Měsíc  Astrology Pacific Slunce
Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      


Texty z pozůstalosti Emila GomulkyHeinrich Kündig: Korekce doby zrození

Nic nemůže v astrologii zaujmout více než přesná doba zrození Člověka, protože tím roste a padá analysa a prognóza kosmogramu. Bez svědomité korekce času zrození nelze zodpovědné sestavovat žádné výhledy, v nejlepším případě možno usuzovat na charakter jedince, ale tím končí využivatelnost nekorigovaného horoskopu. Proto korekci kosmogramu - stanovení hlavních os - ascendentu a Media coeli je nutno věnovat maximální pozornost.

Nejdůležitějším průsečíkem v kosmogramu je bezesporu MC, osa, dělící kosmogram na dvě stejné poloviny. Sledujeme-li, jak se chovají vládnoucí planety k tomuto dvojrozdělení, narazíme na vztah:
SATURN : SATURN = Slunce : Luna
a to proto, že ve světovém horoskopu prochází tato základní osa body ekliptiky 0° Vodnáře a 0°Lva. Tak dostaneme partnery
Saturn - Saturn v MC
Jupiter - Jupiter, Mars - Mars, Venuše-Venuše, Merkur - Merkur a Luna-Slunce v IC.

V této základní poloze se uskutečňuje polarita Zodiaku. Vidíme tedy, že levá polovina Zodiaku dle této polarity jest pozitivní, pravá pak negativní. Změna polarity se děje v MC-IC. Fysiologicky jde zde prvotně o rozdělení srdce na pravou - žilnou a levou - tepennou část. A právě to se děje při narození. Tím jsme nalezli souvislost mezi narozením člověka a poledníkem narození, v které je třeba zjistit průsečíky změny polarity, MC a IC.

Pole napjetí pozitivní i negativní stránky jest funkční a je poznamenáno páry Saturn-Slunce(+) a Saturn-Luna(-). Prastará nauka o poškození obou světel Saturnem = těžký osud a bídný zdravotní stav - se tímto dá velmi dobře osvětliti. Lze shrnouti:
(1). Při zrození protíná ekliptiku v určitém bodě, tento průsečík určuje polaritu zrozencovu. Před narozením přijímalo dítko rytmus mateřské polarity. Po narození nastoupí vlastní rytmus, určený polaritou průsečíku MC. Tento průsečík určuje dobu porodní fáze, ze které vyplývá samostatné dýchání, při kterém začíná fungovat krevní oběh a srdce se dělí na dvě poloviny. Průsečík neleží nahodile v Zodiaku. Jednak koresponduje s mateřským kosmogramem, jednak prokazuje určitý proporcionální vztah k těm planetám, které vládnou dle kosmobiologických pravidel nad průsečíky MC a IC.

(2). Poměr napětí Slunce - Saturn a Luna - Saturn potom oživuje pole reakce, což jest rozhodující pro to, zda je dítě v životě zdatné, "vitální" čili nic. Poledník sám nemá na vitalitu nižádného vlivu, jest pouze činitelem dělícím. Z jeho polohy, která je určována proporciálními poměry jest možno stanoviti čas dělení. Mystický význam okamžiku, kdy jest přetrhávána novorozencova pupeční šňůra je jednoznačný: Protnutí kosmobiologické souvislosti velkým křížem Luna-Saturn /?/ (Durchschneidung des kosmischen Zusammenhanges durch das grosse Mono -Saturn Kreuz!) A proto nemá význam žádná horoskopie, která se nezmíní o okamžiku narození, o akutním průsečíku Luna - Saturn v kosmickém kruhu.

Pro korekci času narození je proto nutno určiti průsečíkové partnery. Jimi slují vládcové znamení, v nichž se nalézají MC a IC. Již jsme si řekli, že poledník protíná ekliptiku na zcela určitém místě. Tento kosmický řez je určován proporcionálním vztahem řezových partnerů k ose poledníku. Kosmický řez musí vykazovat 1:10 - to odpovídá poměru harmonického pořádku, čímž rozumíme vztahy mezi planetami naši sluneční soustavy ve hmotě i počtu. Zjištěním obou světel jako jednotky Země a planety Saturn jako protipólu je vytvořen základ pro poměr 1:10. Vzdálenost Saturna od Slunce 10 a.j. -vzdálenost Země l a.j. Pro tento poměr jsou Slunce a Saturn materiálními základnami. Vztah Luna - Saturn je tím dotvrzen, že pomoci měsíčné konstanty (?) je možno přesně zjistiti vzdálenost Saturna od Slunce.
Slunce - Země = l

Slunce - Saturn = 10. To je základem této metody.
Ve většině případů tato metoda korekce času zrození plně vyhovuje, pokud je aspoň přibližně znám čas zrození. V těžkých případech však nutno doporučit výpomoc pomoci korekci metody životních událostí.

Vlastní popis metody:
Zjistíme si "řezové partnery" na př. pro MC Váhy -IC Beran to budou Venuše a Mars. Dutý úhel, který spolu tito partneři svírají označme jejích distancí SP - oba partneři ve stejné polovině Zodiaku dle osy MC-IC. Dílčí uhel D=180-SP
Úhel B dělíme deseti a získáme jeden díl.

Nyní počítáme takto: Nekorigované MC je např. přibližně tři díly od některého partnera. My spočítáme přesně tyto 3 díly, tedy 1 díl x 3 a na tuto hodnotu dosadíme nové, korigované MC !!!
- Počítá se s rektascensemi !! - převádí se pak na ekl.délky.

Pro objasnění prakticky příklad:
Chlapec se narodil 12.V.1966. v 18 hod. 14 min v Konstanci (Švýcarsko).
Propočtem zjistíme tyto nekorigované údaje:
MC = l6° Lva IC = 16° Vodnáře. Partneři jsou tedy Slunce a Saturn.
Slunce = 21°31' Býka AR = 49°05'
Saturn=26°52' Ryb AR =357°08'
Rozdíl rektascensí je tedy 51°57' = distance SP
Oba partneři jsou na stejné (západní) polovině a tudíž dílčí úhel
D = 180 - SP = 180 - 51°57' = 128°03'
Dílčí úhel D dělíme_10 a dostaneme tak jeden kosmický díl
128°03' : 10 = 12°48' = 1 díl

Vezmeme těleso, které je z obou partnerů blíže ose. Je to Saturn, vzdálený od IC cca 41° tedy přibližně tři díly.
Spočítáme přesně předmětné 3 díly 12°48' x 3 = 38°25' (zaokr.z vteřin)
Nyní osu, v našem případě IC, posuneme na tuto přesnou hodnotu.
Vezměme tedy rektascensi Saturna, nu a od ní odpočtěme, (v jiných případech připočteme, dle okolností, jež každý snadno pochopí) uvedené 3 díly.
AR SAT 357°08' - -38°25' = 318°43' = AR korigované osy, v tomto případě IC.
Připočtem z rektascense na ekl.délku, běžnou v astrologii dosáhneme pro IC nové - korigované hodnoty
l6°15' Vodnáře a tedy pro MC l6°15' Lva
ASC potom opravíme o stejný rozdíl, v tomto případě o + 15'
Tento příklad jistě bohatě dostačí zběhlému astrologu k porozumění.

