Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

Československo 1993 -
Země koruny české & Slovensko 1993 (?)

Vítězslav Čížek


Pasekův kratochvilný astrologický kalendář 1993

    Že prognózy jsou ošidné jsem konstatoval již loni. A jako naschvál se nejvíc zajímavých věcí děje, když uzávěrka klepe na dveře a rukopis musí do tiskárny. Prognózy v horoskopu federativního uspořádání se bohužel naplňují, viz loňský kalendář na str. 42. Nyní, začátkem července, je budoucí cesta víceméně jasná, leč dějiny se budou dít, zatímco kalendář se bude tisknout a vázat a horoskopy víc než pravděpodobných nových státních útvarů už do něj nevpravíme.

    Nicméně idea samostatného a demokratického státu československého nezaniká spolu s federací, a tak se můžeme vrátit k horoskopu vzniku Československé republiky 28. října 1918. Slovensko se k ní přihlásilo Martinskou deklarací o dva dny později a jeho opětné odpojení by platnost tohoto horoskopu nemělo zrušit. Ať už bude otázka nástupnictví vyřešena jakkoli, astrální kontinuita zůstává v Praze. Stejného názoru je i řada dalších astrologů, nejsem sám, ale hlavně v horoskopu 28. října nic nenasvědčuje zániku, přestože dobrého je v něm pro rok 1993 pomalu a problémů víc než dost. Státní kontinuitu nepřerušily ani násilné akty Mnichov, Slovenský stát, Únor jakož i Srpen, a Mečiarova republika rad má stejné vyhlídky jako ta z r. 1919. Historie dává hvězdám za pravdu a učiní tak i ta, která se právě tvoří. Mohutná vlna slovenské emigrace do Čech je velmi pravděpodobná a Československo sice bude mít menší území, nikoli však menší ideu, na které bude stavět dál.

    Lze samozřejmě vést spory o datování vzniku Československa. Podle historiků to může být už ustanovení Národního výboru československého 13.7.1918, nebo až jeho přeměna na Revoluční národní shromáždění 13.11.1918 či předání moci první československé vládě následujícího dne. Možnosti volby jsou i samotného 28. října 1918. Nejpoužívanější je Danieliho verze na 10:30 SEČ. Tento horoskop jsme přetiskli v našem prvním kalendáři na rok 1991, třeba jeho interpretace uveřejněná r. 1935, kdy se nad Evropou stahovala mračna, je mírně idealizovaná. Danieli uvádí, že v tuto hodinu se sešla ústavodárná schůze Národního shromáždění. To je ovšem chybný termín, byl to Národní výbor československý. Své rozhodnutí oznámil rakouským úřadům v 11:15 a deklarace pro veřejnost byla kolem třetí odpoledne. To už však bylo rozhodnuto a zbývá volit mezi půl jedenáctou a čtvrt na dvanáct. Protože se jednalo o zvrat, přikláním se k počátku, tedy k dřívější hodině. Tak to počítal i Danieli. Pro srovnání mohu uvést, že na listopadové události daleko lépe sedí čas 20:50, kdy 17.11.1989 na Národní třídě v Praze padl osudný rozkaz zahájit pendrekiádu, čímž se věci uvedly do pohybu a už je nebylo možné zastavit. Ustanovení Občanského fóra následujícího dne v 19.00 byl už jen jeden z důsledků. Historicky o tom svědčí i to, že Občanské fórum opět zaniklo, zatímco polistopadový kurs trvá dál. Zůstaneme tedy u Danieliho verze 10:30 SEČ a budeme z ní vycházet při propočtu na rok 1993.

