Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

JUDr.Svoboda
KDY VZNIKLO SLOVENSKO?

Dr. Svatopluk Svoboda, CSc.


   

   O vzniku Československa jsme v Astrologické společnosti již vícekrát hovořili. Moje přednáška na toto téma je otištěna v Konstelaci číslo 4 II. ročníku (dále jen K - II/4) v článku, ve kterém jsem popsal chaotickou situaci v Praze dne 28. října 1918. Při přednášce jsem předvedl také text „PROVOLÁNÍ" Národního výboru ze dne 28. října 1918, které bylo následujícího dne rozšířeno telegraficky do všech větších měst v Čechách a na Moravě. Slovensko v prvých chvílích bylo těmito událostmi nedotčené. Nebýt náhodné přítomnosti Dr. Vávro Šrobára v Praze na svatbě své dcery, došlo by k vyhlášení nového Československého státu v Praze úplně bez slovenské účasti. Teprve dne 31. října 1918 byla vyhlášena tzv. Martinská deklarace, kterou se část slovenské veřejnosti přihlásila k nově vzniklému státu, téhož dne však již vyslal Národní výbor 1. četnický oddíl k zabrání Slovenska. I když v počátcích nebyl jednotný názor na to, kterého dne vznikl Československý stát, nakonec byl den vzniku určen vládním rozhodnutím proti vůli prvého prezidenta T.G. Masaryka na den 28. října 1918. Nás astrology však zajímá nejen den, ale i hodina i minuta vzniku státu, aby mohl být vypracován jeho radix. V této otázce nebylo do dnešního dne dosaženo jednoty. Já jsem ve svém článku zdůvodnil svůj názor na okamžik vzniku Československého státu v 11.30 hod. SEČ, ze kterého vycházím i nyní - viz K U/4, strana 106. Můj hlavní argument je ten, že jednak byla na tuto dobu svolána schůze Národního výboru v Praze, na které bylo přijato Provolání ke vzniku samostatného Československého státu, jednak tomu odpovídá i mundánní konstelace, protože v této době nastala přesná opozice retrográdního Uranu na 23°48' znamení Vodnáře s Měsícem, symbolizujícím český lid, na témže stupni znamení Lva.

   Při této příležitosti zdůrazňuji, že dne 28. října 1918 nebyla vyhlášena Československá republika, ale Československý stát, protože někteří politici, např. Kramář, chtěli v podmínkách Československa obnovit České království. Radixem vzniku Československého státu se dnes nebudu podrobně zabývat, případné zájemce odkazuji na svůj dřívější článek v časopisu Konstelace.

   Jak je známo z historie, prožil Československý stát, nazývaný podle Ústavy z roku 1920 Československá republika, vážnou krizi své existence v období Mnichovské dohody v roce 1938, která vedla k jeho rozbití, odtržení značné části území (Sudet) ve prospěch Německa, části území musely být postoupeny také Polsku a Maďarsku.

   Astrologicky jsem ukázal konstelace těchto událostí na solárním horoskopu ČSR pro rok 1937 a na tranzitním horoskopu pro den 30. září 1938. Tyto horoskopy předvádím jenom zběžné.

   Na solárním horoskopu ČSR z roku 1937 - viz K U/4, strana 106 -poukazuji zejména na kvadraturu solárního Pluta (reprezentujícího v tomto případě fašismus) s radikální konjunkcí Media coeli, Venuše a Slunce, což vedlo postupně k likvidaci mezinárodních smluv a mezinárodní politiky, které zajišťovaly obranu státu, přičemž solární Slunce a Merkur jsou v konjunkci s tímto steliem. Solární Měsíc je v konjunkci s radikálním Saturnem a Měsícem a v opozici s radikálním Uranem, což vedlo k rozpoutání celé této akce a k vyvolání potíží všeho druhu, solární Saturn je v kvadratuře s radikálním Ascendentem, takže život a akceschopnost státu byly postupně omezeny a ochromeny. Solární Uran je jednak v opozici s radikálním Merkurem, jednak v kvadratuře s radikálním Neptunem, takže postavení hlavy státu, mezinárodní pozice státu a uznání v zahraničí byly vážně ohroženy různými zákeřnými akcemi, a konečně solární Neptun je v kvadratuře s radikálním Martem, takže podvodná a klamná prohlášení subjektů reprezentovaných Neptunem (SSSR a komunističtí činitelé) vytvářela nesprávnou iluzi o obranných schopnostech a možnostech státu.

   Tyto aspekty více než dostatečně ilustrují tehdejší situaci.

   Co se týče tranzitního horoskopu Mnichovské dohody - viz K U/4, strana 107 - ani ten podrobně nerozebírám, poukazuji jenom na to, že tranzitní Luna byla v téměř přesné konjunkci s radixovým Martem; celá tato konstelace potom ještě v kvadratuře s tranzitním Neptunem, což potvrzovalo historicky známý fakt, že český lid byl připraven hájit svou vlast, že však jeho síla zůstala skrytá (Mars ve XII. domě) a nemohla se projevit navenek a vše bylo svým způsobem znejasněno a zamlženo (Neptun!).

