Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

Osudová přitažlivost
podle zahraničních materiálů připravila Helena Procházková

     

Každému z nás se již stalo, že jsme byli k někomu přitahováni, aniž bychom mohli rozumně říci, proč. Nebo jsme byli magnetizováni pohledem přes přeplněnou místnost. Některé dvojice se setkaly na základě "náhodné" série nevysvětlitelných událostí. Jiní, jako milenci Romeo a Julie, byli vtaženi do událostí, o kterých věděli, že jsou zhoubné, ale kterým neměli sílu zabránit. S někým se cítíte, jako kdybyste se znali léta, i když ho vidíte poprvé.

    Zdá se, že takové přitažlivosti vzniknou, aniž bychom je jakkoli vyvolávali. Zdají se být nevyhnutelné, mimo naši kontrolu. Často tyto vztahy zmatou naše přátele a naše rodiny, dokonce i nás samotné.

    Paul Newman a Joan Woodwardová Když se díváme na "osudovou přitažlivost" z astrologického hlediska, najdeme řešení tohoto tajemství: vzájemné planetární vazby mezi radixy dvou osob. Použijeme-li synastrickou metodu porovnání radixů, najdeme obvykle hlavní aspekty mezi vnějšími planetami (Saturn, Neptun, Uran a Pluto) v jednom z radixů a osobními planetami (Slunce, Měsíc, Merkur, Venuše a Mars) u partnera. V mnoha případech nalezneme tyto aspekty z obou radixů a obvykle zahrnují více planet. Ten z partnerů, jehož vnitřní planety jsou ovlivňovány, prožívá vztah jako osudový.

    Astrologové tradičně považovali Saturna a vnější planety za reprezentanty nebo ztělesnění osudu či karmy, dynamických sil stojících mimo nás, na které můžeme reagoval, ale nad kterými máme velmi málo vědomé kontroly.

    Proto nás nepřekvapí, když se tyto planety nacházejí s předvídatelnou pravidelností ve vztazích, které jsou osudové - jak uvidíme v příkladech radixů známých milenců.

Paul Newman a Joan Woodwardová    Protože se vnější planety pohybují zvířetníkem velmi pomalu, každý člověk narozený přibližně ve stejném období bude mít samozřejmě vnější planety ve stejných pozicích, a když se seznámíte s někým, kdo je stejného věku jako vy, tak vaše vnější planety budou zesilovat toto postavení ve vašem radixů.

SATURN

    Saturn reprezentuje princip omezení, upevnění a trvání. Je také spojen s odpovědností, potížemi, vysoce postavenými osobami, stálostí a postupným vývojem pomocí práce a úsilí. Saturn můžete považovat za přísného profesora ve škole. Jste-li spřízněni s někým, jehož Saturn tvoří přesný aspekt na některou z vašich vnitřních planet, pravděpodobně ho považujete za zosobnění těchto vlastností. Saturnské spojení se často objevuje v radixech lidí, kteří spolupracují nebo kteří sdílejí společný zájem. A přestože takováto spojení nejsou vždy bez problémů, obvykle se oba od sebe hodně naučí na základě společných zkušeností.

    Protože tato planeta symbolizuje dlouhodobost, Saturnská spojení jsou obvyklá ve svazcích, jež vydrží těžkosti. Nejsou-li však v radixech partnerů žádné vzájemné saturnské aspekty, vztahy pravděpodobně nebudou trvat dlouho. Pokud uvažujete o milostné pletce s někým, jehož Saturn aspektuje některou z vašich osobních planet, ujistěte se dobře, že skutečně chcete tento vztah, neboť až změníte svůj názor, nebudete schopni se jeho nebojí zbavit.

Frederic Chopin    Jestliže aspekt mezi Saturnem vašeho partnera a vašimi osobními planetami je stresový - konjunkce, kvadrát nebo opozice - pravděpodobně věříte, že vás v určitém směru omezí nebo potlačí. Můžete vašeho partnera považovat za chladného, přísného nebo strohého. Někdy to vypadá, že váš přítel vystupuje více jako přísný učitel než jako milenec.

