Měsíc  Astrology Pacific Slunce
Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      


Pohledy do budoucna 1937
Quo vadis?
Kapitola o událostech v roce 1937.
Zpracováno na základě jasnovidění J. Kuchaře.


Ve stínu košatých stromů, uprostřed krásné přírody, vroubené horami i lesy, sedí tiše velebný kmet, ponořený v sebe, jako by hledal odpovědi na otázky, jichž mu svět dáti nemůže.

Opodál v trávě spočívá mladík, který do rozevřené knihy něco píše. Zaznamenává si patrně vzácná naučení, kterých se mu dostalo od mistra. Konečně ustal ve psaní, pohledl na svého učitele, vstal a šel k němu.

Žák: Mistře, chtěl bys mi něco říci o událostech v roce 1937?

Mistr pozvedl bílou hlavu, dobrosrdečně se usmál a po chvíli vnitřního nazírání děl: Stýská se ti po klidném soužití, po upravených a lepších poměrech? Chtěl bys, aby ta mračna, zastírající obzor, zmizela, aby nadešel klidnější běh života, ač nové zprávy a nové poměry dávají tušiti ještě nepříznivé věci.
Ale nelekej se! Během roku 1937 bude mnoho podniknuto, aby těžkosti, které svírají svět, byly zmírněny. V některých dobách roku spatřuji uklidnění a zlepšení situace. Budou to chvíle jakéhosi oddechu, kdy bude se objevovati i nadšení. Slunce lepších poměrů ukáže svoji tvář, leč nové události, jako temná mračna je opět zakryjí. Rozličnými způsoby projevovati se bude Dobro v některých dobách, avšak hodina jeho uplatnění ještě neudeřila.

Žák: Mistře, bude rok 1937 lepší minulého?

Mistr: Rok 1937 i přes veškeré potíže bude síti símě lepší časů, které však teprve v pozdějších letech vzklíčí a vzroste. Jestli se jednou poměry zlepší, jindy zase hodně ztemnějí a proto nemohu potvrditi, že by rok 1937 byl lepší předešlého. Ostatní víš, nejde to, aby najednou z temné noci nastal jasný den.

Žák: To přec není najednou, když krise jíž trvá léta a nepřátelství mezi národy ještě déle.

Mistr: Máš pravdu! Nevíš však, že prožíváme právě dobu přerodu, která se nepočítá na léta, nýbrž na celé periody let. Přítomná doba je předvečerem nového dne — nové periody života. Ta ještě potrvá, i když se budou poměry lepšiti. Budeme ještě svědky různých dějů. Ještě i hrůzy překvapí svět a nevšední otázky dostanou se do popředí. Různé události jako hromobití a blesky se ještě objeví na obzoru a zachvějí zemí. Lodivodům lidstva bude někdy nutno pečlivě uvážit, kudy se hnout, neboť nebude ani možno vždy vystihnout všechny propasti, a v některém případě bude třeba, aby promluvila vyšší moc. Řekl jsem a opakuji, že v některých dobách se zlepší situace, ale potíže se zase objeví v jiné době, anebo na jiném místě.

Žák: Mistře!

Mistr: Taková se jeví skutečnost, milý. Přijdou doby plné nejistoty. Osobní svoboda člověka bude menší a některé věci, které jsme pokládali za osobní, budou považovány za veřejné.
Někde vidím téci krev.
I po druhé zaduní světem, ale to bude někde daleko od nás.
A moudrý stařec vstal, pozvedl zrak a zvolal v širý kraj: “Dobří lidé, stůjte na stráži ve dne i v noci a pro udržení klidu nelitujte žádné oběti!”

Žák: Udržení klidu si tedy vyžádá hodně námahy?

Mistr: Námahy i obětí.

Žák: Toužím opravdu po klidnějších poměrech.

Mistr: Po klidu toužíme všichni, ale vynucený klid není klid. Nespokojenost lidu bude se projevovati častěji a na různých místech. A některé doby budou zvlášť neklidné. Vidím, že nespokojenost lidu bude rušiti v některých zemích i moc a vládu vládních činitelů.
Lidskost a svědomí budou trpěti. Také mnoho vedoucích osob stihne utrpení.
V některých zemích bude lid vháněn proti své vůli do těžkostí.

Žák: Mistře, nevěštíš tedy nic lepšího.

Mistr: Budou období, která budete pokládat za lepší, a jiná zas za horší.

Žák: Co soudíš o mezinárodních poměrech?