   Solární horoskop z roku 1938 ukazoval další pokračování krizové situace - viz obraz číslo 2.


Solární Pluto má téměř stejné postavení jako v minulém solárii, takže jeho kvadratura se solárním Sluncem a s radikálním Sluncem, Venuší a Mediem coeli pokračuje a znamená další likvidaci mezinárodních smluv a zahraniční politiky, kterou byla zajištěna obrana státu.

   Solární Mars a Měsíc jsou ve vzájemné mundánní kvadratuře, což znamená občanské konflikty a rozpory v armádě. Solární Uran, procházející IV. radixovým domem, je v opozici jednak se solárním Merkurem a Ascendentem, kteří procházejí X. radixovým domem, jednak s radixovým Merkurem (orbis 3°51'). To znamená neočekávané zrušení smluv (Hitler poruší ustanovení a garance Mnichovské dohody, které sám dojednal). Totéž potvrzuje kvadratura solárního Saturnu s radikálním Jupiterem v VII. domě. Solární Neptun je v kvadratuře s radixovým Martem, což znamená neočekávaný útok ze zálohy, nedodržení smluv, militarizaci, porážku.

   Zajímavá je konjunkce solárního Jupiteru s radikálním Uranem, vykládaná jako násilné činy, rychlá válečná rozhodnutí, zbavení domova a vlasti a náhlé nesnáze se šťastným koncem. K tomu uvádím, že nikdo z tehdejších současníků, ke kterým se také počítám, nepochyboval o tom, že velmi nepříznivá situace, do které se dostala ČSR rozbíjená ze všech stran, je jen přechodného rázu a že bude šťastně vyřešena. Tato konjunkce aktivizovala radikální opozici Uranu s konjunkcí Saturnu s Měsícem ve znamení Lva, znamenající další utrpení českého lidu.

   Pokud bychom se ve výkladu zaměřili na historii Českých zemí, přešli bychom nyní na den 15. března 1939, den obsazení zbytku ČSR nacistickým Německem. Velmi důležitá událost však nastala o den dříve.

   Bylo 12 hodin a 7 minut, kdy se 14. března, v chladném dni roku 1939, zrodil ve střední Evropě nový stát, který se na 6 let zapsal do dějin tohoto tehdy nepokojného kontinentu. Podmínky, za nichž stát vznikl, jak byl deklarován, jako by symbolicky rámovaly jeho další existenci. Nový stát totiž nebyl výsledkem snažení slovenské společnosti, ani žádné její výrazné reprezentace, ale stal se jakýmsi vedlejším produktem nacistického rozbití Československa. Promluvy a výklady o odvěkých touhách, o snahách národa o vlastní stát, o obětech - to všechno přišlo až později. V dějinách je víceméně pravidlem, že vítězná politická síla hledá dodatečně v historii zdůvodnění a potvrzení svého vítězství, svého práva vládnout.

   Při této příležitosti bych chtěl zdůraznit, že dodnes nejsem přesvědčen o tom, že by v době Velkomoravské říše sídlil na východ od dnešních moravských hranic jiný národ než ten, který sídlil na západ od této dnešní hranice. Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou jsou po tisíciletí odlišného vývoje tak malé, že v té době, před tisícem let, byly prakticky nulové. Uznávám však, že zákruty historického vývoje přinesly řešení, které je v dnešní době nezvratitelné a nemám vůbec v úmyslu obnovovat ani téže o československém národu, ani o tom, že by slovenština byla pouhou nářeční odnoží českého jazyka.

   Slovenský stát vyhlásil v Bratislavě Sněm Slovenské země, který byl zvolen 18. prosince 1938 - v rámci voleb „s jednotnou kandidátkou". Bylo příznačné, že poslanci přišli na třetí zasedání sněmu, aniž by věděli, o čem budou jednat a aniž tušili, že ze sněmovní budovy odejdou již jako poslanci slovenského státu. Vždyť ještě v 10 hodin dopoledne, když zasedání začínalo, jeden poslanec sněmu skládal dodatečně poslanecký slib s formulí přísahy věrnosti Československé republice. O dvě hodiny později již hlasoval pro vyhlášení jiného státu. Nešlo vlastně ani o tradiční hlasování. Na otázku předsedajícího Martina Sokola, kdo je pro vyhlášení samostatného slovenského státu, nastalo v jednací síni několikavteřinové ticho, po něm poslanci povstali a zazpívali oslavnou píseň Hej, Slováci (vzápětí se stala oficiální hymnou nového státního útvaru), čímž se vlastně realizoval v symbolické podobě státotvorný akt. Mnozí z poslanců měli při tom v očích slzy. Podle pamětníků a přímých svědků to však spíše než slzy nadšení a dojetí byly slzy nejistoty, strachu a obav. Uvědomovali si, že Slovensko se dostává na velice nejistou, riskantní politickou cestu.

