Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

Z PRVNÍHO EVROPSKÉHO ASTROLOGICKÉHO
KONGRESU V PRAZE

Jindřiška Johanisová


    Kongres se konal o velikonocích - 1. až 4. dubna 1994 - a v této zemi to byla premiéra. Mohl se uskutečnit především díky místopředsedovi Astrologické společnosti dr. Tobičíkovi, který na sebe vzal všechna finanční rizika a ovšem díky iniciativě a houževnaté práci předsedy společnosti Pavla Turnovského.

    Místo konání - Obecní dům - bylo velmi šťastně zvoleno. Udělalo dojem zejména na zahraniční účastníky kongresu. I v tomto směru nám přálo štěstí. Obecní dům bude totiž v blízké době pro rekonstrukční práce uzavřen. Totéž se přihodilo i v případě jiné pražské atrakce - orloje, který byl uzavřen pro opravy snad hned druhý den po kongresu.

    Jak už se stalo zvykem, ráda bych napsala opět ucelenou zprávu o přednáškách, které na kongresu zazněly, ale na rozdíl od zahraničních pobytů, byla jsem v Praze zaneprázdněna jinými (kongresovými) povinnostmi, a tak jsem mohla být přítomna jen na některých přednáškách.

Christian Borup    Z nich však byla jednou z nejlepších hned úvodní, kterou přednesl Christian BORUP z Dánska. V úvodu se zmínil o životě Tycho Brahe, o jeho narození z dvojčat, z nichž druhé bylo při narození mrtvé, o tom, jak ho unesl vlastní strýc, který dostal ve snu příkaz, aby ho vychoval, o jeho celoživotním manželství s prostou ženou z lidu, ačkoliv on sám byl šlechticem se šestnácti urozenými předky.

    O jeho známém souboji, při kterém přišel o část nosu, ale také o tom, jaký měl význam pro vědu. Jeho učení totiž otřáslo tehdejším přesvědčením, že vesmír je jeden kompaktní celek, Když ho král Christian IV. vypověděl z observatoře „Nova Stella", kterou dal pro něho zřídit, odešel do Prahy a pracoval na dvoře Rudolfa II. Proč zemřel není zcela jasné, ale v jeho vlasech se našly stopy olova a možná šlo o otravu.

    Pan BORUP pak mluvil o Luně a jejím místě v horoskopu. Zmínil se, že astrologická literatura se tímto tématem zabývá dost málo, avšak archetyp matky, který Luna reprezentuje, je snad nejdůležitější vůbec, protože nás provází celý život. A přitom porozumět tomu, jak se Luna projevuje u klienta je velmi nesnadné - nelze to pochopit na rozumové bázi, je nutno se napojit na klientovy city. Dřívější soustava sedmi známých planet byla velmi dobře vyvážena. Objevem Urana jako bychom něco z té rovnováhy ztratili. Zatímco Slunce představuje naše možnosti, to co můžeme vykonat, vybudovat v tomto světě, a Luna naši citovost, v Indii to vidí přesně obráceně. Nejdůležitější je Luna -životní moudrost a klid.

Claude Weiss    Pan Claude WEISS se zaměřil na konjunkci Urana a Neptuna a soudil, že v dnešním světě jde o to, spojit vysoce vyvinutou techniku s idealismem, který představuje Neptun, „U vás existuje mnoho forem raného kapitalismu" řekl, „avšak to je začátek. Pro to, co přísluší Neptunovi, se musí udělat místo, a to platí i pro Západ. I kapitalismus je v krizi." Zmínil se dále o válce v Jugoslávii a připomněl, že v loňském roce - kdy se válka rozvinula - byl Pluto špatné aspektován Saturnem, což platilo i o začátku obou světových válek v tomto století. Zřejmě jde o to naučit se jinak zacházet s agresivitou.

    V posledních jedenácti letech, kdy je Pluto ve Štíru, je doba závažných změn. Ale co nastane, až bude ve Střelci? Pan WEISS se domnívá, že v pochybnost bude uvedena mobilita, zvláště migrace z některých oblastí. Také bude možná zpochybněn materialistický obraz světa. Ve druhé polovině devadesátých let nastanou možná problémy náboženské, možná dojde i k válkám z náboženských důvodů. Islám bude mít výraznější roli ve světě.

