Měsíc   Astrology Pacific Slunce
Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      


Pohledy do budoucna 1937
Předpovídání osobní budoucnosti profekční metodou.

Předpovědi, získané profekční metodou, platí vždy pro jeden rok života, a to počínajíc dnem narození až do dne narození druhého roku. Uvnitř na tabulce jsou jednotlivá léta života vepsána do dvanácti domů, souvisejících s domy horoskopu, a každý dům spadá do vlivu určitého znamení. Podle toho pak můžeme zvěděti v hlavních rysech, co asi nám přinese rok 1937 a také jiná léta.

Uveďme příklad! Někdo se narodil 3. března 1886. Dne 3.března ukončí 51. rok svého života a dnem 4. března 1937 počíná jeho 52. rok. Tento rok vyhledáme v tabulce a shledáme, že se vyskytuje v sloupci pod znamením KO a v domě X. Nyní nahlédneme do výkladu profekčních domů, do odstavce „X. dům" se značkou KO a tam se dočteme, co mu přinese rok 52. (Od 3.března 1937 až do 3. března 1938 ) Tam stojí psáno: Tento dům je pro povolání a postavení dosti významný. Může přinésti upevnění, překonání překážek a dokonce i pocty a uznání. A t.d.

Podobným způsobem si počínáme ve všech jiných případech.

I. dům. - BE. Zde se uplatňuje vliv vlastní individuality, vlastní vůle. V tomto roce můžeme zasáhnouti aktivně do vlastní povahy, do svého jednání a rozhodnouti se o dalších krocích v životě. Jinak tento dům tvoří novou periodu a nové plány, dokonce i okolnosti v životě. Dosti často je spojen se změnou povolání nebo místa, se zdravím a postavením ve světě. Zde velmi mnoho rozhoduje základní horoskop, ve kterém posice planet určují události v našem životě. Stojí-li na příklad v I. domě základního horoskopu Mars, jsa k tomu ještě špatně aspektován, pak v běžných letech l., 13., 25., 37., 49. mohou se objeviti těžké okamžiky života. A naopak Venuše, Slunce, Jupiter nebo Merkur v tomto domě horoskopu přinesou v těchto označených letech šťastné události. To platí také pro výklad ostatních domů, ovšem v tom smyslu, jaký ten který dům zastupuje. Stejně, stojí-li v 5. domě Saturn, jsa k tomu ještě nepříznivě aspektován, tu roky 9., 21., 33., 45., 57. nejsou tak šťastně ozářeny a lze v nich očekávati spíše omezení než zlepšení. To vše záleží na individuelním horoskopu. — Při výkladu prvého domu možno bráti zřetel i na vystupující znamení ascendentu našeho horoskopu a podle něho doplniti prognosu.

II. dům. — BÝ. Peněžité a majetkové poměry přicházejí na přetřes a za dobrých konstelací a transitů lze očekávati finanční zlepšení, dobrý výdělek nebo zvýšení příjmů. Často přátelství a láska škodí, snadno dojde k onemocnění nebo ztrátě společníka, přítele,, druha nebo družky v manželství. Možnost omezení svobody. Nebezpečí od zlých zvířat, krádeže neb oloupení. Užitek a prospěch z vědy, studia, okolí, kratších cest, návštěv nebo dopisů. Zato pobyt v cizině, daleké cesty, náboženské vztahy jsou nepříznivě ovlivňovány. Možnost úmrtí mezi vzdálenými příbuznými. V povoláni a práci je zdar. Dobro kyne z vlastního úsilí, pomoc však je nutná. Nesnáze s dětmi a spolky. Literatura a listiny mají význam a cenu. Vyskytnou se častější cesty. Jeví se možnost ocitnouti se v ústavě nebo v nemocnici.

