Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

CO ZNAMENÁ V HOROSKOPU „PRST BOŽÍ" (YOD)?

YOD
Jindra Johanisová


   

   Tato konfigurace je jednou z nejdůležitějších, jaké se mohou v horoskopu vyskytnout. Je často přehlížena, často není její význam správně pochopen a někdy je podceňována. Její název pochází od desátého písmene hebrejské abecedy JOD, které ve svém anglickém přepisu začíná písmenem "Y"(YOD), aby se mohlo správně vyslovit. A právě toto první písmeno graficky tuto konfiguraci připomíná. Jde totiž o tři planety, spojené navzájem dvěma kvinkunxy (150) a jedním sextilem (60).

   Význam YODu je vykládán různými autory různě. V odpověď na dotaz z odbočky AS ve Vsetíně pokusím se podat přehled o těchto výkladech.

   Tak Ronald C.Davidson ve své knize „Astrologie"píše:
„Tato formace má tendenci silně působit na život. Naznačuje příležitosti, kterých jedinec je zdánlivě nucen využívat ke svému prospěchu, jsou-li zúčastněné planety v dobrém postavení nebo je vystaven nátlaku, který ho nutí k drastickým řešením jsou-li planety v nepříznivém postavení. Takže: buď je schopen zužitkovat svůj latentní talent s naprostou samozřejmostí nebo naopak musí vzít svůj osud jak se patří do svým vlastních rukou, aby se vyhnul velkým potížím."

   Helen Paul a Bridget Mary O’Toole ve své brožuře „YOD a jiné body v horoskopu" říkají:
„Kvinkunx sám o sobě je již dosti nepříjemný. Je to něco, co vás znepokojuje, ale neděláte nic drastického do té doby, než se něco přihodí, co spustí jeho účinky. Pokud tranzit nebo direkce se dotknou planet, které jsou v sextilu, je účinek celkem mírný, avšak je-li aktivován vrchol (apex) YODu, kde se ony dva kvinkunxy střetávají, vyjeví se jeho účinek silně. Máte-li dvě planety ve vzájemném sextilu, sledujte direkce a transity, které by mohly vytvořit YOD podobně, máte-li dvě planety v kvinkunxu. Je-li vrcholný bod kvinkunxu aktivován direkcí, účinek trvá asi jeden rok a tento účinek je zintenzivněn tranzitující Lunou. Je-li tento bod aktivován tranzitem, účinek trvá tak dlouho, jako tranzit sám. Dostane-li se tranzitující planeta do retrográdního pohybu, pocítíte účinky při všech třech tranzitech, nejvíce při prvním a posledním. Ocitne-li se na vrcholném bodě YODu planeta v zastávce, zesiluje účinky tranzitu. V nativní konfiguraci YODu se obyčejně počítá s orbisem pěti stupňů, při direkcích a tranzitech s jedním stupněm aplikačním a jedním separačním.

YOD   YOD se také může vytvořit ve srovnávacím horoskopu. Sextil v našem horoskopu se může stát YODem postavením Slunce nebo Luny v horoskopu druhé osoby, která se potom stává pro nás velmi důležitá. Při vykladu YODu se berou v úvahu - jako při každé interpretaci - charakter planety i domy, kterým tyto planety vládnou.

