Ze starých astrologických letopisů      
Osm typů žen.

Chlodwig Huspek.


Kosmické síly působí v celém kosmu a jak jest nám známo z astrologických pouček, nevyjímají ani člověka. Mluvíme-li v tomto článku o ženách, nutno říci, že žena jest daleko citlivější nežli muž a proto tyto síly rychleji vyciťuje a snadněji jim podléhá. Pro svoji citlivost a vnímavost hrály ženy v dějinách magie a v oblasti všech kouzel velikou úlohu. Stávaly se kněžkami, věštkyněmi a čarodějkami. Staří pohanští národové pozvedali ženu rádi na úřad kněžky. Avšak, jak jest známo, u starých židů nebyl ženě dovolen přístup k oltáři. Též Hebreové, kteří se obírali vysokou magií, tvrdili, že kněžsky úřad pro ženu není a stejně i církev katolická ženu k oltáři nepřipustila.

Každá normálně rostlá žena vyvinuje v sobě v době svého rozpuku a své zralosti podivné tajemné kouzlo, kterémuže opájí, které z něho může učiniti hrdinu nebo sketu. Ženy měly by si toto uvědomiti a podle toho se zachovati. V prvé řadě měly by poznati sebe sama, aby mohly své dobré stránky povahy plně rozvinouti a špatné potlačili.
Analysovati povahu ženy, toč i pro školeného charakterologa tvrdý oříšek. Jest k tomu zapotřebí v prvé řadě intuice. Níže pokusíme se nastíniti osm základních typů žen, které věda zná. Těchto osm typů odpovídá osmi astrologickým povahám planet:
SL, LU, MA, ME, JU, VE, SA, Země.

Žena Slunce

odpovídající astrologické povaze. Slunce jest onou plavovlasou, vysokou, krásnou, representativní a dekorativní dámou, kterou si mnozí muži zvolí, aby se s ní blýsknuli a ve společnosti v jejím doprovodu svým povinnostem dostáli. Tyto ženy mají majestátní způsoby; jsou rozenými dámami velkého světa, mají sklon k plným oblým tvarům tělesným, jsou velmi pěstěné a pro každou příležitost případně ustrojené. Jsou spirituelní, ideálně založené, rády trpí, aniž by toho na sobě daly znáti, jsou trochu afektované, ve svém jádru dobrotivé a k pomoci ochotné, za to však později, když jejich krása vadne, lehce náladové a nespokojené. Jsou to většinou seveřanky, ženské postavy Ibsenovy, nepochopené, ideální a nějakým duševním konfliktem trpící ženy. Tato povahová stránka může se později vyvinouti i v zatrpklost vůči celému světu. Tyto ženy jsou při uzavírání manželství velice milovány, později se však projeví jako problematické manželky, které nemohou muže pro celý život udržeti. U nás v Čechách setkáváme se s tímto typem žen zřídka kdy.

Žena Luna

odpovídající astrologické povaze Měsíce jest malé baculaté postavy, s tlustým krkem; jest pohodlná, laskavá a dobromyslná. Jest většinou blondýnou, má modré kulaté oči, které se podobají kuličkám a hledí do světa udiveně, což propůjčuje jejímu obličeji dětinsky naivní a udivený výraz. Tyto ženy mají sklon ke krátkozrakosti. Jsou zpravidla lymfatické (v tělesné konstrukci převládají žlázy) a jejich povahové založení jest flegmatické. Jsou to rozené hospodyně a matky; mají velký zájem o kuchařské recepty a napěchované špižírny jsou jejich chloubou. Radují se, když muži a dětem chutná, vítají rády hosty a slyší rády chválu svých jídel. Milují pohádky a lidové písně a učí své děti neúnavně básničkám a říkankám. Jelikož se nedají snadno přivésti z klidu a jsou velmi dětské, zůstávají i dlouho mladé. Tyto ženy chtějí býti vždy mladistvě oblékány, milují i „mladické" kloboučky, stuhy, náhrdelníky a dávají přednost křiklavým barvám a všemu nápadnému. Právě tyto ženy mívají za manžely duševně vysokostojící muže. Jejich manželství bývá většinou šťastné a dětmi požehnané. Bohudíky jest u nás v Čechách těchto žen dost.

