Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

Kdy vznikla ČSR?

Svatopluk Svoboda

     

    JUDr. Svatopluk Svoboda V souvislosti s blížícím se rozpadem ČSFR slyšíme stále častěji předpovědi různých astrologů o tom, zda vůbec a kdy dojde k rozdělení ČSFR, které vycházejí z ne zcela přesných údajů o vzniku Československé republiky, tedy údajů, na jejichž podkladě je postaven radix.

    Dnes je již jasná alespoň skutečnost, že Československá republika vznikla dne 28. října 1918, ale vždy tomu tak nebylo. Například první prezident T. G. Masaryk, který den 28. října 1918 prožil v cizině, aniž tušil, že toho dne vznikla v Praze Československá republika, bojoval řadu let proti tomu, aby byl tento den považován za vznik státu. Ve svém prvém veřejném poselství, předneseném po svém opožděném návratu z ciziny dne 21. prosince 1918, podrobně líčil svou činnost v cizině, ale o domácím odboji a o dni 28. října 1918 se vůbec nezmínil. V podobné situaci byli další politici působící v zahraničí (Beneš, Štefánik), ale i ti z domácího odboje, kteří v tento den byli v zahraničí (Kramář a jiní).

    Masaryk navrhoval, aby za den vzniku ČSR byl považován 14. říjen 1918, kdy Národní rada v Paříži byla uznána velmocemi jako československá vláda de iure, která v té době však nemohla vládnout de facto, protože neměla území, na kterém by svou vládu realizovala, a neměla lid, kterému by vládla, byl to však také den generální stávky, požadující socialistické Československo. Nakonec rozhodla vláda ČSR proti vůli Masaryka o tom, že dnem vzniku ČSR byl stanoven 18. říjen 1918, a to jednak na podkladě činnosti Národního výboru v Praze, který se toho dne fakticky ujal vlády, a na podkladě vůle lidu, která se toho dne projevila jako rozhodující faktor, požadující vznik samostatného Československa. V neposlední řadě ovlivnilo tuto volbu i rozhodnutí t. zv. reparační komise, t.j. mezinárodní komise právníků, ustavené podle mírových smluv ze dne 14. 4. 1921, které přiznalo Československu nárok na reparace ode dne 28. října 1918, který byl uznán za den jeho vzniku.

    Složitější situace je však v určení okamžiku, který by mohl být považován za okamžik vzniku nového samostatného státu. Na vysvětlenou budiž řečeno, že dění v tento den i v několika následujících dnech je možno charakterizovat slovem "Chaos", kterým nazval svoji knihu o vzniku ČSR, vydanou v roce 1923 v Mnichově, bývalý nadporučík rakouské armády Karel Bedřich Nowak, jehož se Masaryk dovolával při své kritice všeho, co se u nás dne 28. října stalo. Především vyslovil neoprávněnou domněnku, že Národní výbor nevyhlásil toho dne samostatný stát, ale v dohodě s vídeňskou vládou pouze jeden z budoucích spolkových států Rakouska.

    Podle svědectví Masarykova blízkého spolupracovníka Dr. Werstadta napsal Masaryk v letech 1922 až 1924 asi dvacet anonymních článků, otištěných v časopisech "Národní osvobozeni"' a "Čas", ve kterých ostře kritizoval nejen všechny t. zv. muže 28. října 1918 (Rašína, Stříbrného, Švehlu a Soukupa) a jejich činnost v době boje za osvobození státu, ale i ostatní vedoucí osobnosti domácího odboje (Kramáře). V roce 1923 se stal Rašín, vedoucí osobnost domácího odboje, obětí atentátu.