   Slovenský stát tak vzniknul v rámci hluboké politické i morální krize Evropy v druhé polovině třicátých let našeho století a byl touto krizí hluboce poznamenaný. Jeho zrod však neměl jenom zahraniční determinanty, ale souvisel také s vnitřním vývojem v pomnichovské, tzv. druhé Československé republice. Druhá republika byla poznamenána nejen násilnými územními ztrátami ve prospěch nacistického Německa, horthyovského Maďarska či bekovského Polska, tj. ztrátami území, které dr. Beneš pracně získal při mírových jednáních po I. světové válce, ale i razantním rozkladem vnitřního demokratického systému a hlubokou deziluzí jeho občanů. Slovensko získalo již dne 6. října 1938 politickou autonomii, potvrzenou ústavním zákonem, který přijalo Národní shromáždění dne 22. prosince 1938. V tento den se nad celým Slovenskem rozezvučely zvony, které měly symbolizovat atmosféru vítězství slovenské národní myšlenky. Těsně předtím, dne 18. prosince 1938, byly na Slovensku volby do Sněmu Slovenské země, které byly zmanipulovány tzv. Jednotnou kandidátkou, protože všechny politické strany, odborové, tělovýchovné a další společenské organizace byly rozpuštěny. Již po těchto volbách byl zakázán opoziční tisk, byla zesílena cenzura, zřízen Úřad propagandy, koncentrační tábor v ilavské věznici, zřízena Hlinková garda a Freiwillige Schutzstaffel (úderná jednotka slovenské Deutsche Partei), začalo vyhánění občanů české národnosti atd.

   V noci ze dne 9. na 10. března 1939 vyhlásila ústřední vláda v Praze na Slovensku výjimečný stav. Prezident republiky Dr. Emil Jozef Tiso Hácha odvolal slovenskou autonomní vládu v čele s J. Tisem, kterého měl nahradit ve funkci J. Sivák, nacházející se právě v Římě na instalaci papeže Pia XII. Vojenské a četnické oddíly obsadily na Slovensku strategicky klíčové pozice a zároveň internovaly okolo 250 osob, přívrženců radikálního separatismu, převážně funkcionářů Hlinkový gardy. Celá tato akce však nebyla koordinována se žádnou politickou silou na Slovensku. Vojenský zásah (tzv. Homolův puč) byl na Slovensku chápán jako útok na autonomní státoprávní uspořádání a nenašel zde žádnou podporu. J. Sivák odmítnul přijmout funkci předsedy vlády, proto prezident Hácha jmenoval předsedou slovenské vlády dne 11. března 1939 Karola Sidora.

   Nacisté doufali, že se jim podaří jeho prostřednictvím prosadit samostatný Slovenský stát. K jejich překvapení však K. Sidor odmítnul jej vyhlásit, odůvodnil to svou nekompetentností a neústavností celého aktu. Nacisté se proto obrátili na Tisa, jehož odvolání z funkce premiéra slovenské autonomní vlády dne 12. března 1939 označila německá propaganda za nelegální a kterého pozval Hitler k návštěvě do Berlína. Tiso pozvání přijal a dne 13. března 1939 se vydal v doprovodu F. Ďurčanského do Berlína, kde byl přijat Hitlerem s poctami hlavy státu. Hitler žádal okamžité odtržení Slovenska od českých zemí, jinak hrozil přenecháním slovenského prostoru Maďarsku. Jeho snažení bylo účinné, dne 14. března 1939 vyhlásil slovenský sněm v Bratislavě nezávislý a samostatný „slovenský stát" způsobem, který byl rozveden již výše. Prvým prezidentem byl zvolen kněz Jozef Tiso. Tento stát, který byl vůbec prvým samostatným slovenským státem v dějinách, měl charakter klerofašistického státu a byl vazalem hitlerovského Německa.

   Dne 18. března 1939 předložilo Německo Slovensku k podpisu text tzv. ochranné smlouvy, která suverenitu nového státu značně zmenšila. Přesto se stal slovenský stát subjektem mezinárodní politiky, byl signatářem různých mezinárodních dohod a seskupení. Slovenskou republiku postupně uznalo de facto nebo de jure 26 států. Z velmocí uznaly slovenský stát nejen Německo, Itálie a Japonsko, ale po německo-sovětském paktu ze srpna 1939 také SSSR, dále Maďarsko, Polsko, Vatikán, Švýcarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Španělsko, Švédsko, Rumunsko, Bulharsko, Holandsko, Belgie, Finsko, Jugoslávie, Chorvatsko, Mandžusko, čínská vláda v Nankingu, francouzská vláda ve Vichy, Kostarika a Ekvádor. Do vypuknutí války byly v Bratislavě i konzuláty Anglie a Francie. V listopadu 1940 přistoupila Slovenská republika k paktu tří (Německa, Itálie a Japonska) a v červnu 1941 vypověděla válku Sovětskému svazu, v prosinci 1941 Velké Britanii a USA. Prezident Tiso navštívil slovenské vojáky na východní frontě (60000 mužů tzv. Modré divize), aby je přesvědčil, že přinášejí oběti ve prospěch národa a státu. Jeho přesvědčování však zřejmě nebylo dostatečně účinné, protože při prvém bojovém nasazení utrpěla slovenská jednotka velké ztráty.

