Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

Hvězdy země české II

Dr. Emil Heinl


    Doposud se naše úvahy zabývaly otázkou, zda v dějinném vývoji naší země lze vystopovat určité uzlové body, v nichž se zásadním způsobem mění státnost, suverenita a případně i struktura a způsob výkonu státní moci. Ukázali jsme si, že v průběhu věků to pravděpodobně byl jeden zářijový den v roce 995 a další zářijový den v roce 1212. Důsledkem událostí z roku 995 bylo sjednocení celého území Čech pod vládou rodu Přemyslovců a dalším vývojem po 217 letech bylo dosaženo potvrzení královské hodnosti pro panující rod i pro jím ovládané území Čech, k němuž byla již od roku 1030 nedělitelně připojena Morava.

    Horoskopy obou kritických dnů se vyznačují celou řadou vzájemných souvislostí, především však tím, že v obou případech byl Nov a tento Nov byl na stejném místě ekliptiky, přibližně 2 stupně od Spiky v Panně. Délka tohoto místa v sidereálním zodiaku je 26° 51' znamení Panny, v zodiaku tropickém se vlivem precese posunovala ve znamení Vah od 10° 37' v roce 1212 až k 21°30' Vah, kde se nachází v současnosti. Vlivem rotace Země se každý den toto místo dostává pro Prahu postupně do ascendentu, media coeli, descendentu a imma coeli. A právě tohoto faktu jsme se pokusili využít pro zjištění, zda jeho přítomnost v jedné z těchto angularit nezdůrazňuje jednak čas určité konkrétní události, jednak její spojitost se státností a suverenitou této země. Jinými slovy, zda by nebylo možno tímto způsobem rozlišit události podstatné pro náš stát od dějů nedůležitých.

    Vybrali jsme proto z pestré mosaiky událostí a dějů 15 dat, u nichž většinou nelze zjistit pro horoskopii nutný časový údaj, pro každé z těchto dat byla vypočtena délka místa novoluní z roku 1212 v tropickém zodiaku a čas jeho průchodu základními osami horoskopu v Praze. Výsledek výpočtu je uveden v tabulce na straně 30.

    Jaké poznatky jsme uvedeným postupem získali, o tom jednají další řádky.

    1306, VIII, 4 - Toho dne byl v Olomouci zavražděn Václav III., jímž rod Přemyslovců vymírá po meči. V záznamu olomouckého kostela z té doby se pouze praví, že Václav, sedmý v pořadí český král, byl zabit, když odpoledne vyšel v paláci nadýchat se čerstvého vzduchu. Dalimilova kronika uvádí, že „král v polodne spát jide, když všickni vynidu, Durynk před komňatu vnide a je se před komňatu spáti a svého času čekati". Tedy po poledni - ale kdy? Hodinu, dvě, nebo jen několik desítek minut odpočíval král na lůžku, než vyšel tam, kde ho zabili. Dodnes není přesně znám ani vrah, ani čas atentátu. Domněnek jsou přehršle. Víme však, že v tom dnu stál Nov z roku 1212 (dále jen indikační bod) v Praze v 15:22 v MC. Uvažme jen to, že latinsky „post meridiem" znamená jednak po poledni, jednak odpoledne! Přemyslovec byl tedy mrtev, zbyly však Přemyslovny. Stát zůstal neotřesen. Nastalo obvyklé (v Čechách) období zmatků a zvratů, až posléze bylo nalezeno řešení v podobě spojení Elišky Přemyslovny s mladým Janem Lucemburským, synem císaře říše římské národa německého.

    1310, IX, l - Den, kdy byli oba spojeni svátostí manželskou a Jan byl otcem intronisován na krále českého, se souhlasem většiny české šlechty. Obřad proběhl v katedrále ve Špýru. Královské svatby, korunovace a jiné podobné státní akty začínaly obvykle v poledne slavnou mší svatou, v jejímž závěru proběhl vlastní svatební obřad. Nuže toho dne, když ve Špýru bylo 13:08 místního času, vrcholil v Praze v MC náš indikační bod. Důležitost spojení obou snoubenců se však projevila až po letech, neboť z tohoto svazku vyšla velká postava našich dějin, pozdější císař a král Karel IV.Karel IV

    1347, IX, 2 - Den slavný, den korunovace Karla za krále Českého království. Byla neděle, obřad podle tradice začal mší a po jejím skončení bylo přistoupeno ke korunovačnímu obřadu. Toho dne ve 13:30 stanul v MC nad basilikou knížete Spytihněva náš indikační bod, což lze považovat za potvrzení důležitosti této události pro český stát.