    Chronologicky řazené události kolem vzniku samostatného státu nám dávají přehled:
- 14. října 1918 zahájil Národní výbor v Praze, vzniklý v roce 1916 a reorganizovaný v červenci 1918, permanentní činnost, došlo k mezinárodnímu uznání Národní^ rady v Paříži jako t. zv. zatímní československé vlády v Paříži a v Čechách proběhla generální stávka za socialistické Československo.
- 26. října 1918 odjela delegace Národního výboru ve složení Kramář, Staněk, Klofáč, Preiss, Svoboda, Habrman a Kalina do Ženevy a byl vypracován plán na převzatí Obilního ústavu v Praze Národním výborem dne 28. října 1918, aby bylo dosaženo rozhodující moci zabráním všech potravin.
- 28. října 1918 Národní výbor v Praze převzal Obilní ústav, vyhlásil samostatnost Československa a převzal moc ve státě, zdůraznil souvislost dosavadního právního řádu s novým stavem^ ustavil pětičlenné direktorium (Rašín, Švehal, Stříbrný, Soukup, Srobár), které se stalo uznávanou autoritou, vedlo vládu, vydávalo zákony a organizovalo pražský Národní výbor, ohlásil tuto skutečnost zástupci místodržitele vídeňské vlády v Praze prezidentu Kosinovi a zástupcům cizích států, přítomným v Praze (Švýcarska, Španělska a Německa).
- 29. října 1918 byl na příkaz Národního výboru ve Vršovicích zatčen a internován místodržitel hravě Coudenhove při svém návratu do Vídně, v denních listech byla publikována výzva ke vstupu do československého vojska, Národní výbor zabral další úřady (policejní ředitelství, vrchní zemský soud a vrchní státní zastupitelství.
- 30. října 1918 se zemské vojenské velitelství (Gen. Kastřánek) pokusilo o znovunabytí moci a vyhlášení stanného práva v Praze, Národní výbor však definitivně převzal kontrolu nad zemským vojenským velitelstvím i místodržitelstvím v Praze, - 31. října 1918 vyslal Národní výbor 1. četnický oddíl k zabrání Slovenska.
- 3. listopadu 1918 nebyl Dr. Beneš, zástupce pařížské prozatímní čsl. vlády - uznané velmocemi - pozván k jednání o příměří.
- 5. listopadu 1918 se vrátila delegace Národního výboru ze Ženevy.
- 12. listopadu 1918 byla vyhlášena Rakouská republika, do tohoto data vedla francouzská vláda se zástupci Habsburků separátní jednání o poválečné spolupráci.
- 14. listopadu 1918 byla ukončena činnost Národního výboru i prozatímní čsl. vlády v Paříži a zákonodárná i výkonná moc byly předány Národnímu shromáždění a čsl. vládě v Praze, Národní shromáždění deklarovalo sesazení Habsburků.

    Po tomto stručném chronologickém výčtu se pokusím najít odpověď na otázku, ve který okamžik dne 28. října 1918 Československá republika vůbec vznikla, protože skutečných časových údajů je velice málo.

    Jiří Stříbrný, jeden z "mužů 28. října", k tomu říká ve své knize "TGM a 28. říjen": "Převrat byl proveden 28. října ráno. První zákon republiky podepsali jsme v časných dopoledních hodinách." O něco dále však sám pochybuje o správnosti svých časových údajů a doslova říká"... mnohé události, tak rychle se valící v rozrušené době, splývají mně v jedno..."

    Známý německý astrolog Alfréd Max Grimm, který v roce 1925 vydal v nakladatelství Uranus knihu "Europas Zukunft" (Budoucnost Evropy) a který v této knize vypracoval předpověď vývoje Československa až do roku 1975, k tomu uvádí: "O této republice jsou mně známa tři data: Usnesení o jejím založení 28. října 1918 v 10 hodin 30 minut dopoledne, sdělení úřadům téhož dne v 11 hodin 15 minut dopoledne a veřejné vyhlášení (proklamace) opět téhož dne odpoledne ve 3 hodiny 45 minut. Vše v Praze podle středoevropského času. Za základ pro výpočet radixu a pro jeho vyhodnocení pro prognózu jsem si vybral poslední ze tří uvedených dat". Škoda, že Grimm neuvádí, z jakého pramene své informace přejímal.

    Je zajímavé, že o proklamaci ČSR v odpoledních hodinách jiné prameny nehovoří.

    Podle ing. Vrly z Brna a některých dalších astrologů z období první republiky došlo k proklamaci vzniku ČSR dne 28. října 1918 v 11 hodin 26 minut 6 sekund. Zdá se, že tento údaj je dán spíše volbou Ascendentu na 26. stupni znamení Střelce než tím, že by byl odvozen od nějakého konkrétního časového měření.

    Astrolog Arch. A. R. Svoboda ve svých poznámkách k této problematice uvádí: "Dne 28. října 1918 v 9 hodin ráno se dostavila delegace Národního výboru do Obilního ústavu v Praze k jeho převzetí. Do této schůze došla zpráva o nótě rakousko-uherského ministra zahraničí hraběte Gyuly Andrássyho o nabídce separátního míru Wilsonovi, kterou se pokoušel zachránit existenci rakousko-uherského státu. Delegace se proto rozhodla svolat plénum Národního výboru na 11 hodin 30 minut do Obecního domu v Praze. Zde na návrh Dr. Rašína bylo jako první bod usneseno vyhlášení samostatného československého státu a okamžité převzetí veškeré státní moci do rukou Národního výboru. Po 12. hodině se delegace Národního výboru odebrala k místodržiteli, aby ho v tomto směru informovala."