   YOD obvykle brání plnému rozvinutí osobnosti, protože se nezřídka uplatní vnější vlivy, a to často v době, kdy je aktivován vrchol (apex) kvinkunxu. YOD se bezpečně projevuje v těch záležitostech, kde jsme přinuceni něco udělat. Obvykle jsou v těchto případech okolnosti mimo naši kontrolu. YOD se také projevuje ve zdravotních záležitostech, a to nejen našich vlastních, ale i našich blízkých, tak jak jsou naznačeny planetou, vládnoucí domu té osoby, o kterou nám jde. Závažné choroby, změny bydliště nebo zaměstnání, změny ve způsobu života, zločiny a finanční ztráty - to všechno je spouštěno YODem. Samozřejmě, že je-li náš YOD složen z harmonicky působících planet, budeme sklízet prospěch, jestliže námi občas otřese. Také je nutno dodat, že tam, kde je akce ("akční bod - apex") je také reakce, což je dům, který leží v opozici k apexu. Často se stává, že tento bod reakce pomáhá, je-li nepříznivě ovlivněna planeta v apexu. Tak například dejme tomu máme apex (akční bod - vrchol YODu) v pátém domě ovlivněn tranzitujícím Saturnem a dejme tomu, že máme děti. Pátý dům označuje mnoho věcí, ale děti jsou jednou z nejdůležitějších. Problém Saturnu, tranzitujícího přes apex, se velmi dobře může projevit nepříznivou událostí, vztahující se k našemu dítěti. Avšak reakce v protějším (jedenáctém době) může způsobit, že nakonec se nestane nic víc, než jen že se nám naše přání (jedenáctý dům) splní později než jsme mysleli.

Lynn Koiner   YOD, který ovlivňuje ascendent, MC, Slunce nebo Lunu, má silnější účinky. Hledáme-li ve svém horoskopu YOD, můžeme brát v úvahu i ascendent a MC. Rovněž si můžeme všimnout, že existuje-li problém v určité oblasti, bývá často planeta, vládnoucí hrotu příslušného domu obsažena v YODu. Je možné také použít měsíční uzly, a pokud to příslušná situace vyžaduje i body (dětí, štěstí, smrti apod.).

   Pamatujme na YOD také v solární revoluci. Vytvoří-li se tento jeden rok trvající YOD, může hrát velmi důležitou úlohu v našich osudech tohoto roku."

   Lynn Koiner, naše známá přítelkyně z Ameriky, popisuje kvinkunxový aspekt všeobecně jako takový, kde jedinec příliš silně nevnímá energii zúčastněných planet. „Tato situace - píše dále - funguje spíše nepřímo, takže naléhavost problému není silně pociťována. To znamená, že konflikt se nikdy nezdá tak zlý, aby bylo nutné nějak jej řešit a dát průchod těm energiím, které nejsou příliš vnímány. V případě YODu je určitým problém planeta, tvořící Apex, tedy vrchol této konfigurace. Jedinec neshledává však svůj pocit nenaplnění akutním, takže se necítí nucen uskutečnit ve svém životě potřebné změny. Podle mého názoru je problémem i sextil, obsažený v konfiguraci YOD, protože se zdá být snadnější spoléhat se na energii dvou planet ve vzájemném sextilu, než použít planetu v Apexu."

Rob Hyand a Lynn Koiner    „S YODem to vypadá asi tak, jako když nám Bůh dal 99 procentní šanci vyřešit dilema planety s oněmi dvěma kvinkunxy. Nevyužijeme-li však této příležitosti, převezme rozhodování Bůh a učiní rozhodnutí za nás. Apex je aktivován a stane-li se to, pak dochází u příslušného jedince k podstatné změně - dokonce ani jeho zevnějšek není tentýž jako dříve. Později se často divíme, proč nám trvalo tak dlouho, než jsme změnu provedli."

   SLUNCE v Apexu: Tito jedinci často hledají cíl a smysl svého života - co mám na této zemi udělat? Otázka povolání pro ně může být stěžejní otázkou filosofickou. Pátrajíce po směru ve svém vlastním životě, uvědomují si, že mají vlastně schopnosti ukazovat cestu ostatním, kteří se zabývají podobným hledáním. Často mají vlohy k vyjednávání - umějí přimět ostatní, aby změnili svá rozhodnutí. Mají vůdčí schopnosti, které uplatňují spoluprací a jednáním.

   LUNA v Apexu: Tito jedinci mají vážný problém s vlastní sebedůvěrou. Může se stát, že v důsledku toho obětují své vlastní potřeby potřebám ostatních. Je-li pak zaktivizován jejich YOD, mohou najít naplnění v lunárních činnostech, tj. mohou se věnovat citlivě práci s veřejností. Toto postavení je vhodné pro povolání, spojená s divadlem, reklamou a psychologií.