-.-.-.-
Přeloženo z dálkového kursu astrologie institutu Chronos, Švýcarsko 1970.
JAZShalila Sharamon. Bodo J. Baginski
Kosmobiologická kontrola početí

Hledáte spolehlivou a přirozenou metodu antikoncepce? Nebo si přejete dítě? Má to být chlapec nebo děvče?
Tato kniha dává radu i odpověď. Se zevrubnými tabulkami k nekomplikovanému použití.
Předmluva dr. Johanest Christ.
Nakladatelství Windpferd 1988. Přeložil Unu Malgranda

Knihu věnujeme dr. Evženu Jonáši, který svým neúnavným bádáním položil základ k tomuto jakož i všem ženám majícím v sobě přání, svou lásku a početí přivést do souladu s přirozenými rytmy života. A velkolepé přírodě, která nás svými zákonitostmi stále přivádí k úžasu a úctě.

Předmluva

Jako lékař mohl jsem v posledních létech pozorovat vzrůstající zájem o alternativní plánování početí. Zdá se, jako by zde nepozorovaně docházelo ke změně vědomí - na jedné straně přibývající sensibilita vůči chemickému ovlivnění těla s tím motivovaná hledání přirozených cest k zabránění početí, na druhé straně přání, připravit se na dítě vědomě, v souladu s přírodou, k početí, k přirozenému prožití těhotenství a porodu.

Na tomto druhém konci plánovaného početí jsme pracovali 3 roky ve Schledenhausen než jsme uskutečnili projekt domu narození: budoucí rodiče mají zde mít možnost ve smyslu Léboyera k positivními vytvoření doby před narozením, během i po narození. Na našich předporodních přípravných kursech se podíleli i autoři a tak vznikla idea vytvořit tuto knihu.

Více jak dva roky přáli jsme si s manželkou dítě. Když jsme po prvé uslyšeli o metodě dr. Jonáše naše zvědavost byla vzbuzena a tak ve Švýcarsku jsme si objednali kalendář početí za tehdejší rozumnou cenu 200 SFR. Ironie osudu: když jsme obdrželi patřičná data pro jeden rok, právě nastoupilo těhotenství.

Při prohlížení jsme konstatovali, že termín oplození náhodně padl na den vyznačený v kalendáři jako optimální pro početí chlapce. Protože jsme vedli křivku teploty, věděli jsme, že mezi plozením a uvolněním vajíčka byla doba 8 dnů - tedy mělo se narodit děvče, dle teorie - ženské semenné buňky mají větší vytrvalost než mužské a že se tedy toto časové období sotva by mužská semenní buňka mohla přežít. Naše překvapení bylo o to větší, když se narodilo naše „děvče", ale v luxusním vydání malého Schniedla. Ku podivu, dr. Jonáš měl pravdu jak ve vztahu (lékařsky nepravděpodobného) časového období plození, tak i pohlaví dítěte.

Když jsem nyní uslyšel o knize, má prvá myšlenka byla, že se zde nabízí velká šance pro všechny, kteří již dávno hledali celistvou , přirozenou metodu plánování početí. Nejenže, že již mnoho lidí poznalo metodu dr. Jonáše, ale že odpadne i finanční zatížení. Kniha není tedy napsána pro dlouhé teoretické uvažování, ale pro praxi. V tomto smyslu chtěl bych čtenáře povzbudit, aby nezůstali jen u čtení, ale návody této knihy, aby uvedli do praxe. Snad záhy tato kniha se stane neoddělitelným průvodcem při neobvyklém, ale prostém a přirozeném plánování rodiny.

Schledenhausen 31.XII.1987. Dr.Johannes Christ, lékař a porodník
Naturheilkunde Geburtshaus D-4516 Schlecledenhausen.Kontrola početí v souladu s přírodou

Ve všech dobách a ve všech kulturách světa se lidé snažili odhalit tajemství početí, předurčit pohlaví budoucího dítěte, nebo poznat metody zamezení a použít je. V naší době vědecké bádání odhalilo mnoho vztahů plození a početí. Z toho vznikly dobré a pomáhající metody plánování početí. Následek toho však bylo,že chemicko-farmaceuticko-technická manipulace lidstva, která se dnes rozmáhá stále více nahlédla i do této intimní oblasti člověka. Nebyl brán zřetel na vnitřní zákonitost přírody, nebo byly nahrazeny umělými prostředky. Nelze se proto divit, že vzniklo protihnutí, snaha vrátit se k přirozenému souladu různých tělesných a duševních funkcí, což získává stále více stoupenců. Mnoho mužů a žen dnes reaguje stále skeptičtěji na stále rostoucí umělé řízení a ovlivňování člověka, příp.přírody, a stále více žen hledá přirozené prostředky kontroly početí, která by nenarušovaly biologickou souhru sil v těle.

Vědomí, že člověk - jako všichni živí tvorové - se nachází ve velkém, souladně pracujícím vesmíru, vzrůstá ve všech vrstvách obyvatelstva. A tím roste vědění, blaho a vnitřní štěstí s tím spojené, natolik žijeme v souladu s těmito silami a používáme je positivně pro nás.

Všechny jevy ve stvoření se pohybují a reagují dle pevných základních zásad a jednotek míry, přičemž lze poznávat další vývoj k vyšším stupňům jsoucnosti. Již po miliony let se hvězdy drží svých drah, že člověk byl schopen vytvořit kalendář a později i hodiny až na zlomek vteřiny.

Mnohé kosmické rytmy jsou pro nás zcela samozřejmé, ku př.den a noc, příliv a odliv, léto a zima. Vliv slunce u některých cyklických úkazů nelze přehlédnout. Toto světlo nejlépe vnímáme, je to náš dárce života, nositel dne, který otvírá naše srdce, dává vzrůst přírodě a umožňuje život ve smyslu, pozemské přírody.

Vliv Luny na prvý pohled není již tak zřejmý. Na přírodu však má stejný vliv jako slunce. Je sice podstatně menší, je však Zemi blíže. to může být důkazem velkého účinku na naši planetu.

Některým lidem je znám vliv různých planet naší sluneční soustavy na přírodu, především na tělo, ducha a duši člověka. Zapomenulo se však poznání, že koncepce ženy rovněž podléhá stálému rytmu jako mnoho jiných jevů v přírodě a že tento rytmus je určován nejdůležitějšími nebeskými tělesy Sluncem a Lunou a může být vyčten z jejích pohybů na obloze. Teprve sledování tohoto přirozeného kosmobiologického cyklu zdokonaluje každou metodu přirozeného plánování početí.

Vliv Luny na sílu plodnosti s vzrůstu u zvířat a rostlin byl v posledních létech silněji zkoumán. Snad se při tom vycházelo z pozorování světa zvírat a rostlin v pobřežních oblastech. Tam prostý lid již po staletí věděl mnoho o vztazích jevů plození a rození se, příjmu potravin, období vzrůstu a smrti k přílivu a odlivu. Tyto úkazy z větší části vyvolává Luna, případně Slunce případně jejich přitažlivá síla. I když zde nemůžeme spatřovat nijakou přitažlivou sílu, lze předem vypočítat dobu kdy miliony tun vody se dají do pohybu. Tím uvolněna energie je větší než všechny elektrárny světa.

