Astrology Pacific      
Astrologická předpověď pro Československou
republiku v roce 1930.
V. Sadovský:


Ačkoliv rok 1930 jeví se všeobecně značné kritickým, lze usuzovati podle celkového přehledu direkcí a konstelací v solárním horoskopu republiky, že těžkostí, pohromy a nebezpečné komplikace, které budou v jiných státech silně řáditi, u nás budou značně zmírněny.

Velmi příznivá direkce Slunce (trigon) s Jupiterem radikálního horoskopu poukazuje právě na to, že požehnání a klid země přes veškeré potíže může býti při dobré vůli vedoucích činitelů zachován. Blahodárný tento vliv dojde svého vrcholného bodu na jaré a zabezpečuje vlasti zdar, mír vnitřní i vnější. Jest to velmi příznivá doba pro vládu a vládní osobnosti. Přináší úspěchy také v obchodních a dopravních poměrech. I církevní a zákonodárné sbory prožívají příznivou dobu. Také v politických a finančních záležitostech se daří. Nové smlouvy a přátelské poměry ve prospěch státu se vyvíjejí. Zdraví národa pod tímto vlivem zkvétá. V kruzích vyšších blahobyt vzrůstá.
Koncem jara a v létě nepříznivá direkce Luny s Jupiterem seslabuje nahoře označený vliv a pod jejím vlivem nastávají větší vydání; touha po požitcích se vzmáhá. Dále se vyvíjejí těžkosti finanční a národohospodářské; ztráty se množí. Soudů a náboženské nesnášenlivosti přibývá.

K podzimu objeví se příznivá doba pro umění, literaturu, obchody, mladé lidí, módu, vědu a parlament. V létě vyvstává politická nesnášenlivost mezi vládou a některými politickými stranami.
Stejně i valutami a bankovní záležitosti stojí pod dobrým vlivem, ač v létě jeví se škody, podvodné manipulace a ztráty. V posledních měsících roku 1930 zdařilé činnosti a energie na všech stranách přibývá. Technice, sportu, vojsku a dopravě se daří, ač také hodně rozčileni a nespokojenosti vzejde.
Z celého roku nejhůře se jeví prosinec 1929 a první sice roku 1930, v nichž vyskytovati se budou nešťastné události v dopravě, hornictví a v lidu vůbec. Zdravotní stav lidu klesne. Neštěstí, ztráty, škody a nezaměstnanost se zvětší. Poměry tyto zlepší se teprve na jaře.

Mocná a velmi zhoubně působící konjunkce Marsa se Saturnem, která nastane na počátku ledna 1930 a připadne do významného místa rad.horoskopu republiky, vyvolá různé těžkosti, nespokojenost, nepokoje, epidemické nemoci a úmrtí vládnoucích osobností. Rok 1930, jak patrno z hvězdných konstelací, není příznivým ani hlavě našeho státu, pokud se týká zdraví, starostí a různých potíží. Hlavně polovice ledna, 6. únor, 3. a 23. březen, 27. duben, počátek a konec května, 10. a 27. červenec, počátek září i listopadu jsou dosti nepříznivé.

csr30

Solární horoskop republiky vypočítaný na 28. října 1929 poukazuje na veřejné a společenské třenice a pokles mravní úrovně lidstva. Možnost pohoršení většího rázu. Válečné echo budeme silné slyšeti. Zahraniční vztahy podléhají velikým komplikacím a rozladění. Poměry hospodářské, hornicko a rodinné procházejí těžkostmi. V zemědělství ztráty a škody. Módě, luxusu veřejným radovánkám daří se dobře. Sňatky se množí, ale veřejných sporů a rozvodů přibývá. Exportu a zahraničnímu obchod se celkem dobře daří. Pro vzduchoplavbu jeví se vliv příznivý, a bez poruch a neštěstí se neobejde. Obcím, dílnám, ústavům, nemocnicím a bezpečnostním orgánům nastává horlivá, a proměnlivá činnost. Zločinnost a loupeže bují; požáry, údery blesku a výbuchy se množí. Konjunkce Marsa s Uranem, která připadá v květnu, bude zle řáditi v zemědělství a třídě dělnické. Vyvolá stávky, rozhořčení, demonstrace a může způsobiti značné škody na úrodě. Tento vliv způsobuje povětšině živelní pohromy a bouře.

Podle profekčního systému bude tento rok hodně neštěstí, požárů, tajných spiknutí a útoků. Bezpečnostní orgány budou míti mnoho práce. Zločinů, vražd a loupeží přibude. Nepřátelé budou vyvolávati v zemi nepokoj a neklid. V tomto roce budou přicházeti zvlášť v úvahu mnohé ústavy, nemocnice, kriminalistika, obecni úřady, chudobince, věznice a podobné.

Převzato z Pohledy do budoucna 1930 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1930, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific   |   Zajimavosti   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.