručně naznačené prohlédnouti a vyložiti si vliv všech hvězd, které budou na něho působiti v roce 1936.

Převzato z Pohledy do budoucna 1936 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1936, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Ze starých letopisů   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.