III. dům. — BL. Mocné sklony a příčiny k cestování, návštěvám,. Studiu a korespondenci. Vztahy k sousedství nebo členům rodiny. Duch a myšlenka pracuji úspěšně a čile. Zájmy literární, obchodní a učení na obzoru. Manželka, manžel nebo společník vyjedou, mimo dům. Nepřátelé škodí, těžkosti. Sňatek u vzdálených příbuzných. Nemoc matky a služebnictva. Změny v bytě, rodině a domácnosti. Duchovní zájmy, vnitřní neklid. Příjemné vztahy,. Styk s přáteli, kolegy a ve společnosti. Vyskytnou se častější známosti v lásce, nebo pozvání na svatbu. Menší příjmy, větší výlohy.

IV. dům. — RA. Celkem rok významný pro domov, rodiče a rodinné nebo otcovské vztahy. Vhodný rok pro založeni vlastního krbu, stavbu domu, založení a vedení hospodářství vůbec. Vlastnímu podnikání se daří. Může nastati změna pobytu nebo přeložení z místa práce. Možnost věna nebo dědictví manželky nebo manžela. Hrozí nebezpečí onemocnění na cestách a v jízdě. Též v rodině může dojiti k onemocnění, nejspíše však u příbuzných a sourozenců. Nepříjemnosti vznikají vlivem dopisů, listin a objednávek. Nepříznivé zprávy. Mezi známými a přáteli se vyskytne úmrtí. Objeví se naděje na lepší příjmy. Nová spojení. Vážné otázky stran povolání, v němž se jeví značný vliv společníka nebo manželky. V lásce překážky. Možnost výhry. Povolání působí silně na povahu a rodinu. Vhodný rok pro zabývání se spiritismem a otázkami života záhrobního vůbec.

V. dům. LE. Lze očekávati zlepšení a pokrok v rámci možnosti. Do tohoto domu spadá vše, co je ve spojení s city a láskou. Může se vyskytnouti i štěstí ve hře a spekulaci. Záliba se jeví pro sport, radovánky, hry a děti. Též zájem o divadlo, školy, módu a zábavy všeho druhu. Příliv životní síly. Vydání na zdravotní a služební účely; Jinak možno počítati s dobrým výdělkem. Dokumenty, dopisy a listiny přinášejí dobré věci. Možnost narození dítka. Delší cesty, pobyt v cizině, pak zájmy, týkající se vědy a zákonů, přinášejí zdar. Svatba u známých. Manžel nebo společník odjede na cesty. Překážky značnější se objeví v domově. V rodině je možná nemoc. Pro otázky věna nebo dědictví doba nepříznivá.

VI. dům. — PA. Rok není příliš příznivý a nutno dáti si pozor na zdraví. Mnoho práce. Vyjednávání se služebnými a podřízenými nebo s lékaři. Někdy se vyskytnou vážné otázky, týkající se zaměstnání a činnosti vůbec. Rok neharmonický pro zakládání vlastních podniků, živností a obchodů vůbec. Protivy a odpor značný a mezi přáteli možnost úmrtí. Nálada neveselá. V rodině možnost onemocnění. Návštěva přátel. Nepříznivý rok pro lásku, dítky, hry a sport. Úspěch kyne z veřejného působení, z postavení nadřízeného nebo skrze služební osoby. Nebezpečí poranění. Strýc, tchán nebo tety projevují v tomto roce vliv.

VII. dům. — VÁ. Ovlivňuje všechny naše společenské a veřejné cíle a manželský život nejvíce. Vhodný rok pro uzavření sňatku, spolčení nebo podílnictví; vyskytují se však zde nedorozumění. Možnost soudu. Manželská strana nebo společník ovlivní osobní stránku a povahu. Povolání, domov a rodina ovlivňují se vzájemně, ale s rodiči může dojíti snadno k rozepřím nebo těžkostem. V povolání nebo postavení možnost změny. Též možnost škody v domově. Újmy ve služebním nebo sociálním směru. Nehoda v zaměstnání a mezi služebnictvem. Úmrtí strýce nebo tety možné Užitek nebo rozmnoženi dědictví nebo věna. Pohřební výlohy a pojištění.
Možnost ocitnouti se v nemocnici nebo ústavě. Záliba pro cesty, zprávy a studia. Koupě a prodej různých věcí. Návštěva příbuzných. V duši se rodí mnoho plánů a přání, které se musí odložiti na pozdější dobu. Mezi přáteli a známými se vyskytnou sňatky. Vhodná posice pro soukromé povolání. Příbuzní na cestách.

