Měsíc  Astrology Pacific Slunce
Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      


Pohledy do budoucna 1937
Světová prognosa pro státy středoevropské v roce 1937.

V ročním horoskopu, sestaveném na den 1. ledna 1937 0:00 hod. shledáváme řadu neharmonických konstelací, podle nichž můžeme souditi, že situace světová v některých obdobích roku bude dosti těžká, ale jindy zase mírnější. Na všech stranách projeví se více nejistoty, starostí i ukvapení a vlna času rozvíří mnoho bojů a zápasů, převratů sociálních i politických. Bude třeba velkého úsilí a přičinění pro udržení míru a souladu mezi národy.

Zvláště mocná a účinná bude posice Marsa v ročním horoskopu, která povzbudí sice nadšení, dobrou vůli a podnikavost národů, ale na některých místech zvýší mohutně tendence a zájmy militaristické a sportovní; v některých zemích projeví se jeho vlivem silná dobyvačnost a násilí.

Aspekty MA 180 Uran 90 PL věští o náhlých změnách a převratech a značí časté nepokoje, vládní krise, úmrtí a odchod vládních činitelů. Vládám a vůdčím osobnostem bude mnoho uloženo; také se jim ukládá větší odpovědnost za vlastní činy.Prognosa 1937Rozvíjí se široká politická kampaň, ale v některých zemích narazí politické násilí na odpor. Docházejí zprávy o povstaleckých hnutích, spiknutích a stávkách dělnictva.

Větší vydání států pro oživení některých podniků. Obrovské položky jsou věnovány na vojsko a zbraně

Mezinárodní spolupráce národů bude bržděna a ztěžována různými změnami, avšak i přes překážky bude dosaženo dobrých základů a částečných úspěchů v mírovém jednání.

Technický průmysl, zemědělství a stavební podniky jsou pod příznivým vlivem Jupitera. Možno doufati také v další úbytek nezaměstnanosti, třebas místy tato ještě potrvá.

V úvahu přicházejí důležité změny zákonů a vládních nařízení a lze také očekávati zlepšení sociálních poměrů lidu.

Konstelace nejsou přiliš příznivé finančním poměrům; místy dostaví se větší potíže v peněžních ústavech i bankách, sníženi kursů a ztráty.

Chorob nápadně přibývá, řádí dlouhotrvající epidemie, vzrůst těžkých onemocnění, úrazů a zranění v dopravě, četné katastrofy a živelní pohromy vyžádají si velkých obětí na lidských životech. Množí se nervové choroby, šílenství, sebevraždy, loupeže, krádeže, spiknutí, tajné zločiny. Na moři katastrofy a potopení lodí.

V diplomatických kruzích jsou časté změny a demise, rovněž v politickém světě dochází k vážným událostem. Úmrtí vládců a význačných osob z řad učenců a státníků.

Těžkostí a utrpení mezi lidem se množí, někteří trpí nedostatkem a hladem.

Živelní pohromy poškodí sklizeň a v některých zemích nastane zdražování životních potřeb.

Horoskopy čtvrtletní.
ZIMA.

Počátek roku je pod vlivem náhlých změn a poruch; v některých zemích nastanou vážné nepokoje a povstání; bouřlivá nálada projeví se na mnoha místech.

Některým vládám hrozí nebezpečí ztráty moci, v některých zemích vládne despotism a násilí. Náš stát získává příznivá spojení.

V dopravě jeví se zvýšená frekvence, která však není prosta těžkých úrazů a neštěstí.

Příznivá doba pro vynálezy a nové provozní prostředky. Tisk a literatura hrají významnou úlohu. Školy a výchovné ústavy mají úspěšnou dobu. Světová nezaměstnanost poněkud stoupá; v dělnické třídě časté boje, nespokojenost a stávky.

Nepříznivé temné vlivy ohrožují zdraví dětí, mládeže, školy a výchovné ústavy. Docházejí zprávy o šířící se epidemii a uzavření škol v některých zemích.