    Za Karlovy vlády zůstaly země „koruny české Sv. Václava" ušetřeny bojů a válečných událostí. Král řešil mezinárodní problémy buď sňatkem (pokud byl zrovna vdovcem), nebo jeho protivníci řízením osudu náhle zemřeli, takže se nebezpečí války rozplynulo. Země, jak praví současní kronikáři, vzkvétala, i když panovník nedokázal úplně zvládnout i pyšnou českou šlechtu (viz osud Karlova návrhu zemského zákoníku). Navíc v jeho době vzrostl majetek katolické církve v Čechách a na Moravě tak, že jí bylo předáno do užívání, popřípadě do vlastnictví, více než polovina půdy, vesnic a městeček českého království; byla největším feudálem v Čechách.

    Dědicem Karlovým se stal jeho syn Václav IV, který však přes cílenou přípravu k vládnutí v říši, jako římský král i v Čechách, jako král český, tuto úlohu nezvládl. Rozpory ve společnosti narůstaly, narůstala zvlášť kritika současného života vysokých církevních kruhů. Pod vlivem Viklefových spisů se objevují v Čechách karatelé života církevní hierarchie a sluchu jim dopřávají nejen šlechtici, včetně svého krále, ale i široké vrstvy poddaného lidu. Hnutím je zasažena i universita Karlova. A jeden z mistrů svobodných umění a kněz, Jan z Husince, jinak celkem bezvýznamný, nabývá v zemi značné popularity zvláště po vypovězení z Prahy. Jeho kritika církevního života je natolik důrazná, že z hlediska církve je přímo kacířská. Proto jej povolává koncil v Kostnici před svůj soud. Další osud je dostatečně známý, proto přejdeme hned k datu.Jan Hus    Upálení Jana Husa 1415, VII, 6 - Toho dne byl Jan Hus koncilem odsouzen jako nebezpečný kacíř, zbaven kněžského vysvěcení a předán moci světské k potrestání. Pro kacíře byla jedině možná smrt upálením zaživa. Z kronik a zpráv současníků víme, že po odsouzení se vydal popravní průvod na poslední Husovu cestu okolo 10. hodiny kostnického času. Popraviště bylo blízko městské brány na místě, kde se pochovávaly koňské mršiny. Po cestě minul průvod hřbitov, kde byly právě páleny Husovy latinské i české spisy. Mohlo být okolo půl jedenácté, když dorazili k popravnímu kůlu. Není nám znám časový harmonogram podobné popravy, ale jistě trvalo nějakou dobu, než byl přivázán ke kůlu, obložen slámou a otýpkami dřeva až do úrovně hlavy a připraven k exekuci. Ještě před ní byl vyzván, aby odvolal své kacířské bludy a zachránil si život (pro doživotní uvěznění v cele bez oken a bez přímého kontaktu s lidmi, která byla již připravena). Když odmítl odvolat, byla hranice zapálena. Zjistili jsme, že v Praze ve 12:07, když v Kostnici bylo 11:43, stál v ascendentu náš indikační bod. Spojitost osudu poměrně nevýznamného kazatele se zemí českou a jejími dějinami? Byl zjištěný časový údaj dobou smrti nebo konce popravy? Nelze zjistit, tehdy nikdo tak přesně neuměl čas měřit, ani se o to asi při této příležitosti nepokoušel. Přesto však myslíme, že horoskop č. l, vypočtený pro tuto chvíli, může být horoskopem smrti mistra Jana.