VIII. dům. — ŠT. Spojení s věcmi posmrtnými, pohřebními a dědictvím. Mnoho námahy a práce. Smutek v rodině nebo zklamání. Ve spekulaci, hře, sportu, radovánkách a lásce nezdar, někdy i ztráty. Dítky a milostné poměry působí potíže. Vážné otázky majetkové stran podílu společníkova nebo chotě (choti). Sklon k nemocem nebo nehodám a poranění. Mezi sourozenci, sousedy nebo nejbližšími členy rodiny možnost úmrtí nebo těžší nemoci. Přátelství se uzavírá v zaměstnáni nebo se služebnými osobami. Duchovní studium má příznivou dobu. Objednávky nebo zvláště cenné práce z ciziny docházejí. Spojeni s cizinou. Na kratších cestách a v jízdě nehody. Povolání vyžaduje cest. Různé zprávy a studia. Zájem pro zdravotnictví, lékařství, spiritismus, okultní vědy a styky se záhrobím. Možnost ztráty nebo zrady se strany přítele.

IX. dům. — ST. Podle této metody rok nepříliš významný. Vyskytují se různé zprávy, daleké cesty, spojeni s cizinou a vyjednávání ve věcech náboženských, církevních nebo ve filosofii. Též styky s cizinci a švakrem přicházejí v úvahu. Rádi se učíme, konáme výlety a navazujeme známosti a přátelství. V povolání úspěch. Zdraví a domácnost způsobují výlohy. V rodině jsou možný škody a úmrtí. Možnost početí nebo narození dítka. Útoky a nepřátelství ze strany podřízených osob. Podnět k soudnímu sporu. Zdar ve vyučování. Nové známosti s různými lidmi; vyskytnou se také prorocké sny. Příznivý rok pro spekulace a výchovu. Ztráta věna nebo dědictví.

X. dům. — KO Tento dům je pro povolání a postavení dosti významný. Může přinésti upevnění, zlepšení, překonání překážek a dokonce i pocty a uznání. Hrozí zármutek nebo nemoc v rodině, hlavně u dítek nebo sourozenců. V domově možnost svatby. Styky mimomanželské mohou přivoditi nemilé následky. Možnost změny bydliště a povolání. Obchodu a podnikům, jakož i zaměstnání se daří, takže lze očekávati zvýšení příjmů. Pomoc protekce nebo přátelství. Na cestách hrozí nehoda. Nepříjemnosti pro cizinu, se vzdálenými příbuznými a zákony. Spekulace v povolání může přinésti úspěch. Láska k matce a domácnosti. Možnost užitku z věna.

XI. dům. — VO. Má spojení s našimi touhami a ty se v tomto období často splňuji, když celkový horoskop tomu dovoluje. Pomoc přátel. Životní poměry se lepší. Možnost změny bydliště i činnosti. Hrozí ztráta peněz; oslabené příjmy a domácí poměry vyžadují větších vydání. Projevuje se citový život a láska, takže v tomto období často dochází ke sňatkům nebo spojení s milou nám osobou. V povolání možnost překážek a odporu. Onemocnění služebné osoby není vyloučeno. Možnost nemoci v rodině a domácnosti. Spory pro dopisy. Výlety, návštěvy a menší cesty častěji se vyskytují. Zájem o studia a literaturu. Přátelství s osobami z kruhů vědeckých nebo z ciziny. Společník na cestách. Sňatek mezi dětmi nebo sourozenci.