ČSR - radix 28.10.1918 10:30 SEČ Praha

ČSR - radix
28.10.1918
10:30 SEČ Praha


    Ale na začátku si připomeneme hlavní aspekty československého radixu, tedy horoskopu základního, hlavně pak roli Saturna, který je vládcem roku 1993. Saturn na 26. stupni Lva leží v 8. domě, což jsou vnitřní záležitosti, rozpočet, úmrtnost, stranické zákulisí. O tři stupně mu předchází Luna, symbol lidu. Tvoří s ním konjunkci a společně pak obé planety opozici s Uranem. To je věčný zdroj nestability a vzhledem k postavení Urana, věčného měnitele, ve 2. domě (státní finance, vlastní talent a schopnosti), je základem nepokojů ekonomika. V roce 1989, kdy i Čechoslováci jako poslední z východního bloku začali reptat, tranzitoval měsíční uzel přes Urana a přilil oleje do ohně. Luna sražená s autoritativním Saturnem způsobuje špatný odhad, mylnou intuici, nedůvěru lidí v plynutí času, který věci urovnává. Tato opozice je odlehčena trigonem Marta s Lunou a sextilem s Uranem a sextilem Venuše s Lunou a trigonem s Uranem. Značná část obyvatelstva potřebuje rozhodného vůdce a dá na líbivou politiku. Státní autorita, Slunce, je napadeno kvadraturou Neptuna. Levice představuje, a ani v budoucnu se to nezmění, největší nebezpečí pro náš stát. Trigon Slunce-Pluto ze sedmého do desátého domu skýtá státní autoritě podporu občanstva, nikoli obyvatelstva. Občanská vyspělost či nevyspělost je jazýčkem na vahách v kritických situacích. Tranzitující Saturn byl r.1992 v opozici s Neptunem v radixu (osudná aktivita levice transformované v nacionalismus), letos vytvoří Saturn konjunkci s Uranem a opozici s Lunou a svým vlastním postavením v radixu. V pohybu je mnoho věcí a změny budou platit dlouho. Československý rozvod rozhodně nebude na zkoušku nebo podmíněnou dobu. Roztržené se už nespojí. Nicméně saturnský cyklus by měl přinést i jisté zduchovnění, nadčasový pohled na události a postupné smíření se s novou situací. Bude to ovšem na úkor ekonomiky. To nám hvězdy vynahradí udržením politické a kulturní prestiže ve světě. Československo vždy zachraňoval vzestupný měsíční uzel na ascendentu — úspěšná diplomacie, uznání. I v dobách socialismu mělo Československo v řadě oborů lidského konání dobrý zvuk. Protikladem byly, jsou a budou neustálé vnitřní rozpory způsobené protilehlým uzlem na descendentu. Občané by měli zvláště letos uznávat důležitost reprezentace na světovém fóru, byť by sejí mělo dosáhnout za cenu uskromnění se doma.

    Vzestupný uzel se totiž pohybuje prvním domem a přes ascendent. To by mělo zajistit uznání nástupnictví nového státního útvaru. K úspěchu a rychlejší regeneraci dopomůže i Jupiterův tranzit X. domem. I když to bude problematický rok, vnější vlivy jsou převážně příznivé. Nesmíme ovšem podlehnout opozici tranzitujícího Urana a Neptuna s Jupiterem v radixu. Jakékoli porušení práva a spravedlnosti by bylo osudné. Dějiny vytvářejí aspekty pomalých planet, a proto se nesmíme na věci kolem sebe dívat jen z hlediska okamžiku. Nebezpečí rozbití zbytku státu není zanedbatelné. Rok 1993 je rokem celosvětové inventury, ovšem nesmíme se omezit na kupecké počty. Náběh k tomu byl už loni a volby 1992 jasně ukázaly výše zmíněnou tendenci, že zatímco občané podporují státní autoritu, obyvatelstvo je spíše náchylné podléhat vůdcům. Vůdce je nahraditelný, je to políčko v hierarchickém schématu, zatímco osobnost se vyznačuje tím, zeji zpravidla nelze zařadit.

    Případy, kdy vůdce je zároveň osobnost, a nikoli loutka, jejíž pohyby na politické scéně určuje kryptokracie, nejsou zas tak časté. A konjunkce Luna-Saturn brání lidem seč může zavčas rozeznat, kdo je kdo. Termínem „kryptokracie" neboli „skrytovláda" operují Bergier a Pauwels ve svém Jitru kouzelníků, kde zastávají hypotézu, že chod světa neurčují politici, nýbrž utajené magické síly. Autor těchto řádků považuje jejich teorii za reálnou a je přesvědčen, že až se dnešní doba stane dějepisem, vyjde najevo, že vzestup separatistického Mečiarova HZDS byl ve scénáři předlistopadové akce „Klín", kterou bolševická garnitura měla připravenou pro případ změny historické situace, a že 17. listopad 1989 nebyl ani náhoda, ani „revoluce hlav a srdcí", nýbrž vnitrostranický puč, který se vymkl kontrole, a nebo spíš přesně vykalkulovaná akce předání neudržitelné moci výměnou za zadní vrátka. V tom případě klíčovou roli z obou stran neprůchodného mostu mezi mocí a disentem sehrál jistý polistopadový politik mnoha tváří, a zároveň žádné, a spíš než double — pravděpodobně multiagent. Jmenovat ho nebudu, protože se jedná za prvé o hypotézu, za druhé nemám zbytečný milión na odškodné v prohrané soudní při. Čtenáře však ujišťuji, že Václav Havel to rozhodně není. Ale abych aspoň trochu napověděl, tak ten, koho mám na mysli, je vegetarián.