Na trhu peněžním a devisovém překážky a důležité změny. Zahraniční obchod a dovoz strádá. Neštěstí na lodích.

Zločinná a zákeřná individua zneklidňují lidstvo. Mnoho zpráv o senzačních zatčeních pro špionáž, loupeže a různé zločiny. Větší povětrnostní poruchy způsobí počasí nestálé, vlhké a deštivé. V polovici ledna přicházejí zprávy o vážných nepokojích a bouřlivých událostech. V zahraničí, válečné hnuti a náhlé změny. Povětrnostní poruchy a bouře řádí. V dopravě neštěstí; požáry. Koncem ledna napětí vzrůstá, vlády některých států ve vážném nebezpečí. Úmrtí význačného státníka neb vládce.

Počátkem února vyskytnou se důležité události ve světě; větší neštěstí v dopravě a ve vzduchu; ohně, výbuchy, těžké úrazy. V druhé polovici února více souladu ve společenském i veřejném životě. Mezi lidem projevuje se tendence náboženské.

Březen přináší četné katastrofy na moři, nepokoje, povstání, úmrti význačného politika neb státníka.

JARO.

Na obzoru nové směry v politickém a hospodářském světě, nové ideje získávají půdu. Dobrá vůle některých vedoucích států zdolává překážky.

Napětí v sousedních státech poněkud povoluje. Jednání o obchodní smlouvy mezi státy.

V průmyslu a technických podnicích menší úspěchy.

Ze zahraničí docházejí zprávy o nových velkých světových hnutích dělnických.

Vlády zvyšuji vojenské síly; pohyb armád; tajené přípravy válečné.

Doprava poněkud vázne.

V zahraničním obchodě nastává částečné zlepšení. Vládní činitelé na cestách.

Projevuje se mnoho surovosti, zločinů, žhářství a krádeží. Rovněž společenský život je přeplněn nesouladem. V zemích převládá neklid. Kapitál pracuje za těžších okolností.

Zdraví lidu je vystaveno neblahým vlivům; větší úmrtnost; mnoho sebevražd, otrav a šílenství.

V některých zemích otřesy půdy, výbuchy, požáry, povětrnostní a živelní pohromy.

Počasí je namnoze chladné a deštivé.

V první polovici dubna povětrnostní poruchy způsobí škody. Uprostřed měsíce nesnáze ve vládách, změny, demise. Otřesy země, sopečné výbuchy.

V květnu kyne příznivé období pro vědu, umění a nové náboženské směry. Více úspěchu mají diplomati a vlády. Více shody ve společenském životě. Koncem měsíce vyskytnou se nepokoje, útoky, stranické boje; vražd přibývá.

Červen přináší ke konci důležité události ve finančním světě; ve vládních kruzích nesnáze.

LÉTO.

Na všech stranách mnoho nadšení a zvýšená podnikavost.

Mírové tendence a hnutí si razí cestu přes překážky. V mnohých zemích řádí tuhé boje a rozvrat. Hrozí veliká povstání; v násilnických vládách je patrný neklid.

V zahraničí neočekávané změny; oposiční živly způsobí značné pobouřeni; vážné nepokoje.

Ve finančním světě ztráty; pokles kursu. Úmrtí význačného finančníka neb podnikatele. Demokratické strany se zasazují o uklidněni situace. Veřejný život je přeplněn stranickými boji, útoky a neshodami.

Pokrokové strany vítězí v boji nad reakci a stranami konservativními.

Parlamentní kruhy řeší otázky hospodářské a finanční. Nové směrnice v průmyslu hospodářském a agrárním.

Dělnická třída překonává nesnáze a dostává se na lepší půdu. Příznivé období pro nové vynálezy.

Docházejí zprávy o častých nehodách a neštěstích v dopravě a vzduchoplavbě, vyžadujících si četných obětí. Rovněž ve sportu a na hřištích se vyskytují nehody.