Dlouho byla domněnka, že periodické chování se zvířat je v bezprostředním vztahu - přílivu a odlivu. Až před několika desetiletími přišli vědci na ideu, převést vybrané mořské živočichy 1000 km od pobřeží do vnitrozemí a tím sledovat jejich chování ve velkém akváriu. K překvapení všech,rytmy živočichů po několiko dnech se přizpůsobily temnějším posicím Luny. Je jasným, že zřejmé síly hvězd, které samy způsobovaly reakce a periodické chováni a teprve jako druhý nebo třetí faktor cyklický pohyb vody.

Upozornění těmito zkušenostmi začali se vědci zabývat chováním se různého hmyzu a ssavců ve vztahu k fázím Luny. Přišli k závěru, že u mnoha těchto zvířat doby plodnosti a plození se řídí dle lunárních cyklů.

I vliv Luny na vzrůst a zdar rostlin začíná se více bádat vědecky. Toto vědění má tisíciletou nepřerušenou tradici. Mnoho zemědělských pravidel začíná potvrzovat věda.

V minulých létech začal se studovat vliv Luny na duši a tělo člověka, obzvláště na plodnost ženy.

Jako občané tohoto vesmíru a část přírody, jsme i my lidé souhrou těchto sil, které působí mnohem hlouběji, než jsme doposud tušili. Je na nás samých, abychom tyto síly účelně použili, nebo je odložili jen proto, že se nehodí do našeho konceptu života.

Nevšímavost vždy vede ke zúžení jakosti života mnohdy k nežádoucím jevům. Když ku př. uděláme ze dne noc a opačně, pak snad nabudeme tak svěží a výkonní, jak jsme snad zvykli. Nebo když naše rostliny vyséváme a sázíme v obrácených dobách nepřinesou nám plný užitek.

Stejně tak nedostatečné sledování plodnosti žen povede k dalším nežádoucím těhotenstvím, nebo že se nesplní touha po mateřském štěstí.

Mnoho důležitých biologických průběhu v cyklu ženy nám odhalila moderní věda. Jsou však ještě další činitelé, způsobující poměrné vysokou kvótu nejistoty u tak zv. přírodních ochranných metod.

Tyto činitele znaly již staré kultury, ale časem upadly v zapomenutí a teprve nyní stávají se opět přístupnými kosmobiologickou metodou.

Je to především vliv Luny a její cykly na plodnost žen. Jsou 30 000 let staré nálezy kosti s vyrytými fázemi Luny. Četné návody jsou také v podání starých egyptských, babylonsko - asyrských, čínských a indických kultur, které již v dávných dobách měly hluboké vědění a pochopení kosmologických - astrologických vztahů mezi fázemi Luny a plodnosti přírody i ženy. V prostoru kolem Středomoří již v 3. století př. Kr. byla uctívána velká bohyně plodnosti Istare. Představovala plodnost. Ženské sexuální síly. Ji byly zasvěceny mimo jiné i malé hliněné figury s 29-3 otvory. Staří badatelé zřejmá znali kalendář plodnosti používaný až do středověku.

Počet 29-30 dnů odpovídá době, kterou průměrné potřebuje Luna pro svůj cyklus. Trvá to přesně 29,5306 dnu, než přijde od novoluní k dalšímu. Tento cyklus se nazývá synodický lunární měsíc, v opaku k siderickému lunárnímu měsíci, což je doba, ve které Luna oběhne Zemi, přesně za 27,3217 dnů.

V latině měsíc znamená menses. Je to stejný pojem, jaký se užívá pro cyklus ženy menstruaci. (Stalo se zvykem udávat průměrnou délku 29,53 dnů).

I když podobnost mezi cyklem Luny a cyklem ženy zůstává do našich dnů, nebádá se již dále v této souvislosti. Tradiční podání se odsunuje jako pověra.

Díky neúnavnému bádání dr. Jonáše, podařilo se znovuobjevit skryté spojení mezi fázemi Luny a plodnosti ženy. Doposud je nejužívanější ochranou "pilulka". Ale přichází se již na její vedlejší účinky. Zásah do přirozených biologických průběhů způsobuje jisté narušení tělesně - duševní rovnováhy žen a hovoří-li se dnes o "pilulkové únavě", pak to jistě má své příčiny. téměř žádná žena, které jsme se dotazovali, nebyla 100% se svou pilulkou spokojena, i když potíže byly různé.
Mechanické antikoncepční prostředky byly jako rušivé a dochází k protireakci těla až k vypuzení. I prezervativ nebo pěnové a vaginální tablety představují mnohdy nežádoucí cizí těleso.

Není účelem této knihy probírat pro a proti. Stále více manželských párů hledá přirozenou antikoncepční metodu. Avšak i přirozená metody plánovaní početí mají své nevýhody, i když nemají vedlejší účinky, nejsou spolehlivé, stojí také peníze.

Mnohé ženy používají přirozené ochranné metody - především měření teploty a hlenu. Ale v posledních létech můžeme pozorovat, že u těchto žen také dochází k vysokému procentu nechtěného početí a to ne zřídka ve fází po uvolnění vajíčka, tedy právě v době, která v době cyklu platí za zcela bezpečnou.

Na druhé straně často slyšíme o ženách, které již celá léta se řídí kosmobiologickou metodou a celou dobu nepočaly. U jiných došlo k vytouženému těhotenství při použití této metody již během několika měsíců.

Začali jsme shromaždovat podklady pro tuto práci. Přáli jsme si metodu prostým a srozumitelným způsobem zprostředkovat co největšímu počtu lidí. Po mnoha badáních a úvahách jsme přistoupili k technické realizaci. Počítačový odborník sestavil program pro počítač, který se pak proměnil na tabulkovou formu (přezkoušeno třemi na sobě nezávislými gremiemi, samozřejmo se zápočtem přestupných let). Pomoci tohoto kalendáře je nyní každá žena schopna během několika vteřin sama si najít nejen plodný den, ale i dobu k plození děvčátka nebo chlapečka.

Osmobiologická metoda dává 98 % spolehlivosti, zatím co coitus interruptua - přerušená - soulož jen 60 % jistoty.
Dr. Evžen Jonáš, který svůj život zasvětil bádání a šíření kosmobiologická metody:

"Přejí si jen jedno a sice, aby poznatky, které jsem jako lékař nabyl po 16-1eté praxi z velké knihy Přírody, byly přijaty i jinými nadšenými, předsudky nezatíženými vědci a lékaři a byli přesvědčeni jako já, že použití mé metody přispěje ke štěstí jednotlivců a celé společnosti".

Dr.E.Jonáš l972
Znovuobjevení a potvrzení kosmobiologické metody

Vždy se najdou lidé kteří se nespokojí se stávajícími normami, dosavadními poznatky a životními okolnostmi. Dr. Evžen Jonáš, rodilý Čechoslovák je jedním z nich.

Jeho práce jako mladého psychiatra začala v r.1956. kdy v sousedním Maďarsku byly legalizovány potraty. Dr.Evžen Jonáš ze své praxe znal traumatický účinek tohoto zásahu na dotyčné ženy. Mnohé z nich ještě po létech trpěly duševními následky tohoto zásahu. Obával se, že i v CS bude přijat tento zákon a jako aktivní psychiatr nechtěl se smířit s tímto.
Tak začal hledat efektivní a současně přirozenou a praktickou možnost kontroly početí, která by ženy ušetřila potratu. Na základě svého vědeckého vzdělání věděl dr.Jonáš, že za četnými, zdánlivě náhodnými zážitky v přírodě při bližším sledování se skrývá stále působící přírodní zákon a byl přesvědčen, že i za cyklem plodnosti ženy je ukryt přírodní zákon, pracující mnohem přesněji, než by se komu zdálo.