   Tento krátký exkurz do historie přispěl k tomu, že jsme si ozřejmili, že ať byly okolnosti vzniku prvého slovenského státu v dějinách jakékoliv, není důvod pochybovat o tom, že Slovensko jako samostatný stát vzniklo poprvé v historii skutečně dne 14. března 1939. Podívejme se proto na jeho radix - viz obraz číslo 1.Osy horoskopu jsou situovány tak, že Ascendent je na 19°57' Raka a Medium coeli na 24°35' Ryb. Ascendent je příznivě aspektován trigonem Slunce, trigonem Jupiteru, sextilem Neptunu, nepříznivě je ozářen kvadraturou Saturnu.

   I. dům, který vypovídá o všeobecném stavu země, vojsku, ústavě a lidu země, zaujímá spolu se VII. domem prostorově nejmenší místo z celého horoskopu; zdá se, jako by měl v porovnání s ostatními částmi horoskopu nejmenší vliv.

   Stupeň Ascendentu (20° Raka) označuje JANDUZ jako stupeň služby: muž oděný do uniformy jede na ušlechtilém koni a připravuje se opustit bohaté sídlo, u jehož východu stráží pes, který sedí na voze a přátelsky pozoruje koně.

   Vládcem I. domu je Měsíc, nepříznivě postavený ve znamení Kozoroha, kde je v exilu, a v VI. domě, příznivě aspektovaný Uranem z XI. domu (trigon s orbisem cca 5), ale nepříznivě aspektovaný téměř přesnou kvadraturou Merkuru z X. domu (orbis 43'). Jozef Tiso

   Signifikátorem věcí I. domu je Pluto na 30° znamení Raka, který je příznivě, i když velmi slabě (s orbisem 7°) aspektován trigonem Sluncem ze znamení Ryb a z IX. domu.

   Příznivě aspektovaný Pluto v I. domě bývá v mundánní astrologii vykládán jako působení státu na blízké i daleké okolí ve světovém měřítku, je však retrográdní a nemůže být vykládán příliš kladně, protože planeta Pluto je také planetou fašismu, totalitních režimů, krizí a ničení až k případnému sebezničení. Protože je Pluto ve znamení Raka, působí tyto záporné vlivy na celkovou náladu obyvatelstva, a to především také proto, že vládce I. domu Měsíc, umístěný v VI. domu, je nepříznivě aspektován Merkurem z X. domu, který je v konjunkci se Saturnem, což dokládá pozorovaný jev, že na nepříznivých náladách obyvatelstva se různými způsoby podílí přímo vláda.

   II. dům, který vypovídá o finančních podmínkách státu, o národním jmění, výživě, odolnosti atp., má hrot na 7°08' Lva a není obsazen žádnou planetou. Jeho vládcem je Slunce, které je v IX. domě a ve znamení Ryb, přitom je v konjunkci s Jupiterem, oba jsou v opozici s Neptunem a v kvadratuře s Martem. Kromě toho je Slunce s Jupiterem v konjunkci s Mediem coeli a v trigonu s Ascendentem. Hrot II. domu na 8° znamení Lva, na stupni Prahy, zdá se potvrzovat známou skutečnost, že Slovensko bylo po celá desetiletí jak za I.republiky, tak i za éry komunistického režimu i v době postkomunistické až do rozdělení společného státu financováno z prostředků pocházejících z Prahy.

   Konjunkce Slunce s Jupiterem a s Mediem coeli je nesporně dobrý aspekt, naznačující úspěch vlády, zdravý vývoj uvnitř státu, dobré smlouvy se spřátelenými státy apod. Opozice Slunce a Jupitera s Neptunem a kvadratura Slunce s Martem však tento dobrý vliv narušuje a mění, takže věci II. domu se nemusí vyvíjet dobře.

   III. dům, který se týká dopravy, železnice, veřejného mínění, kulturní úrovně lidu, hranic státu a poměru k sousedním státům, má hrot na 27°31' Lva, takže jeho vládcem je opět Slunce a platí pro něj vše, co bylo řečeno výše o II. domu, takže ani vývoj těchto záležitostí nebude příznivý.