    Měsíční uzly, astronomicky se jedná o průsečíky dráhy Měsíce s ekliptikou, hrají důležitou, ne-li hlavní roli v karmické astrologii. Zjednodušené můžeme říci, že jde o převtělování, naplňování přítomného osudu, odčiňování prohřešků z minulého života a splňování podmínek konkursu na život budoucí. Jak se svým životem nakládáme dnes je ovlivněno naším životem minulým, a zároveň svými dnešními skutky určujeme podobu našeho života budoucího. Obecně pak jsou uzly symbolem svazků a rozchodů s lidmi. Výstupný, kladný uzel při dobré aspektaci znamená navazování vztahů a kontaktů, sestupný protiklad a dobrá aspektace může tento účinek pouze zmírnit. O volbách 1992 stály měsíční uzly takto: výstupný, kladný 0°43' Kozoroh a sestupný, záporný, na téže hodnotě Raka. Osa mezi začátkem znamení Raka a Kozoroha je zemský meridián, a přechod planet či uzlů přes tyto dva body vždy něco znamená pro dějinné nebo aspoň politické události. Účinek vzestupného uzlu na začátku Kozoroha můžeme zjednodušeně definovat jako rozbití staré struktury ve prospěch vzniku nové, čímž na druhém konci osy utrpí zděděný základ.

    Při opačné konstelaci je tomu naopak, tedy že sestupný uzel v Kozorohu zruší danou stabilitu ve prospěch fundamentu. Volby 1992 vtáhly Československo na křižovatku dějin a postavily ho před rozhodnutí, kterou cestou se ubírat. V případě rozdělení Československa se jedná o rozchod trvalý a opětné spojení po letech nepřichází v úvahu. Otázka postavení Moravy, která je stejně jako Slovensko pod vládou Střelce (Čechám vládne Lev), bude aktuální do konce roku 1993. Pokud se během této doby nevyřeší, zůstane zmrazená na řadu let.

    Průměrný pohyb měsíčních uzlů je proti Zvěrokruhu, tedy retrográdní. Ve skutečnosti je to poněkud cik, dvakrát cak, jeden krok dopředu, dva kroky zpět. V dny voleb šly uzly dopředu, tedy nepřirozeně, a jejich účinek byl — podobné jako u retrográdního pohybu planet — o to osudovější. Komentáře snad netřeba, pouze marné varování, že u jednoho rozchodu nezůstane, pokud nebudeme mít neustále na paměti, že hvězdy naznačují, lidé konají. Nepodlehneme-li destruktivním náladám, v roce 1994 se nám ten přísný, strohý a omezující Saturn odvděčí. Bude procházet znamením Ryb a vytvářet trigony s Plutonem a Jupiterem na Raku v VIL domě (vzrůst občanské odpovědnosti, vlastenectví a spravedlnosti), Sluncem v X. domě na Štíru (stabilita země) a s Merkurem v 11. domě rovněž na Štíru (úspěchy v diplomacii, výhodné smlouvy). Saturn se ovšem nepředá, odměřuje každému spravedlivě. Pozvedne nás o určitý počet příček na žebříku bez ohledu na to, zda jsme se sami došplhali do jeho půle, nebo zda dosud stojíme na zemi.

    V horoskopu existují i funkce, které planety mohou zaujímat. Jsou to: vladař, Hyleg (dárce života) a Anareta (ničitelka života). V československém radixu je vladařem Mars, Hylegem Slunce a Anaretou Neptun. Je třeba více rozhodnosti a nebát se projevů síly, je-li to nutné. Neptun v 8. domě je veliké nebezpečí, partajní hašteření a čecháčkovství představuje zvláště v tomto roce nebezpečí smrtelné.