Vzpomínal si na staré poučky babylonských a asyrských lékařů, kteří na základě lunárních fází dovedli vypočítat optimální období plodností u ženy. Nikde se však nedočetl, o kterou lunární fázi se jedná. (Fáze Luny vznikají s úhlového odstupu mezi Sluncem a Lunou ve zvěrokruhu a na obloze jsou viditelné jako novoluní, první čtvrt, úplněk a pod).

Tehdejší lékaři, stejně jako vynikající vědci a filosofové všech starých kultur znali i astrologii.
Hippokrates, Sokrates, Platon, Aristoteles, Kepler, Newton, Leibnitz vkládali astrologické poznatky do svých úvah a bádání.
Hippokrates uznávaný jako „otec lékařství" pravil: „Nevědoucí je ten lékař, který nerozumí astrologii! Lékař bez znalosti astrologie nemá právo nazývati se lékařem."
Podobně hovořil Paracelsus, lékař středověku: „Lékař který nerozumí astrologii, měl by se povalovat spíše ze šaška než za lékaře!"
Konfucius: "Kdo se chce naučit poznávat lidí, musí se naučit poznávat nejprve oblohu, která lidem dala jejích letoru a jejich zákon."
Tomáš Akvinský: „Nebeská tělesa jsou příčinou všeho dění v pod lunárním světě."

Jako nezaujatý, otevřený lékař, byl dr.Jonáš přístupný astrologickém vědění a začal intenzivně bádat ve starých spisech. Stále zřetelnějším stával se vztah mezi plodnosti Ženy s fázemi Luny. Stále však nebylo možno dospět k praktickým závěrům.

Dr.Jonáš ve své práci objevil, že citlivé ženy pociťovaly cyklicky se opakující čas zvýšené sexuální žádostivosti. Tento kulminační den byl sice u každé ženy v jiný den, nastával však vždy po 30-ti dnech.
Skutečnost, že s uvolněním vajíčka v ženském cyklu nastává fáze přibývající sexuálního vzrušenosti, je známá. Data, která dr. Jonáš získával, se neshodovala s tímto obdobím.

Tak bádal dále. Začal shromažďovat všechna dostupná data a prohloubil je studiem s astrologickými a gynekologickými prvky-vztahy. 0bjevil, že mimo znaného menstruačního cyklu je ještě jiný individuální cyklus plodnosti, který začíná narozením a přichází s naprostou přesnosti po celý čas plodnosti ženy. Každý návrat odpovídající fáze Luny znamená dobu největší možnosti koncepce a plodnosti.

Pozdější četná bádání přinesla překvapující výsledek: Když plodné dny obou cyklů se použijí, pak doba oplodnění, spadající do cyklu lunární fáze činí 85%, do známého biologického cyklu jen 15%. Největší plodnost je, když se oba cykly časově překrývají.

Dr.Jonáš měl nyní v ruce klíč, kterým bylo možno nejplodnější dny každé ženy vypočítat přesně dopředu. Tato data lze použít buď k zabránění početí, nebo s největší pravděpodobnosti k jejímu přivedení.

Snad kdysi, kdy lidé žili v souladu s kosmickými rytmy,doba uvolnění vajíčka souvisela s fázi Luny, takže tenkráte zřejmě nebyly dva cykly. U některých žen je tomu ještě i nyní. Ženy, které se snaží aspoň 6 měsíců o početí, také mají přibližování se nebo krytí časové obou cyklů. Zřejmě silné přání po dítěti může vyvolat tělesné změny, podporující splnění tohoto přání přirozeným způsobem.

Velká sensibilita vůči cyklu lunárních fází jeví se v následující zkušenosti: Když u žen, které delší čas neměly uvolnění vajíčka, vyvolává se toto pomoci speciální masáže tkáně, pak léčba je mnohem úspěšnější, když začne několik dnů před vypočítaným uvolněním se vajíčka lunární fáze, než v jiném termínu nebo uprostřed menstruačního cyklu.

Ze statistik porodnic v celém světě vyplývá, že především v době úplňku a novoluní se rodí nejvíce děti. U všech děvčat, zrozených za této fáze nastává nejplodnější doba opět v době úplňku nebo novoluní. Zřejmě je to přirozený rytmus, od kterého jsme se vzdálili.

Koncem 1956. poslal dr.Jonáš své prvé výsledky a podklady maďarské akademii věd v Budapešti a Československé akademii věd v Praze. Dr. Jiří Málek, předseda l.gynekologického odboru universitní kliniky v Praze zpracoval jeho zprávu navrhl mu, aby své teze prakticky dokázal na universitní klinice. Jeho práce tam proběhla tak úspěšně, že v r.1960, na doporučení dr. Aurela Hudčoviče byl pozván na gynekologickou kliniku do Bratislavy. Práce s výpočty následovaly na dalších čtyřech klinikách. V této době měl možnost nasbírat a porovnat tisíce zkušebních zpráv.Přitom se jeho teze ukázala jako zcela stabilní. A učinil další pozoruhodný objev. Na základě astrologických výpočtů bylo možno 100% určit pohlaví budoucího dítěte.

V astrologii jsou zvířetníková znamení mužská - kupř. Skopec, Blíženci atd. a ženská - kupř.Býk, Rak a pod. Luna při své cestě zvěrokruhem projde vždy asi tak po 2 1/2 dnech jedno znamení mužské a pak opět ženské. Dr. Jonáš konstatoval, že stav Luny v mužském nebo ženském znamení v době početí je rozhodující.

Zpracoval na 8000 výpočtů pro ženy, které si přály dítě jistého pohlaví .Přes možnost, že ne všechny ženy se přesné držely stanového terminu početí, získalo 95% všech žen dítě „objednaného pohlaví".

Výbor gynekologů se tázal dr.Jonáše, zda je možno určit pohlaví dítěte se zpětnou platnosti. Obdržel data početí dětí, krátce před jejích narozením.

Bylo 87% správných předpovědí. Je to tím pozoruhodnější, že údaje minulých dnů početí mohou vykazovat nesprávný původ.Nová bádání prokázala, že soustavou Dr.Jonáše předurčené pohlaví je z 98% správné.

Dr.Jonášem shromážděný materiál byl zpracován a vyhodnocen skupinou odborníků. Jedním s z nich byl dr.Reichnitz, gynekolog a ředitel porodnické kliniky v Budapešti. Na základě poznatků dr.Jonáše začal sestavovat vlastní výpočty a statistiky. V jednom testu vypočítal pro 12 žen dobu početí dle jejich přání. doposud žádná z nich ještě nebyla těhotná. Mělo to 100% úspěch. Uprostřed 60.tých let materiál dr.Jonáše nabyl již objemu. V minulých letech se Dr.Jonáš v cizině setkával s významnými gynekology, fyziky, astrology, čímž jeho teze a pozorování dostaly pevné základy.

V této době začaly prvá časopisy v ČSSR psát o objevech dr.Jonáše. to způsobilo, že jejich vydání se ztrojnásobilo. Ozvěna v obyvatelstvu byla pozoruhodná. Tisíce dopisů zaplavilo stůl. Tisíce prosily o pomoc, radu. I po rozhlasové relaci byla stejná reakce. Čím větší nepřátelství prokazovali kolegové Jonášovi, tím více měl úspěchů. Jeden kolega mu řekl, aby přestal léčit a sám se začal léčit, pokud neodloží astrologii. Lékaři vytvořili frontu proti dr. Jonášovi a zabránili mu, aby konal atestaci.

