Astrology Pacific 1      
Roční neboli solární horoskop.
Leopold Kaisar.


Vedle základního horoskopu, který jest fotografií nebes při narození člověka a naznačuje celý životní běh, charakter a veškeré události života zrozence v jejich základních rysech, může astrolog vypočítati horoskop pro každou událost a také pro každý rok zvlášť.
Horoskop, jenž jest sestaven pro jeden rok ode dne narození jednoho až do dne narození druhého roku, nazýváme ročním čili solárním horoskopem nebo též solární revolucí.
Kdo jen poněkud obírá se astrologií, poznal zajisté, že roční horoskop působení aspektů v základním horoskopu sesiluje nebo seslabuje. Je-li na příklad, roční horoskop dosti příznivý, kdežto základní horoskop svědčí o nepříznivých událostech, tu očekávejme, že vliv ročního horoskopu se zmírní ve svém dobrém uplatnění, ale nezanikne. A stejně naopak, neblahý roční horoskop může seslabiti dobré působení základního horoskopu. Zrozenci jest prožívati určitý vliv na cestě jeho evolučního vývoje, který mu dává sklízeti dobro nebo zlo, jako výsledek minulých dnů.

Roční horoskop jest zvlášť silného působení, připadá-li jeho ascendent do znamení ascendentu základního horoskopu. Jsou-li ascendenty k sobě v oposici nebo kvadratuře, jest to vždy známkou nedobrou. Také nutno sledovati v ročním horoskopu poměr jednotlivých vládců domů k základnímu horoskopu. Jsou-li v dobrém vztahu k planetám, Slunci a Měsíci základního horoskopu, možno souditi na příznivý rok, úspěchy a zdar. Jsou-li oba horoskopy k sobě v nepříznivém poměru, počítejme na těžkosti, překážky a různé nehody.
Avšak není mým úmyslem učiti čtenáře řešiti nebo vypočítávati solární horoskop, nýbrž poukázati na jeho důležitost. Máme na mysli, aby naše řady poněkud hlouběji viděly do vlastního života a vědomě si razily cestu kupředu i přes překážky, a proto tato práce a vlastně celé „Pohledy do budoucna."

Jako příklad uvedu zde horoskop jednoho hocha 13letého.
B. N. narodil se 16. ledna 1913 v 5. hod. 30 min. ráno v Sebišovicích ve Slezsku, t. j. na 49° 46' sev. šíř. a 18° 16 vých. délky.
Vypočítal jsem jeho základní horoskop (radikální), na základě toho pak jeho horoskop roční pro 13. rok jeho věku a také i horoskop progresivní, který diagramicky zde jsem naznačil.
solarni

Ascendent základního horoskopu přisel do znamení ST a vládce tohoto znamení JU nachází se v I. domě a tvoří trigon s LU což svědčí o zdravé a silné konstituci tělesné, která dovede čelit různým překážkám a slabostem v životě. MA v trigonu s LU dodává zrozenci energie a nadšení a SL v trigonu se SA činí ho v jednání diplomatickým.
Když jsem obrátil pozornost svou, co věští horoskop o nemocech, tu shledal jsem, že v VI. domě, který poukazuje na nemoce a má také vztahy i k práci zrozence, nachází se znamení BL. Znamení BL ovládá ramena a ruce a znamení ST v I. domě ovládá nohy a kosti. Planeta MA přivodí úrazy, zranění, zlomeniny, zápaly. Vládce VI. domu ME nachází se v konj. s MA v I. domě, což poukazuje na zranění rukou nebo zlomení kostí. A proto, že jest MA vládcem IV. domu, lze usuzovati na nebezpečí života, neboť IV. dům poukazuje také na poměry ke konci hmotného života. NE ve 90 se IV. domem a v 180 se SL, UR v 180 s VIII. domem, který jest domem smrti a ve 90 s LU věští smrt násilnou nebo také následkem pádu z něčeho.

Bohužel, předpovědi se vyplnily, neboť hodí vylezl 15. července 1925 na strom, aby si natrhal ovoce, ale spadl, zlomil si obě ruce a dne 24. července 1925 za strašných bolestí v nemocnici zemřel.
Sledujeme-li roční horoskop, shledáváme, že jest v něm celá událost věrně zobrazena. MA vládce IV. domu základního horoskopu dospěl právě na špici IV. domu a utvořil 90 se SL, vládcem to VIII. domu, domu smrti. SA postavil se do 180 (oposice) s bodem smrti a bod smrti a NE utvořil 90 s bodem smrti v ročním horoskopu, což svědčí o konci života. Vládce VI. domu ME vstoupil do konj. (konjunkce) s ascendentem a do 90 (kvadratury) s LU. Ascendent vstoupil do 90 s UR, což poukazuje na těžké úrazy.
Stejně progresivní a mundánní aspekty poukazují na konec života. IV. dům progres. tvoří 90 s UR a SL progresivním. Progresivní LU utvořila oposici (180) se IV. domem, kvadraturu (90) s UR a SL. Z transitů působil SA retrog. velmi nešťastným vlivem kvadraturou (90) se SL vládce VIII. domu.

Astrologové připisují také značný neblahý vliv eklipsi-zatmění Měsíce. A eklipse také v tomto případě byla dne 20./VII. 1925 na 27° RA a tvořila právě 180 (oposici) se SL v základním horoskopu hocha.
Jak jest patrno z podaného, věštil roční horoskop nebezpečí života a posiloval tak aspekty základního horoskopu a progresivní aspekty, které stejně konec pozemského života věštily.
Solární horoskop může nám prokázati velmi dobré služby ve všech směrech a potřebách, ovšem musí býti náležitě zpracován. Až lidé naučí se více mu rozuměti a ho v životě používati jako pomůcku, vyhnou se mnohým těžkostem, do kterých dnes slepě upadají. Jak jest užitečno věděti co mne čeká, čemu se vyhýbati nebo čeho možno mi dosáhnouti! A solární horoskop tyto požadavky právě splňuje a určuje i přesnou dobu jejich splnění a uplatnění.

Převzato z Pohledy do budoucna 1930 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1930, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Zajimavosti   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.