Astrology Pacific       |       Ze starých letopisů      
Alkochoden.


PROF. J. PAUVER.


Arabští hvězdopravci určovali počet roků života, které člověku byly vyměřeny, podle postavení alkochodu.
Dárce roků, arabsky alkochod nebo alkochoden, je planeta ovládající zvířetníkové znamení, v němž se nachází hyleg.
Hyleg, t. j. dárce života, - slovo přešlo rovněž z arabské astrologie do západoevropské - jest v horoskopu SL, LU nebo ascendent. Hyleg má neobyčejný význam pro zdravotní poměry zrozencovy. Jestliže při denním narození SL se nachází v I., VII., IX., X. nebo XI. domě, jest považováno za hyleg. Je-li při nočním narození LU v některém z těchto domů, tedy jest hylegem. Mužský nebo ženský horoskop obměňuje ještě dále toto pravidlo. Ani SL, ani LU nemohou býti hylegy, jsou-li v domě II., VI., VIII. XII. V tomto případě béře se ascendent za hyleg.

Stojí-li SL, LU nebo ascendent jakožto hyleg
v BE neb ŠT, je alkochodem MA
v BÝ neb VÁ, je alkochodem VE
v BL neb PA, je alkochodem ME
v RA je alkochodem LU
v LE je alkochodem SL
v ST neb RY, je alkochodem JU
v KO neb VO, je alkochodem SA.

Při UR neb NE nemluví se o alkochodu, protože nebyly tyto dvě planety starým astrologům známy.

Alkochodu byl přidělován určitý počet roků, podle toho, stál-li v horoskopu silně, slabě nebo prostředně. Z postaveni alkochodu byl rok úmrtí nalezen přibližně a mohl pomoci direkcí býti nalezen přesněji.

Nauka o alkochodu, jež byla podrobně vypracována astrology arabskými, přešla i k astrologům evropským středního věku. Uvádíme tabulku, v níž sestaven jest počet roků životních, kterými alkochod zrozence obdarovává.
  Alkochod     SL     LU     ME     VE     MA     JU     SA     uštědřuje  
  v postavení silném     120   108   76   82   66   79   57   léta velká  
  v postavení středním     69   66   48   45   40   45   43   léta střední  
  v postavení slabém     19   25   20   8   15   12   20   léta malá  


V tabulce v prvé řádce jest značka planety, v druhé řádce jest nejvyšší počet roků, jež planeta jakožto alkochod při silném postaveni (t. j. ve svém domě, v povýšení, v rohovém domě, s dobrými aspekty) uštědřuje, v třetí řádce jest střední počet let — při prostřední síle planety, v poslední jest nejmenší počet let - při slabém postavení planety (exil, pád, špatné aspekty). Jak se dignita planety, její síla nebo slabost, stanoví, jest čtenářům astrologům známo.

Na základě pozorování středověkých astrologů sdělujeme ještě některé podrobnosti.
1.) Jestliže JU nebo VE jsou v konjunkci, 60, 120 s alkochodem, tedy přidávají k rokům, jež slibuje alkochod, ještě svoje léta malá, JU 12, VE 8.
JU, VE V 90 a 180 s alkochodem ani let neubírají, ani nepřidávají.
Jsou-li však tyto dvě planety, JU nebo VE samy slabé v horoskopu, tedy přidávají namísto počtu let malých pouze tolik měsíců, JU 12 měsíců, VE 8.

2.) Jsou-li SL a LU silné a s alkochodem v 60 nebo 120, přidávají alkochodu ještě svoje léta malá (19 či 25), jsou-li však slabé, tedy je ubírají.
Dostávají-li SL a LU aspekt od SA nebo MA, tedy přidávají místo let pouze měsíce, SL 19 měsíců, LU 25.

3.) ME v 60 nebo 120 s alkochodem dává svoje léta malá, jestliže jest v konjunkci s planetou, jež léta přidává, naproti tomu ubírá svoje léta malá, je-li v konjunkci s planetou, jež léta ubírá. Důvod je ten, že Merkur je povahy obojetné a zesiluje vlastnosti planety, s níž jest ve spojení.

4.) konjunkce, 60, 120 Saturna a Marse, rovněž tak 60 v KO, VO, RY, BE, BÝ, BL ubírají alkochodu svoje léta malá.
5.) 90 a 120 Slunce a Měsíce ubírají alkochodu léta malá, nejsou- li hylegy.

Převzato z Pohledy do budoucna 1935 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1935, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Zajimavosti   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.