Neutrální lékařská komise v Maďarsku potvrdila dr.Jonášovi že je zcela zdráv. Slovenské ministerstvo zdravotnictví podalo správu federálnímu ministerstvu. Bylo možno pokračovat v bádání, ale bez státní finanční pomoci.

Tímto případem počal se zabývat vedoucí člen UV.KSČ. Po přezkoušení metody se postaral, že dr.Jonáš vykonal další zkoušku. Přes odpor lékařů,výsledky dr.Jonáše se stabilizovaly a vzbudily zájem ciziny.

V r.l968, v době obrodného hnutí pod Dubčekem pokračovala práce již se státní podporou v městě Nitra, kde bylo vytvořeno centrum pro bádání přirozené kosmobiologické metody početí: Astra. Dr.Jonáš získal skupinu spolupracovníku a nutnou výzbroj v podobě kompjuterů a jiných přístrojů.

Během jednoho roku tento institut provedl 30000 výpočtů. Všechny výsledky byly analyzovány nezávislou komisí v Budapešti. Kvóta správnosti se pohybovala mezi 90-100%. Vědecká rada institutu Astra sestávala - z lidí mezinárodně známých jmen. Pak se metoda začala označovat jako kosmobiologické plánování početí. (kosmobiologie je mladá věda, zabývající se vlivem kosmického záření na biologické soustavy.

Celá řada zahraničních odborných časopisů uveřejnila četné zprávy, výsledky testů a pojednání o Jonášové soustavě. Jeho kniha "Předurčení pohlaví" byla přeložena do šesti jazyků. Gynekologové různých evropských zemí pracovali úspěšně s touto metodou. V Německu potvrdila, správnost objevů většina vědců Max-Planck-Institutu v Heidelbergu. Dr.Tomaschek,předseda mezinárodní společnosti pro geofysiku v Mnichově přislíbil dr.Jonáši svou pomoc.

Práce Astra byla přerušena za nějaký čas po vstupu cizích vojsk do ČSSSR. Snad novým mocipánům se někteří členové Astry jevili příliš liberální.

I když výsledky bádání kosmobiologické soustavy kontroly početí jsou nesporné, tato metoda doposud nepronikla do širokých kruhů,stejně jako kupř. akupunktura, homeopatie a pod. Bude nutno ještě dalších desítek práce, aby výsledky probudily vzrůstající zájem a uznání. V Evropě pracuje touto metodou 60 lékařů. Cena ročního výpočtu se pohybuje mezi 150-180 DM. Také astrologický prvek metody je příčinou nedůvěry lidí. To je ovšem jen následkem nevědomosti nebo předpojatosti, z části neserióznosti některých, astrologů, především v časopisech.

Skutečnost u velkého počtu žen dochází k početí během nebo krátce po menstruací, kterážto doba platí sa neplodnou, ukazuje rovněž že je zde ještě další neznámý faktor. Jen část těchto případů lze dostatečně vysvětlit tímto že uvolnění vajíčka se posunuje následkem stresové situace, nemoci a pod.

Bylo by ku př. zajímavé zjistit, nakolik se podobný cyklus lunárních fází projevuje u zvířat.
Bádání v naší době se řídí hlavně hospodářskou úvahou. Kdyby kosmobiologická soustava byla všeobecně známá, a používaná, neměl by z toho nikdo finanční zisk. „Zisk" přišel by ovšem k dobru použivatelům této metody.

Ke konci této kapitoly ještě na okamžik u teze dr. Jonáše: nezávisle od měsíčního cyklu, doba největší plodnosti u ženy nastává tehdy, když se opakuje lunární fáze, která byla při jejím zrosení. (Tento cyklus je stabilní po celý život).
Žádná přirozená antikoncepční metody (Knaus-Ogino měření teploty, metoda hlenu) není jistá a spolehlivá, pokud nabere ohled na cyklus lunárních fází.

V době oplodnění, určuje postaveni Luny v ženském nebo mužském astrologickém znamení pohlaví dítěte.

U žen, které přes organické zdraví doposud nepočaly (primární sterilita), je statistická pravděpodobnost těhotenství použitím kosmobiologické metody 85%tní, proti 15% při použití původní ovulační metody ve stejném prostoru. 100%tní pravděpodobnost je dána, když v den plození se setká jak kosmobiologický cyklus plodnosti, tak tělesný cyklus, tedy oba působí ve stejnou době. Předpokladem úspěšného početí je přirozeně i zdravý organismus muže.

Další důležitý objev dr. Jonáše se týká žen se sklonem k potratům nebo mrtvě narozenému dítěti. Po přezkoušení 8000 porodů dr. Jonáš konstatoval, že v základním horoskopu těchto žen se nacházela podobná rozvržení. Tato sestává z jistých nepříznivých konstelací mezi Lunou a jinými planetami (špatně aspektovaná Luna v radixu). Dr. Jonáš vyvinul tedy vypočitatelný modus, kterým je možno odvrátit toto riziko. V jednotlivých případech to může znamenat, že během roku jen několik málo optimálních termínů plodnosti přichází v úvahu. V případě početí ve vypočítaném termínu mohou však přece jen nastat komplikace během těhotenství a při porodu. Tyto výpočty jsou značně komplikované a musí být pro každý případ prováděny individuálně. K tomu nelze použít uvedené zde tabulky. Zde adresa, provádějící tyto optimální data plození pro ženy se sklonem k potratům nebo mrtvým porodům:
Dr.H.M.Farsky, Kolbenacker 14, CH-8025-ZURICH, Švýcarsko.

Jak naleznu své plodné dny.

Nalezení plodných dnů pomocí následujícího kalendáře plodnosti je prosté.
Pro přesný výpočet bylo by dobré znát mimo data narozeni i hodinu narození. Není-li známá přesná doba narození, vycházejme ze 12. hodin v poledne. Při určování pohlaví držet se doporučeni v patřičné kapitole. Pokud zrosení nastalo v roce, kdy byl letní čas, je nutno odečíst hodinu od doby narození.

V případě dvojitého letního času odečíst dvě hodiny.

Letní časy byly v celém Německu a zabraných oblastech:
1940. od 1.IV. 3 hod až do 1942 2. XI. 2 hod
1943. od 29.III. 3 hod. až do 3.X. 2 hod.
1944. od 2.IV. 3 hod. až do 16 IX. 3 hod. (DDR až do 11.XI).
1946. od 14.IV. 3 hod. až do 3.X. 3 hod.
1947. od 6.IV. 3 hod. až do 11.V. 3 hod.

Dvojitý letní čas v NSR
1947. od 11.V. 3 hod. do 29.VI.3 hod.

Jednoduchý letní čas:
1947. od 29.VI. 3 hod. do 5.X. 3 hod.
1948. od 18.IV. 2 hod. až do 3. X. 3 hod.
1949. od 10.IV. 4 hod. až do 2.X. 3 hod.