Mistr: Víš sám, že žijeme a budeme ještě žíti v neklidném a válečném ovzduší. Musíme býti stále připraveni na nátlak. Budou na nás tlačit z různých stran, ale tlaku odoláme. Zřím i vojáka, který má poněkud raněnu ruku. Během roku budou navázána nová spojení mezinárodní. A jestli jedny svazky povolí, druhé se zas upevní. Dvě spojení protínají vojáci. I v tomto směru nadejde chvíle úlevy, ale vystřídá ji nový záchvěv. Během roku spatřuji sedm případů vzájemného neklidu mezi národy. Dva z nich budou dosti tuhé. — Ale proč ses na mne podíval tak významně?

Žák: Napadlo mi, že by zde velmi prospěla rada pana presidenta Masaryka: “Žíti pod zorným úhlem věčnosti".

T.G.Masaryk Mistr: Pravdu díš. Odpadlo by tu mnoho potíží, které trápí svět a kolem kterých se točíme bezradní. Ale schází tu upřímná snaha, vysvoboditi se z onoho krutého egoismu, který vládne světem a staví člověka proti člověku. Svět by se rychleji očistil od mnohých útrap, ale my jej pereme ve špinavé vodě, a někdy v několikrát špinavé, a proto nemůže býti hned tak dobře. Také lid musí chtít, aby bylo dobře.

Žák: Myslíš tedy, že budeme více trpěti než v roce minulém?

Mistr: Nikoli, to neříkám. Lid nebude více trpěti. Bylo by však třeba, aby nejen vlády, ale i lid aby pracoval k zdoláni těžkostí. Lid si však bude počínati někdy nerozumně a bude si tak škoditi.

Žák: A co vláda?

Mistr: Vláda bude míti během roku několikrát pernou práci, při které se i zapotí. Prožije nárazy, nátlaky, změny, roztržky, odchod někoho. Slyším i ránu a někdo z vládních osob praví: “To nás nezastraší!” Spatřuji tu i nová spojení, která budou znamenati posilu a moc. I spojení dvou politických stran se mi jeví. Vznikne tu asi i nějaká roztržka, která však bude urovnána. Práce vlády bude úspěšná a účelná.

Žák: Mistře, jak se ti jeví otázka finanční?

Mistr: Neboj se o peníze! I když zakusí nepříznivou dobu zvláště v některých obdobích — neutrpí mnoho. Snad je budou chtít více znehodnotit, ale nestane se tak. Buď proto kliden, neboť zachování klidu v dobách neklidných má pro tebe větší cenu, než si dovedeš představiti. l)

Žák: Politika?

Mistr: Politika se bude vytvářet stále jako dodnes. Vidím hlavně dvě strany, kterak na sebe narážejí. Ale slyším také volat legionáře do světa. Volá jednou, po druhé a tvrdí, že jejich hlas musí býti slyšen. Strany některé stojí jako na číhané.
Někteří špinaví lidé budou hledati během roku příležitost k svému ospravedlnění a očištění.

Žák: Co Malá dohoda?

Mistr: Ta potrvá! Budou ji sledovat falešné a závistivé oči, mohou i nastati změny některých jejích činitelů, ale spojení potrvá.*)

Žák: Co soudíš o vzájemném poměru mezi Polskem a námi?

Mistr: V pozdější době dosavadní stav se zlepšuje, ač někteří zahraniční činitelé by si toho přáli, aby jitření se stupňovalo. Polsko bude nuceno si všímati více vlastních věcí. Z naší strany bude jednání rozhodné a připravené.
Proti nátlakům ze strany Německa budeme na stráži a zabezpečíme se. Jedna událost může zde býti většího významu.
Rakousko bude jednati sice opatrně, ale bude sledovati určitý cíl. Jeho náběhy a snahy nebudou u nás míti dosti místa. Na úmysly Maďarska dívejme se otevřeným zrakem! V jedné době může zde dojiti k vážnějším událostem, které vzbudí všeobecnou pozornost.

Žák: Soudíš, mistře, že se všeobecné poměry zlepší?

Mistr: Řekl jsem a opakuji: Přijdou doby, které nás budou naplňovati nadějí v lepší, a kdy také poměry budou se zlepšovati, Ale přijdou nové šlehy, které nás vrátí do starých koleji a mnohé naplní strachem.
Dělný lid bude si těžce dobývati svých práv a namáhavě zlepšovat své postavení. Neklid a stávky vidím, ale také pozvolné zlepšování situace dělnictva. Slyším hlas: “Do roku 1938 budou se díti různé, výbuchy i stávky, ale dělnictvo pozvolna nabývá životní síly.” Jiný hlas dí: “Na strany se tříštíte a práva svá ničíte. Ve svornosti nutno žít a tak vítězit.” Na některých místech budou dělníci udržováni jen nadějí.
Živnostnictvu přinese doba částečné zlepšeni. Ale slyším volat: “Naše sféra musí se učit přerodu."
Též pro agrárníky přinese tento rok částečné zlepšení.