    Leč dosti ohlížení, podívejme se na Československo 1993. Solární horoskop, jenž má platnost jednoho roku, se počítá na okamžik vstupu Slunce do stejného bodu jako v radixu, tj. horoskopu základního počítaného na okamžik a souřadnice vzniku, ať už se jedná o narození nebo deklaraci samostatnosti nového státního útvaru. Solární revoluce se nekryje s rokem kalendářním, jde o období od jedněch narozenin k následujícím. Zatímco tranzity vypovídají o vnějších okolnostech, soláry a lunáry jsou horoskopy pro výklad situací, do nichž jsme uvrženi na rok či měsíc.

ČSR - solární horoskop 27.10.1992 Praha

ČSR - solární horoskop
27.10.1992 Praha


    Slunce se octne na stejném místě jako v radixu 27.10.1992 v 8 hod. 56 min. a 26 sek. SEČ. Vladařem horoskopu je Merkur v konjunkci s ascendentem ve Štíru. V I. domě leží též Venuše a výstupný měsíční uzel. Hylegem je Slunce, Anaretou Saturn. Tento merkurický horoskop je poměrné výhodný a ze všeho nejdůležitější je diplomatické úsilí na domácí scéně. Případné chyby a omyly budeme napravovat velmi dlouho, protože saturnská dočasnost je dlouhá asi jako dočasnost někdejší bratrské pomoci. Mars v 8. domě tvoří opozici s Uranem a Neptunem v domě druhém, do radixu se tato osa promítá přesné na hroty 8. a 2. domu. Časté stávky, nespokojenost, vnitřní nepřítel. I když je to termín zprofanovaný komunistickým režimem, nebezpečí rozvracení státu je opravdu akutní. Nicméně Uran a Neptun tvoří trigon se středem nebe, v X. domě stojí Jupiter. Nestability je možné využít pro nové uspořádání věcí. Slunce v 11. domě zjedná pomoc ze zahraničí, prokážeme-li vzestupnou tendenci. Konjunkce Luna-Pluto ve 12. domě je rána do zad. Vzrůst zločinnosti, dezorientace obyvatel. Politici budou muset hrát dvojí hru. Chytrým napovídat, hloupé chlácholit a bez nároku na uznání a popularitu dělat to, co je nezbytné, podstatné a rozhodující. V žádném případě nesmějí vycházet vstříc lidské zaslepenosti a činit populistická opatření. Tím by zhatili dalekosáhlejší perspektivy. Hroty 3. a 9. domu leží v kritických stupních. I malé chyby, které by za jiných okolností prošly bez většího rozruchu, mohou mít citelný negativní dopad v jednání se sousedy, zahraničním obchodě, vysokém školství, výstavbě komunikačních sítí a ve sdělovacích prostředcích. Celosvětovou vysokou intenzitu duchovních aktivit všeho druhu je třeba kriticky zkoumat a bránit rozmachu sektářství. Teroristické skupiny a proroci, kteří slibují nirvánu, ale ve skutečnosti provádějí davový brainwashing, u nás už delší dobu rozbíjejí své stany a letos začnou budovat pevnosti.

    Nebývalé vzroste obchod s narkotiky, zbraněmi a dalším nebezpečným a nezákonným zbožím. Jedinou účinnou obranou, kterou nám hvězdy skýtají v podobě Merkura na ascendentu v pronikavém Štíru, je dobrá státnická diagnostika. Nesmíme se ovšem bát domýšlet věci a stanovovat postupy až do těch nejkrajnějších, kolikrát i absurdních důsledků. Svět je letos naruby a nic nového a neobvyklého nás nesmí zaskočit.

    Lunární horoskop se počítá stejně jako solární, výchozím bodem je ovšem postavení Luny v radixu a horoskop platí jeden měsíc. Proto si nyní zmapujeme československý rok 1993 detailněji: Setrvalou tendencí ve většině těchto cyklů je opozice Měsíc - Saturn a oboustranné kvadratury Plutona k oběma planetám, tzv., „téčko". Obecně je to nespokojenost obyvatel, sklony k fanatismu. V lunárních cyklech se pak mění domy, v nichž se tento účinek projevuje. Stejně je tomu u konjunkce Uran - Neptun, která způsobuje rozvraty a anarchii. Ostatní planety jsou rychlejší a mění své postavení ve znameních.