    Zmínil se také o horoskopu USA. Podle něj a podle astrokartografie soudí, že Spojené státy prožívají každých sedm let krizi - když je Saturn v proměnlivém znamení. Buď je to nějaký útok nebo slabý prezident -prezident je shozen ze svého piedestalu. Před sedmi lety to byla aféra Irangate. (1994 plus 7 se rovná 2001 - útok na věže WTC. Poznámka Astrology Pacific). Svět je v pohybu směrem k něčemu novému, co ještě nevidíme.

    Pan Tad MAN z Dánska ukázal na svém trojrozměrném diagramu sluneční soustavy a molekuly DNA jejich překvapující vzájemnou podobnost. Horoskop je vlastně průřez sluneční soustavou v určitém daném okamžiku. Tak jako mezi tělesy sluneční soustavy existují vzájemné vztahy, existuje jistá forma spolupráce mezi buňkami v lidském organismu a obě tyto soustavy mezi sebou rezonují - jsme se sluneční soustavou v určitém druhu vztahu. Tak lze také vysvětlit proč astrologie funguje. Na výsost důležitá je otázka času, astrologie se vlastně hlavně zabývá časem. A čas - jak se zdá - plyne stejně rychle pro každého, avšak v tom je háček. Čas má úzký vztah k našemu metabolismu. Ten však svou původní rychlost v průběhu života ztrácí, zpomaluje se, dýcháme, trávíme a pohybujeme se stále pomaleji. Oplodněné vajíčko znásobuje svůj objem téměř nám před očima a i během příštích devíti měsíců vývoj probíhá neobyčejně prudce. Avšak stále se téměř neznatelně zpomaluje až nakonec ve smrti se zastaví úplně. Rychlý metabolismus působí dojmem, že čas utíká velmi pomalu a naopak.

    Prenatální věk je tedy velmi důležitý. Vezmeme-li za průměrnou délku života sedmdesát sedm let, můžeme rozdělit horoskop na tři díly - 10 lunárních měsíců od početí do narození, 100 lunárních měsíců od narození do sedmi let a 1000 lunárních měsíců od sedmi do sedmdesáti sedmi let - oktáva gestace, oktáva dětství, oktáva dospělosti. Začínáme na hrotu devátého domu (nastupujeme dlouhou cestu!) - Střelci (předcházející osmý dům symbolizuje smrt). První čtyři domy (9., 10., 11. a 12.) vypovídají o období prvním - prenatálním. Další čtyři, počínaje ascendentem (narozením), o období druhém -dětství. A konečně poslední čtyři domy jsou symbolem dospělosti - od sedmi let do sedmdesáti sedmi.

    Pan MAN mluví o této své koncepci jako o „Životní astrologii" (pod stejným názvem vyšla i jeho kniha). Ve své dílně později ještě doplnil svou první přednášku o některé podrobnosti. Řekl na příklad, že v prvních 49 dnech se vyvíjí mozek, z embrya se stává fétus, živý člověk, docházíme ke hrotu 10. domu. Je zajímavé, že tibetské bardo, tj. období, ve kterém na sebe bereme svou karmu a fyzickou realitu - trvá rovněž 49 dní. Připomněl, že tato období vývoje odpovídají Platonovým čtyřem rovinám - fyzické, emocionální, mentální a duchovní (ve stáří, po 77. roce) a vyskytují se ve všech náboženstvích i kultech.

Bruno Huber a Luise    Paní Luisa HUBEROVÁ mluvila o tom, že během života se učíme nedělat jisté věci, protože mají nežádoucí důsledky. I to je Karma. Podle paní Huberové existuje jakýsi bod života, který prochází vždy po šesti letech jednotlivými domy, avšak nerovnoměrně. Začíná na hrotu domu a naznačuje tam extrovertní fázi, jsme zaměřeni na své vnější prostředí. Jeho dráha pokračuje k nejnižšímu bodu uprostřed domu, který je bodem introverze, krize vědomí, aby se znovu zvedl ke hrotu dalšího dobu atd. Tak můžeme pozorovat například ve třetím domě - domě učení a vzdělávání - krizi identity, ke které dochází uprostřed mezi 12. a 18. rokem života.