Nyní otevři kalendář plodnosti. Tam nalezneš dva kolmé pruhy od 29-30 dnů. Každý pruh tvoří přesně synodický lunární měsíc, sahající od novoluní do novoluní. Pro každý den nalezneš vlastní pole s odpovídajícím datem. Každé pole dne má na levém okraji čtyři dílčí čáry, které rozdělují den po šesti hodinách:

1.dílčí čára je pro 6 hodin ráno
2.dílčí čára pro 12 hodinu v poledne
3.dílčí čára pro 18 hodinu večer,
protažená čára pro 24 hodin o půlnoci.

kalendář plodnosti

Vlevo vedle každého lunárního měsíce nalezneš úzký pásek, střídavě bílý a černý. Slouží k určení pohlaví a o jeho použití se píše v kapitole "Volba pohlaví".

Kalendář plodnostiV kalendáři plodnosti si nyní najdi rok, měsíc a den tvého narozeni a tam si poznamenej barevnou tužkou hodinu tvého narození vodorovnou čárou. Bylo-li ku př.narození 2.IV.1952.v 19.hod, tak udělej čáru hned za 3.dílčí čáru. Pokud neznáš tvou hodinu narozeni, udělej čáru na 12 hodin poledne. Tím máš tvůj bod narození.

Na pravé a levá straně stránky knihy jsou nakresleny jednotlivé fáze Luny. Z toho poznáš, v jaké fázi byla Luna v době tvého narození. Nyní si pečlivě vystřihni tento proužek, který ti pak stále bude sloužit jako šablona.

Jako další najdi si v kalendáři plodnosti měsíc, ve kterém chceš zjistit tvou nejplodnější dobu. Přilož tvou šablonu k odpovídajícím kolmým čarám -nahoře a dole přesně - a přes tento proužek přetáhni čáru tvého bodu narození. Nyní můžeš přesně vyčíst bod tvé největší plodnosti v tomto měsíci Luny. Přenesena čára bude sloužit jako základ pro všechny kategorie, popsané v následujících kapitolách.

Chceš-li naznačit současně více měsíců, přilož tvou šablonu na první a poslední proužek na patřičnou stranu a přenes čáru tvého bodu narození na tyto proužky. Nyní spoj všechny tyto proužky vodorovnou čárou od tvého bodu narození a získáš tak plodnou dobu pro 5 měsíců současně.

Kdo má zájem, tímto způsobem může si zajistit přehled plodných období na několik let. Pak již šablona nebude nutná.
Hned také přijdeš na to, že proužky lunárních měsíců, málokdy končí nebo začínají celým dnem. Příčina toho je, že exaktní časový bod novoluní téměř nikdy nepadne přesně na půlnoc, ale na různá období dne.

Poznáš také, že pole pro jednotlivé dny jsou různě velké. Ani to není náhoda. Protože Luna krouží kolem Země v elipsovitá dráze, je někdy Zemi blíž, někdy od Země dále. Je-li Zemi blíž, pohybuje se rychleji, než když je od ni vzdálena. Toto rozdílně rychlé putování bylo kompjuterem přesně vypočítáno o graficky znázorněno různou velikosti polí. Tak stanovení nejplodnějšího časového bodu možno velmi přesno stanovit.

Upozornění: Chceme upozornit, že zde otištěný kalendář plodnosti při kopírování může sklouznout a pak mohou být nepřesnosti. Je lépe používat originál.

Odklony pro země mimo středoevropské časové pásmo

Při narození mimo středoevropskou Časovou oblast nebo pro pobyt v takovéto zemi, je nutno k vůli rozdílu času určit ještě dodatečný výpočet. Dle mapy světa je možno zjistit různá pásma času, který probíhá mnohdy paralelně a hranicemi zemí nebo přirozenými hranicemi. Čísla na spodním okraji udávají rozdíl času v hodinách pro dotyčná pásmo vůči středoevropskému času (SEČ).

Je-li země tvého narození východně od SEČ - pásma, pak odečti uvedený počet hodin od tvé doby narození, dříve než určíš bod narození v kalendáři plodnosti. Je-li místo tvého narození západně od SEČ - pásma, pak připočti udaný počet hodin k době tvého narození. Učiň tento výpočet, i když neznáš přesnou dobu narození. V tomto případě, jak je zmínka v předcházející kapitole, vycházej ze 12. hodin poledne.

Pásmová čas

Příklad: Zrození v 8:30 hod New York. Ten je v časovém pásmu 6. Protože New York je západně od SEČ - pásma, připočti 6 hodin k 8:30 hod., takže obdržíš 14:30 hod. Pro tento čas poznamenej v kalendáři plodnosti u tvého data narození tvůj nejplodnější bod. Tento bod pak přenes na měsíční proužky, ve kterých chceš stanovit tvé plodné fáze.

Při zrození v zemi SEČ, kdy však tvé plodné dny chceš znát pro pobyt ve vzdálené zeni, postupuj následovně:
Nejprve si urči bod narození dle návodu v předcházející kapitole pro dobu tvého narození, případně pro 12:00 hodin poledne pokud neznáš přesnou dobu narození. Protože na mapě světa v pásmu SEČ najdeš nulu, nepotřebuješ k narození v těchto zemích k tvé době narození nic přičítat nebo odčítat. Přenes tvůj bod narození na měsíční proužky, ve kterých chceš určit tvou plodnou fázi. Toto poznamenaní udává pohlaví budoucího dítěte,i když bude zplozeno ve vzdálené zemi. Nyní se podívej, ve kterém pásmu času je místo tvého pobytu. Je-li východně od SEČ - pásma, připočti počet hodin k poznamenanému plodnému bodu času. Nacházíš-li se západně od SEČ - pásma, pak je odečti. Poznamenej si k takto zprostředkovanému času rovněž vodorovnou linii. Tato linie ti ukáže, v kolik je tvůj nejplodnější okamžik, v poměru k času tvého pobytu.

Příklad: plánuješ pro srpen 1999 cestu do Tokia. Přenesení tvého bodu narození udává, že tvůj nejplodnější okamžik pro 21.VIII. padne na 18:00 hodin odpoledne a může to být doba k početí syna. Tokio má o 8 hodin více než SEČ, takže tvá plodná fáze dle japonského času bude 22.VIII, ve 2 hodiny ráno. I když tento bod nalézá v ženském znamení, dojde i v Tokiu k početí syna, protože kalendář plodnosti je vypočítán pro středoevropský den.

Přirozená kontrola početí pomoci kosmobiologického metody.

Použití kosmobiologického metody k antikoncepci zahrnuje jak známy menstruační cyklus plodnosti, tak i cyklus lunárních fází asi při výpočtu dnů početí:
Četné výsledky bádání prokazují, že jen tímto způsobem je největší jistota při přirozené antikoncepci.

Cyklus lunárních fází nutno brát v úvahu, i když po těhotenství ještě nenastal menstruační cyklus, nebo když menstruace během let přechodu vynechává, aby i v této době nedošlo k nežádoucímu těhotenství.