    V důsledku této přesné informace považuji za okamžik vzniku Československé republiky 11. hodin 30 minut dne 28. října 1918 v Praze. Tento okamžik koresponduje také s okamžitou hvězdnou konstelací, protože v 11 hodin 31 minut 50 sekund nastala přesná opozice retrográdního Urana na 23°48' Vodnáře k Měsíci na 23°48' znamení Lva, takže revoluční iniciátor Uran roznítil vlnu lidového nadšení, kterým byla stará rakousko-uherská monarchie smetena.

    Radix vzniku Československé republiky podle uvedené analýzy podává připojený obraz.    Při této konstelaci vidíme jako nejvýše postavenou planetu v IX. domě a ve svém znamení Vah Venuši, která je velmi příznivě aspektována jak Saturnem a Lunou z VIII. domu, tak i Uranem z II. domu. Z toho se dá usuzovat na velmi příznivé vztahy k cizině, uzavírání zahraničních i celních smluv, ale také velmi dobré poměry v kultuře, zákonodárství a v rodinách. Aspekt Saturna s Venuší dává sílu k překonávání potíží, i když někdy s velkou námahou a značnými obtížemi. Uran ve svém znamení Vodnáře je velmi příznivý pro vynálezy, reformy, leteckou techniku, působnost průmyslových a obchodních koncernů, radiotechniku, televizi, aspekt Venuše a Urana svědčí pro rozvoj průmyslu a bankovnictví a dobrou finanční situaci. Opozice Urana k Saturnovi a Luně však přispívá k občasným nečekaným a náhlým ztrátám, náhlým poklesům životní úrovně a potížím všeho druhu. Působením Saturna se případné krize stanou trvalejší a úpornější, a to zejména v oblastech vládní autority, státního zřízení, ústavy atp.

    Postavení Slunce a Merkura v X. domě je velmi silné a je ještě podpořeno trigonem Pluta ke Slunci a trigonem Jupitera k Merkuru ze VII. domu. To je výborná konstelace pro hlavu státu, vládnoucí kruhy a jejich celkovou oblíbenost, blahobyt, vítězství v případných válkách, mezinárodní pozici státu a uznání v zahraničí. Vláda má dobré postavení. Toto postavení se týká také čilé aktivity vlády, zvýšené pracovní schopnosti, cestovního ruchu, obchodu a zprostředkování.

    Jedinou stinnou stránkou postavení Merkura v X. domě je jeho kvadratura s Neptunem ze VII. domu, svědčící pro to, že vládě ale i národu hrozí největší nebezpečí z ciziny a že komunismus je jejich společným veřejným nepřítelem. Nepříznivé postavení Neptuna v VII. domě značí diplomatické roztržky, ohrožení mezinárodních smluv, zradu, komploty, podvody a poškození zahraničního obchodu.

    Podobným veřejným nepřítelem je fašismus a vnější i vnitřní totalita, representovaná retrográdním Plutonem v VII. domě, který v tomto postavení představuje ještě ohrožení tajnými vlivy a zvláštními událostmi v zahraniční politice a obchodě.

    Postavení Jupitera v VII. domě je dobré a silné, potvrzuje velmi dobré vztahy k zahraničí, výhodné finanční a politické smlouvy a značné uznání z ciziny.

    Mars je umístěn ve znamení Střelce a ve XII. domě a je v trigonu s Měsícem. To znamená, že vojenská moc je značná, ale skrytá a opírá se o sílu lidu, která se projeví vždy v těžkých chvílích státu, není však zaměřena na vnější výboje, ale na obranu vlastní existence. Sextil Marta s velmi silnou Venuší ve znamení Vah a jeho sextil s Uranem ve znamení Vodnáře naznačuje jednak technicky velmi dobrou výzbroj armády, jednak četné vojenské spolky se zahraničními mocnostmi, které budou v důsledku velmi silné Venuše charakterizovány jako spolky obranné. Tato konstelace je však také velmi příznivá pro expanzivní politiku. Všechny planety s výjimkou Urana se nacházejí v astrologicky příznivé situaci nad obzorem, okolnost, že šest planet se nachází v pevných znameních a tři dokonce v kardinálních znameních a že kromě toho je pět planet umístěno v důležitých domech, a to tři v sedmém a dvě v desátém domě, zaručuje republice dlouhé a relativně šťastné trvání. Otázkou je, jak hodnotit z tohoto pohledu existenci Slovenska a očekávané rozdělení státu.

