Astrology Pacific      
Astrologická předpověď pro Československo
na rok 1932.


LEOPOLD KAISAR.


Podle konstelací solárního horoskopu republiky a podle progresivních direkcí možno souditi, že rok 1932 přinese ještě mnoho sociálních zápasů, bojů a těžkostí, ač později dostaví se i zvolné zlepšení životních poměrů nastávajícími příznivými změnami a reformami.

csr 32

Posice planet v solárním horoskopu svědčí o velikém úsilí na úpravě sociálních a hospodářských poměrů našeho státu. Velmi působivým bude trigon solárního Urana s Jupiterem, který svůj účinek bude jeviti již počátkem roku — na jaře — a pak na podzim. Pod tímto vlivem se bude jednati o zavedení nových směrů v organisaci práce a o úpravu pracovních poměrů; též v hospodářství a obchodu dojde k některým příznivým změnám a reformám. Budou se tvořiti nové podniky a nové plány, rovněž dojde k úpravě některých zákonů.

V tomto roce budou působiti i některé direkce planet, ale účinek jejich bude dosti nepříznivý. Tak v lednu přináší direkce (pr. LU 90 SL r.) do veřejného života neshody a nesnáze. Mezi vládou a lidem bude se jeviti nesoulad.
V květnu připadne direkce (pr. M. C. 90 NE r., 90 LU pr.), která může býti dosti kritickou a přinésti vládě různé těžkosti. Pod jejím vlivem vyvstane větší nespokojenost a bouřlivé projevy v lidu; vyskytnou se boje politické, aféry, zločiny a veřejné skandály. Podvratní živlové budou se snažiti poškoditi čest našeho státu, avšak bude zjednán pořádek.
Během roku počne působiti příznivá direkce (pr. 90 VE 120 JU r.), která přinese vládním kruhům úspěchy a bude míti vliv na příznivé utváření se poměrů a záležitostí se sousedními státy.

V srpnu zasáhne neblaze působivá direkce (pr. LU 90 ME r.) na poměry obchodní. Školství a vědecké ústavy projdou překážkami. Dojde také k nehodám v dopravě.
V září bude působiti direkce (pr. LU 90 VE pr.), která bude zasahovati dosti neblaze do záležitosti finančních, takže peněžní ústavy, banky, akcie projdou těžkostmi. Na burse bude se jeviti kolísavost.
Trigon Jupitera a Urana s Medium Coeli solárního horoskopu svědčí, že vládní kruhy a úřady podniknou mnoho užitečné činnosti a práce. U vládních činitelů jeví se čilé snahy po reformě poměrů a úpravě hospodářské situace. Měsíc duben, květen a červen vyžádají si intensivnější činnosti vlády na zdolání vyskytujících se překážek a nesnází.
Na jaře zesílí strany socialistické a získají převahu. Jejich projevy budou míti hodně ráz mezinárodní, k vládě však budou zaujímati příznivé stanovisko.

V dělnických řadách projeví se větší nespokojenost, hlavně v měsících únoru, květnu a červnu. V té době dojde místy i k bouřlivým projevům, bojům a povstání, avšak klid a pořádek bude zachován.
Nezaměstnanost, které ještě přibude, bude později ubývati.

Na podzim dojde k uzavření příznivých smluv obchodních se sousedními státy a poměry hospodářské se zlepší.
Finanční záležitosti státu nestojí příliš dobře. Jeví se větší vydání, která zvlášť v některých dobách vzrůstají. Také banky, peněžní ústavy, podniky utrpí některými ztrátami; spekulace a bursa přinášejí málo úspěchu.
Vývozu a koloniálnímu obchodu hrozí některé překážky a spory. Na jaře může dojíti i k větším škodám následkem dopravních poruch. Obchodní záležitosti docházejí více přízně na podzim a ke konci roku. V domácím obchodu možno očekávati pokles cen. V dopravě dochází k častým neštěstím a nepravidelnostem; vyskytuje se hodně požárů a explosí. Rovněž vzduchoplavba zaznamená neštěstí, která si vyžádají větší oběti na lidských životech.