   MERKUR v Apexu: U těchto jedinců je nutné, aby se naučili předkládat informace nebo kritiku takovým způsobem, aby jim bylo nasloucháno. Nakonec se poučí o tom, že trochu humoru a občas nějaký příměr jsou k tomu správnými nástroji.Mají také novinářský a učitelský talent a schopnost komunikovat nové myšlenky i přimět ostatní ke změně jejich názorů. Dovedou diplomacií překonat staré, nepružné myšlení a dát ostatním pocit, že na nové myšlenky přišli sami.

   VENUŠE v Apexu: Tito lidé mají potíže dosáhnout skutečného uspokojení jak v životě, tak ve svých vztazích k jiným lidem. Mají také tendenci shromažďovat věci a cítí se ohroženi ztrátou - jak lidí, tak i věcí. Nejsou dost dobře schopni žádat spravedlivou odměnu za uplatňování svých schopností a vynakládání svého úsilí. To znamená, že mohou pracovat dlouho i bez mzdy a doufat jen v pochvalu nebo naopak mohou mít příliš velké požadavky za velmi nepatrnou práci. Bývají talentovanými umělci a dovedou své umění také prakticky uplatnit.

   MARS v Apexu: Tito jedinci mají problémy s vyjádřením hněvu a s asertivitou. Zdá se být pro ně obtížné jednat agresivně ve světě, kde se toto chování neschvaluje jít tedy proti proudu. Zdá se být nemožné vyjádřit hněv - místo toho zdá se být bezpečnější a únosnější propadnout depresi. Ale nakonec se naučí jednat rázně, mají-li k tomu důvod, naučí se hájit své zásady a ocitnou se v takovém postavení, kde bude k dosažení cíle zapotřebí tvrdé práce. Pojetí agresivity jako boje za něco mimo nás - tedy za nějaký cíl nebo za nějakou zásadu - je bezpečné a přijatelné.
Tím se jedinec vycvičí k tomu, aby mu nedělalo potíže vyjadřovat svůj hněv a/nebo agresivitu.

Lyn Koiner   JUPITER v Apexu: Tito lidé mívají problém s tím, že v dětství byli buď přeceňováni nebo nedoceňováni a tak se někdy uchylují k přílišnému vychloubání a přeceňování svých schopností - chtějí dělat dojem. Také někdy mají problém s jupiterskou energií - postrádají smysl pro čas a proporce, nemají správný pocit mezí, nevycítí, co je příliš mnoho nebo příliš málo. Je-li během života YOD aktivován, nastává u nich změna. Úspěch se dostavuje později v životě a nacházejí pak uplatnění v učitelských povoláních, vydavatelské činnosti, v právní praxi i v cestovních kancelářích.

   SATURN v Apexu: Tito jedinci mají problémy se správným načasováním své činnosti, nebývají trpěliví a ukáznění a - což je nejdůležitější - nepoznají, jaká je jejich zodpovědnost v dané situaci. Někdy mají pocit, že se na ně příliš spěchá, jindy si zase stěžují, že musí čekat příliš dlouho. Pomáhá zde jakákoliv forma strukturalizace - učit se hrát na nějaký hudební nástroj, sportování nebo i studium při zaměstnání. Nesmí se spoléhat ve všem jen na ostatní nebo naopak dovolit ostatním, aby se spoléhali výhradně na něj. Musí vytvářet své vlastní vnitřní zdroje a budovat svou vlastní strukturovanost.

   URAN v Apexu: Tito lidé mají problém s vytvářením své vlastní identity. Emoce nahrazují velkým nadšením. Bojí se být sami, avšak nedovolí ostatním lidem, aby se k nim úplně přiblížili. Frustrovaná uranská energie je vztek! Je-li tento Apex aktivován, může dojít k nervovému zhroucení, avšak někdy naopak k rozvíjení humanitární činnosti.