    Jestliže aspekt partnerova Saturna na vaši osobní planetu je harmonický - sextil nebo trigon - projeví se Saturnovy lepší stránky. Budete mít sklon vidět vašeho partnera jako stabilizující prvek, jako někoho, na koho se můžete spolehnout v těžkých dobách. Přestože se k vám může chovat rodičovským způsobem a dokonce být něco jako dohlížitel, pravděpodobné budete tohoto člověka respektoval pro jeho moudrost a zkušenost a budete ho považovat za svého učitele a ochránce.

    Radixy Paula Newmana a Joanne Woodwardové slouží jako dobrý příklad saturnského spojení. Tito dva přitažliví, talentovaní lidé dokázali něco, čím se může chlubit jen málo párů v Hollywoodu: 33 let manželství. Také společně mnohokrát pracovali, od Pikniku, kde se setkali, až po film Pan a paní Bridgeovi, za který Woodwardová získala nominaci na Oskara. Když sledujeme jejich radixy, vidíme, že Newmanův Saturn tvoří trigon na Slunce a Venuši Woodwardové a kvadrát na její Merkur a Mars. Její Saturn je v konjunkci s Ascendentem, Merkurem a Venuší Paula Newmana.

URAN

    Uran je planeta změny, převratu, probuzení a náhlých, neočekávaných zkušeností. S touto planetou jsou obyčejně spojovány neobvyklé, avantgardní nebo nekonvenční záležitosti.

George Sandová    Jste-li ve vztahu s někým, jehož Uran je spojen s vašimi osobními planetami, pravděpodobně bude pro vás tato osoba ztělesňovat tyto vlastnosti.

    Uranské přitažlivost je vždy v nějakém ohledu netradiční. Často bourá staré bariéry věku, rasy, sociálně-ekonomických skupin, vzdělání, náboženství atd. Tato spojení jsou přáteli a členy rodiny nejhůře chápána, neboť zmíněný pár je Často velmi rozdílný. Dokonce sami partneři mohou být zmateni vzájemnou přitažlivostí. Někdy jsou Lito milenci spojování pokrokovou politickou nebo humanitární Činností nebo avantgardním zájmem. Někdy je nekonvenční jejich životní styl.

    Uranská přátelství mají sklon začít náhle a nečekaně. Tyto bouřlivé a proměnlivé milostné aféry jsou charakterizovány mnoha rozchody a vášnivými usmířeními. Sexuální napětí a rozruch jsou klíčovými faktory v uranské přitažlivosti, a jsou-li tito lidé spolu, mohou pociťovat jako by jimi proudila elektřina. Tato spojení bývají krátkodobá a neuspořádaná, pokud zde nejsou jiné stabilizující faktory, jako např. silné saturnské spojení, které by je drželo pohromadě. Pro zúčastněné je tato doba vzrušující a často přináší překvapivé, znepokojující uvědomění si sebe sama.

    Jestliže Uran vašeho přítele má nepříznivý aspekt na jednu nebo více vašich vnitřních planet, pravděpodobně ho poznáte jako mimořádně vzrušujícího a sexuálně žádoucího a to i v tom případě, že vaši přátelé nechápou, co na něm můžete vidět. Spojení mezi vámi vytváří stres a napětí a pro vás je obtížné se v přítomnosti vašeho přítele uvolnit. Váš život může být tímto spojením silně narušen nebo změněn a vy cílíte, že věci jsou většinou mimo vaši kontrolu. Nemůžete s tímto člověkem žít, ale nemůžete žít ani bez něj.

    Jestliže aspekt mezi Uranem vašeho milého a vašimi osobními planetami je příznivý, budete jím povzbuzováni. Budete cílit, že v jeho společnosti teprve začíná opravdový život. Partner ve vás probudí nové myšlenky, emoce a zážitky. Tento vztah vás změní, vy ale tylo změny považujete za užitečné.

    Milostná aféra mezi Frederikem Chopinem a spisovatelkou George Sandovou je dobrým příkladem uranské přitažlivosti. Chopin byl hezký, jemný a mladý skladatel. Sandová byla považována za obyčejnou, výřečnou, hrubou. Chopin byl křehký, slabého zdraví, plachý. Sandová byla robustní a společenská. Jejich desetiletý vztah byl plný bouřlivých hádek a silných vášní s mnoha rozchody. Sandová sama psala o jejich vzájemné rozdílnosti. Když prostudujeme jejich radixy, najdeme Chopinův Uran v kvadrátu na Venuši George Sandové a v trigonu na její Slunce. Uran G. Sandové je blízko konjunkce s Chopinovým Měsícem.

