Astrology Pacific       |       Ze starých letopisů      
Československo v roce 1937.
Astrologická předpověď.


Leopold Kaisar.


Světová krise hospodářská a sociální, ve které se octly téměř všechny národy, prošla svým kulminačním bodem a možno říci, že počíná se zvolna mírnit a klesat. Leč období, do něhož vcházíme novým rokem, bude ještě hodně zatíženo, neboť atmosféra, v níž žijeme, je přeplněna nepřátelstvím, násilím a válečným duchem, a proto mohou nastati ještě dalekosáhlé změny a komplikace v politice mezinárodní.

csr37

Rok 1937 je pln nejistoty, rozkolu a sobectví. Dojdou zde ještě uplatnění mnohé těžkosti a překážky, avšak některé období tohoto roku budou již mírnější a volnější.
K solárním horoskopu našeho státu pro rok 1937 některé příznivé konstelace svědčí o postupu a úspěšné podnikavosti vládních činitelů. Dobré snahy vůdců národa přičiní se zdárně o jeho povznesení a pro mír s ostatními národy.
Posice solárního Měsíce v trigonu s Plutonem znamená mocnou posilu demokracie, v níž se projeví silné vlastenectví a národní síla. Období od polovice ledna až do konce února bude poněkud těžší pro vládu. Kritická oposice Urana s Martem na místě radikálního Slunce v horoskopě republiky přinese určité překážky, vnitřní napětí a neočekávané změny ve vládě, odchod význačných činitelů, demisi.

Konstelace Marta a Neptuna se Saturnem poukazují na některé reakční a oposiční živly protistátní, domácí i zahraniční, jež budou se snažit zasahovat do vnitřních poměrů státu. Svou rozvratnou činnosti politickou a falešnými zprávami budou ztěžovat vládním činitelům práci. Neklidná období připadají na leden, únor, září a listopad. V těchto měsících projeví se také různé sociální neshody, stranické boje a politická napětí.
Solární postaveni Venuše a Jupitera přeje práci v různých podnicích. Harmonický trigon Měsíce s Venuší znamená jakési úspěchy pro dělnictvo a úřednictvo. Větší zásah žen do veřejné činnosti.
Parlamentní činnost bude v některých obdobích, zejména v lednu, dubnu a koncem listopadu - tříštěna oposičními stranami. Nastanou spory, boje, rozštěpení, těžší komploty a neočekávané rozvraty. Zákonodárci pocítí nesnáze; v situaci je však zjednán klid. Demise a odchod některých poslanců.

V zahraniční politice našeho státu objeví se několikrát různé potíže i vážná napětí, zejména v lednu a únoru a pak v záři. Tato období budou plna útoků, násilí a neklidu, který vniká ze zahraničí; na náš stát však sáhnuto nebude. Mírová politika našich státníků získává mocný souhlas a oporu přátelských států.
Postavení solárního Saturna je dosti nepříznivé a způsobí během roku některé potíže v obchodních stycích se sousedními státy a přechodné omezení vývozu zboží.
Finančním poměrům kynou příznivé konstelace v měsících červnu a říjnu a znamenají užitek a prospěch. Některá období zvláště koncem února, v červnu, červenci a pak v prosinci přinesou nějak ztráty, větší kolísavost na peněžním trhu a neočekávané změny ve finančním světě. Vyskytuje se mnoho defraudací a peněžních podvodů.

Technický průmysl, továrny a stavební podniky budou zasažen během roku ještě některými potížemi zejména v dubnu, srpnu a v polovici září - kdy neočekávané události přivodí určité nesnáze.
Pracovní poměry dělnictva jsou částečně příznivé. Nezaměstnanosti značně ubude během roku, ale na jaře budou pracovní poměry dělnictva ztěžovány a omezovány zhoršením vývozu. V letním a podzimním období bude více práce, nezaměstnanost poklesne. Na některých místech může dojíti ke zkrácení pracovní doby, úprav mezd a zavedení různých bezpečnostních opatření. Měsíce listopad a prosinec přinesou omezení a ochablost v průmyslových podnicích a továrnách, čímž nezaměstnanost poněkud stoupne.
Postavení Marta s Neptunem v oposici se Saturnem bude krajně nepříznivo domácím a vnitřním poměrům. Na některých místech vzplanou nepokoje, protesty, stávky dělnictva, dožadujícího se nápravy existenčních poměrů. Pod vlivem této konstelace vyvstanou i politické nepokoje.