Poštovnictví, telefonie a rádio projdou některými překážkami následkem živelních poruch.
Parlamentní kruhy projdou těžkou dobou, která bude vyžadovati intensivnější činnosti. Jeví se tu hodně překážek, potíží, politických třenic, častých bojů pokrokových stran s reakčními. Lze očekávati změny a demise poslanců a vedoucích osobností. Věda, university, soudy a zákonodárné sbory projdou nesnázemi. Dojde k častějším vědeckým sporům a diskusím.

Mezi učenci, umělci a vynikajícími osobnostmi vyskytuji se častá úmrtí.
Technika dosahuje mnohých úspěchů; vynálezy se množí a některé objevy docházejí praktického užívání. Zvláště technické zdokonalení dopravy přispěje k oživeni mezinárodní spolupráce.
Duševěda a okultní nauky se šíří, v literatuře se objevuje mnoho spisů okultních a žurnalistika přináší hodně sensace, zvláště v srpnu a září.

Církve procházejí boji a třenicemi. V některých panuje rozštěpení a nesoulad. Objevují se i nové náboženské sbory.
Nemocnice, chudobince, humánní a sociální ústavy, věznice mají dobu nepříznivou. Stejně jest tomu tak u úřadů obecních, továren a dílen, kde nastávají nesnáze a překážky.
Zdraví lidu bude vystaveno hodně nepříznivým vlivům. Z nemocí, které se budou během roku vyskytovati, budou většinou choroby chronické, bolesti hlavy, žaludeční choroby, choroby ústrojů zažívacích, ledvin, kožní, srdce a nervů. Následkem častých katastrof bude mnoho úrazů, zlomenin kostí a popálení. Úmrtnost žen a dětí stoupne.

Zemědělství, stavební podniky a hornictví procházejí ještě krisí, ale lze také poznamenati, že těžké vlivy budou se pozvolna mírniti.
Dělnictvo trpí v jarních měsících více, později pak se poměry jeho zlepší, nezaměstnanosti ubývá.
Divadla, školy, kina, zábavné společnost a sport jsou vystaveny nepříznivým vlivům. Vyskytují se tu větší neštěstí a škody. Mezi lidem zvýší se záliba pro zábavy, sport, umění a hudbu. V módě se jeví více elegance a jemnosti.
V tomto roce vyskytne se mnoho živelních pohrom, katastrof, explosí, ohňů, dopravních a důlních neštěstí. Dále bude hodně povětrnostních poruch, otřesů země, zřícení budov, erupcí a sopečných výbuchů.
Počasí bude proměnlivé, většinou teplé a vlhké, pro plody země dosti příznivé.

Podle profekcí budou v tomto roku dosti nepříznivé ovlivněny záležitosti veřejné i domácí, zájmy dělnictva, poměry hospodářské, hornictví, stavby, žně a sklizeň. Větší živelní pohromy a neštěstí způsobí mnoho škody.
Konjunkce Marsa se Saturnem, která připadne na leden, bude kritického vlivu. Pod jejím vlivem množí se katastrofy, sněhové bouře a otřesy země. V dělnické třídě objeví se neklid. Vyskytnou se epidemické nemoci, chřipka.
Konjunkce Marsa s Uranem, která nastane koncem dubna, vyvolá mnoho nepokojů v dělnictvu, stávky, demonstrace nebo i revoluce. Vliv tento způsobuje také požáry, katastrofy v dopravě a průmyslu, živelní pohromy a bouře.
Konjunkce Jupitera s Neptunem, která nastane v září, jest zase vlivu příznivého všem sociálním a humánním a mírovým snahám lidstva. Otázka mezinárodní spolupráce lidstva nabude vážnějších základů. Psychické a okultní vědy, spiritism, filosofie a vyšší eticko-náboženské směry se mocně šíří a budí všeobecný zájem.
Vyskytnou se nové idee pro světové náboženství, nové sociální a politické reformy jeví se ve všech státech.

Psáno dne 10. července 1931Převzato z Pohledy do budoucna 1932 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1932, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Zajimavosti   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.