    Z výše uvedeného krátkého historického přehledu je patrné, že Československá republika vznikla v Praze v důsledku aktivity Národního výboru a iniciativy pražského lidu, takže tehdejší situace na Slovensku neměla na vznik státu žádný vliv, ostatně situaci na Slovensku řešila vláda ČSR ještě několik let. Ani zástupce Slováků v pražském Národním výboru se při žádné konkrétní akci nijak neprojevil, všechny akce zajišťovali pouze čtyři členové formálně pětičlenného direktoria.

    Domnívám se proto, že i po případném rozdělení státu bude horoskop 28. října 1018 dále horoskopem českého státu a horoskopem pokračování jeho tisíciletého trvání a dalšího, snad již šťastnějšího a klidnějšího vývoje.

    Ověření Radixu na některých událostech v historii ČSR

    a) Mnichovská dohoda v roce 1938

Solární horoskop z roku 1937 vykazuje některé značně nepříznivé konstelace:- Solární Luna na 23° Lva aktivizovala radixovou opozici Urana ke konjunkci Saturna a Měsíce, takže lze v průběhu roku očekávat potíže všeho druhu.
- solární Pluto na 1° Lva, representující ohrožení fašismem, je v kvadratuře k radixové Venuši v IX. domě a k radixovému Mediu Coeli, takže mezinárodní smlouvy a zahraniční politika, kterou byla zajištěna obrana státu, budou postupně likvidovány.
- solární Uran je v opozici k radixovému Merkuru v X. domě a současně v kvadratuře k radixovému Neptunu na 1.0° Lva v VII. domě, takže postavení hlavy státu, mezinárodního posice státu a uznání v zahraničí budou vážně ohroženy různými nesolidními akcemi.
- solární Neptun je v kvadratuře k radixovému Martovi, takže podvodná a klamná prohlášení subjektů representovaných Neptunem (SSSR a komunistických činitelů) vytvoří nesprávnou ilusi o obranných schopnostech a možnostech státu.
- solární Saturn je v kvadratuře k radixovému Ascendentu, takže život a akceschopnost státu budou omezeny a ochromeny.

    Transitní horoskop je sestaveny na den 30. září 1938 v 0.10 hod. SEC bezprostředně po podpisu t. zv. Mnichovské dohody mezi představiteli Německa, Itálie, Anglie a Francie (Hitler, Mussolini, Chamberlain a Daladier) o odstoupení pohraničních území českých zemí Německu.- Transitní Luna je v téměř přesné konjunkci s radixovým Martem, celá tato konstelace je ještě v kvadratuře s transitním Neptunem, což potvrzuje historicky známý fakt, že český lid byl při praven hájit svou vlast, že však jeho síla zůstala skrytá (XII. dům) a nemohla se projevit navenek.
- Transitní Jupiter aktivizoval (Orbis je 48') radixovou opozici Urana s konjunkcí Saturna a Luny v VIII. domě, v důsledku nebezpečí války dával možnosti revolučnímu vzestupu lidu, rozněcoval touhu po rychlém rozhodnutí a rozhodné obraně vlasti, ty však byly značně omezeny v důsledku kvadratury transitní Venuše s radixovým Měsícem a v důsledku opozice transitního Jupitera s radixovým Saturnem, jakož i v důsledku kvadratury transitního Saturna s radixovým Jupiterem (rozhodnutí velmocí omezilo možnosti Československa a vytvořilo pro ně značně tvrdé podmínky).
- Rovněž další aspekty, jako kvadratura transitního Pluta (v konjunkci s transitním ascendentem) na radixové Slunce a Medium Coeli svědčí pro teror, ztráty, katastrofy, a nepříjemné události, které budou působit ve světovém měřítku.

b) Zabrání zbytku Československa Německem v roce 1939

Solární horoskop z roku 1938 potvrzuje to, co se stalo o necelý měsíc dříve (Mnichovská dohoda), ale ani do budoucna nevěští nic dobrého. Z transitního horoskopu Mnichovské dohody přejímá (nyní jako solární horoskop) analogické postavení Saturna, Urana, Neptuna a Plutona s většinou jejich konstelací, přesto však došlo k určitým změnám, například- solární Uran vytvořil opozici s radixovým Merkurem v X. a ve IV. domě, což bude znamenat neočekávané zrušení smluv (Hitler poruší ustanovení Mnichovské dohody, kterou dojednal).
- solární Mars a Měsíc jsou ve vzájemné mundánní kvadratuře (občanské konflikty, rozpory v armádě).
- solární Neptun je v kvadratuře s radixovým Martem (neočekávaný útok ze zálohy, nedodržení smluv, militarizace, porážka).