Neméně i zemědělství bude pod tímto neblahým vlivem. Lze předvídati, že některá období přinesou větší škody a zničení úrody následkem živelních a přírodních katastrof, povětrnostních bouří a povodní. Na podzim může dojíti ke zdražování životních potřeb. Stavební a průmyslové podniky, doly a huti budou postiženy některými škodami a ztrátami.
V dopravě jsou četná nová zařízení na obzoru; rovněž bude velmi čilá frekvence na železnicích i v automobilismu. Dochází k rozšíření leteckých linek a ke zřízení nových letišť. Ruch cizinecký bude poměrně dobrý. V měsících lednu, květnu a červnu vyskytnou se některá neštěstí v železniční dopravě a v letectví. Výchova, školy, vědecké a vzdělávací ústavy a divadla prospívají, zvláště v březnu a květnu. V lednu a v listopadu dochází k úmrti vynikajících osob na poli vědy a umění.

V tomto roku nabude postavení Jupitera v trigonu s Neptunem zvlášť příznivého vlivu pro duševní a okultní společnosti. Mezi lidem projeví se větší zájem o psychické vědy, zejména v červnu a říjnu. Literatura přináší mnoho filosofických publikaci a vědeckých pojednání. V náboženských sborech a církvích jeví se snaha po rozšíření; také silná propaganda náboženská získává půdu a uplatnění. Nemocnice, léčebné ústavy a sanatoria mají více práce než jindy budou povětšině přeplněny. Lázně v letní sezóně budou míti zvýšenou frekvenci. Mnoho zájmu jeví se mezi lidem o hygienická, zdravotní a bezpečnostní opatření. Rovněž bude pořádáno mnoho přednášek zdravovědných a kulturních.

Těžké vlivy Saturna a Neptuna zasahují velmi neblaze zdraví lidu, hlavně v jarních a podzimních měsících, které budou vykazovati zvýšený počet nemocných. Množí se epidemické a nakažlivé choroby hrozí i hromadná onemocnění. Vyskytují se také nemoci následkem poruch oběhu krevního, horečky, tyf, cholera, chřipka, různé vleklé a revmatické choroby. Mnoho lidí je postiženo mrtvicí. Četné katastrofy, požáry a živelní pohromy vyžádají si mnoha lidských obětí, bude mnoho úrazů, a životu nebezpečných zranění. Lid projevuje zálibu v různých hrách, zábavách a ve sportu.

Vojsko má příznivou dobu; dochází ke zlepšení a k úpravě vojenské výzbroje, zesílení vojenského letectví, rozšíření branné moci. Společenský život bude strádat násilím, nepřátelstvím, různými nemorálními zjevy. Bude mnoho podvodů, kriminálních případů, politických zločinů a loupeží. Jedná politická aféra může způsobiti dalekosáhlé následky. Mnoho lidí podlehne zoufalství, vyskytne se větší počet případů šílenství, sebevražd a vražd.

Podle profekcí v horoskopě republiky přicházejí v úvahu nepříznivé události ve věcech veřejných a sociálních, avšak také úspěchy vlád, zdolávajících četné překážky. Finanční ztráty, větší státní vydání, úmrtí význačných osob z řad učenců neb státníků. Školy, divadla, výchovné ústavy, zábavy a sport jsou pod příznivými vlivy. Počasí bude povětšině nepříznivé s většími poruchami povětrnostními a živelními. Jaro bude deštivé a chladné; léto proměnlivé, mírně teplé, místy bouřlivé; podzim vlhký a proměnlivý; zima tuhá. Konjunkce Marta s Jupiterem, která nastane 30. října na 20°43' KO, bude kritického rázu a způsobí mnoho nesnází, nepřátelství ve vnitřních a domácích poměrech státu, možnost sporů ve vědeckých kruzích a větší soudy. Vliv tento bude kritický pro dopravu; rovněž větší četná zranění a neštěstí ve sportu a v rychlostních závodech.

Na měsíc leden připadá nepříznivý vliv direkce progr. LU 90 JU r., který způsobí některé nesnáze a rozkol ve věcech veřejných a společenských. Pod tímto vlivem mohou nastati některé změny a překážky v zahraničních vztazích.
V dubnu vládne šťastný vliv direkce progr. LU 120 MA r. a projevil v národě nadšením a větší podnikavosti. Zvýšený zájem o sport různé hry. Pro vojenské věci velmi úspěšná doba.

V měsíci červenci bude působivou direkce progr. LI 120 LU, 60 UR r., která se projeví příznivým účinkem v sociálních a hospodářský poměrech lidu. Vliv této direkce je příznivý pro podniky, zaměstnanost, vývoz zboží, obchodní smlouvy, peněžní trh a banky. Příznivá direkce progr. LU konj. IV., 120 SA r., připadající na říjen, napomáhá příznivým změnám v hospodářských a vnitřních poměrech státu, umožňuje užitečné akce v pracovních podnicích, více spolupráce, zpevnění demokratických tendencí a snah v národě. Na prosinec připadá nepříznivá direkce progr. LU 180 VE, která zaviní některé neúspěchy veřejných činitelů, poškození majetku, finanční ztráty, nesoulad v životě veřejném i společenském.

V Karvinné v srpnu 1936. Leopold KaisarPřevzato z Pohledy do budoucna 1937 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1937, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Ze starých letopisů   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.