   Signifikátorem věcí třetího domu je Neptun, jehož postavení ve znamení Panny, kde je v exilu, není příznivé a v důsledku konjunkce s Imem coeli (orbis 2°39') je zjevně silně nepříznivé pro věci III. domu, kromě toho je vliv Neptunu zhoršován jeho kvadraturou s Martem a opozicí se Sluncem a Jupiterem.

   Nepříznivě aspektovaný Neptun jako signifikátor věcí III. domu znamená socialistickou agitaci, tajná spiknutí, podvody, projevy nepřátelství, zmatek v zahraničních záležitostech, zoufalství a nejednotu lidu.

   Slunce v opozici s Neptunem svědčí pro rozhárané poměry ve vládě, zmatek, komplety proti mocným, chaos, způsobený levicí a kolísání měny.

   Jupiter v opozici s Neptunem svědčí pro rozpad spojenectví, úpadek justice, medicíny, náboženské zákony (viz např. zákony proti židům, přijaté nedlouho po vzniku Slovenského státu), zdánlivé dobrodiní, nepodařené spekulace, ztráty a podvody, kvadratura Slunce s Martem vede ke krizím hlavy státu a vlády, kvadratura Neptuna s Martem charakterizuje hnilobný proces, epidemie, militarizaci a porážky.

   IV. dům vypovídá mimo jiné o poměru mezi obyvatelstvem a hlavou státu, o opozici proti vládě, o smýšlení lidu a o demokracii. Hrot IV. domu (Imum coeli) je na 24°35' Panny; v tomto domě není umístěna žádná planeta, musí být proto věci IV. domu posuzovány podle postavení Merkuru jako vládce znamení Panny a podle postavení Venuše jako vládce známem Vah, protože IV. dům zahrnuje celé toto znamení. Merkur v X. do tne a Venuše v VIII. domě jsou vzájemně v dosti přesném sextilu, jinak jsou ale aspektovány nepříznivě, a to Merkur kvadraturou Měsíce ze VI. domu, z domu zdraví a nemocí lidu, Venuše kvadraturou Uranu z XI. domu, z domu přátelsky nakloněných států. Z konstelací popsaných v tomto odstavci vyplývá, že věci IV. domu se nebudou vyvíjet příliš příznivě.

   V. dům řeší věci týkající se výchovy dětí, školy, veřejné morálky, vlády a jejích podniků, staveb apod. Hrot V. domu je umístěn na 1°47' znamení Štíra, V. dům zaujímá spolu s XI. domem prostorové největší místo z celého horoskopu, proto jsou tyto domy velmi významné. V domě není umístěna žádná planeta, pouze vzestupný Měsíční uzel potvrzuje jeho význam. Musíme proto věci V. domu posuzovat podle postavení Marta jako vládce znamení Štíra. Postavení Marta v ohnivém znamení Střelce není špatné, jeho kvadratura s Neptunem a kvadratura se Sluncem jsou však nepříznivé, proto se ani věci V. domu nebudou vyvíjet dobře.

   Věci VI. domu jsou zdraví a nemoce lidu, hygiena, životní podmínky dělníků, národní instituce a služby, armáda a policie. Hrot VI. domu je umístěn na 14°37' Střelce, jeho vládcem je Jupiter, signifikátory věcí VI. domu jsou Mars a Měsíc. Jupiter je sice příznivě ovlivněn konjunkcí se Sluncem, ale velmi nepříznivě opozicí s retrográdním Neptunem, Mars je nepříznivě aspektován kvadraturami Neptunu a Slunce, Měsíc kvadraturou Merkuru a trigonem Uranu, což znamená celkově nepříznivé působení pro věci VI. domu.

   VII. dům je velmi důležitým rohovým domem, ovlivňujícím vztah k cizině a mezinárodní smlouvy, válku a mír, obchod, veřejné záležitosti státu, vnější vztahy za války i v míru, spojenecké smlouvy a pakty a průmysl. Je to také dům nepřátelů národa a vítězů ve válce.

   Hrot VII. domu je umístěn na 19°57' Kozoroha, zaujímá prostorově podobně jako I. dům nejmenší místo v celém horoskopu a není obsazen žádnou planetou. Jeho vládcem je Saturn, který je v pádu ve znamení Berana, jinak však kromě konjunkce s Merkurem není aspektován, ale sám je v kvadratuře k Ascendentu. Naděje, spojované Slovenským státem s okruhem otázek řízených VII. domem, budou silně bržděny Saturnovým vlivem.

   VIII. dům řídí věci úmrtnosti, spiklenectví proti státu, závislosti, zrušení smluv, projevy rozkladu, vzpoury, nepřátel, úředníků a kněžstva a přátel vládců. Hrot VIII. domu je na 7°08' Vodnáře, jeho vládcem je planeta Uran, umístěná v XI. domě ve znamení Býka, kde nestojí dobře (je v pádu).