    Jiným příkladem je celoživotní spojení mezi avantgardními spisovateli Simoně de Beauvoirovou a Jean-Paulem Sartrem. BeauvoireováPřestože byli milenci a intelektuálně a tvořivě spojeni po 40 lei, nikdy se nevzali, žili odděleně a ponechávali jeden druhému svobodu ke stykům s jinými partnery.

    Sartrův Uran je v kvadrátu na Měsíc a Mars Simoně de Beauvoirové, její Uran je v trigonu na jeho Venuši a v sextilu na jeho Mars.

NEPTUN

    Neptun je planeta fantazie, idealismu a klamu. Jestliže jste ve vztahu k někomu, jehož Neptun aspektuje vaše vnitřní planety, pravděpodobně vidíte svého partnera jako zosobnění těchto vlastností. Neptunské spojení je spojeno s romantikou a kouzlem a může mít téměř magické vlastnosti. Tito lidé mají sklon vidět se vzájemně růžovými brýlemi a obvykle mají mnoho zmatku v tom, o co vlastně mezi nimi jde. Jedinec, který je v takovém vztahu, má často ve své fantazii vysněnou představu svého partnera a nevidí skutečnou osobu. V duchu má naprosto idealizovaný obraz pohádkové princezny (prince) v zářivých barvách.

    Neptun má mystické vlastnosti a může být vyjádřen také duchovním nebo uměleckým způsobem. Zejména tvůrčí lidé mohou být silné inspirováni partnerem, se kterým mají neptunské aspekty. Neptunské vztahy se mohou také objevit v radixech lidí jdoucích duchovní cestou nebo těch, kteří jsou zapojeni v altruistickém úsilí. Jestliže Neptun vašeho partnera nepříznivě aspektuje jednu nebo více vašich vnitřních planet, pravděpodobně nemáte potuchy, jaký skutečně je. Ať už vás váš milenec záměrně zkouší klamat nebo ne, máte sklon být zklamán jednoduše proto, že neumíte realisticky zhodnotit situaci. Přestože můžete věřit, že je to přátelství seslané hvězdami, skryté problémy téměř určitě existují. Někdy mohou neptunská spojení vyústit v naprostou závislost jednoho z partnerů na druhém. Často je zde tendence vyhýbat se problémům a předpokládat, že samy zmizí, když budete předstírat, že neexistují. "Mlha" obklopující vztah může zastínit partnerovy vážné chyby (jako zneužívání), takže si neuvědomujete, že něco neklape, dokud nezmizí s jinou láskou a vašimi životními úsporami.

Liz Taylorová a Richard Burton    Dokonce i když Neptun vašeho partnera je v sextilu nebo trigonu k vaší osobní planetě (nebo planetám) je mezi vámi stále velká možnost zmatku a nerealistických předpokladů. Snadno se nakazíte romantikou kteréhokoli Neptunova vztahu a budete se vyhýbat řešení problémů tak dlouho, dokud nebude příliš pozdě. Citlivost všech vašich smyslů je v přítomnosti vašeho partnera zvýšena. Povznáší vás z vaší běžné, každodenní existence do království, které je exotičtější a vzrušivější. Jste-li umělec nebo citlivý člověk, může být tento vztah pro vás velmi inspirativní.

    V radixech Liz Taylorové a Richarda Burtona je názorný příklad neptunského spojení. Vztah mezi těmito hvězdami obsahoval všechny klasické neptunské elementy: romantiku, kouzlo, fantazii, nestabilitu, uměleckou tvořivost, ve své podstatě i zneužívání. (Dokonce sám filmový průmysl je ovládán Neptunem.) Podíváme-li se na tyto dva radixy, vidíme, že Burtonův Neptun je v přesném kvadrátu na Měsíc Liz Taylorové a v trigonu na její Venuši, zatímco její Neptun je v trigonu na jeho Venuši a exaktním kvadrátu na jeho Merkur a pravděpodobně i v konjunkci na jeho Měsíc.