YOD    NEPTUN v Apexu: Jak je u Neptuna obvyklé, i zde jde o problém ambivalence. V tomto případě se chovali tímto způsobem možná rodiče a nepředstavovali tudíž správný model, takže tento jedinec neví, jak by měl postupovat, aby dosáhl splnění svých tužeb a cílů. Také má problémy s koncentrací a možná trpí jistou formou trvalé nespokojenosti. Svůj ideál obvykle nachází skrze uměleckou činnost.

   PLUTO v Apexu: Tito lidé obvykle pronásleduje potlačovaný hněv nad tím, že nemají dostatek moci a kontroly. Touží sice po moci, avšak nechtějí mít zodpovědnost, která ji musí provázet. Jsou velmi zruční pokud jde o analýzu problémů a výzkum a rovněž dokáží jisté obtížné situace měnit a reformovat. Bývají velmi dobří psychologové a holističtí léčitelé.

   Existuje teorie, podle které dům, ležící proti Apexu, je cestou k řešení problémů, naznačených YODem. Konfigurace YOD vyvolává potřebu přeorientovat celý způsob myšlení.

   Je-li bod protilehlý Apexu (Antiapex):
V prvním domě: Tento jedinec klade pravděpodobně příliš velkou váhu na svého partnera nebo na ostatní lidi vůbec. Potřeby druhých mají přednost před potřebami vlastními, a to je třeba změnit. Takový jedinec musí vybudovat svou vlastní identitu a měl by při tom použít planetu v apexu konfigurace YOD.

   V druhém domě: Hodnoty jiných lidí se zdají být důležitější, než vlastní hodnoty. Také je možné, že se spoléhá příliš na zdroje, poskytované jinými lidmi. Může vzniknout určitá krize týkající se hodnot a bude třeba řešit otázku, co skutečné hodnoty jsou a co ne.

   Ve třetím domě: Možná, že duševní schopnosti jsou neuspořádané nebo i nerozvinuté. Mohou být i problémy s komunikací. Vzdělání je cesta ke správnému použití našeho vrozeného talentu.

   Ve čtvrtém domě: Tento jedinec potřebuje pocit jistoty a stability. Často má tendenci hledat tyto hodnoty veřejnou činností ve vnějším světě, ale je důležité, aby se nejdříve naučil akceptovat sám sebe. Potřebuje si vytvořit nejdříve svou vlastní vnitřní strukturu a nesnažit se získávat popularitu u veřejnosti.

   V pátém domě: Jedinec postrádá vnitřní ukázněnost, která by mu pomohla aktivovat jeho tvůrčí schopnosti a plně rozvinout svou osobnost. Ve skupinách, k nimž patří, může nalézt svou jistotu, ale také může pociťovat, že ho brzdí v tvůrčím rozletu. V šestém domě: Je zde schopnost sebeobětování, ale je nutné se naučit rozlišovat důležité od méně důležitého a také kterým lidem se mají prokazovat služby a kterým nikoliv.

   V sedmém domě: Tito lidé jsou často zahleděni sami do sebe a jsou egocentričtí. Potřebují vybudovat smysl pro druhé lidi a pro svou roli ve vzájemných vztazích. Někdy vidí svět pouze ze své vlastní perspektivy, a to jim bere jistotu ve vztahu k druhým, takže se příliš nezapojují do života ostatních lidí. Musí se naučit spolupráci.

   V osmém domě: Tito jedinci příliš lpí na svých vlastních hodnotách a peníze pro ně znamenají hodnotu nejvyšší. Je možné, že nejdříve budou musit o peníze přijít, aby se jejich názory změnily. Pak mohou dokonce být oporou a pomocí pro ostatní. Mohou také vydělávat peníze pro druhé a tím způsobem i pro sebe.

Liz Green    V devátém domě: Tito lidé mají mnoho ideálů, avšak jen málo z nich se dá uskutečnit. Potřebují rozvinout praktické nápady a ukáznit své myšlenky. Musí změnit své „vesmírné plány" na plány s praktickým zaměřením.