Prakticky to vypadá takto: Nejprve zjisti dle popisu v předcházející kapitole nejplodnější časový bod ve tvém cyklu lunárních fází a poznamenej si jej barevnou tužkou. Životnost mužského semena je asi 3 dny. Tak početí je možno 3 dny před touto fází plodnosti. Pro jistotu připočítáváme ještě jeden den k tomu a poznamenáváme si tyto dny stejnou tužkou, když děláme kolmou čáru, kterou uzavřeme vodorovnou příčkou. Připočítej ještě půl dne po tvé plodná fázi k tomu a poznamenej stejným způsobem. Když ku př. doba tvé největší plodnosti je ve 12. hodin poledne, můžeš začít poznamenávat 4 hodiny předem ve 12 hodin v poledne a končit půlnoci nejplodnějšího dne. V těchto vyznačených dnech je nutno se zdržovat styku nebo použít ochranný prostředek k zabránění početí v cyklu lunárních fázi.

kalendář plodnostiNyní ještě dodatečně zaznamenej každý měsíc začátek tvé menstruace do kalendáře plodnosti, ku př. křížkem. K tomu použij tužky jiné barvy.

Uvolnění vajíčka nastává asi tak 14 dnů před začátkem následující menstruace, nezávisle na trvání individuálního cyklu. (Délka menstruačního cyklu se počítá od 1.dne menstruace k l.dni následující menstruace.)

K určení ovulace odečti od průměrné délky tvého cyklu 14 dnů. Trvá-li kupř. tvůj cyklus 28-30 dnů, pak střední hodnota (průměr) obnáší 29.dnů. Odečti tedy od těchto 29 dnů 14 dnů, pak zůstane 15 dnů. To znamená, že tvé uvolnění vajíčka - ovulace bude asi 15 dnů po začátku tvého měsíčního krvácení. Při průměrném 29 denním cyklu připočti tedy 15. Dnů k 1.dni menstruace pro určení doby tvé ovulace. Při 27 denními cyklu nutno připočítat 13 dnů l.dni menstruace. Při 32 denním cyklu to bude 18.dnů atd. Poznamenej si den tvé předpokládaná ovulace opět křížkem. Jako další poznamenej si 6 předcházejících dnů a 4 následující dny jako u první svislou čárou, uzavřenou malou příčnou čárou. I v těchto dnech je nutno se zdržovat styku, pokud se chceš vyhnout početí, Většina žen, používající kosmobiologiokou metodu k antikoncepci, spokojí se s bezpečnostním obdobím 4 dnů před a 2 dny po předpokládaném uvolnění vajíčka. Tak, dle výsledků dlouhodobých bádání se dosáhne 96 % jistoty, odpovídající období jistoty některých pilulkových preparátů.

Některé ženy cítí přesně uvolnění se vajíčka. V tomto případě můžeš dobu tvé zdrženlivosti ještě zkrátit, když pro dobu po uvolnění se vajíčka vezmeš v úvahu jen jeden den. Stejné platí, když pomoci teplotní metody, nebo kombinované teplotní a hlenové metody přesně určíš dobu tvé ovulace.

Jako při každé přirozené metodě kontroly početí, tak i zde je nutná jistá doba zdrženlivosti, pokud ve dnech plodnosti nechceš užívat ochranné prostředky. Víme však, že doba zdrženlivosti může být i prospěšná. V naší konzumní společnosti platí sice okamžitý prožitek, ale toto v mnoha oblastech života přináší přesycení a tím i úbytek životní radosti. V mnoha kulturách - především na východě - se již tisíciletí uznává, že každý požitek se musí vystupňovat, když mu předchází jistá doba dobrovolné zdrženlivosti. Tento princip lze snadno demonstrovat na našich jídelních zvycích. Jsme-li opravdu hladoví, pak nám chutná správně každý pokrm, než když přistupujeme k jídlu polosytí. Kdo se jednou postil, ví, jaký požitek přináší kupř. takové jablíčko. Stejně je tomu, když jsme vzdálení nějaký čas od životního partnera. Při opětovném setkání více si ho ceníme.pak objevujeme opět mnoho, co nám z počátku partnerství způsobovalo radost a co časem zevšednělo.

Stejně je tomu u sexu. Fáze dobrovolné zdrženlivosti může prohloubit sexuální spolužití více než různé dráždivé prostředky.Pochopitelné je zde nutná milá spolupráce ze strany partnera.

Když pak ještě mimo to při sexuálním spojení oba partneři bez použití umělých prostředků jsou si jisti, že nedojde k nežádoucímu početí, pak je to jeden z nejdůležitějších předpokladů pro naplněné sexuální partnerství.

Použití kosmobiologického metody pro jisté početí

Děti jsou mostem do nebes - perské přísloví.

Získání dítěte znamená ještě i dnes pro mnohé lidí vyplnění jejich partnerství. Dítě vytvoří z jedné linie s dvěma póly „muž" a "žena" trojúhelník. Partnerství je přiváděn třetí prvek, který stabilizuje spojení, obohacuje je dává silnější obsah. Dítě vzbuzuje smysl zodpovědnosti, nezištnosti a lásky v rodičích, když tito se otevrou úloze rodičovství. Tak dítě může přispět vnitřními vývoji obou partnerů. Na druhé straně rodiče mohou pomoci malé duši, která se jím svěřuje, rozmnožit její vnitřní potenci lásky a štěstí. Jsou to právě chtěné a žádané děti, ze kterých vyrůstají šťastní, otevření a životu přitákající lidé. A tak mnohé manželské páry se rmoutí, když se dítě nedostavuje. Ze statistik vyplývá, že téměř každé šesté manželství má tyto problémy - a že podnikají vše možné, aby dítě obdrželi: od najatých matek až po oplodnění ze zkumavky. Nešetří se ani prostředky a námahou při snaze pomoci přírodě i umělými prostředky a zásahy.

V mnoha případech přes dobrý zdravotní stav obou partnerů děti nepřichází. Zde pomoci kosmobiologické metody se již dosáhlo velkých úspěchů. Prostým použitím pravidla, že žena je nejplodnější v době, kdy se opakuje fáze Luny, jaká byla při jejím narození, dochází již mnohdy v prvých třech měsících k početí. Po osmi měsících již ve většině případů bylo dítě na cestě, i když manželé se údajně o to dříve bezvýsledně snažili několik let.

Dle výsledků bádání dr. Jonáše na tisících ženách, 85 % plodných dnů připadá na cyklus lunárních fází a jen 15 % na menstruační cyklus.

Jen v málo případech při použití kosmobiologické metody, trvá to déle než rok, než dojde k početí. Zde bývají vesměs duševní příčiny. V případě, že již dlouho marně čekáš potomstvo, míla by jsi se otázat sama sebe, zda jsi vnitřně opravdu již na těhotenství připravena, nebo zda chceš splnit jen očekávání jiných nebo společnosti. Snad necítíš se v nitru dosti zralá, aby jsi splnila úkol matky, i když si to před sebou nebo jinými nechceš přiznat. Nevědomé duševní závady mohou být příčinou tělesné ztuhlosti, což opět pak brání početí.

Snad po mnoha marných pokusech chtěla by jsi potomstvo nějak vynutit. Nucení a tlak přivádí stísněnost, úzkostlivost, což rovněž překáží početí. Teprve, až když se co nejvíce otevřeš, můžeš volně přijmout - počít. Těhotenství se nedá vynutit. Přijmutí jako početí je pasivního rázu. Tak především se osvoboď od svého vnitřního tlaku, který ti říká, že musíš bezpodmínečně otěhotnět. A za druhé měj vnitřní důvěru ve stávající přírodní zákony a účelně je použij. Celý vesmír je činným na základě přírodních zákonitosti, zde není zapotřebí žádné umělé manipulace - jen přidržení se stávajících zákonů.

