Astrology Pacific      
Jaké povahy náleží sobě?

Praktický návod ku zajištění trvalého souladu mezi příbuznými, přáteli, milenci a společníky na základě postavení slunce a horoskopu.


Podává Reinhold Ebertin.


Většině našich čtenářů bude již známo, že každé tělo — tedy i lidské — vysílá paprsky. Jest to záření, které objevil svobodný pán z Reichenbachu v minulém století. Tyto paprsky jsou znatelný pouze osobám jemně citlivým neb mediálně založeným, všichni lidé je však pociťují nevědomky. Vždyť jsou základní podstatou sympatie a antipatie. Dle zdravotního stavu, charakteru, duševního a myšlenkového žití vycházejí z těla rozmanité paprsky, které se buď harmonicky spojí s vyzařováním jiných lidí nebo se vzájemně odpuzují. Má-li člověk hrubý charakter, své vášně a pudy neudrží na uzdě, zabývá se častými nečistými myšlenkami, je i vyzařování z jeho těla hrubšího zrna. Má-li naopak vždy a výhradně na mysli pouze zájmy společnosti, snaží se bez ustání zdokonaliti svůj charakter, povznésti se k vyšším ideálům a žíti pouze čistými myšlenkami, jest i vyzařování jeho těla jemnější.

Závisí pouze na svobodné vůli lidstva, zda se zdokonalí. Co zmůže vůle v podobných záležitostech, potvrdí pouze ten, kdo vše již jednou sám zkusil. Jistě však neleží v dosahu naší vůle vlohy, které nám byly vtěleny, neboť jsou určovány kosmickými paprsky a záchvěvy, jež daly našemu osudu v okamžiku zrození zcela určitý směr. Obyčejný smrtelník bude stále toužiti, aby mohl povznésti svá nadání. Má-li však nadání kosmickými záchvěvy ve chvíli zrozeni předem určený průběh, pak je možno vyčísti nejen celý směr žití ze seskupení hvězd v okamžiku narození, ale lze snadno porovnáním horoskopů dojíti i k poznání, zda dvě osoby se k sobě hodí, zda zůstanou přáteli, zda manželský svazek mezi nimi bude šťastný, mohou-li společně vstoupiti do obchodního podnikání.

Všichni naši čtenáři nemají při ruce horoskop, můžeme však pracovati již na nejprostším podkladě. Každý zná den svého narození i dny zrození svých příbuzných a známých. Poněvadž pak postavení Slunce v okamžiku narození podstatně ovlivňuje budoucí osudy člověka, Slunce, které každého dne stojí téměř na témž místě hvězdné oblohy, můžeme vypočísti sluneční místo pro každý den zrození. Nutno však míti na paměti, že tím získáme pouze jediného činitele z horoskopu, nikterak tedy veškeré vlivy, které v něm spolupůsobí.

Většina čtenářů vnikla již zajisté z vlastního popudu tak daleko do astrologie, že znají, ve kterém místě Zvířetníku stojí pro ně Slunce.
Pro přesnost však podávám dále krátký přehled, kdy probíhá Slunce dvanácti znameními Zvířetníku:
Skopec ....... od 21. března do 20. dubna.
Býk ......... od 21. dubna do 21. května.
Blíženci ....... od 22. května do 21. června.
Rak ......... od 22. června do 22. července.
Lev ......... od 23. července do 23. srpna.
Panna ........ od 24. srpna do 23. září.
Váhy ........ od 24. září do 23. října.
Štír ......... od 24. října do 22. listopadu.
Střelec ....... od 23. listopadu do 21. prosince.
Kozoroh ...... od 22. prosince do 20. ledna.
Vodnář ....... od 21. ledna do 19. února.
Ryby ........ od 20. února do 20. března.

Slunce působí rozmanitě na náš charakter a to dle toho, ve kterém znamení stojí při narození. Podle starých zásad astrologie odpovídají jednotlivá znamení čtyřem druhům temperamentu a to:
Ti, kdož se narodili ve znamení Skopce, Lva a Střelce, jsou pravidelně choleriky (prudké povahy). Znamení Býka, Panny a Kozonoha rodí melancholiky (zádumčivé, sklíčené nálady), znamení Blíženců, Vah a Vodnáře značí sanguiniky (osoby snadná vznětlivé, horkokrevné, jejichž hněv dlouho netrvá), znamení Raka, Štíra a Ryb pak značí flegmatiky (povahy nevznětlivé, lhostejné).
Jednotlivé typy charakterů budou znázorněny pouze zcela krátce, neboť přesnější popis jsem provedl minulého roku v předpovědích Pohledů do budoucna pro jednotlivé měsíce.

