Měsíc  Astrology Pacific Slunce
Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      


Čistí a mravní "Radvaničtí spiritisté"

Tomáš Karkoszka


Moderní spiritismus vznikl v polovině 19. století v USA a postupně pronikal přes západní Evropu v 80. letech 19. století do Čech, kde se postupně rozšířil zejména v Podkrkonoší. Z Čech proniká spiritismus nejprve na Těšínsko, kde získal řadu příznivců a počátkem 20. století probíhají první veřejné seance na Ostravsku. K jeho rozšíření výrazně přispěl četnými přednáškami Karel Sezemský, vůdčí osobnost spiritismu u nás, vydavatel časopisu Posla záhrobního, který již od počátku 20. století udržoval kontakty se spiritisty ve Slezsku. V roce 1911 vzniká organizace Bratrské sdružení českoslovanských spiritistů a v roce 1912 bylo založeno samostatné sdružení ve Slezsku.

Spiritistická budova Radvanice

Na obrázku je přístavba nového sálu z roku 1930,
původní spiritistický dům z roku 1914 je více vpravo (ani v Ostravské radnici není úplně celá fotografie).
Od 60. let dvacátého století sloužila větší budova jako kino Odboj a v menší budově pak byla umístěna knihovna, obojí fungovalo až do počátku 90. let.
Bývalý spiritistický dům stojí dodnes a najít ho lze na Hvězdné ulici č. 298/4 v Radvanicích.


Stavební spolek Bratrství

Prvními zemskými důvěrníky sdružení byli zvoleni Jan Kuchař a Jan Rösner, kteří byli po celou dobu existence spolku jeho hlavními představiteli a organizátory. V roce 1914 zakládají Stavební spolek Bratrství pro výstavbu spiritistického domu v Radvanicích. V roce 1920 splývají sdružení i stavební spolek ve Spiritistický spolek Bratrství v Radvanicích, který se stává centrem spiritistického hnutí pro celé Slezsko a severovýchodní Moravu. Spiritisté zastávali názor, že lidská duše přežívá život hmotný a s dušemi v podobě duchů lze při seanci komunikovat skrze k tomu nadané osoby - média. Spiritismus byl v jejich pojetí duchovědou, spojení náboženství a vědy v jeden celek, vycházeli z tradic křesťanství a zaměřovali se i na chápání posmrtného života v jiných náboženstvích a kulturách (např. Egypt, Indie, Tibet aj.).

Návod, jak žít

Jejich pojetí života vyvolávalo odsuzování ze strany katolické církve a z druhé strany také kritiku od bezvěreckých organizací. Kromě toho prosazovali i jiný životní styl oproti většinové společnosti, hlásali: „Žijte novým životem, životem lepším starého, čistým, mravním, chovejte čisté myšlenky, neboť zlé a špatné myšlenky otravují duši i tělo. Požívejte čistou stravu přírodní, na níž nelpí vražda a nižší fluidum zvířecí, které znečišťuje a hrubší činí vaši vnitřní podstatu, která pak vyvolává ve vás různé boje a ovládá ducha; neotravujte své tělo alkoholem, neotravujte ho nikotinem, neboť ono jest a má býti stánkem vaší vyšší podstaty a Boha ve vás. Važte a šetřte si svého zdraví, neboť ono jest pokladem v životě a nezbytným k pokroku ducha".

V roce 1920 bylo ve spolku 98 % úplných abstinentů, 100 % nekuřáků, 60% vegetariánů a 97% bezkonfesních. V roce 1914 započal spolek s výstavbou vlastního spolkového domu. Stavbu financovali z vlastních sbírek a prováděli ji svépomocí. Jednalo se o první spiritistický dům v českých zemích. Ve stanovách spolku se lze dočíst, že ve spolkovém domě: „... nesmí býti dovoleno čepovati ani píti alkoholických nápojů, kouření, nemravné hry, karban a chov i zabíjení zvířectva a pojídání masa".