Žena Mars

odpovídající astrologické povaze Marsa není vysoká, má malý, často vzhůru obrácený nosánek, bývá většinou brunetou, nosí ráda „bubikopf", vlasy do čela sčesané, jako pony. Její oči bývají modré, šedé někdy i hnědé. Vzdor drobné postavě vyhlíží zdravě, jest duševně robustní a odolná a pokud je mladá, jest líbivá, ač zachází s muži po kamarádsku a přirozeně, bez oné ženské koketérie. Miluje sportovní šaty i obuv anglického střihu, dovede být prudkou, hned však se uklidní a zapomíná, ráda se veselí, jest vděčná a přátelská. Tyto ženy stávají se dobrými manželkami, které drží věrně při muži a dětech jako vojíni, ač nejsou v lásce nijak vášnivé. V Čechách se tento typ žen vyvíjí v nové generaci.

Žena Merkur

odpovídající astrologické povaze Merkurově byla již jako dítě marnivá a lstivá. Pudrovala své panenky, dovedla poklonkami a komediemi uchlácholiti matku a učitelku, když ji chtěla trestati. Již jako mladá dívka byla rozhodnuta jíti k divadlu a prožíti život vesele. Tyto ženy bývají duševně čilé, dovedou výborně ironisovat a kritisovat, jsou zábavné a proto ve společnosti oblíbené. Jejich tváře jsou podivně nepravidelné, pikantní. Ženy tohoto typu dovedou rychle vystihnouti šaty, které jim sluší a pečlivě se pěstí. Jejich pohyby jsou veverkovité a jejich obličejíček dělá grimasy jako opičky. Rády mlsají, kouří hodně cigarety, s velkou oblibou koketují, neboť jim to způsobuje plaisir a radost přesvědčiti se o tom, jak na muže působí. Ve svém jádru jsou však povrchní a často sobecké. Jejich manželství jest spojeno s bohémskou domácností, neboť nedovedou šetřit, rády nakupují, chtějí vše mít, co vidí a nedovedou počítat do budoucnosti. Jsou to ženy, které dělají rády dluhy, a jsou postrachem všech doktorů pro choroby nervové. Životem kráčejí neuspokojeny, neboť nemají štěstí a pravou lásku spořádaného života. Jsou mezi nimi i výjimky, totiž ty ženy, které svoje chyby poznají a uznají a které se snaží tyto napraviti.

Ženy Venuše

příbuzné astrologické povaze Venušině nalézáme hlavně mezi románskými národy. Jsou to brunety, mají jemné obočí, oslnivě bílou pleť a jemný úzký nosík. Jsou ohnivé, laskavé, charmantní, jsou stvořeny pro lásku a potěšení. Jejich povahové založení není právě příkladné. Nejsou ani věrné ani nemají schopnost vžíti se do pocitů jiných lidí, zaměstnávají se stále jen svým já. Nejsou proto schopny trvalých pocitů. Chtějí býti milovány aniž by samy milovaly, žádají pro sebe výsady, které nejsou ničím oprávněny. Jsou to ženy, pro které se páchají zločiny, které troskotají manželství, které vyvolávají tragedie a které při tom všem stále ukazují neviňoučký úsměv. Tyto ženy milují vysloveně ženský šat, večerní toilety honosné a cenné kožišiny, šperky, klenoty, které též dovedou působivě oblékati a nositi. Vycházejí hlavně večer, kdy mohou zářiti (právě tak jako Venuše), zásobí se nádherným prádlem, domácími šatečkami, pláštíky, pyjamas, pantoflíčky. Milují mlsoty, parfémy, milují prosté, ale při tom umělecké účesy. Vstávají velmi pozdě, leží rády v posteli a na divanu a nechají se obsluhovati jako orientální královny. Mají-li takové ženy děti, jednají s nimi jako s hračkami nebo opičkami; výchově vůbec nerozumějí. Tyto ženy si mohou vše dovoliti, neboť jejich manželé je zbožňují, a jsou při tom ještě hrdí na to, že mohou všechny jejich rozmary vyplniti. Daří-li se takovým ženám finančně bídně, oddají se i prostituci a při troše obratnosti a štěstí stávají se pak dámami z polosvěta velkého slohu. Zdá se, že se tento typ žen rozšiřuje v určitých kruzích severoamerických.