Transitní horoskop na den 15. března 1939 v 6.00 hod ráno, kdy došlo ke vstupu německých vojsk na dosud nezabrané území Čech a Moravy:


Zde vidíme především kulminaci planety Mars (v 6.20 hod SEČ bude v konjunkci s Mediem Coeli) a její konjunkci s radixovým Ascendentem, což znamená, že v tomto případě šlo už především o vojenské řešení situace válkou a obsazení území státu. To je zvýrazněno ještě kvadraturou transitního Jupitera s radixovým Martem a další kvadraturou transitního Neptuna s radixovým Martem.
- opozice transitního Urana s radixovým Merkurem jako aspekt porušení smluv (Mnichovské dohody) je ještě zvýrazněna tím, že Merkur je v kvadratuře s transitní Venuší, která je současné v oposici s radixovým Neptunem.
- kvadratura transitního Plutona s radixovým Sluncem znamená ztráty, katastrofy a nepříjemné události.

- podobně jako v solárním horoskopu zůstaly beze /měny tyto nepříznivé aspekty:
- Kvadratura transitního Saturna s radixovým Jupiterem.
- kvadratura transitního Plutona s radixovým Mediem Coeli.

c) Okupace Československa Sovětským svazem a armádami Varšavské smlouvy

Solární horoskop z roku 1967 vyjadřuje nesmíme napjatou situaci.


Radixová opozice Urana s konjunkcí Saturna (náhle násilí) a Měsíce (pobouření a neklid lidu) je aktivována solární Lunou, která je v téměř přesné konjunkci s radixovým Saturnem (tvrdá opatření proti lidu, nepříznivé změny, aspekt špatný pro všechno), všechny tyto tři planety jsou v kvadraturách se solární konjunkcí Neptuna s Ascendentem (kvadratura Luny s Neptunem znamená podvedení lidu), která je kromě toho v kvadratuře s radixovým Uranem (tajná spojení, nepřátelé státu, tyranie).
- Solární Mars je v opozici s radixovým Uranem (unáhlené vojenské nebo mocenské rozhodnutí), který je kromě toho ještě v kvadratuře se solárním Saturnem (omezování, poroba, potlačení, zvyšování tlaku, masové ničení).
- ve znamení Panny je na 18° až 27° skupina tří solárních planet, které jsou v kvadraturách k radixovému Martu a k radixovému Ascendentu, a to Venuše, (politické nesnáze, neshody ve vojenských otázkách), Pluto (unáhlená vojenská nebo mocenská rozhodnuli, masové demonstrace) a Uran (ukvapené vojenské rozhodnutí, /horšené vztahy, nemající však dlouhého trvání).

Transitní horoskop k okamžiku vstupu vojsk dne 20. srpna 1968 ve 23 hod. SEČ má tuto charakteristiku:

- Radixová opozice Urana s konjunkcí Saturna (náhlé násilí) a Měsíce (neklid lidu) je stále aktivizovaná, tentokrát transitním Sluncem, které je také v konjunkci s radixovým Saturnem (vítězství reakce).
- Transitní Neptun je v kvadratuře s radixovým Uranem (tajné spojení nepřátel lidu, tyranie) a dále v kvadraturách s radixovým Saturnem, radixovým Měsícem a s transitním Sluncem.
- Transitní Uran je v kvadratuře s radixovým Ascendentem.
- Transitní Pluto je v kvadratuře s radixovým Martem (unáhlené vojenské nebo mocenské rozhodnutí).
- Transitní Mars je v konjunkci s radixovým Neptunem (militarismus, porážka, útok ze zálohy) a kromě toho v kvadratuře s radixovým Merkurem, který je ještě v kvadratuře s transitním Mediem Coeli.
- Transitní Saturn je v opozici s radixovou Venuší (režim zavádí přísná opatření), kromě toho v trigonech s radixovým Ascendentem (vítězství konservativismu, nouzová opatření), s radixovým Měsícem (vláda šetří na lidu, ale vytváří nové pracovní příležitosti), a s radixovým Saturnem (tento aspekt nepřináší mnoho dobrého, ale po usilovné námaze přece jenom vítězství a úspěch - což v daném případě trvalo 22 let).
Převzato z Konstelace ročník II, 4/1992Upozornění
Redakce nedává přednost žádnému systému horizontálních domů.
Je osobní věcí autora, pro který z nich se rozhodne.Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.