    Jedno je zcela jisté. Nikdo, vůbec nikdo v Kostnici ani v Čechách si nebyl přinejmenším vědom, že tato poprava kacíře je zapálením nálože, která svým výbuchem vyvolala 15 let války a pustošení české země, kdy bylo odraženo několik křížových celoevropských výprav, kdy husitské manifesty zaplavily Evropu, připravily myšlení lidí na příchod Lutherova protestantismu až posléze zbytky těchto snílků o božím státě na zemi sestoupili do ilegality po bělohorské tragédii. Leč nepředbíhejme.

    1526, X, 23 -Jak objasňuje již horoskop lunace, jde o událost významnou pro český stát, o volbu Habsburka na trůn kdysi přemyslovský. V tento den se sešlo 20 volitelů, jmenovaných sněmem království, v 8 hodin ráno ve svatováclavské kapli pražské katedrály, kde byli uzavřeni až do chvíle, kdy se shodnou na jediném z kandidátů. Až okolo 4. hodiny odpolední se dveře kaple otevřely a volitelé oznámili, že se plně shodli a příští den oznámí sněmu jméno toho, kterého zvolili českým králem. Praví se, že hlavními argumenty byly úplatky, přísliby statků a velké sumy peněz, víme však, že zvolený král Ferdinand Habsburský se velmi nešlechetně zachoval později zvláště k panu Zdeňkovi Lvu z Rožmitálu, který se nejvíce, jako nejpřednější šlechtic a úředník v království, zasloužil o jeho zvolení. Každopádně mu po svém nastoupení odňal výnosný úřad; zda mu někdy vyplatil slíbené hmotné „všimné" nevíme. Není bez zajímavosti, že v den volby v 15:44 stál náš indikační bod v descendentu.

    Habsburkové přišli - a zůstali na skoro 400 let. V prvých letech vlády to šlo relativně hladce, pak se začal utahovat šroub. Rozpory mezi protestantskou (dříve kališnickou) šlechtou a králi z rodu Habsburků narůstaly, až posléze vyústily do velice výbušné situace. Docházíme k roku    1618, V, 23 - Čeští protestantští stavové, kteří již předchozí den sněmovali v Karolinu na téma náboženské svobody v zemi, proklamované majestátem císaře Rudolfa II., se rozhodli, že se v 8 hodin ráno sejdou na pražském hradě a vyřídí si své stížnosti přímo s císařskými místodržícími (kteří byli samozřejmě katolíky). To uskutečnili a během krátké doby padali z okna kanceláře Slavata, Martinic a jejich písař Fabricius do hradního příkopu. Naštěstí pro ně již tehdy vázly komunální služby v odvozu odpadků a tak hromada papíru a hnoje pod okny úřadu je zachovala jejich rodinám (a králi Ferdinandovi II.) při životě. Tímto okamžikem vlastně začala třicetiletá válka v Evropě mezi silami protestantismu a katolicismu.

    Výpočtem poloh indikačního bodu v daném dnu docházíme k velmi zajímavému výsledku. Dne 22. V. ve 20:50 stál v MC. V této době se v paláci Smiřických na Malé Straně sešli v úzkém kruhu nejpřednější z protestantských stavů, mezi nimi Thurn, Budovec a Šlik, a dohodli se, že zítra na hradě budou postupovat nekompromisně, až k násilí. Druhý den, tedy 23. května, se v 8 hodin začalo shromáždění stavů, byla přečtena velmi energická petice, ohrazující se proti nařčení ze vzpoury proti králi, avšak po zprávě, že město Praha zadržuje na radnici delegaci, která se chce připojit ke stavům, vzkypěly vášně a vše se nahrnulo do místodržitelské kanceláře, kde prudká debata a urážky skončili známou defenestrací. Ten den v 8:55 stál indikační bod v IC. Zdá se tedy, z hlediska astrologie, že závažnost počínání protestantských stavů byla v přímé souvislosti se státností a suverenitou českého království. K bližšímu studiu situace připojujeme horoskop č. 2 pro tento čas.    1620, XI, 8 - Datum považované za jedno z nejosudnějších v českých dějinách. Na Bílé hoře u Prahy stojí proti sobě vojsko povstalých českých stavů a vojsko císařské se svými spojenci. Pořádání vojsk do bitevní linie začalo po deváté hodině, císařská armáda zahájila útok proti levému křídlu stavovských okolo poledne a za necelé dvě hodiny rozprášila levé křídlo a prorazila střed stavovské linie s následnou likvidací odporu na pravém křídle sestavy, opírajícím se o ohrazení obory u letohrádku Hvězda. Další je známo. Podle naší tabulky ten den v 9:50 stál náš indikační bod v MC nad Prahou a horoskop č. 3 zachycuje celkovou situaci té chvíle. Povšimněme si dynamického aspektu mezi Sluncem Jupiterem a Plutém, vztahů mezi Lunou, Saturnem a Venuší. V okamžiku útoku císařského vojska se Slunce dostává do MC.

