Astrology Pacific       |       Ze starých letopisů      
K úmrtí Sira A. Conana Doyle.


Leopold Kaisar.


Není tomu dávno, co byl překvapen celý kulturní svět zprávou o úmrtí velmi populárního anglického spisovatelé, romanopisce a spiritisty Sira Artura Conana Doyle.
Doyle pocházel z velmi inteligentní rodiny, která poskytla mladému Arturovi náležitého vzdělání. Artur Conan Doyle studoval medicínu v Edinburce a po dosažení doktorátu byl činným jako lodní lékař v jižních mořích. Záhy však věnoval se spisovatelství k němuž se cítil býti velmi poután. Roku 1891 rozloučil se se svým lékařským povoláním a ještě téhož roku napsal první detektivní román „Dobrodružství Sherloka Holmesa", kterým získal přízeň celého světa. Vkrátku stal se oblíbeným spisovatelem doma i za hranicemi. V Anglii byl za své literární práce povýšen do stavu šlechtického s označením „Sir". Sir Artur Conan Doyle zajímal se neobyčejně o veřejný život a svými humánními snahami zasahoval do něho velmi účinně. Jak jest známo, byl opravdovým gentlemanem. Od dvou desítiletí byl Doyle nadšeným stoupencem a propagátorem spiritismu, který šířil slovem i tiskem.

Jeho činnost na poli intelektuálním stejně jako jeho geniální nadání a jeho vyšší ethické a spirituální založení markantně se vyznačuje v jeho horoskopu, který zde uvádím.

Sir A. C Doyle narodil se 22. května r. 1859 ve 4 hodiny 58 minut ráno v Edinburku ve Skotsku.

doyle

Hned na prvý pohled zříme v horoskopu v intelektuálním znamení Blíženců silně zastoupeny čtyři planety a stejně i ascendent, což svědčí o jeho geniálním spisovatelském nadání. Konjunkce Jupitera s ascendentem dává zde vyšší etické a filosofické smýšlení, smysl pro umění a krásu. Postavení Marta dodává smělosti a energie a jest známkou podnikavého charakteru, projevujícího se v humánních a šlechetných snahách i činech.

Merkur, vládce narození, který jest v konjunkci s Venuší ve XII. domě horoskopu, domě to okultním, svědčí o neobyčejně silném sklonu ke všemu utajenému, skrytém a veliké zálibě k okultismu a kriminalistice.
Jeho geniální nadání representuje postavení Slunce, které jest v konjunkci s Uranem ve znamení Blíženců, spojené příznivým trigonem Měsíce z IX. domu horoskopu. Posice tato znamená originálního ducha vlastnícího veliké plodné, tvořivé síly a bohatou intuici. Bohatá jeho fantasie a vynalézavost jeví se v jeho románech a konečně také ve spisech spiritistických.
Měsíc a Neptun, stojící v elevaci, dostávají šťastné aspekty Slunce a Urana, z čehož lze usuzovati o vyšším psychickém založení C. Doyle, vedoucím ho k duševnímu pokroku. Tyto aspekty svědčí také o znamenitém mediálním nadání projevujícím se u něho, silnými inspiracemi, předtuchami a visemi.

Postavení Měsíce v IX. domě horoskopu svědčí o velmi plodném spisovateli na poli vědy, filosofie, práva, náboženství, etiky a humanity, jehož spisy jsou vyhledávány i v zahraničí.
Od doby, kdy se C Doyle přesvědčil o životě záhrobním, oddal se cele studiu mystérií života a hledání hlubších pravd. I v tomto směru napsal mnohé spisy. Též po stránce organisační byl velmi působivým a činným a svým přičiněním přispěl neobyčejně rozšíření spiritistického hnutí v Anglii.

Není ani potřebí podotýkati, že mu bylo také snášeti mnohé překážky a nepřátelství. Zejména anglický tisk po určitou dobu útočil proti němu, o čemž také astrolog dovídá se i z horoskopu, neboť Saturn v III. domě tvoří kvadraturu s Merkurem a oposici s Měsícem. Silný jeho duch však nedbal překážek, ale pokračoval za vytčeným cílem.
Jeho lidumilnost a humánní idee prozrazuje postavení Jupitera v ascendentu horoskopu.
Odchodem Sira A. Conana Doyle odešel nám dobrý člověk, vědec, dobrý přítel a veliký spisovatel i upřímný pracovník na poli psychických věd.Převzato z Pohledy do budoucna 1932 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1932, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Ze starých letopisů   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.