    V 18. až 24. roce prochází tento bod čtvrtým domem a v nejnižším bodě, kolem 21 let se odpoutáváme od rodičů. V pátém domě, uprostřed období 24 až 30 let, obvykle redukujeme vlastní nároky, vzdáváme se iluzí; další nejnižší bod nás čeká kolem 33. a 34. roku, kdy se musíme vypořádat s ranami osudu a rozhodnout se někdy i pro novou cestu. V sedmém domě - 36 až 42 let - je intenzivní tématika lidských vztahů a mezi 39. a 40. rokem nás obvykle čeká rozcestí. 42. až 48. rok je fáze přeměn -dům Štíra - jde o novou orientaci, odpoutávání se od starého, třeba bolestně. Kolem 45. a 46. roku obvykle opouštíme to, co jsme milovali, jinak nás osud k tomu donutí. V letech 48 až 54 jsme si již vytvořili vlastní životní filosofii - a kolem 52. roku nás čeká těžká krize, pokud se tak nestalo. V desátém domě - 54 až 60 let -jsme „zviditelněni", je to doba seberealizace, je vidět co jsme, čeho jsme dosáhli. Na nejnižším bodě (uprostřed) nás může potkat izolační krize, kdy jsme možná nuceni opustit svou práci. Mezi 60 a 66 lety by se mělo osvědčit přátelství, pokud jsme si přátele udrželi. V 66 až 72 letech nastává fáze niterní, seznamujeme se se svým niterným já. Ten, kdo je duševně vyrovnaný, vyzařuje klid a moudrost.

Liz Green    Dr. Liz GREENEová nazvala svou přednášku „Chaos a konflikt v kolektivu" a zaměřila se v ní na znepokojivou situaci ve světě.

    Uvedla, že jako někdo, kdo se celý život věnuje studiu dějin a náboženství, shledává dnešní dobu velmi podobnou té, kdy došlo k zániku Římské říše a legalizaci křesťanství. Stejně jako tehdy něco starého umírá, mění se astrologický věk a lidstvo hledá novou představu Boha, protože dřívější zaniká. Nic nevyvolává takový pocit ohrožení jako ztráta nějakého centrálního referenčního bodu, což samozřejmě platí jak pro jednotlivce, tak i pro kolektiv. Důsledkem je často šílenství a desintegrace. V podstatě může být vždy reakce dvojí - cítíme-li tíhu neúnosného stresu, propadneme silnému hněvu až zuřivosti. Agrese jako reakce na stres je velmi známým jevem. Nebo můžeme reagovat tím, že propadneme depresi a cynismu. Něco se v nás zlomí a zdá se nám, že vůbec nic nemá už význam. Deprese se může projevit jak u jedince, tak i v kolektivu.

    Obvykle se snažíme najít z této situace nějaké východisko a jedním takovým řešením bývá, že hledáme obětního beránka. Někoho nebo něco, co naše trápení způsobilo. Jindy začneme pátrat po nějaké absolutní autoritě, po nějaké osobnosti, která by převzala odpovědnost za naše rozhodnutí, nějakého duchovního vůdce, guru. To opět platí jak pro jednotlivce, tak pro rovinu kolektivní. Konečné se někdy také snažíme najít onen ztracený „zlatý věk" lidstva na individuální rovině pak dobu dětství.

    Naše stará představa o Bohu je mrtvá a nová ještě není zrozená -nevíme jaká bude, ale tušíme, že tohoto Boha spíše než ve víře nalezneme ve vědění.