Lunár republiky 14. prosince 1992 - 9. ledna 1993:
Vládne Merkur, Mars je v trigonu s Plutonem, Jupiter se Saturnem. Velká šance prosadit novou koncepci, zejména co se týče daňové reformy. Slunce a měsíční uzel v VII. domě zmírní odpor veřejnosti, hlavní nebezpečí představuje byrokracie.

Lunár republiky 10. ledna — 6. února:
Vládne Jupiter, tvoří však kvadraturu s Martem v X. domě. Řada bezúčelných jednání a veřejných vystoupení. Projeví se zakořeněné negativní vlastnosti a lidská krátkozrakost. Vyskytnou se první potíže v uskutečňování plánů, hrozí ekonomický otřes.

Lunár republiky 7. února — 5. března:
Vládne Venuše, je však v opozici s Jupiterem a v kvadratuře s Martem. Pokles obliby státních činitelů, určitá mezinárodní izolace, nebezpečí iracionálních postupů. Mezi naše přátele se bude snažit vloudit řada zákeřných podvodníků. Bedlivě zkoumat skutečné záměry těch, kdo k nám přicházejí z daleka i z blízka.

Lunár republiky 6. března — 2. dubna:
Vládne Jupiter, jeho opozice s Venuší a kvadratura s Martem stále trvá. Citelný pokles víry ve vyšší a nadčasové hodnoty, příklon k pragmatismu. Ascendent, hroty 5. a 11. domu v kritických stupních. Nepopuzovat mládež, spojence a zahraniční investory! Levice se pokusí ovlivňovat veřejnost, ale bezúspěšně.

Lunár republiky 3. - 29. dubna:
Vládne Venuše, Slunce ve 12. domě tvoří opozici s Jupiterem a kvadratury s Martem, Uranem a Neptunem a trigon na měsíční uzel. Zesílí aktivita levice a dalších rozvratníků, utrpí tím státní prestiž. Naladění obyvatelstva: čekání na zázrak. Velká nespokojenost mládeže a důchodců. Není vyloučena vládní krize. Duben je velmi napjatý, je zde však šance zvládnout problémy volbou neobvyklých postupů až na samé hranici racionality.

Lunár republiky 30. dubna — 26. května:
Vládne Merkur, Jupiter je v trigonu se středem nebe. Jinak je ovšem horoskop plný záludných kvinkunxů. Nadějné úsilí bude narážet na skryté překážky. Mírné zlepšení hospodářské situace je možné za cenu dluhů a při rázném postupu vůči byrokracii. Splnění konkrétních nadějí nekyne, zejména co se týče výhodných smluv. Naopak je reálné využití myšlenkového bohatství. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat asociálním skupinám a sociálně slabším vrstvám.

Lunár republiky 27. května — 23. června:
Vládne Jupiter jako signifikátor, sám stojí v X. domě a tvoří trigon se Sluncem. Trigon Venuše - Mars a Luna, ostatní aspekty nepříznivé. Nepřátelé státu se snaží ekonomickými argumenty ovlivnit mládež a sabotovat zahraniční politiku. Ta může být úspěšná, pokud vláda projeví dostatek razance a vypořádá se s nepřátelskými skupinami na politické scéně i v zákulisí.

Lunár republiky 24. června — 20. července:
Vládne Venuše v opozici s Plutonem a v trigonu s Uranem a Neptunem v X. domě. Slunce v trigonu se Saturnem a v kvadratuře s Jupiterem. Ekonomická diagnóza se zlepšuje, ale státní autorita ztratí na domácí scéně. Neuspěje však ani levice, ale podaří se jí rozechvít národní strunu a vyvolat antisemitské nálady. Orientace na židovské kruhy a lobby ve světové politice a obchodu může našemu státu přinést velký užitek.

Lunár republiky 21. července — 16. srpna:
Vládne Mars v kvadraturách s Venuší a měsíčními uzly a v trigonu Uranem a Neptunem. Ti jsou v opozici s Merkurem. Rozhodnost i za cenu poklesu popularity vlády je zcela namístě. Mírný ekonomický vzestup pokračuje, ovšem výsledky zatím nejsou hmatatelné. Z toho pramení nedůvěra obyvatel v perspektivní podniky a smlouvy. Je třeba osvětou překonat zápecnictví a „malá domů", abychom pro pár korun na dlaň nepřišli o milióny ve světových bankách.