XII. dům - RY. Zhoršení životní situace. Překážky a bolestné zkoušky životni. Starosti nebo závist a nepřátelství na nás útočí. Možnost zklamáni a smrti bytosti s námi spojené. Nepříznivý rok pro zřizování nových podniků. Cítíme se omezováni ve své svobodě. Možnost i těžší nemoci, nutnost operace nebo pobyt v ústavě. Někdy i osamělost a opuštěnost se projeví. Nutno se chrániti soudních sporů, zrady přátel a poraněni většími zvířaty. Tento životní rok je jedním z nejtěžších, neboť v něm se mohou projeviti osudové vlivy minulosti. U dítek nebo u chotě (choti) je možná nemoc. Někdy nutno počítati i s obtížemi v povolání. Ve věcech lásky nic příjemného. Nové přátelství v povolání je možné. Zájem pro okultní vědy, studia, zejména pro transcendentální svět a pro okultní spolky. Návštěvy příbuzných. Svatba v domově. Možnost dalekých cest, způsobených poměry v povolání.

Podle tohoto profekčního systému můžeme si vykládati i jednotlivé měsíce po narozeninách, jak to činíme u cyklu ročního. Ovšem vlivy se zde uplatňují mnohem slaběji. Tedy 10 měsíc po dnu našich narozenin odpovídá 10. domu a jeho výkladu. Ale přednost dáváme prognose podle transitů planet. Ostatně čtenář ve volné chvíli si může vše, co zde je stručně naznačeno, prohlédnouti a vyložiti si vliv všech hvězd, které budou na něho působiti během roku 1937.

V. Sadovský.


Za zapůjčení publikace Pohledy do budoucna 1937 děkuji panu Ing. Chromíkovi.


Demografický vývoj v Česku
1937
Střední stav obyvatel  10 888 540  
Narození  155 996 
Zemřelí  139 558  
Přirozený přírůstek  16 438  
Přírůstek stěhováním  - 2 997 
Celkový přírůstek  13 441  


Historie 1937
1937 narozeni
1937 úmrtí Česko


1937 film Filosofská historie
 

Dobrý den,
Dagmar Závodná zaujala mně uveřejněná profekční tabulka astrologa pana V. Sadovského. Profekce je jedna z nejstarších prognostických metod v astrologii. Podle mých zdrojů a pokud je mi známo, staří a dávní astrologové, jako např. už ve 2.stol n.l., Claudius Ptolemaius (Tetrabiblos IV.10 str. 449-457) a později např. v 17.stol. William Lilly a další, počítali roční profekce jinak. Roky počítali postupně podle znamení klasicky, tak jak jdou po sobě, to je od Berana, přes Býka, Blížence...atd. Roční profekce počítali tak, že první rok připadal na celé znamení ASC. Např. byl ASC v nativitě na 27° Váhy, tak Váhy profekčně určovaly první rok života. Druhý rok pak připadl zn. Štíra, třetí rok Střelci...atd. Profekčním vládcem roku byl pak vládce znamení, tzv. chronokrator, který měl a má ohromný vliv na zrozence a ovlivňuje dění v tom kterém roce věku!. Podle jeho postavení, síly a aspektace k nativitě se pak odvíjejí další prognózy. Myslím, že je dobré ctít a brát v úvahu při analýzách horoskopů starodávné Mistry!

Protože mně zajímalo, jak to bude vypadat v praxi, našla jsem si ve své databázi příklad. Příběh mladého muže, který ve svých 24 letech zemřel při autonehodě. Narazil do TIR, auto se okamžitě vzňalo, byl okamžitě mrtev, spálený na škvarek. Pokud bych počítala roční profekce podle pana V. Sadovského, připadl by 24. rok tohoto mladého muže do znamení Býka, což příliš neodpovídá situaci i když finance hrály také velmi důležitou roli. Posledních 5 let se velmi zadlužil.