Poprava českých pánů    Uvedené skutečnosti naznačují, že tato bitva měla konkrétní souvislost s následným osudem většiny obyvatel království a markrabství, avšak státnost českých zemí nezanikla, zůstala však na dalších 300 let víceméně na papíře, stejně jako suverenita státu. Původní česká šlechta byla buď likvidována na popravišti, nebo nucené emigrovala, města ztratila všechny své výsady a lid poddaný utrpěl obrovské škody jak na majetku, tak na životech. Odhaduje se, že v Čechách po roce 1648 zůstal asi milion obyvatel a na Moravě okolo 300 tisíc lidí, tedy dohromady asi tolik, kolik má s bezprostředním okolím dnešní Praha.

    Horoskop, který uvádíme, mohli vypočítat v této době naprosto identicky astrologové na straně císařských i stavovských. Jak z něho určit, kdo zvítězí, toť otázka pro naše členy, chtějí-li se pocvičit v divinaci.

    Nad královstvím Českým se po třicetileté válce rozhostil klid a mír - klid hřbitova a mír tvrdé katolické protireformace. Tisíce českých rekrutů, nucené odvedených na vojnu, vykrvácely v habsburských válkách a materiální zdroje země byly trvale a neurvale využívány pro zájmy národu cizí dynastie. Až v devatenáctém století, vlivem hlubokých změn svého okolí, si i obyvatelé království postupně uvědomují svou národní svébytnost v průběhu národního obrození. Bylo však třeba prožít i hrůzy první celosvětové války ve dvacátém století, aby se Češi a Moravané trvale zbavili vládců, které sami naivně usadili na českém trůnu ke své škodě. To si ovšem nedovedl tehdy v celé šíři nikdo uvědomit.    Chtěli bychom k roku 1918 upozornit ještě na tu zajímavost, že 14. X. 1918 nastala solární revoluce na místo Novu z roku 1212. Horoskop č. 4 podává bližší informaci o souvislosti s horoskopem z 28. října 1918. Podotýkáme, že prezident Masaryk zastával po svém návratu z exilu dlouho stanovisko, že tento den, 14.10.1918 je dnem vzniku svobodné ho státu československého protože ten den byla Spojenci de jure uznána vláda tohoto státu v exilu, a tím i jeho suverenita. Po roce 1919 již Masaryk tento názor neuplatňoval.

    1918, X, 28 - Den všeobecně přijímaný jako datum vyhlášení samostatného státu v hranicích zemí koruny České, k němuž se za dva dny připojili i Slováci, jejichž územní hranice nebyly ještě stanoveny Dosud není jednoznačně přijat časový údaj vzniku nového státu. My jsme zjistili, že v uvedený den v 10:54 stál nad Prahou v MC náš indikační bod. Rozdíl proti závěrům Turnovského je 12 minut. Považujeme to za potvrzení, že kontinuita starého českého království je zachována pod novou firmou republiky. Tento nový stát zbavil trůnu Habsburky při vyhlášení nové prozatímní ústavy dne 13. 11. 1918. V ten den stál indikační bod v 9:51 SEČ v MC, v 15:11 v Descendentu. Přesnou dobu přijetí ústavy snad bude možno zjistit v protokolu jednání.

    1938, IX, 29 - V den uzavření mnichovské dohody velmocí o ukradení části staletého území, aby byla ukojena touha sudetských Němců o připojení k Říši Adolfa Hitlera byl indikační bod v 0:44 SEČ v Immu Coeli v Praze, tedy v době, kdy byl po půlnoci českým zástupcům, nepřipuštěným k jednání, sdělen výsledek.