Klikni na obrázek:

vlastní časopis pod názvem Spiritistická revue
V osobitém stylu

V dohotovené stavbě pořádali spiritisté schůze, seance, volné rozhovory, členské i veřejné přednášky, organizovali pěvecké sbory, pořádali divadelní představení a také kurzy esperanta. Velký ohlas u veřejnosti vzbuzovaly časté výstavy medijních kreseb, vytvářených v jakémsi transu ovlivněného podvědomím. Dnes jsou tyto kresby oceňovány jako velmi osobitý typ výtvarného projevu. Okolo roku 1927 měl spolek asi 400 aktivních členů, příznivců a přátel. Další tisíce měly jejich hnutí podporovat a hlásit se ke spiritismu. Od roku 1920 vydávali radvaničtí spiritisté vlastní časopis pod názvem Spiritistická revue, Časopis pro psychická studia a šíření duchovní kultury v lidu. Název se postupem času měnil na Československá revue psychická (od roku 1938) a Psychická revue (od 1939). Publikovali také sbírky předpovědí na celý následující rok pod názvem Pohledy do budoucna vypracovaných na základě vědecké astrologie a jasnovidnosti. Spolek udržoval četné kontakty se zahraničními spiritistickými organizacemi, jeho činnost byla dávána ostatním domácím spolkům za vzor.

Přispěl i Masaryk

S růstem aktivit a členstva se rozhodli v roce 1930 pro přístavbu většího sálu u stávajícího spiritistického domu, který měl být slavnostně otevřen k příležitosti pořádání sjezdu spiritistů v Československu probíhajícím 5. a 6. července 1931. Na výstavbu nové budovy opět přispěla řada členů i nečlenů a dary přicházely i ze zahraničí. Přispěvatelem se stal i Lady Conan Doyle, vdova po spisovateli Siru Athuru Conanu Doylovi, aktivním šiřiteli spiritismu. Částkou 2ooo Kč na vzdělávací činnost přispěl spolku sám prezident T. G. Masaryk, který se v mládí spiritismem zabýval. Sjezd v Radvanicích proběhl za účasti asi 3 ooo osob s mnoha doprovodnými akcemi a pozornost mu věnoval i místní tisk. Rozvoj spiritistického spolku v Radvanicích ukončila až 2. světová válka. V roce 1940 došlo k zastavení vydávání časopisu, v roce 1941 byli zatčeni redaktoři a majetek spolku byl zabaven. Ve spolkovém domě bylo zřízeno skladiště mouky a koncem února 1945 byla budova značně poškozena bombardováním Po osvobození obnovil spolek činnost, opět vycházela Psychická revue až do roku 1949, poté došlo k úřednímu zastavení spolku.

Spiritistický spolek Bratrství byl nejlépe organizovaný spiritistický spolek v první republice a významně se podílel na vývoji soudobého spiritistického hnutí. Svou činností proslavil jméno slezských Radvanic i daleko za hranicemi.

Publikováno v časopise Ostravská Radnice – květen 2012Dobrý den.
Vážený pane magistře, prosím o svolení přetisknout váš článek na mém webu Astrology Pacific v sekci Ze starých letopisů http://astrolot.cz/letopisy/!letopisy.html
Případně doplnit zmínkou o astrologii, která se v Radvanicích též pěstovala.
Za váš souhlas už teď děkuji. Karel Tichý, PorubaDobrý den,
omlouvám se že jsem neodpověděl dříve. K publikování na Vašem webu nemám námitek. Uveďte ale prosím, že článek byl publikován v Ostravské radnici – květen 2012. O astrologii v Radvanicích je v něm zmínka v části o ročenkách Pohledy do budoucnosti, kde spiritisté publikovali sbírky předpovědí na celý následující rok, vypracovaných přímo na základě vědecké astrologie a jasnovidnosti. O ročenky byl mimořádný zájem zejména po mnichovských událostech v roce 1938 a s počátkem vypuknutí druhé světové války v roce 1939, kdy v nich mnozí, i ti kteří dříve pohlíželi na aktivity spiritistů v lepším případě s lehkým úsměvem, hledali jakoukoliv naději v jinak nelehkých dobách. Obhajobu svých tehdejších předpovědí hájili i po roce 1945 na stránkách svého časopisu Psychické revue, kde je i výklad některých tehdejších předpovědí a spojení s konkrétními událostmi. Pro zajímavost Vám posílám článek z roku 1938 s horoskopem prezidenta Beneše s velmi optimistickou předpovědí na léta 1938-1939. O astrologii je ve Spiritistické revue celá řada zmínek po celou dobu vydávání časopisu.
S pozdravem
Mgr. Tomáš Karkoszka
archivář, knihovník


Astrology Pacific   |     |    
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.