Když tedy nyní pozorněji prohlédneme tyto typy, seznáme, že nestojí vždy ve vzájemném souladu a nehodí se k sobě. Ostatně jest mezi lidem známo úsloví: Rovný rovného si hledá, a to platí také v astrologii, neboť všeobecně můžeme pozorovati, že v podobných příslovích často bývají vyjádřeny zákony běhu světa v nejjednodušší a nejsrozumitelnější formě. Když tedy u několika osob stojí Slunce v den narození v témž neb příbuzném znamení, budou také povětšině spolu dobře vycházeti. Souhlasná (neb blízká) znamení jsou taková, která odpovídají stejným základním prvkům neb temperamentům. V souladu budou vycházeti takoví lidé, u nichž stojí Slunce v těchto skupinách:
astrolog Skopec, Lev neb Střelec,
Býk, Panna neb Kozoroh,
Blíženci, Váhy neb Vodnář,
Rak, Štír neb Ryby.

Uvedená znamení Zvířetníku tvoří vždy trojúhelník neb trigon, který platí v astrologii za symbol harmonického vztahu (ozáření). Zajisté mnohý namítne, že dle mých úvah mohou se vyskytovati pouze čtyři typy charakterů, neb dle znamení Zvířetníku pouze dvanáct typů. Tak tomu přirozeně není. Sotva se dokonce vyskytne člověk, který by plně odpovídal takovému typu. Vždy se vyskytují kombinace vlivů, který nejsou podmíněny pouze Sluncem v horoskopu, nýbrž i jinými hvězdami, při čemž se může státi, že vliv Slunce je zcela zrušen, jsou-li vlivy ostatních hvězd v horoskopu silnější.
V manželství se často vůbec nesnášejí osoby, u nichž obě Slunce stojí v konjunkci, trigonu neb sextilu. Předpokládejme příkladně, že dvě osoby jsou povahy ze skupiny, ovlivněné Skopcem, se snadno popudlivými charaktery. Každý bude chtít rozhodovati, nikdo se nepodřídí. Pokud budou míti oba společný cíl a stejné zájmy, může vše jíti po dobrém. Vyskytne-li se však jediný rozdíl v názorech, podnítí tvrdý boj, kde nikdo nemíní ustoupiti a následuje odcizení. Poněkud lepší jsou poměry, když sluneční místa stojí v trigonu. Ovšem také v takových případech mohou vzniknouti dobré přátelské svazky, trvalá harmonie však zavládne pouze tenkrát, když se vyskytnou ještě mnohé jiné příznivé vztahy mezi hvězdami.

V lásce hraje již zákon podobnosti menší roli, na jeho místo nastupuje zákon doplnění. Vlastnosti, vlohy a schopnosti chybějící jednomu společníku musí míti druhý. Proto se stává, že lidé, v jejichž horoskopu sluneční místa stojí v oposici se často dobře doplňují, nepůsobí-li právě ostatní činitelé horoskopu rušivě. Představme si, že muž pod převážným vlivem Kozoroha setká se s družkou s převládajícím vlivem Raka. Pro střízlivé, věcné a silnou vůlí obdařené muže, narozené ve znamení Kozoroha bude pak spíše citlivá, přizpůsobivá povaha, ovlivněná Rakem, krásným doplněním. V takovém případě nutno urovnati malé rozpory, podmíněné snad ostatními činiteli horoskopu. Potom však může nastati ideální případ, že se spojí Já a Ty a Ty a Já a oba budou jednou duší. Obzvláště příznivé jest, když výchozí znamení obou horoskopů leží přesně naproti sobě, nebo když jeden náčrt horoskopů je převráceným obrazem druhého.

Stejně jako v manželství je tomu i v obchodním spojení a společenství. Zde však by mělo býti hleděno spíše na doplnění než na stejnost. Stojí-li však v takovém případě sluneční místa v oposici, musí převládali ostatní dobré vlivy, aby nebyla společná práce rušena.
Předpokládejme, že bude od zaměstnance požadováno, aby postupoval stejnými cestami jako jeho chef. V důsledku toho bude nejlépe, bude-li v horoskopu zaměstnance Slunce ve stejném znamení jako sluneční místo chefa.
Omezení v mých vývodech již dokázala, že na základě pouhého postavení Slunce nemůže býti určena přesná předpověď o souladu mezi dvěma osobami. Kdo má při ruce horoskop, může připojiti k mým vývodům vlivy ostatních hvězd. Obzvláště důležité při porovnávání horoskopu je postavení Slunce a Měsíce.

Ideální případ vzniká, když Slunce jednoho se kryje s Měsícem druhého, neboť pak se vyskytne obzvláště silná přitažlivost. Taktéž osoby, které mají v horoskopech tato příznivou konjunkci, ač se mezi nimi nemůže jednati o lásku, počíti vždy okamžitě vzájemné sympatie, neboť se zde jedná o naprosté doplnění mezi vlivem Slunce -povahu, silnou vůlí a duchem - a vlivem Měsíce — povahu citlivou a vynalézavou. Vyskytne-li se v takové konjunkci ve dvou horoskopech nepříznivý vztah, prodělají obě osoby těžké utrpení společně, rozdvojí je někdy pomíjející odcizení nebo jedna z nich velmi záhy zemře. Takovéto případy souvisí úzce s předešlým duševním životem a tento obor nemůže zde býti blíže objasněn.
Jak si tedy počínám, míním-li prozkoumati horoskopy milenců, abych zjistil, zda mají naději na trvalou harmonii v žití? Není to tak obtížné. Vezmu horoskop, vyčtu z daných jednotek hvězdy, vložím je do horoskopu a tím zjistím vlivy.