    1939, III, 14 - V odpoledních hodinách odjíždí prezident Hácha do Berlína, po 20. hodině začíná jednání s Goeringem,Prezident dr. Emil Hácha Ribbentropem a Hitlerem, po půlnoci podepisuje Hácha žádost o ochranu Velkoněmecké říše a vydává příkaz k nekladení odporu. V ten den stál indikační bod v 20:28 v Asc Prahy, v 1:52 v MC. Ano, tato jednání se bezprostředně dotkla samé podstaty českého státu - Slovensko již opustilo společný stát - avšak překvapivým způsobem. Alespoň na papíře a k překvapení sudetských pohlavárů Henleina a K. H. Franka nepřipojil zbylé území Čech a Moravy k sudetské župě a nevčlenil je tak přímo do území Říše, nýbrž zřídil relativně svrchovaný útvar - protektorát - s vlastní správou, vlastním státním presidentem a dokonce i s tzv. vládním vojskem. Postupoval, tedy obecně řečeno, v souladu s privilegiem Zlaté buly sicilské. Pozdější vývoj v tomto prostoru byl však jednoznačně ovlivněn jednak válečnými událostmi, postojem českých a moravských lidí, zavilou nenávistí sudetoněmeckých exponentů v čele s K. H. Frankem. To vše je známo a historicky i astrologicky do značné míry zpracováno. Po běsnění okupantů, zakončeném totální porážkou Říše, přišlo přechodné období dva a půl roku, kdy se rozhodovalo, jakým směrem půjde další vývoj znovuzřízeného československého státu. Toto období skončilo

    1948, II, 25 - kdy převzali výkonnou moc v ČSR komunisté. Astrologicky - z našeho hlediska - není tento den z hlediska státnosti a suverenity charakterizován indikačním bodem významně.

    Ani tzv. ob rodný proces v roce 1968 není zvlášť významně ze strany použití indikačního bodu signifikován. Zajímavé snad je datum

    1968, X, 27 - kdy bylo zákonem přijato federální rozštěpení dosud jednotného státního celku. Ten den stál v 10:57 indikační bod v MC Prahy, v 16:16 v Desc. Přesný čas přijetí zákona, který položil základ k definitivní rozluce Českého státu se Slovenskem , nám není bohužel znám. Po letech panování aparátu komunistické strany, podpořeného od roku 1968 přímou sovětskou okupací, přišel

    1989, XI, 17 - Průběh je ještě v paměti, takže je hned možno konstatovat, že uzlový časový bod se klade na 21:10 UT (Dr. Špůrek). Konstatujeme, že náš indikační bod byl v 21:36 v IC Prahy.

    Poslední datum, které je třeba považovat asi za důležitější, než se obecně předpokládá, je

    1992, XI, 19 - kdy v 21:11 SEČ přijala ČNR prohlášení o připravenosti převzetí politické zodpovědnosti za český stát - tedy vlastně vyhlášení českého státu na území, které odpovídá rozloze starého přemyslovského Českého království s markrabstvím Moravským a vévodstvím Slezským. V 21:27 stál indikační bod Novu z roku 1212 v IC v pražském poledníku. To podle nás potvrzuje, že můžeme považovat za průběh našich národních dějin v toku staletí za homogenní proces nezávislosti a státnosti Čech a Moravy, který nebyl od roku 995 až dodnes nikdy přerušen, i když se vyskytlo mnoho kritických okamžiků.

    Jak se projeví v budoucích letech a staletích působnost současných konstelací, indikujících změny zásadního rázu (trojnásobná konjunkce Uran/Neptun v dynamické vazbě na spoušťový aspekt Saturn/Pluto) a jak se dotkne věcí našich zemí, to bohužel nemůžeme dohlédnout. Snad si však můžeme přát, jako generace našich předků, aby Genius tohoto národa uchránil i naše potomky od zániku národní a státní identity.

Převzato z Konstelace ročník IV, 13/1994
kolečka horoskopů nakreslil Pavel Turnovský
Hvězdy země české IUpozornění
Redakce nedává přednost žádnému systému horizontálních domů.
Je osobní věcí autora, pro který z nich se rozhodne.
Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.