Astrology Pacific      
Československo v roce 1935.
Astrologická předpověď.


LEOPOLD KAISAR.


Hvězdné konstelace v solárním horoskopu republiky pro rok 1935 svědčí o zvýšené energii, podnikavosti a cílevědomé činnosti; tím bude veden nás stát k dalšímu postupu a rozvoji. Období velikých změn, které nastalo minulým rokem, neustává, ale přinese ještě změny nové. V roce 1935 lze předvídati další intensivní práci povolaných činitelů na úpravě hospodářských a sociálních poměrů národa. Avšak je nám ještě počítati také s překážkami a těžkostmi, které budou doléhati na lidstvo v různých místech.

Některá období roku budou příznivá zvláště průmyslovým podnikům.
Značné zlepšení může nastati i ve věcech obchodních a exportních.
Solární Mars, nacházejíc! se v elevaci a v harmonickém postavení se Sluncem, Jupiterem a Měsícem, znamená vzestup a úspěchy našeho státu, získané mocným úsilím, i přes četné překážky.
Vládní činitelé svou bdělostí a prozíravostí dosáhnou úspěchu ve své práci, hlavně počátkem roku, koncem února a hlavně pak v květnu.

V době od června do října působí neblahý vliv oposice Urana se Sluncem v horoskopu republiky, který může zaviniti v červenci a srpnu potíže a změny ve vládních kruzích. Bude to doba neklidná, kdy se objeví hodně nepřátelských útoků a pobouření, vycházejících z nezdravých proudů některých politických stran.
Na podzim, asi v říjnu, nastanou ve vládních kruzích větší změny.
Příznivý trigon solárního měsíce se Sluncem a Merkurem přispěje k zmírnění napětí a neklidu. Tento vliv bude podporovati snahu po shodě a spolupráci vlády s lidem. Demokracie bude posílena a upevněna. Zájmy lidu se dostanou do popředí.
Parlamentní kruhy čeká mnoho intensivní práce, hlavně na poli národohospodářském a kulturním, která se uplatní nejvíce v únoru, květnu a červnu. V zimním období a také v červenci a září se vyskytnou překážky, rozštěpení a boje, které budou způsobeny oposicí Urana s Venuší.

V poslaneckých klubech dojde k odchodu a k demisi některých poslanců.
Zahraniční otázky našeho státu budou vedeny s naší strany v dobrých a přátelských vztazích s okolními státy. Prozíravost a dobrá taktika našich diplomatů udrží význačné posice v práci pro zajištění souladu a míru. Posice solárního Saturna znamená také potíže, starosti a případně i ztráty ze styku se sousedním státem.
Tyto rušivé vlivy budou působiti jen přechodně.
Dohoda mezi státy umožní větší oživení zahraničního obchodu, čímž také náš obchod a vývoz získá. Toto zlepšení však nebude trvalé. V dubnu, červenci a říjnu bude vývoz poněkud omezen též v dovozu koloniálního zboží mohou nastati překážky a poruchy. V domácím obchodu se projevuje více čilosti a ruchu. Příznivá konjunktura se jeví v březnu, květnu a červnu. V červenci a prosinci může nastati zdražováni některých potravin.

solar35

Technický průmysl bude se pozvolna zvedati, bude však bržděn občasnými překážkami, hlavně v jarním období. Továrny a podniky budou trpěti vlivem nepravidelnosti; jednou se objeví nával práce, jindy zase nastane pokles a omezení.
Pracovní poměry dělnictva jsou celkem pod nestálými vlivy. Lze zde předvídati částečné omezování, ale i příznivé změny jsou patrny. V některých pracovních podnicích bude dělnictvo nespokojeno, bude protestovat a stávkovat. Bude to hlavně v jarním období, kdy zaměstnanost poněkud klesne. Projevy tyto mohou býti dosti vážné. V létě a ještě více na podzim se dostaví zlepšení pracovních poměrů a konec roku přinese jakési ustálení a pokles zaměstnanosti.

Některé podniky podlehnou v boji o existenci, jiné utrpí vlivem konkurence.
Zemědělství, uhelným dolům a stavebním podnikům přinese léto lepší vyhlídky.
Finanční poměry státu projdou střídavými obdobími. Počátkem roku, zejména v lednu, a pak v březnu, dubnu a červnu se jeví možnost ztrát a změn. Zato zas květen, září, říjen a listopad přinášejí více zdaru pro finanční věci. V té době peněžnímu trhu, bankám a spekulaci kyne více štěstí a úspěchu.
V dopravě nastane zvýšení činnosti ze zlepšení mezistátních poměrů.