   Signifikátorem věcí VIII. domu je Venuše, která je sice v sextilu s Merkurem, ale v kvadratuře s vládcem domu Uranem. Věci VIII. domu budou mít proto proměnlivý průběh, mohou se však vyvíjet vlivem Venuše celkem dobře. Historicky výhodným se pro Slovenský stát vlivem Venuše jeví zisk dědictví po rozbití společného státu, jak se to projevilo bezprostředně po 1. rozbití Československa v roce 1939, tak zřejmě i po druhém rozbití Československa v roce 1993 (za povšimnutí stojí symbolika a variace čísel l, 3 a 9 v datech rozbití společného státu).

   IX. dům řídí duchovní věci, věci náboženství, knězi, právo, soudy, soudce, komerční svět, vědu, vysoké školy, plavbu, zámořský obchod, vztahy k cizině, tisk, morálku a věci nepřátel vládců.

   Hrot IX. domu je na 27°31' Vodnáře, jeho vládcem je opět planeta Uran, umístěná v XI. domě ve znamení Býka, kde nestojí dobře, je v pádu.

   Signifikátorem věcí IX. domu jsou Slunce a Jupiter, které jsou ve vzájemné volnější konjunkci (orbis 6°) a ve znamení Ryb, ve kterém je Jupiter vládcem. Jupiter je kromě toho v sextilu s vládcem domu Uranem. Jak již bylo konstatováno výše, je tato jinak výtečná konstelace znehodnocena jak opozicí retrográdního Neptuna k oběma planetám (u Slunce orbis 1°, u Jupitera orbis 5°), tak také kvadraturou Marta ze VI. domu ke Slunci (orbis 3°).

   Věci IX. domu mají na stát silný vliv, zejména vliv knězi je nebývalé silný; také rozvoj vysokého školství je v porovnání s Českou republikou lepší, vliv retrográdního Neptuna se však projevuje v určitém rozostření a znejasnění všech věcí IX. domu. X. dům se vztahuje na hlavu státu, moc, vládnoucí kruhy, národní čest a vážnost, mezinárodní posici státu, uznání nebo neoblíbenost v zahraničí, nejvyšší poslání, úspěchy, ale také na vynálezy a objevy.

   Medium coeli je umístěno na 24°35' znamení Ryb, vládcem X. domu je planeta Neptun, umístěná ve III. domě ve znamení Panny, kde nestojí dobře, protože je v exilu.

   Postavení Neptuna jako vládce X. domu je silné a nepříznivé, jak již bylo zdůvodněno výše při analýze III. domu. Signifikátory věcí X. domu jsou Merkur a Saturn, které jsou v konjunkci ve znamení Berana.

   Merkur je v kvadratuře s Měsícem a v sextilu s Venuší. To svědčí pro čilou aktivitu vlády a její zvýšenou pracovní schopnost, cesty vládců a také čilý cestovní ruch a obchod, ale také pro značné potíže vlády a hlavy státu a střídání jejich obliby a neoblíbenosti.

   Konjunkce Merkuru se Saturnem je sice dosti volná (orbis 6,5°), přesto je to nepříznivý aspekt, svědčící pro budoucí krize ve věcech X. domu. Také přítomnost samotného Saturnu v X. domu není dobrá, svědčí pro nezdary, vládní krize a potíže v zemědělství. XI. dům se vztahuje na parlament, poslance, zákonodárství, státní poklad, hmotný blahobyt, na přátelsky nakloněné státy a také na techniku a průmysl.

   Hrot XI. domu je umístěn na l °47' znamení Býka, jeho vládcem je Venuše v VIII. domě ve znamení Vodnáře.

   Signifikátorem věcí XI. domu je Uran, který je v sextilu s Jupiterem v IX. domě s orbisem 2° a v kvadratuře s vládkyní XI. domu Venuší s orbisem 4°40'. Nepříznivá pro věci XI. domu je i přítomnost sestupného Měsíčního uzlu se saturnovským vlivem.

   Věci XI. domu by se; proto měly vyvíjet se střídavým úspěchem, vzhledem k charakteru planety Uran nejsou vyloučeny ani prudké změny a radikální úspěšné i neúspěšné zvraty.

   XII. dům se vztahuje na tajné nepřátele státu a vládců, tajné úklady, špionáž, ilegální hnutí, epidemie, vraždy, zločinnost, vezení a jiné uzavřené ústavy, ale také na asyl a humanitu.

   Hrot XII. domu je na 14°38' znamení Blíženců, vládcem domu je Merkur, umístěný v X. domě v konjunkci se Saturnem, v domě není umístěna žádná planeta.

   Jak již bylo řečeno výše, postavení Merkura jako vládce domu v konjunkci se Saturnem a v kvadratuře s Měsícem není dobré, což nemůže být vyváženo sextilem s Venuší. Proto se ani věci XII. domu nemohou vyvíjet dobře.