Lunár republiky 17. srpen — 13. září:
Vládne Saturn v opozici se Sluncem a Měsícem. Venuše v 6. domě v opozici s Uranem a Neptunem v domě dvanáctém. Krajněé nebezpečná konstelace, vláda se neobejde bez podpory občanů. Školní i parlamentní prázdniny se chýlí ke konci, destruktivní část opozice se zaobírá myšlenkou spiknutí. Pozor na fanatické kazatele spásných myšlenek, kteří se ze všech sil snaží ohlupovat veřejnost.

Lunár republiky 14. září — 10. října:
Vládne Slunce v trigonu s Uranem a Neptunem, dále trigon Merkur - střed nebe. Ekonomická tendence vzestupná, hrozí však hádky o rozdělení statků, které dosud nejsou vytvořeny. Projeví se byrokracie a převládnou pocity izolace a snahy unikat z reality zejména mezi mládeží, umělci a nonkonformními vrstvami. Hlava státu má dobrou šanci vyburcovat občany z letargie.

Lunár republiky 11. října — 6. listopadu:
Vládne Saturn v trigonu se Sluncem a Jupiterem, ti však tvoří kvadraturu s Uranem a Neptunem ve 12. domě. Čekají nás napjaté týdny, neboť opět hrozí spiknutí namířené proti hlavě státu. Markantní bude také uvolnění mravů. Šťastné řešení je možné pouze na základě neměnnosti názorů, jakékoli ústupky by vedly zemi do záhuby. Vládní opatření se nesetkají s pochopením veřejnosti, avšak tentokrát by se vláda neměla ohlížet a přepočítávat potenciální voliče.

Lunár republiky 7. listopadu — 4. prosince:
Vládne Měsíc, šest planet z deseti je soustředěno ve IV. domě. Zahraniční aktivita může polevit, protože na řadě jsou domácí záležitosti jako byty, zemědělství apod. Bude potřeba provést rekapitulaci dosavadního vývoje a podpořit sebevědomí obyvatel, protože politické dění těchto týdnů mu bude velmi proti mysli. Mírná dávka populismu prospěje dalšímu vývoji.

Lunár republiky 5. prosince — 1. ledna 1994:
Vládne Jupiter, ale netvoří aspekty. VI. domě se nachází konjunkce Merkur - Pluto, velmi dobře je obsazen druhý, tj. „ekonomický dům". Slunce v něm tvoří trigon se středem nebe. Státní rozpočet by neměl skončit deficitem, závěr roku však proběhne ve znamení hádek o drobné i větší peníze. Zakořeněná lidská malost se bude domáhat okamžité spotřeby získaných statků a bude se bránit dlouhodobým reinvesticím. Státní představitelé nedojdou uznání za svou celoroční práci, budou se muset spokojit s mým ujištěním, že jim aspoň v posledním měsíci roku nehrozí žádný puč nebo atentát.

    A na závěr tranzity k radixu Československé republiky:
Slunce jako tranzitor má jistý vliv pouze na biologické funkce, rychlá Luna působí jako katalyzátor a spouští reakce. Proto jako obvykle začneme Merkurem.
Příznivé konjunkce a trigony, kdy kyne úspěch jednáním, vytvoří Merkur: 16. — 18.1. (MC), 5. a 6.2. (Venuše), 8. - 10.2. (Slunce), 10. - 12.2. (Pluto), 14. a 15.2. (Merkur), 16. - 18.2. (Jupiter), 11. - 13.3. (Jupiter), 14. - 17.3. (Merkur), 1. - 4.4. (Jupiter), 21. - 22.4. (Neptun), 24. a 25.4. (ASC), 27. a 28.4. (Mars), 29. a 30.4. (Luna), 1. a 2.5. (Saturn), 24. a 25.5. (MC), 29. a 30.5. (Uran), 31.5. (Venuše), 4.6. (Slunce), 9. a 10.6. (Merkur), 11. - 13.6. (Jupiter), 18.8. (ASC),
20. a 21.8. (Mars), 22. a 23.8. (Luna), 19. a 20.9. (MC), 26. a 27.9. (Uran), 28. a 29.9. (Venuše), 3. a 4.10. (Slunce), 5. a 6.10. (Pluto), 10. a 11.10. (Merkur), 13. -15.10. (Jupiter), 3. a 4.11. (Jupiter), 6. a 7.11. (Merkur), 11. - 18.11. (Pluto),
23. a 24.11. (Merkur), 26. a 27.11. (Jupiter), 12. a 13.12. (Neptun), 15. a 16.12. (ASC), 21. a 22. (Luna), 23. a 24.12. (Saturn).