Žena Saturn

příbuzná astrologické povaze Saturnové jest vyššího vzrůstu, jest útlá, kostnatá a šlachovitá, má poněkud ostré rysy ve tváři, podlouhlý, mnohdy poněkud zahnutý nos, podlouhlé ovální oči, které hledí do světa zamyšleně a melancholicky. Její vlas jest temně hnědý, oči jsou hnědé nebo šedé. Směje se jen zřídka kdy, ráda filosofuje, přemýšlí, zamýšlí se, zahloubává se v problémy, hledá spojitost věcí a jevů a slyší nerada, když předhazuje se ženám nedostatek logiky. Celá její povaha jest protkána spiritualitou a lehkým smutkem. Šatům a módě nevěnuje mnoho pozornosti, chce býti oblékána slušně a čistě, nikoliv elegantně. Jest velice šetrná, za knihy, divadlo, přednášky a umělecké požitky vydává mnoho peněz. Tyto ženy rády studují, dělají doktoráty, milují duševní práci, a v povolání jsou ctižádostivé. Když se vdají, žijí v manželství rozumovém, kde vládne klid, udržovaný taktem a ovládáními sebe sama.

Žena Země

příbuzná astrologické povaze Země jest ženou dneška. Není zvláště hezká. Její vlas jest tmavě plavý, někdy i hnědý, ruce jsou pěstěné, zuby zdravé. Jest to žena praktická, reálně myslící, střízlivá a výdělečně činná. Jak již řečeno, krásná není, jest jen hezká, příjemná a bystrá. Dovede se dosti ovládati. Je praktická, avšak nikoliv lakomá. Nenakupuje mnoho, za to však dobře a účelně, vše si přesně vyměří a vypočítá, aby nebyla nedostatkem přivedena do rozpaků. Muž, který se s ní ožení, jest v jistých rukou a děti jsou dobře vychovány. Muži upře mnohý požitek a zábavu, radí mu a pomáhá, sdílí s ním obchodní starosti. Na druhé straně jest však náročná a mnohdy i přísná. Mnohé béře ve zlém, žádá, aby byly její přednosti uznány a oceněny. Jelikož není eroticky silně založena a bohatá na erotické vzněty, musí často přihlížeti k tomu, že se její muž zajímá o ženy jiné a jim prokazuje pozornosti. Tyto ženy jsou pak rychle rozhodnuty pro rozvod, jelikož stály v životě oběma nohama před manželstvím, a v manželství dovedou svoji existenci uhájiti i jako rozvedené. Chtějí vybojovati svá práva a stávají se zatrpklými protivnicemi mužů. Nedají pokoje, dokud k hrůze všech rozvodových soudů neprosadí svoji. — Tento typ žen v nové době se silně rozšířil. Samozřejmě, že nejsou všechny ženy čistého typu. Tam, kde se tento pečlivě sestavený popis nehodí, jedná se o smíšení dvou typů, někdy i několika typů. Jeden nebo dva však vždy převládají. Tak na příklad typy VE a ME se rády směšují s typy jinými. Typy SL a MA jsou však většinou velmi čisté.

Kdo bude ženy posuzovati podle těchto astrologicko-charakterologických typů, které jsem měl čest vám zde uvésti, bude jim důkladněji rozuměti, než kdyby je posuzoval pouze podle povrchního zdání.

Převzato z Pohledy do budoucna 1930 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1930, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Zajimavosti   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.