    Z hlediska astrologie spojujeme tyto změny s konjunkcí Urana a Neptuna, která začala už v roce 1988. V současné době není už přesná, avšak existují orbisy a tak na nás bude působit ještě až do roku 1997. Tato konjunkce přinesla mj. zhroucení Sovětského svazu a změnu hodnot. To je však jen rovina fyzická a na tranzit je nutno pohlížet i z hlediska emocionálního, které nemusí být vždy totožné. V tomto případě, ačkoliv šlo o dobrou věc, mnozí lidé cítí jako důsledek strach, obavy. Bylo to hrozné, ale alespoň to bylo známé. Podobné pocity strachu a hněvu jsou vyvolány na individuální rovině například skončením neuspokojivého vztahu - trpíme a nemůžeme se tohoto pocitu zbavit, dokud sám neskončí. Na obou rovinách pak může pomoci jen pochopení hlubšího významu nastalých změn, pochopení, že to nemusí být změny destruktivního charakteru.

    Pluto nyní končí svůj pobyt ve znamení Štíra. Během této doby jsme se dozvěděli o mnoha nepěkných skutečnostech, jako například o AIDS, o mnoha velkých korupčních skandálech apod. Avšak mnohá odhalení nás možná ještě čekají, protože poslední stupně každého znamení jsou velmi potentní, je to jakýsi poslední záblesk síly tohoto znamení, který se projevuje velkou energií. Lidstvo prožívá velmi těžké období. Příslib konjunkce Uran/Neptun je spojen s velkými obtížemi a často se zdá, že situace je horší, než dříve, protože máme pocit jakési mezery, jakési prázdnoty.

    Podaří-li se nám pochopit fungování naší psýchy - na individuální i kolektivní rovině - přežijeme snad současné období lépe. Neboť tak jako u jednotlivce, může dojít i v kolektivu k nervovému zhroucení. Individuální psychóza je stejná jako kolektivní, až na to, že ta druhá je viditelnější. V obou případech je struktura ega zaplavena velmi archaickými emocemi, ego je slabé a není schopné přijmout nadcházející změny. I u národa platí, že může mít velmi slabou strukturu svého ega. A rozpadne-li se staré ego, musí se vybudovat nové - což opět platí individuálně i kolektivně. Konjunkce Uran/Neptun udělala mnoho pro rozbití kolektivních struktur ega, a to zejména těch, které byly zaměřeny na udržení pořádku spíše než na podpůrnou funkci. Tyto struktury byly často vnuceny zvenčí a nebyly důsledkem vlastních zkušeností a vlastních bolestí.

    Nyní se ovšem dostáváme k otázce zcela zásadní, a to, jak lze vybudovat silnou strukturu kolektivního ega? Kolektiv, na rozdíl od postiženého jedince, se nemůže podrobit psychoterapii. Zdá se, že jediná cesta je individuální práce každého na své vlastní osobnosti. Protože i jako jednotlivci prožíváme konjunkci Uran/ /Neptune často velmi těžce, a to třeba pod vlivem aspektů nebo i ovlivněním středových bodů mezi našimi nativními planetami. Je dobře, když se zamyslíme nad tím, kde ve svém životě příliš lpíme na určitém hodnotovém vzorci jenom proto, že jsou to hodnoty známé a představují určitou jistotu. Čím více budeme odmítat se těchto hodnot vzdát, čím více si budeme ve své fantasii představovat, že se lze k nim vrátit, tím více budeme trpět a tím nebezpečnější naše ulpívání bude. Budeme-li schopni projít touto krizí správným způsobem, nezachvátí nás deprese a cynismus. Nesmíme však hledat žádného obětního beránka, nesmíme se uchylovat k fundamentalismu, musíme být schopni čelit složitým a obtížným emocím. Není to snadné. Avšak dokáží-li to uskutečnit lidé jako součást kolektivu na svých individuálních rovinách, pak to dokáže i kolektiv. Vždycky, když padnou zdi vězení, musí se odklidit mnoho nepotřebného.