   V desátém domě: Tito jedinci jakoby se nedovedli odpoutat od svých omezených osobních nebo klanových hodnot. Potřebují se zaměřit na širší svět a nesetrvávat na svých zásadách, které jsou možná spojeny s jejich etnickým původem. Musí se propracovat k širšímu vidění světa a nesoustřeďovat se jen na své bezprostřední okolí. S životem v malé, omezené enklávě mohou být docela spokojeni, ale je nutné, aby se odpoutali od hodnotového systému svých rodičů a zaujali své správné místo ve světě.

   V jedenáctém domě: Tito lidé jsou možná příliš zaměřeni na své vlastní zájmy a na své koníčky. Musí se naučit jednat ve společnosti a také poskytovat své služby určité skupině jiných lidí.

   Ve dvanáctém domě: Tito jedinci často nejsou schopni vidět pro samé stromy les. Potřebují se dostat ven ze své ulity a žít více v souladu s normálním životem. Někdy pokládají práci, kterou dělají za tak náročnou, že jim nezbývá čas na vlastní hodnocení ani na to, aby se věnovali svému vlastnímu nitru.

Howard Sasportas    Konečně jsem ještě našla v knize přednášek Liz GREENEové a Howarda SASPORTASe s názvem „Vnitřní planety" tyto definice YODu:
Howard SASPORTAS: „Planeta, která tvoří apex YODu neboli Prstu božího, neboli Prstu osudu, je jaksi v závislosti na oněch dvou planetách v sextilu, se kterými tvoří kvinkunx - nemůže jednat, aniž by brala v úvahu to, co tyto dvě planety představují. Zdá se, jako by to byla tato planeta, která nese hlavní tíhu YODu. Avšak v některých případech se stává, že energie všech tří planet, které tvoří tuto konfiguraci, spolupracují spolu mimořádně dobře. Nicméně je také nutno vydržet ten případ, že vzájemné spojení nefunguje příliš dobře a vytváří se značné problémy a napětí."

   Liz GREENE: „Chtěla bych něco poznamenat k povaze aspektu, kterému říkáme kvinkunx, protože ten tvoří jádro problému v konfiguraci YODu. Kvinkunx je velmi nejednoznačný aspekt. Existuje v něm někdy možnost, že obě planety projeví svou lepší stránku a nastává pocit hluboké harmonie. Ale náhle je tato harmonie porušena asi tak jako když se vztah, který se jeví krásný a téměř dokonalý z ničeho nic zdánlivě zcela bezdůvodně změní v hádky a konflikty. Nastane období napětí a starostí a oba partneři nemohou zdánlivě zabránit tomu, aby se navzájem neiritovali. Ale právě v okamžiku, kdy si začínáme myslet, že bude možná lepší všeho nechat, situace se změní a všechno je zase v pořádku. Ta znamení, která jsou k sobě v kvinkunxovém aspektu - jako Lev/Ryby, Beran/Panna nebo Rak/Vodnář - jsou k sobě často přitahována právě proto, že (na rozdíl od opozice nebo kvadrátu, kdy jsou vždy obě buď kardinální, pevná nebo proměnlivá) každé z nich má ty vlastnosti, které druhé naprosto postrádá. Avšak tato inherentní rozdílnost může být zároveň velmi iritující."

Liz Green    Jinou vlastností tohoto aspektu je, že není tak silný, aby si vynutil nějakou rozhodnou akci, jako to umí například kvadrát. Vytváří naproti tomu množství třecích ploch. Existuje v něm současně příliš mnoho i příliš málo konfliktního napětí. Domnívám se, že z tohoto důvodu se často kvinkunx spojuje se špatným zdravím. Symbolizuje ten druh napětí, které není dost silné, aby nás donutilo k přímému jednání, avšak je dost silné na to, aby trvale narušovalo naši rovnováhu.

  
Převzato z Konstelace ročník IV, 15-16/1994-95Upozornění
Redakce nedává přednost žádnému systému horizontálních domů.
Je osobní věcí autora, pro který z nich se rozhodne.
Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.