Muž má, na příklad, Slunce ve 20. stupni Býka. Tento bod vyhledám v horoskopu dámy. Shledám, že naproti ve 20 stupni Štíra stál pro ni Uran a Saturn. V důsledku toho stojí jeho Slunce v oposici k Uranu a Saturnu dámy. Stejným způsobem projdu všechny hvězdy a obdržím při opačném postavení následující výsledky:
Nepříznivé vztahy.		Příznivé vztahy.
SL 180 UR SA			LU 120 NE  	Asc 120 Asc
UR 90 JU			NE konj. NE 	MA 60 SL MA
SA 180 SL 			UR 120 MA	VE konj. SL NE
Asc konj. UR SA		SA 90 MA	ME konj. LU VE
ME 90 MA			JU 60 MA	ME 120 JU


Početně uváženo převládají příznivá postavení, z nichž Měsíc -trigon- Neptun, Jupiter-sextil-Mars, Venuše -konjunkce -Neptun a Slunce značí nejen neobyčejně silnou přitažlivost, nýbrž i opravdu vnitřní svazek, čímž vzniká téměř nadpozemská láska.
Merkur-konjunkce-Měsíc a Venuše a Merkur- trigon- Jupiter mají vliv, že si mohou oba velmi mnohé předávati také v duševním oboru a vzájemně se povzbuditi k uměleckým dílům. Když jsem tehda vyhotovil porovnání, prohlásil jsem také, že ve všem zůstane při pouhém přátelství, které se po krátkém čase opět rozejde. Vše se přesně vyplnilo. Po půl roce nastalo odcizení právě v čas, kdy u dámy probíhající Neptun stál v kvadratuře k Uranu a Saturnu, Saturn v oposici k Neptunu a Jupiter v kvadrátu k Marsu. U muže působil: Neptun kvadrát Ascendent (vzestupný bod - viz porovnáni Asc. konjunkce Uran, Saturn), Uran konjunkce Mars, Saturn oposice Venuše. Při vzájemném porovnáni je obzvláště nutno dbáti na vlivy Jupitera. Když totiž Jupiter jednoho horoskopu je nepříznivě ozářen souhvězdím druhého horoskopu, jako zde Uran kvadrát Jupiter, nutno vždy počítati s odloučením, nejméně pak s odcizením.

Při přesnějším postupu byly by takto úplně vysvětleny horoskopy s ohledem na charakter a vlohy, je-li možné doplnění. Poté je třeba nahlédnouti, zda v samém horoskopu se ukazují činitelé, kteří směřují k odloučení. Znám na příklad manžele, u nichž stojí Jupiter na témž místě. U muže stoji Slunce v oposici k Jupiteru, u dámy Saturn v kvadratuře k Jupiteru. Nepříznivými vlivy Jupitera bylo manželství v minulém roce rozloučeno. Přirozeně se ve vzájemném porovnání vyskytlo ještě mnoho jiných vlivů, které napovídaly zprvu vroucí sloučení a pozdější odcizení. Jedná-li se o společné zřízení obchodu, volíme společníka stejným způsobem.

Pro objasnění podávám několik krátkých pokynů:
Špatné vlivy Neptuna přinášejí častá oklamání, neupřímnost, pomluvy;
Uran působí nenadálé rozmíšky a rozloučení;
Saturn přivolává trvalé překážky a připravuje obtíže;
Mars působí třenice a spory.

Obzvláště příznivě může býti postaven Merkur a Jupiter, neboť jsou hlavním činitelem při provozu obchodů a smluvních záležitostí. Slunce, Měsíc a Ascendent mají zaujímati příznivá postavení, aby i charaktery byly náchylny ke společné práci.
Přirozeně není možno pojednati zevrubně v jediném článku o vzájemném souladu osob na základě horoskopu. Poukazuji proto současně na svou knihu „Die astrologische Ehe-Prognose" (Astrologické předpovědi v manželství), která bude vydána na podzim v roce 1931 (cena 1.50 marek).

Kdybych byl ještě otázán, kteří lidé obzvláště v roce 1932 mohou počítati se šťastným životem v lásce, odpovídám, že všichni narození ve znamení Lva, Střelce, Skopce, také Býka, Panny a Kozoroha, neboť stojí pod příznivým vlivem Jupitera. Bližší vysvítá z mých předpovědí pro jednotlivé měsíce. Ve zvláštních případech ochotně přispěji osobně.

Podle toho kolik nespokojenosti v sebe přijímáš, tolik ti ubývá sily. Spokojený člověk je silný, nespokojenec je slabým.Převzato z Pohledy do budoucna 1932 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1932, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Zajimavosti   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.