Marion March 10.02.1923, Norimberk, 02:46 UT    Jedna z nejznámějších amerických astroložek, žijící v Kalifornii, Marion MARCHová, podala informace o astrologii v Americe - mj. řekla, že astrologové zde používají také v některých případech heliocentrický systém, který je instruktivní po stránce esoterní. Používá se rovněž siderální astrologie a kromě toho existuje v USA ještě mnoho jiných škol. Jsou rovněž překládány původní řecké i latinské texty, vztahující se k astrologii (Robert Hand, Smidth, Zolar) a tímto způsobem vycházejí najevo mnohá překvapující fakta i misinterpretace a naskýtají se nové pohledy na staré texty. Zcela nová dimenze byla ovšem vnesena do astrologie používáním počítačů, které je v USA velmi rozšířené. Počítače také umožnily rozvoj finanční astrologie, což připustil sám J.P. Morgan. Astrologie podle slunečních znamení je stále velmi populární. Někdy se také používá tzv. experimentační astrologie, což je jistá forma psychoterapie, kde účastníci představují jednotlivé planety a je posuzován dialog mezi nimi. Astrologové však neberou rádi za své služby peníze, a proto velká většina z nich má ještě jedno zaměstnání. Také nemají rádi myšlenku na vydávání jakýchsi astrologických oprávnění, licencí.

    Většinou to pokládají za nevhodné kategorizování. Pokud jde o určování autenticity času narození, používají se určitá vžitá označení. Tak „AA" znamená, že čas narození je převzat z úředního dokladu, „A" označuje jako pramen rodinu, „B" životopis příslušné osoby, „C" znamená, že jde o neznámý zdroj a „DD" že údajů je hned několik („dirty data") a jsou tudíž krajně nespolehlivé.

    Paní MARCHová, která je mj. známá svými dobrými výsledky v oboru synastrie, přednesla na toto téma také přednášku ve své „dílně", kde bylo možné vznášet i dotazy. Rozdala všem účastníkům nativity Carlo Ponti a Sofie Lorenové a na nich pak předvedla svou teorii jakýchsi „dvanácti pravidel synastrie":

    1. Jednotlivé planety v horoskopu partnera mají různý dopad, takže například tam, kde je naše Slunce budeme ovlivňovat život partnera nejvíce, kde je náš Mars tam mu budeme dodávat energii, kterou někteří lidé velice potřebují. V místě, kde je Jupiter bude stimulován vnitřní růst partnera, zatímco Saturn bude zvyšovat zodpovědnost, kterou náš partner k nám pociťuje v určitém úseku, avšak také nás v tomto úseku bude brzdit. Pozice Neptuna ukazuje, kde můžeme druhou osobu nejsnadněji podvést, ale také oblast, kde si ji budeme idealizovat. Pluto si vyžaduje velmi pečlivé studium.

    2. Padá-li nějaká planeta do prázdného domu druhé osoby, pak nám partner přináší něco nového, co jsme dříve neznali nebo nám umožní udělat něco, co bychom bez jeho pomoci nedokázali.

    3. Vytváří-li se umístěním planet partnera v horoskopu druhé osoby určitá velká konfigurace, tj. doplní-li se na příklad kvadrát na T-kvadrát, může to znamenat, že partner je pro nás jistou výzvou. Ve vztahu se tak vytváří jakási vzrušující atmosféra, kterou mají některé páry rády. Jde-li o Velký kříž, pak je situace obtížnější a partneři spolu jen zřídka zůstávají. Velký trigon není tak dobrý jak vypadá - partneři na vztahu nepracují a pociťují často neoprávněné sebeuspokojení. Vytvoří-li se ze společných planet YOD, nutí to často jednoho partnera, aby se druhému přizpůsobil. Jestliže se YOD vytvoří progresem planet, obyčejně se obtížný problém vyřeší. Avšak úhel 150° (quincunx) je sám o sobě trochu zvláštní a není podobný jiným aspektům. Nastane-li tento úhel mezi naší planetou a planetou partnera, často nám to umožní, abychom se poučili sami o sobě.

    4. Postavení Slunce domech je rovněž důležité. Lidé s Ascendentem nebo Lunou v Býku často přitahují partnery, kteří mají Slunce v druhém domě. Máte-li Lunu v devátém domě, budete možná přitahovat Střelce. Luna ve Vodnáři přitahuje partnery se silným jedenáctým domem apod.