    Nepříznivé konjunkce a opozice, která ztíží veškerá jednání, Merkur vytvoří: 6. a 7.1. (Pluto), 12. a 13.1. (Jupiter), 26. a 27.1. (Neptun), 5. a 6.2. (Saturn), 24. a 25.4. (MC), 2. a 3.5. (Venuše), 5. a 6.5. (Slunce), 9. a 10.5. (Merkur), 26. a 27.5. (Mars), 5. a 6.6. (Pluto), 22. a 23.8. (Uran), 24. a 25.8. (Saturn), 18. a 19.12. (Mars), 30. a 31.12. (Pluto).

    Venuše může zlepšit nebo zkazit náladu jednotlivým konkrétním politikům, do vlastních událostí příliš nezasáhne.

    Proto přejdeme k Martovi. Příznivé tranzity, kdy je vhodné praštit do stolu a rázné vyřešit problémy, Mars vytvoří: 10. — 15.1. (Jupiter), 19. — 25.1. (Merkur), 9. - 16.3. (Merkur), 21. - 27.3. (Jupiter), 3. - 6.6. (Mars), 16. -19.9. (Uran), 5. - 8.10. (Pluto), 18. - 21.10. (Jupiter), 20. - 23.11. (Neptun), 9. - 13.12. (Luna), 13. - 16.12. (Saturn).

    Nebezpečné konjunkce a opozice vytvoří tranzitující Mars ve dnech 14. - 18.5. (Neptun, pozor na staré struktury!), 10. — 13.6. (Luna, Uran), 15. -19.6. (Saturn), 1. - 4.9. (MC), 21. - 25.9. (Venuše), 1. - 4.10. (Slunce), 13. - 16.10. (Merkur), 26. - 30.11. (ASC), 4. - 7.12. (Mars), 27. - 30.12. (Pluto).

    Jupiter se celý leden a únor a poslední dekádu srpna pohybuje okolo MC a současně vytváří sextil s ASC. Celý rok prodlévá v X. domě radixu (uskutečnění cílů). Tato konstelace je velmi příznivá pro stabilizaci scény a zopakuje se až za dvanáct let. Další příznivé tranzity Jupiter vytvoří až koncem roku: 8. -16.10. (Uran), 24.10. -1.11. (Venuše), 26.11. - 5.12. (Slunce), 8. -18.12. (Pluto). Touhu nekalých sil po moci bude vyvolávat pomalá a opakující se Jupiterova kvadratura s Plutonem 17.4. — 8.5., 25.6. —15.7., a s Neptunem (aktivita levice) 22. — 31.12. Saturn v trigonu s Venuší bude pomáhat věcem státnickým 1. — 20.4., 5. — 20.8., 30. a 31.12. Vleklé a nebezpečné konjunkce a opozice Saturnovy budou mít neblahý dopad na ekonomiku a vnitřní uspořádání státu ve dnech: 21.2. - 9.3. (Luna), 25.2. - 14.3. (Uran), 22.3. - 10.4. (Saturn), 11.8. - 6.9. (Saturn), 20.9. - 3.12. (Uran), 1.10. - 24.11. (Luna), 16. - 31.12. (Saturn).

    Uran a Neptun si v minulých dvou letech „odpracovali své" na rozkladu Československa a letos k československému radixu žádné aspekty netvoří.

    Těžké rány svými kvadraturami zasadí Pluto. Projeví se to fanatismem, obecnou nevolí a hospodářskými těžkostmi ve dnech: 21.4. — 15.7. (Uran), 11.5. - 17.10. (Luna), 20.8. - 31.10. (Uran), 22.11. - 31.12. (Saturn).

    Tranzit vzestupného měsíčního uzlu přes ASC pomůže napravovat hlavně mezinárodní reputaci státu od poloviny března do poloviny dubna.

Převzato z knihy Pasekův kratochvilný astrologický KALENDÁŘ 1993Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.