   Tím jsme probrali radix Slovenského státu, vzniklého poprvé v historii po rozpadu Velkomoravské říše na území dnešního Slovenska. Nevidím proto žádný důvod pro to, aby se vznik Slovenského státu hledal v jiné době a při jiných příležitostech. Samozřejmě, další historický vývoj je důležitý, nevytváří však základní vztahy, nýbrž modifikuje pouze vztahy, které již byly v historii vytvořeny.

   Slovenský stát vznikl jak v roce 1939, tak i v roce 1993 jako přímý důsledek rozbití Československa. Bude proto zajímavé podívat se na srovnávací horoskop obou subjektů (ČSR uvnitř, Slovensko vně) - viz obraz číslo 3.   Především vidíme výrazný kříž dvou opozic, a to slovenské Venuše z Vodnáře s čsl. Neptunem ve znamení Lva a slovenského Uranu z Býka s čsl. Merkurem ve znamení Štíra. Velmi závažná je konjunkce slovenského Marta s Ascendentem ČSR.

   Čsl. Jupiter je v konjunkci se slov. Ascendentem, v důsledku čehož bylo spojení s českými zeměmi pro Slovensko maximálně výhodné. Slovenský Mars je v konjunkci s čsl. Ascendentem, což potvrzuje známou věc, že Slovensko bylo ve vzájemném svazku při uplatňování svých zájmů rozhodně aktivnější.

   Slovenský Saturn je v kvadratuře s čsl. Jupiterem, to znamená, že svazek se Slovenskem české země značně omezoval, i když Jupiter v Raku stojí lépe věž Saturn v Beranu.   Podle některých názorů může být za den vzniku Slovenska považován podpis slovenské ústavy, ke kterému došlo dne 3. září 1992 - viz obraz číslo 4. Pokud si můžeme vzpomenout, byl tento akt velice pečlivě připravován a vysílán televizí. Podle plánu mělo dojít k podpisu ústavy ve 20h10m SELČ, ceremoniál se však poněkud protáhnul, takže k němu došlo o 8 minut později. Podle mého názoru nemůže tento horoskop v žádném případě nahradit horoskop vzniku Slovenska v roce 1939.   Konečně předvedu ještě horoskop, nazvaný vstup Slovenska do roku 1993 viz obraz číslo 5. Tento horoskop je situován na Bratislavu a je téměř shodný s analogickým horoskopem, situovaným na Prahu a nazvaným vstup České republiky do roku 1993. Ani tyto horoskopy nemohou být v žádném případě považovány za horoskopy vzniku těchto států.

   Na závěr bych se chtěl zmínit o nejvýraznější postavě novodobé slovenské historie, a to o Vladimíru Mečiarovi. Datum jeho narození je známo, přesný čas bývá uváděn různě, svého času jsem se přikláněl k myšlence, že musí mít s ohledem na svou boxerskou postavu a býčí šíji Ascendent ve znamení Býka. Poslední informace ze Slovenska mne přesvědčily, že tomu tak zřejmě není a že velice vhodný je Ascendent ve znamení Střelce - viz obraz číslo 6.   Ascendent je na 4° znamení Střelce, podle JANDUZE stupeň omezované ctižádosti na hradní věži zobrazuje dva muže, z nichž jeden, stojící na terase, drží v ruce halapartnu, druhý, dívající se z její střílny, drží v ruce kuši. Tento obraz je docela případný, protože Vladimír Mečiar byl dosud dvakrát odvolán z funkce předsedy slovenské vlády.

   Horoskopická konfigurace vědro (Měsíc je v opozici ke skupinám planet v Blížencích, Raku, Lvu a Panně) naznačuje soustředěnou tendenci uskutečnit velký čin s objektivním dopadem, přičemž osamocená planeta - Měsíc - naznačuje povahu tohoto záměru. Tento člověk jde sám proti všem a má velký vliv na ostatní lidi - je to typ učitele, agitátora, kverulanta, ale i lidového vůdce. Při zkoumání charakteristiky planet podle živlů je nejvýrazněji obsazen živel ohnivý (6 bodů podle Morina), který je energií, která dává základní impuls k akci, sílu, soutěživost, bojovnost. Je aktivní a dominantní. Symbolizuje vůli. Výrazně je také obsazen živel vodní (4 body podle Morina). Voda je spojena se základními city, s citovým vývojem, s představivostí, s fantazií. Vodní lidé jsou obvykle nejen citliví, ale také velmi spjati se svým ranným vývojem, s nevědomím.

   Slunce ve znamení Lva naznačuje člověka, který chce vládnout a který chce být vždy středem pozornosti, kolem kterého se vše točí, naznačuje, že osobnost se zaměřuje především na sebe sama, chybí jí harmonický vztah k druhým lidem, snaha o spolupráci s jinými. Silně působí touha zapůsobit, být obdivován, vládnout jiným, rozhodovat o jiných, mít kolem sebe podřízené. To přivádí zrozence ve znamení Lva často do vedoucího postavení. Materiální svět je důležitý jako symbol moci, peníze umožňují vládnout, jsou prostředkem k dosažení cílů. K negativním stránkám zrozence ve znamení Lva patří pýcha, přehnané sebevědomí, arogance, hněvivost, sebepřeceňování. Slunce jako vládce znamení Lva se s ním shoduje v energii, vitalitě, vůli, v sebeprosazení.