Mezi lidstvem jeví se větší úmrtnost, řádí nakažlivé a epidemické choroby, zmírá mnoho dětí.

Převládá většinou proměnlivé, bouřlivé a deštivé počasí. Na některých místech způsobí povětrnostní bouře a povodně větši škody na sklizni. Na počátku července zvýšený zájem o sportovní hry; objeví se humánní a etické snahy ve společnosti lidské. V polovici měsíce vlády si upevní svou moc.

Na četných místech konány budou vojenské akce. Zprávy o důležitých změnách v zahraničí. Finanční věci mají poněkud více úspěchu. Počátek srpna přináší neklid a nepokoje. Neočekávané změny vlád; vážné události. Řádí povětrnostní bouře, smrště, výbuchy sopek. Otřesy země. Konec srpna vnese více souladu do veřejného života.

Počátek září přeje novým vynálezům a technickému průmyslu. Uprostřed měsíce nepříznivé vlivy na zdraví, Úmrtí význačných osob.

PODZIM.

Na různých místech dochází k nepokojům, násilí a povstání. Převládá nenávist, zločinnost a bojovná nálada. Válečné napětí.

Svízele pro vlády některých zemí. Ve vyšších kruzích těžkosti a vážné události, smrt vládce nebo krále.

V průmyslových zemích zvýšená nezaměstnanost. Zdražování životních potřeb.

Církevní a náboženské sbory mají více úspěchu. Částečný zdar jeví se ve finančních podnicích.

Změny důležitých zákonů; zmírnění některých daní.

Zahraniční a domácí obchod a vývoz zboží se zlepšuje poněkud. Příznivé období pro vývoj letectví.

Literatura jest obohacena mnoha cennými vědeckými a filosofickými pracemi. Nové ideje, pokroková a humánní hnutí rozšiřují své organisace. Počet manželských sňatků a porodů se zvyšuje. Školství a výchovným ústavům se daří.

V mnohých zemích špatná sklizeň, zaviněná povětrnostními vlivy, Řada těžkých úrazů, otřesy země, zkáza domů, důlní neštěstí, četná zranění, živelní katastrofy a povodně.

Počasí je nepříznivě vlhké a chladné.

V tomto čtvrtletí bude mnoho tragických a smrtelných případů. Počet sebevražd, otrav, šílenství a infekčních nemocí vzrůstá. První polovice října přinese katastrofy v technickém průmyslu. Též živelní pohromy vyžádají si četných obětí na lidských životech. Na počátku října zprávy o otřesech země, o činnosti sopek a o katastrofách. V druhé polovici října projevují se mezi lidmi zájmy mírové; na některých místech pouti a oslavy.

Počátek listopadu pod vlivem některých těžkostí a poruch. Ve společenském životě rozštěpení, stranické boje, rozkol a nepřátelství. Ve vládních kruzích potíže a změny. Docházejí zprávy o těžkých nehodách v dopravě, vyskytují se časté požáry, výbuchy a neštěstí v továrnách a průmyslových podnicích, v divadlech a kinech a vážné úrazy ve sportu.

Prosinec jest až do polovice nepříznivý vyšším společenským kruhům a poměrům zdravotním. Koncem měsíce kyne více úspěchu literatuře, technice, vynálezům, zájmům sportovním a dopravním společnostem.

V Karvinné v srpnu 1936.
Leopold Kaisar.


Za zapůjčení publikace Pohledy do budoucna 1937 děkuji panu Ing. Chromíkovi.


Demografický vývoj v Česku
1937
Střední stav obyvatel  10 888 540  
Narození  155 996 
Zemřelí  139 558  
Přirozený přírůstek  16 438  
Přírůstek stěhováním  - 2 997 
Celkový přírůstek  13 441  


Historie 1937
1937 narozeni
1937 úmrtí Česko


1937 film Filosofská historie
Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.