    5. Je dobře pečlivě sledovat jaké aspekty vytvářejí naše planety s planetami našeho partnera. Důležité jsou konjunkce, kvadráty a opozice. Trigony a sextily pomáhají vyřešit určité osobní problémy, avšak nenaznačují trvalý vztah. Používá se obvykle orbis pěti stupňů, avšak já obvykle vyhledávám nejpřesnější aspekt. Vytvářejí-li se aspekty mezi transsaturnskými planetami partnerů - obvykle jde o velký věkový rozdíl - pak je to velmi důležité, je-li například Pluto v konjunkci s Neptunem (jde o neobyčejně silný svazek).

    6. Chybí-li v nativitě jedné osoby určitý živel, bude přitahována k tomu, kde má tohoto živlu mnoho. Podobně, má-li jeden z partnerů neaspektovanou planetu, která je aspektována z horoskopu partnera, bude k němu také přitahován.

    7. Obvykle vyhledáváme partnery, kteří mají vlastnosti, naznačené naším sedmým domem. Sedmý dům označuje jednak manželství, ale i smysluplný vztah, kdy partneři spolu žijí a cítí za sebe vzájemnou odpovědnost. Sedmý dům popisuje naše první manželství, devátý dům druhé a jedenáctý dům třetí.

    8. Uran v sedmém domě neznamená nutně rozvod, ale znamená, že toužíme po neobvyklém vztahu.

    9. Srovnáte-li horoskopy obou partnerů podle sestav, které popsal Maře Admund Jones (miska, vědro, lokomotiva atd.), můžete dostat informace, které jste nečekali, protože se často vytváří nový vzorec. To platí i kompozitních horoskopech, které mohou ukázat, jaká je budoucnost vztahu.

    10. Měsíční uzly jsou rovněž důležitými ukazateli ve vztahu. Vzestupný uzel vždy něco do vztahu přináší, dává ze sebe. Sestupný uzel parazituje, chce brát. Často jsou tím vysvětleny jinak nevysvětlitelné vztahy.

    11. Aspekt mezi Sluncem a Lunou znamená velmi pevný vztah. Aspekt Venuše a Marse naznačuje sexuální přitažlivost, zatímco aspekty Venuše, Marta a Urana se obvykle vyskytují ve vztazích, které dávají mnoho zábavy, avšak nejsou trvalé. Nejpevněji drží vztahy pohromadě Saturn, dává nám poznat realitu druhé osoby. V aspektu se Sluncem stabilizuje naše cíle, ale také působí frustraci. V aspektu s Lunou stabilizuje partnerovu osobnost.

    12. Velmi silné vztahy bývají založeny na aspektu mezi Ascendentem a Sluncem nebo mezi vládci znamení, kde je Slunce a Ascendent. Konjunkce Slunce obou partnerů znamená, že si vždy budou rozumět, ale budou se navzájem nudit. Kvadrát bude nepochybně znamenat konflikt, avšak jakýkoliv aspekt je lepší, než žádný aspekt. Není dobře, obsahují-li horoskopy mnoho neptunských vazeb. Planety s pomalým pohybem vždycky vítězí. Neexistují-li vazby mezi nativními planetami, ale jen v direkcích, pak vztah nevydrží. K trvalému vztahu je velmi nutná aspektace nativních planet.

    A závěrem bych chtěla připomenout dvě věci: Především - není vztahu, který by nemohl fungovat. Záleží pouze na tom, kolik úsilí jsou partneři ochotni vyvinout. A za druhé: Varuji vždy jen ty dvojice, kde Mars jednoho partnera je neharmonicky aspektován Plutém druhého -zvláště jde-li o kvadrát nebo konjunkci. Takové vztahy jsou nejen konfliktní, ale mohou být i nebezpečné. A úplně nakonec - pracujte jen s těmi technikami, které vám fungují a přinášejí výsledky a ostatními se nezabývejte.

    Kongres skončil a zahraniční účastníci byli ponejvíce spokojeni. Již teď je možné se těšit na další za tři roky. Zajímalo by nás, však, jak se líbil tuzemským účastníkům, kteří převážně zažili podobné setkání poprvé. - Napíšete nám o svých dojmech?

Převzato z Konstelace ročník IV, 13/1994Upozornění
Redakce nedává přednost žádnému systému horizontálních domů.
Je osobní věcí autora, pro který z nich se rozhodne.
Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.