   Mars ve znamení Lva zdůrazňuje silnou vůli, tvořivost, přirozené vůdcovství, sebevědomí, soutěživost. Neradi prohrávají. Muži s touto konstelací bývají dobře rostlí, silní, silně přitahují ženy.

   Mnoho planet ve znamení Raka (Venuše, Jupiter, Merkur) znamená, že Vladimír Mečiar je člověk mimořádně emotivní. Ke kladným vlastnostem člověka s Ascendentem ve znamení Střelce patří silné právní cítění, ohled, trpělivost, mírnost, dobrota, smysl pro dobročinnost a snaha po jistotě, k záporným vlastnostem patří nepromyšlené ideály, nenadálé činy, přehánění a neklid. Střelec je osobnost milující svobodu a nezávislost, nerad se podřizuje a není na něho velké spolehnutí. Může mnoho slíbit, ale nemusí vše dodržet. Ve všem je velmi proměnlivý, nestálý. Je šťasten v každé nové situaci, raduje se z každého nového zážitku. Vlado Mečiar

   Vládce Střelce, Jupiter, dobře odpovídá vlastnostem tohoto znamení. Jupiterova záliba ve filosofii, právu a víře je totožná se Střelcovými charakteristikami. Střelec je však více svobodymilovný a méně spolehlivý. V Mečiarově případě je Jupiter velmi dobře postaven ve znamení Raka, kde je povýšen.

   Měsíc v Kozorohu nestojí dobře, protože je v exilu. Působí chladně, studeně, rezervovaně. Vyvolává velké ambice, znamená citový vztah k majetku.

   Měsíc v II. domě má význam, že city jsou závislé na materiálním komfortu. Pocit bezpečí záleží na finanční jistotě. Dobré obchodní schopnosti, zejména ve věcech spojených s potravou, domovem, nemovitostmi.

   Slunce v VIII. domě znamená vývoj prostřednictvím vůle. Zájem o tajemné věci života, mysticismus. Pronikání do nitra věcí. Život jako neustálá přeměna.

   Slunce v konjunkci s Plutem znamená silné regenerační schopnosti organismu, silnou vůli. Znamená však také komplex moci, diktátorské tendence a despotismus. Tyto tendence jsou naprosto evidentní.

   Slunce v sextilu s Uranem znamená osobní magnetismus, intuici, originalitu, tvořivost, vnímání věcí neobvyklým způsobem. Tato konstelace přispěla k tomu, že Vladimír Mečiar je vůdcem hnutí a reformátorem.

   Slunce v trigonu s Ascendentem znamená tvořivost, nadšení, zlepšuje partnerské vztahy.

   Pozoruhodný však je srovnávací horoskop Vladimíra Mečiara s horoskopem Slovenska - viz obraz číslo 7.

Vlado Mečiar

   Za nejdůležitější považuji fakt, že tři planety z Mečiarova horoskopu jsou v nejdůležitějším, prvém domě horoskopu Slovenska, a to Mečiarův Merkur v trigonu ke slovenskému Slunci a Mediu coeli, což znamená, že Mečiar jako nikdo jiný dovede odhadnout potřeby Slovenska a jeho lidu a dovede o nich mluvit. Sextil Mečiarova Merkura ke slovenskému Neptunu a Imu coeli znamená, že k tomuto účelu dovede využít i své intuice a ostatní schopnosti, symbolizované planetou Neptun.

   Dalšími dvěma planetami Mečiarova horoskopu ve slovenském prvém domě jsou planety Slunce a Pluto. To je přímo symbolické. Mečiarovo Slunce v prvém domě Slovenska znamená, že do svého poměru ke Slovensku dává celé své srdce, Pluto potom ukazuje, že pro Slovensko dává i celou svou silnou vůli (viz volební slogan a píseň „Vivat Slovakia").

   Pojem „Slovensko" je pro něho prvořadý (Merkur, Slunce a Pluto v prvém domě Slovenska), pojem „slovenský lid" by pro něho mohl být okrajovou záležitostí (Měsíc na Descendentu zapadá), nebýt však toho, že jeho Měsíc i Měsíc Slovenska jsou v konjunkci (orbis méně než 6°). To znamená, že on si dovede lid získat a slovenský lid mu věří, jak se ve slovenských volbách zatím přesvědčivě ukazuje.
Převzato z Konstelace ročník IV, 15-16/1994-95Upozornění
Redakce nedává přednost žádnému systému horizontálních domů.
Je osobní věcí autora, pro který z nich se rozhodne.
Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.