Podle tradiční metody jsem hledala takzvaného chronokratora - tj. je vládce znamení, které profekčně připadlo na 24. rok života tohoto nešťastného ml. muže. Jeho ASC je na 27°Váhy. Podle mých tradičních propočtů se jednalo o zn. Panny a jejího vládce - chronokratora Merkura. A protože Merkur (i jako nativní druhý vládce jeho 8.D.- domu smrti), v čase smrtelné nehody sehrál zásadní roli a dostal se do přesné dvojité konjunkce s vládcem 8. D. (a nejen), považuji toto tradiční počítání za přesnější!

Kolikrát mám zkušenost, že např. smrt není vidět v horoskopu přímo, ale pokud vezmeme v úvahu chronokratora, pak situace je jasnější... Je zajímavé také to, že Mars v nativitě tohoto ml. muže stojí přímo na ASC v konjunkci s Plutem. Tato smrtelná nehoda + požár mně přivádí k domněnce, že to byla sebevražda mladého člověka na útěku.

Data tohoto ml. muže nebudu zveřejňovat na webu, ale pokud by někdo z tradičních astrologů, který pracuje s profekcí měl zájem si ověřit výše napsané, data mu přepošlu. Napište mi na mail: zavodasa@volny.cz

Dagmar Závodná - 19/2.2011 TěrlickoPřeji pěkný a příjemný den,

se zájmem jsem si přečetl Váš příspěvek ke starému článku o profekcích. Jsem rád, že se u nás studiem tradičních technik a jejich možností použití zabývá více lidí. Profekce byla jedna ze základních technik, kterou staří astrologové používali k predikci. Jsou i jiné varianty, zejména u arabských astrologů jako byl Ibn Ezra a jiní. Poměrně dlouhou dobu se zabývám studiem platností starých technik i v současné době a mohu konstatovat, že jsou 100% použitelné a dávají odpovídající výsledky. Problém je pouze jeden, znalosti a vhled, který většině soudobých tzv.astrologů chybí. Nejsem profesionální astrolog a to mi dává volné ruce a možnost komunikace se všemi astrology různých škol a směrů.

Měl bych zájem o data pro porovnání výsledků se algoritmem Ibn Ezry, který používá italská škola pod vedením Giuseppe Bezzi zřejmě nejlepšího současného znalce díla Ptolemaja, Placida a dalších. Mám ještě jednu neobvyklou prosbu. V současné době zakončuji studii o platnosti algoritmů, kteří staří astrologové používali k určení množství vitálních sil, které dostává člověk při vstupu do této dimenze (hyleg a alcochoden). V třetí závěrečné části rozebírám čtyři kategorie. První kategorií jsou děti, které se narodí již mrtvé. Je to velmi citlivá otázka a prakticky příklady nejsou dostupné. Nejde mi o uveřejnění, ale o kontrolu zda to co staří astrologové uvedli k tomuto případu platí nebo v jakém rozsahu platí. Jak jsem uvedl problém jsou data. Má prosba spočívá v otázce zda ve Vaší databázi nemáte alespoň jeden případ, jehož data byste byla ochotna poskytnout. Samozřejmě, že by nebyla uveřejněna, protože u této kategorie zásadně žádný příklad neuvedu, pouze konstatování zda je postup funkční nebo ne.

Zdraví a ještě jednou přeje to krásné slunečné počasí, které máme v Brně

Ing.Petr RadekPoznámka Karla Tichého:
Hledal jsem směr profekcí v astrologickém software. U ZET 7 je směr od Ascendentu k 2.domu. Viz horoskop Jana Neckáře. Pro polední narození je Ascendent v Blížencích. O dva roky později, pro druhý rok života je Ascendent ve Lvu.
Pan Sádovský počítá příklad: 1.rok v Beranu, druhý rok v Rybách, třetí rok ve Vodnáři ... atd., čili opačně.Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.