Jsou různé účinné možnosti, které ti zcela přirozeným způsobem mohou pomoci, aby jsi se usouladnila s tvými vnitřními rytmy, uvolnila se od ztuhnutí, otevřela se a byla připravena k přijetí početí. Relaxace, meditace, přírodní strava a léčba jsou některé z těchto. Mohou přispět k tomu, aby těhotenství, porod a rodičovství se stalo uvolňujícím zážitkem, z čehož bude mít užitek i tvé dítě. Mnohdy účinná pomoc z vnějšku přijde, až když nastala vnitřní připravenost.

Podobně se vedlo ku př.paní B.Shalile, která sama, ještě dříve, než tato kniha přišla do tisku, ve svých čtyřiceti létech přivedla na svět své prvé dítě. S tím již nikdo nepočítal a ani její starší sourozenci neměli potomstvo. Nyní všichni mají rádi tuto malou bytost a Shalilu by těšilo, kdyby tuto radost mohla sdílet s mnoha jinými manželskými páry.

Zde tedy použití kosmobiologické metody pro jisté žádoucí početí:
Když jsi si, dle návodu, uvedeného v dřívějších kapitolách, poznamenala období tvé největší plodnosti pro každý měsíc, odpočítej od tohoto bodu 3 dny zpět a označ tyto tři dny svislou čárou, kterou uzavřeš malou příčnou čárou. Budeš-li v tomto období mít pohlavní styk, pak s velkou pravděpodobnosti může dojít k početí. Nejpříznivější doba pro toto plození však je 24 hodin před tvým nejplodnějším bodem.

V případě, že tvůj partner má zmenšený počet životaschopných spermii, nebo jeho spermie mají omezenou pohyblivost, pak ať váš styk je nejvýše 12-15 hodin před nejplodnější dobou.

Jak již dříve bylo řečeno, největší šance pro početí je, když je známá biologická ovulace, uvolnění vajíčka nastane v době lunární fáze. Je-li tomu tak u tebe,využij této příležitosti.

Jsou však i případy, ve kterých nejplodnější fáze (dle kosmobiologické metody) vždy spadá do doby menstruace. Protože většina manželských párů během menstruace nemívá pohlavní styk, je možné že z toho důvodu také ještě nedošlo k početí. V případě, že oba silně toužíte po dítěti, zkuste to i během této doby.

Když dojde k těhotenství, pak kalendář plodnosti můžeš použít i k určení přesného termínu porodu. Normálně probíhající těhotenství trvá průměrně přesně 9 synodických měsíců, nebo-li 265,5 dnů, počítáno od doby početí. Polož si tedy svou šablonu prostě na 9.měsíc po termínu plození a přenes bod nejvyšší plodnosti na tento měsíc. Nyní můžeš předpokládaný termín porodu snadno vyčíst. Stejnou metodu můžeš použít, když dojde k početí v době známé biologické ovulace. Vycházejme z tohoto období prostě na stejnou výšku 9 lunárních měsíčních proužků.

Nyní nastává mnoho porodů mimo termín vypočítaný lékařem. Při tom odklon až o 10 dnů je zcela normální. V tomto případě se pravděpodobně dítě objeví ve správném termínu, jen plození bylo za neplodnější doby cyklu lunární fáze a může se odklonit až o dva týdny od menstruačního cyklu, na jehož podkladě lékaři vypočítávají termín porodu. Tak některý porod může z toho důvodu nastat i předčasně.

Dítě ví zpravidla samo nejlépe, kdy má přijít na svět, protože žije mnohem více v souladu s kosmickými rytmy a zákonitostmi než my. Pokud není nutný lékařský zásah k předčasnému porodu, pak klidně důvěřuj malé bytosti v tobě i když lékař vypočítal jiný termín narození.

Volba pohlaví

Je-li možnost určit pohlaví budoucího dítěte, pak vyskytne se otázka, zda to má smysl. Zda by se pohlaví dítěte nemělo přenechat „náhodě", případně matce Přírodě? Chtějí-li mít manželé děti obojího pohlaví, pak je to správné a dobré. Je však mnoho lidí s výrazným přáním mít jednoho chlapce a jedno děvče. To je pochopitelné u manželů, kteří mají jistý počet dětí stejného pohlaví. Přání jistého pohlaví, může být za jistých okolnosti tak silné, že dítě již v lůně matky se cítí odloženo jen proto, že neodpovídá tomuto přání.

I později toto dítě bude mít stále pocit, že s ním „není něco v pořádku", nebo že v něčem zklamalo. Skutečnost, že mnozí rodiče se velmi snaží skrýt své zklamání nad tím, že namísto očekávaného děvčátka přišel chlapeček nebo opačně zpravidla se nemění tento vnitřní pocit. Tyto duševní následky mohou působit na dítě po celý život. Může vzniknout narušené společenské chování, ba i nejistota vůči vlastní pohlavní identitě.

Mnohdy slyšíme též argument, že při volném určování pohlaví budou převažovat chlapci. Rozsáhlé studie k tomuto problému prokázaly, že v zemích Evropy a USA přání chlapce jako prvního dítěte opravdu převažuje. Ale v tomto případě přání děvčátka jako druhé dítě je rovněž výrazné, takže rovnováha by se nenarušila. V zemích tzv. třetího světa vypadá situace trochu jinak. Tam se stává, že synové pečují o své staré rodiče. Provdat děvče je mnohdy stojí mnoho peněz. Tak ve většině případů chlapec je „hodnotnější" a nezřídka se považuje za neštěstí, když se do rodiny rodí jen děvčata. V Číně, kde stát se snaží striktně uplatnit manželství s jedním dítětem, dochází k vraždám novorozeňat - dívek.

Co by se však v takové zemi stalo v budoucnu, kdyby se rodili jen chlapci? Děvčata by byla ctěna a jejich vyhlídky by rostly. Mládenec musel by zřejmě platit velké věno a starat se o rodiče své nevěsty, aby se vůbec mohl s dívkou oženit. A tak opět „matka příroda" postarala by se o vyrovnání.

Je však nutno vzít v úvahu, že v zemích třetího světa ještě mnozí lidé jsou analfabety, kteří by stejně zde uvedenou soustavu nemohlo použít.

Ale i když manželský pár uvítá děvče nebo chlapce, bude výhodou předem poznat pohlaví budoucího dítěte. Rodiče se mohou vnitřně lépe připravit na specifický druh pohlaví a dítě od prvých okamžiků svého života bude se cítit v lůně matky dobře.

Tak si myslíme, že je v mnoha případech dobré poznat nebo určit pohlaví budoucího dítěte. Může se kupř. stát, že se přes tvé velké přání míti chlapce, nějak se vloudí děvče, ačkoliv při použití kosmobiologické metody se to stane jen málokdy. Z kalendáře plodnosti lze snadno vyčíst, zda v jistém období může s 98% jistotou dojít ke zplození chlapce nebo děvčete. Na levém okraji každého lunárního měsíce nalezneš dva úzké kolmé proužky, střídavě černé a bílé kreslené. Jak již bylo řečeno, každé 2 1/2 dne Luna probíhá mužské nebo ženské astrologické znamení. Její putování ženským hvězdným obrazem je v tomto proužku označeno černým úsekem (yin), její putování mužským hvězdným obrazem bílým úsekem (yang).

Texty z pozůstalosti astrologa Emila Gomulky laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.