Živelní katastrofy způsobí poruchy a škody. Rychlodoprava, auta a letectví bude trpěti nehodami a těžkými katastrofami. Zvláště únor, březen, červenec a září budou neblahé v tomto směru.
Zákonodárné sbory budou prodělávati změny a reformy. Pro soudy, spory a právní poměry bude rok 1935 značně nepříznivý. Podobně výchovné ústavy, školy, úřady a vědecké instituce zakusí potíže, napětí a změny. Smrt vynikajících osobností. V církevních kruzích vznikne nespokojenost, spory; mohou vyvstati nové náboženské směry, změny a reformy.
Též v kulturních korporacích se uplatní reformní směry.
Duchovní a okultní nauky budou více vnikati do veřejnosti.

Mocný zájem o náboženské a mravní ideje bude se šířiti mezi lidem.
Ve vojsku nastanou nová zařízení a zdokonalení. Ve vojenských kruzích očista od nebezpečných politických živlů.
Pro sociální a humánní ústavy, nemocnice, lázně, chudobince a věznice přinese letní období těžší poměry a potíže. Lze předpokládati také možnost nových změn a nařízení.

Lid bude si libovati v různých výstřednostech, v romantismu a sensacích. Na některých místech vzplanou nepokoje a povstání. Do společenského života zasáhnou nezdravé proudy a směry. Zejména v jarním období strhne mnohé politická propaganda. O zájezdy, turistiku a sport bude se jeviti zvětšený zájem.
Společenský a manželský život bude namnoze pod nepříznivými vlivy. Rozkolů, manželských sporů a rozvodů přibude. Počet oddavek se zmenší.

Zdraví lidu utrpí v tomto roce neočekávanými změnami. Zvláště na jaře a pak v srpnu se rozšíří řada nervových a revmatických chorob. Též nemoci horečné, krevní, bolesti hlavy, revma (hostec), choroby ledvin a jater, střevní choroby, tyf, cholera, tuberkulosa plic, nemoci krční a z nachlazení budou trápiti lidstvo.
Vražd a sebevražd bude mnoho. Úmrtnost dětí vzroste. I porody v tomto roce budou zatíženy neblahým vlivem.
Podle profekcí budou v roce 1935 příznivě ovlivněny poměry zahraniční, vývoz a obchod. Rovněž tak cestování, žurnalistika, smlouvy, konference, společná ujednání a pospolitá práce.

Počasí bude hodně větrné, proměnlivé a vlhké.
Jaro bude krásné, léto teplé a bouřlivé, podzim chladný a deštivý a zima mírná.
Počátkem ledna nastane příznivá progresivní direkce LU 120 JU®, která přinese větší úspěchy v zahraniční politice. Rovněž podniky i hospodářské zájmy státu a lidu sklidí více úspěchu a zdaru. Vztahy a sympatie se sousedními státy se poněkud upevní; v životě společenském a veřejném bude více souladu, naděje a touhy po spolupráci.

V únoru progr. direkce LU 120 VE pr. umožní úspěch diplomacií, vládním činitelům a úřadům. Zábavy, divadla, umění, móda, společnosti a sňatky budou míti příznivou dobu.
Na duben připadá neblahá direkce progr. LU 90 MA ®, která zaviní zneklidnění v lidu, stranické boje, útoky, spory, nepřátelství, možnost větších neštěstí v dopravě, úrazy, poranění, ohně a větší úmrtnost.
Zato zas v květnu nastane velmi harmonická direkce progr. LU 120 SL pr., která bude příznivě působiti na veřejné poměry státu národa. Mezi lidem bude více souladu, nadšení a podnikavosti.
V této době jsou možné ve veřejném životě příznivé změny, plodná spolupráce a zpevnění demokratických tendencí.
Konjunkce MA s JU, která nastane dne 26. srpna na 16° 24‘ znamení ŠT bude neblahého vlivu a způsobí různá neštěstí z přenáhlení, katastrofy v dopravě, větší požáry, boje náboženské a nesnášenlivost. Její nepříznivý vliv bude se vztahovati i na smlouvy se sousedními státy, na žurnalistiku, vyučování, nehody v prumyslu, vojsku a dopravě.

V Karvinné v červenci 1934.


Převzato z Pohledy do budoucna 1935 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1935, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Zajimavosti   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.