Astrology Pacific       |       Ze starých letopisů      
Které planetární vlivy způsobují tuberkulosu?


V. Sadovský


Každý, kdo jen poněkud studoval astrologii, poznal, že určité planetární vlivy jsou v přímé souvislosti s jistými nemocemi. Sám měl jsem ve své astrologické praksi mnoho případů nemoci a úmrtí tuberkulosou a třemi z nich chci čtenáři posloužiti.
Podotýkám již předem, že ve všech třech případech konstatoval jsem velmi mocný zhoubný vliv Saturna, který podle astrologie jest planetou karmy a osudu. Astrologové zvou ho také „Infortuna major", t. j. velké neštěstí. Tento Saturn ve spojení se Sluncem, Měsícem a Merkurem poukazuje na životní sílu a především stav dýchacích orgánů člověka.
Abychom zjistili zdravotní stav člověka, jest nám studovati v horoskopu bod zvaný „Hyleg", dále vládce ascendentu, VI., VIII. a XII. domu, znamení tato domy vyplňující, planety i stálice v těchto se nacházející a zároveň i jejich aspekty.
Především jest si nám povšimnouti hrotu I. domu a jeho vládce, jaké aspekty tvoří a v kterém domě horoskopu se nachází. Velmi důležité jest také zvěděti, do kterého znamení připadá hrot VI. domu, vládce VL domu, neboť orgány lidského těla jemu podléhající jsou mocně náchylny k onemocnění.

Schéma č. 1. jež náleží dívce nedávno zemřelé, nám řečené dostatečně potvrzuje.

Slečna H. K. narodila se 19./6. 1909 v 10 hod. 15 min. večer. Její rodiště leží na 49°50' sev. šířky a l8°20' vých. délky.

vlivy 1

Toto schéma představuje nám ty nejhorší konstelace planet, které dovedou ubíti i mladý, nadějný život lidský. A jak mi známo, dívka tato zemřela na tuberkulosu ve věku 22 let a 5 týdnů. Stonala dvě léta. Již vládce I. domu Uran v oblasti XII. domu tvořící vesměs špatné aspekty jest velice neblahým znamením pro život a poukazuje na utrpení a jakési pokání. Kromě toho tato dívka se narodila v sobotu, tedy v den ovládaný Saturnem a za kmitu tatvy Vayu.
Nejhorším zjevem prognostickým pro zdraví jeví se zde oposice Měsíce s Neptunem v oblasti VI. domu ve kvadratuře se Saturnem a oposici s Uranem. Jsou to vesměs kritické aspekty snižující životní sílu a způsobující těžkou a nevyléčitelnou chorobu tělesného ústrojí člověka. Měsíc stál kromě kritického aspektu se Saturnem ještě ve spojení se zlou stálicí Polluxem, kterážto konstelace ještě více zhoršuje stav. Ani Mars, který stojí v I. domě a který by měl zesíliti životní sílu a odolnost těla, není ve znamení Ryb ve špatném aspektu s Merkurem v Blížencích příznivým zjevem pro činnost nervů a plícních orgánů. Merkur jest zde jaksi vládcem horoskopu a ovládá mezi jiným též plíce a nervová ústředí.

V den úmrtí 25./VII. 1931 transitoval Saturn přesně oposici progresivní místo Slunce a tvořil konjunkci s rad. Uranem. Toho dne tvořil Mars oposici s progresivním Marsem; Uran kvadraturu s Uranem rad. a progresivním, kvadraturu s Venuší prog., Sluncem progres, a Měsíc procházel znamení Střelce a tvořil kvadraturu s Marsem rad. a oposici s Merkurem rad.
V této době byly následující progresivní vlivy: s. SL 180 UR pr, 90 SA r. (tento vliv trvá 3 léta), pak p. LU 45 ME pr, pr. ASC 90 SL r, konj. MA pr.
Ti, kdož studují astrologii, poznají ihned, že jsou to vesměs vlivy zdraví a životu lidskému nebezpečné.