Žák: Co vidíš pro průmysl a techniku?

Mistr: Tam spatřuji pozvolný rozvoj. Ovšem jako všude — i zde nastanou periody zlepšení, které se vystřídají s dobou horší. Ale vidím ruch, který se jeví na rozličných místech.
Též ruch železniční bude celkem dobrý. Dvě větší a tři menši nepříznivé události mohou se vyskytnouti. Stejně vzduchoplavba se bude rozvíjeti a bude míti úspěchy i při neštěstí. V tomto směru budou přecházeti nepříznivé události s národa na národ.

1937 personál věznice Opava Katastrof poněkud ubude, ač některé jen změní formu.
Nemocí neubude. V jedné době budou trpěti více děti, v jiné zase dospělí.
Počet osob šílených a nervově nemocných stoupne.
Nepříznivé zprávy a události vyšinou větší počet osob z duševní rovnováhy.
Na kterési hranici spatřuji šarvátky.

Krádeží neubude. Několik větších a mnoho malých zlodějů bude znepokojovat lidstvo. Mnohým pachatelům se podaří se ukrýti a budou dopadeni až později.
Též jakýsi zrádce bude dopaden.
Náboženské boje spatřuji.
Zemětřesení.
Zákony budou novelisovány a nové tvořeny.

Žák: Mistře, je jistě krásné viděti takové panorama příštích dějů.

Mistr: Bylo by krásnější, kdyby všechny obrazy věštily již nový lepší den. To však ještě nelze říci v plném rozsahu, ač přes všechny těžkosti, strachy, překvapení přece jenom počne tento tok pozvolna — tu a tam — projevovati snahu po zlepšení. Tobě radím, zachovej klid vždy a všude nedej se másti různými strachy. Pamatuj, jsme a zůstaneme doma!
Musel bych ti mnoho vyprávět, kdybych měl říci vše. Vyprávím jen to nejdůležitější.
Tak jsem také viděl, kterak v kterési zemi odváděli osobu s trůnu, ale v zápětí ji zase tam vedli.
Viděl jsem, že i umění bude míti příznivější dobu, zvláště některé periody.

Žák: A přírodní katastrofy budou stále trápiti lid?

Mistr: Bez těch ještě nebudeme, milý, ale zdá se mi, že jich ubude. Atmosféra plná zla, egoismu a válečného ducha, ve které žijeme, odráží se na všem kolem nás a my trpíme. Člověk to jest, příteli, člověk, který tvoří zlo a jenž jim trpí.

Žák: Jak se ti jeví počasí v roce 1937? Bude sušší?

Mistr: Nechtěl bych říci, že rek 1937 bude sušší, nýbrž proměnlivější. Vidím osobu, která svádí vodu s pole. Něco vody si na poli ponechala a praví, že ji použije na zalévání, až bude třeba. Celkem vzato jeví se rok 1937 poněkud mokřejší roku minulého.
Jaro bude větrné s přeháňkami.
Léto bude na jednom místě sušší, na druhém mokřejší.
Podzim větrný. Na kopcích je viděli větší sucho, v dolinách je vlhčeji. Na podzim lze očekávati několik mrazů, které poleví, a počasí bude pak ještě pěkné.
Zima může býti tuhá, ale proměnlivá.
To jest vše, co bych ti měl říci. To stačí, aby sis dovedl učiniti obraz příštích dnů a nelekal se třebas ani dunění děla, neboť nám se nic nestane.

Žák vděčně stiskl starci ruku za poučení, oba pak vstali a ubírali se k domovu.


  1) Říjnovou devalvací, která nastala tři měsíce po jasnovidném šetření, se předpověď splnila.
*) Již dnes kdy se předpověď tiskne, nastala změna v rumunském ministerstvu zahraničních věcí.

Jan Rösner.
V červenci 1936.

Za zapůjčení publikace Pohledy do budoucna 1937 děkuji panu Ing. Chromíkovi.


Demografický vývoj v Česku
1937
Střední stav obyvatel  10 888 540  
Narození  155 996 
Zemřelí  139 558  
Přirozený přírůstek  16 438  
Přírůstek stěhováním  - 2 997 
Celkový přírůstek  13 441  


Historie 1937
1937 narozeni
1937 úmrtí Česko


1937 film Filosofská historie
Astrology Pacific 2   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.