PLUTO

    Pluto je planeta posedlosti, zkázy a obnovy, přeměny. Je spojena s dohledem, manipulací, mocí, skrytými činnostmi a energií, útlakem, nadvládou, koloběhem smrti a znovuzrození. Jste-li ve vztahu s někým, jehož Pluto aspektuje jednu nebo více vašich vnitřních planet, budete mít sklon vidět vašeho partnera jako ztělesnění těchto vlastností. Toto spojení se často objevuje v radixech lidí, kteří jsou zapojeni do ničivých, posedle vynucovaných vztahů, stejně jako těch, jejichž láska změnila běh dějin. Plutonským vztahům se pravděpodobně nejhůře odolává, vždy na nás zanechávají své stopy.Liz Taylorová a Richard Burton Po prožití takového vztahu již nikdy nejsme stejní, jako jsme byli. Tylo milostné příběhy se dotýkají naší podstaty a převracejí nás naruby, takže se můžeme setkat tváří v tvář s nejhlubšími a nejtemnějšími částmi nás samých.

    Boje o nadvládu jsou v plutonských vztazích běžné. Dále jsou to emocionální extrémy, silná sexuální vášeň, žárlivost, manipulace, kontrola a vláda. Dokonce i když vztah není příliš dobrý, často cítíme, že nechceme, nebo nejsme schopni ho přerušit. Jsme zároveň okouzlováni a odrazováni situací, vlastními a partnerovými city. Pokud se neponoříme do nejnižších tužeb a "nižších" forem plutonského chování, mohou nás tyto vztahy transformovat v něco víc, než jsme byli, a naučit nás hodně o nás samých a lidském chování.

    Pokud Pluto vašeho partnera tvoří nepříznivý aspekt s jednou nebo více osobními planetami, budete se jím asi cítit zklamáni, ovládáni nebo podvedeni. Možná to vypadá, že ten druhý má ve vztahu všechnu moc a vládu. Obvykle prožijete silnou pohlavní přitažlivost a nutkavou citovou touhu po této osobě. Cítíte se připoutáni k vašemu partnerovi a bez ohledu na vaše vědomá přání nemůžete tento svazek opustit. V krajních případech můžete citově trpět a nebo být fyzicky využíváni vaším partnerem, nebo se obávat moci, kterou nad vámi má. Aspektuje-li Pluto vašeho partnera harmonicky vaši vnitřní planetu (planety), budete pociťovat silnou přitažlivost a citovou/ /sexuální touhu, ale nebudete se cítit ovládáni nebo řízeni. V těchto případech vás vztah může spojit s vámi samými, s vaší vlastní mocí, vašimi nejzákladnějšími vnitřními potřebami. Takový vztah vám může umožnit pustit se do obtížných oblastí vašeho života, zbavit se závislostí, rozvinout ducha nebo vaši tvořivost. Někdy takové vztahy nejen ovlivní příslušnou dvojici, ale také změní společnost.

Liz Taylorová a Richard Burton compozit    Radixy anglického krále Jindřicha VIII. a Anny Boleynové dávají dobrý příklad plutonské přitažlivosti. Jindřich VIII., již ženatý, byl jí posedlý, ale ona odmítala být jeho milenkou. Byla ochotná jej přijmout, jedině když se s ní ožení a udělá z ní královnu. Aby získala objekt své touhy, Jindřich se rozvedl se svou ženou, vystoupil z římsko-katolické církve a vytvořil anglikánskou. Boj o moc, tvrdohlavost a žárlivost byly hlavní znaky intenzivního vztahu, který skončil tím, že Jindřich VIII. dal Annu popravit. Přesto, že čas narození Anny Boleynové je pouze předpokládán, porovnáme-li jejich radixy, vidíme, že Pluto Jindřicha VIII. je pravděpodobně v konjunkci s Měsícem Anny Boleynové a v opozici na její Mars. Její Pluto je v kvinkunxu na jeho Slunce, v trigonu na jeho Měsíc a v konjunkci s jeho Ascendentem.

    Jung říká: "Setkaní dvou osobností je jako spojení dvou chemikálií: jestliže vznikne nějaká reakce, obě se změní." Popsal tím to, co jsem nazvala osudovou přitažlivostí, jak může potvrdit každý, kdo prožil takový vztah.Převzato z Konstelace ročník II, dvojčíslo 2-3/1992


Upozornění
Redakce nedává přednost žádnému systému horizontálních domů.
Je osobní věcí autora, pro který z nich se rozhodne.Astrology Pacific 2   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.