Astrology Pacific       |       Ze starých letopisů      
Astrologie a bible.


K. Idz.


V dějinách starých kulturních národů, jako Egypťanů, Chaldejců a jiných, shledáváme, že nejstarší náboženství lidstva měla za základ astrologii a lišila se od sebe různými obřady a vyznáními podle vývoje a pokroku toho kterého národa.
V bibli nacházíme na mnoha místech citáty, které poukazuji na astrologii a její nauku. Bible také vypráví v symbolické formě o vzniku kosmu a bytostech ve vesmíru.

Všímáme-li si bible, nalezneme především v Genesis v 1. kap., 14. verši tuto větu: Opět řekl Bůh: „Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření času, dnů a let". Tím znázorněn vznik a účel nebeských světel, které jsou základnou v astronomii i astrologii.
Dvanáct synů Jakubových představuje nám dvanáct znamení zvěrokruhu, jak po sobě následují: Benjamin - Skopce, Isachara — Býka, Simeon Levi — Blížence, Zebulon — Raka, Juda — Lva, Ašer — Pannu, Dan — Váhy, Gad — Štíra, Josef — Střelce, Naftali — Kozoroha, Ruben — Vodnáře, Efraim Manasse — Ryby.

Náprsník velekněze židovského s dvanácti drahokamy byl astrologickým symbolem zvěrokruhu, kde každý kámen zastupoval jedno zvířetníkové znamení.
Betlémská hvězda zvěstovala narození Krista.

Lukáš v kapitole 21., 25. verši praví: „l budouť znamení na slunci a na měsíci i na hvězdách". Jsou to zatmění Slunce a Měsíce, o jejichž vlivu a účinku na světové a životní události jest v každém ročníku „Pohledů" pojednáno. Dvanáct Ježíšových apoštolů má vztah ke znamení zvířetníku. Také Apokalypse obsahuje astrologické symboly, které poukazují na hluboké astrologické znalosti apoštola Jana.

U Kazatele v 3. kap. shledáváme označení souvislosti času s různými pracemi a událostmi, což poukazuje na význam astrologie pro náš denní život. Prvá věta zní: „Všeliká věc má jistý čas, a každé předsevzetí pod nebem svou chvíli". Jest nám známo, že všeliké věci a události povstávají za určitých hvězdných konstelací příznivých nebo nepříznivých a podle toho jeví se také výsledky příznivé nebo nepříznivé.

Druhá věta zní: „Jest čas rození a čas umírání". Těm, kteří znají nauku o znovuzrození, jest známo, že člověk se rodí zde na zemi za určitých hvězdných konstelací, které odpovídají jeho duševnímu i tělesnému založení, okolí a zákonům karmy. Podle těchto konstelací můžeme usuzovati na celý budoucí život člověka, jeho charakter, jeho životní pochod, těžkosti, úspěchy atd. Tato nauka jest velmi důležitá a ti, kteří ji poznali, zbavili se jisté mnoha zbytečných nářků a běd, neboť, jak jsem již naznačil, poznali, že hvězdy podle postavení v okamžiku našeho narození rozsvícují nebo zhasínají lampu našeho života a to podle posic, jaké na své dráze zaujímají.

Bible v tomto směru praví dále: „Je čas sázení a čas vykopání, což vsazeno bývá". Působnosti hvězdných vlivů podléhá kromě člověka i celá příroda, neboť člověk, zvíře, rostlina i nerost jsou takřka symboly kosmu na jeho různých evolučních stupních. Staří národové byli si toho vědomi, neboť při svých zemědělských pracích věnovali značnou pozornost volbě času. Dnešní člověk odcizený přírodě nechápe důležitost toho, avšak poznovu pozvolna počíná astrologie vnikati mezi lid a vnáší tam důležité tyto poznatky. Také v každém ročníku „Pohledů do budoucna" známý astrolog bratr Kaisar věnuje těmto věcem náležitou pozornost.
„Je čas hojení", praví bible dále. Celý člověk a stejně i jednotlivé jeho části těla spadají pod vliv zvířetníkových znamení a vliv planet. Medicinální astrologie, ke které se dnes přiklonili někteří lékaři, poukazuje na individuelní léčení podle horoskopu sestaveného pro každého jedince.

„Je čas boření a čas stavení". Člověk může bourat duševně i hmotně. Duševně bourá zastaralé zvyky a plány a to se dere ponejvíce za progresivních posic planetárních, když poprvé člověk poznal účel svého života a cestu k vyšším metám. Tehda staví si lepší své životní plány. A bourá-li hmotně člověk, je to rovněž ve spojitosti s určitými planetami, ať příčina toho jest již jakákoli.
„Je čas milování a čas nenávidění". Pohnutky lásky i nenávisti jsou stejně jako vše jiné vyvolávány hvězdnými vlivy a podle příznivých nebo nepříznivých osvětlení dostavují se i podobné výsledky. „Je čas boje a čas pokoje". Na úrovni fysické jsou války vyvolávány z důvodu politických, nedorozuměním státníků, dychtivostí po rozšíření území a podobně. Při astrologickém šetření způsobují války mezi národy konjunkce hlavních planet, zatmění Slunce v některých zvířetníkových znameních, postavení rudé planety Marsa v mundánním horoskopu atd. A podle toho jak ubývá na síle špatným vlivům hvězdným, válku vyvolávajícím, povoluje i válčení a vítězí zase touha po míru.

Již z těchto několika ukázek vysvítá, jak důležitou roli hraje astrologie v životě lidském i ve světových událostech, která jako věda o působení hvězd na základě dlouholetého pozorování nám dokazuje, že veškeré události řídí se určitými hvězdnými konstelacemi. Ano, ve hvězdách jsou síly, které za hvězdného večera dovedou uchvátiti nitro člověka a povznésti mysl jeho až do nekonečného prostora. Majestátnost hvězdného nebe velebil slavný francouzský astronom Flammarion, když pravil, že ohvězděné nebe mluví k naší duši božským jazykem.Převzato z Pohledy do budoucna 1932 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1932, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Ze starých letopisů   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.