Druhý případ.
Mladá, vdaná žena M. S. z četnější rodiny, mající jedno dítě — hocha, který zemřel v 9. roce na záškrt, trpěla po dvě léta tuberkulosou. Zprvu trpěla tuberkulosou hrtanu a pak i plic. Zemřela ve stáří 24 roků a 8 měsíců dne 27./XII. 1924. (Narodila se 17/III. 1900 ve 3 hod. 15 min. ráno na 49° 50' se v. šířky a 18° 27' vých. délky.)

vlivy 2

I zde jest vystupující znamení Saturnovo KO, které jest považováno za znamení choroboplodné. Vládce Saturn ve XII. domě tvoří kvadraturu s Měsícem z VIII. domu a svědčí o poměrně krátkém životě člověka, o snížené životní síle a dlouhém utrpení životním. Hrot VI. domu ve znamení Blíženců, vlivu to Merkurova, který jest retrográdní a v oposici s Měsícem a kvadratuře se Saturnem. Proto jsou nejcitlivějšími z orgánů pro ochuravění plíce, jazyk a nervy. Neptun na hrotu VI. domu a ve kvadratuře se Sluncem jest typickým znamením nepříznivých psychofysických účinků na lidské zdraví, vyvolávajících hlavně onemocnění záhadná, zákeřná a netušená. Nervy a plíce jsou zvlášť náchylné k onemocnění a vystavené různým nepříznivým účinkům. Také Mars v oposici s VIII. domem a kvadratuře s Uranem jest kritickou konstelací pro ukončení života. Pomoc přátel, lékařů (LU 60 JU) a sourozenců (VE 120 SA) nebyla dosti mocná k ulehčení nebo k uzdravení, ježto vládce narození - Saturn a ženský signifikátor Měsíc nacházejí se v domech smrti a pokání. Karma měla zde své mocné slovo.

Úmrtí nastává, když prog. Medium Coeli dochází k místu rad. Urana a tvoří kvadraturu s Marsem rad. Progresivní Slunce tvoří direkci P. s Marsem, která je velmi nebezpečnou pro život! Také progr. Měsíc došel k hrotu VIII. domu, významného v nativitě pro ukončení života. Progresivní Merkur tvoří kvadraturu s hrotem VI. domu, dávaje tak podnět k onemocnění dýchacích ústrojů. V den smrti byly tyto transity: SL konj. SA r, pr., 90 LU r, SA 135 SL a VI. d; ME konj. SA r, 90 LU; VE 90 VIII.d, 90 LU pr. Nejsilněji působil MA 180 LU r, 90 SA r a poblíž byl i ME. Dotyčná zemřela za vysoké horečky.

Třetí případ týká se mladíka F. J., 24 let starého truhláře. Narodil se dne 22./III. 1900 po 5. hod. ranní v tomtéž místě jako předem označené osoby. Předvádím i jeho horoskopické schéma, které nám dostatečně vysvětluje účinek hvězd na jeho úmrti v mladém věku. Zemřel 5/VI. 1924.

vlivy 3

Jsa narozen co nemanželské dítě (NE ve IV. domě!), trpěl špatnými poměry v domě rodičů a byl karmicky dosti zatížen. Často ho přepadla slabost zraku a stejně trpěl i potížemi dechu (LU ve ST konj. se stálicí Antares); choval zálibu pro sokolská cvičení a miloval zvířata. Jeho krátký život je naznačen ascendentem ve zn. Ryb, které dává tělo citlivé a velmi náchylné k onemocněni ; dále pak postavení vládců VI. a VIII. domu v oblasti I. domu nativity, vesměs v kritických aspektech se zlými planetami. Hlavně SA v elevaci vykonává zde velmi mocný a zhoubný vliv jak na rodiče, tak i na životní sílu a centra nervová a mozková. Dotyčný trpěl mdlobami a bylo postřehnuto u něho i omezení funkcí některých smyslů (nepřítomnost, oslabení zraku), míval však často živé a významné sny (LU, SA UR, v IX. domě).

Tento člověk zmíral za progresí: p. LU konj. VIII. domu, ; 135 SL p, 135 MA r; p. SL 135 JU r;p MA konj. ME r. V den úmrtí působily následující transity planet: SL konj. DH v II; 180 UR, 90 MA r; pr. asc. 135 UR r, 45 MA pr; NE v VI. d.,135 SA, SL r; SA 180 SL pr; MA 49 ME r.

U všech diagramů jsou nakresleny v zevním kruhu přechodná místa planet v den úmrtí.
V obou prvých ženských případech jest hlavním signifikátorem Měsíc, který je citlivým kolektorem pro zhoubné vlivy Saturna, kdežto u mladíka hraje významnější roli postavení Slunce k Saturnovi; ve všech případech pak vyplývá značné nebezpečí ze špatně postaveného Merkura. V mnoha případech vysledoval jsem zhoubný vliv Marsa ve zn. Ryb a v těžkých aspektech s Neptunem, Merkurem nebo Uranem. Je velmi dobré studovati veškeré takové případy a řaditi je do statistiky horoskopické, která jen podepře správnost moderní astrologie.Převzato z Pohledy do budoucna 1932 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1932, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Ze starých letopisů   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.