Astrology Pacific       |       Ze starých letopisů       |      
Schopenhauer o vlivu planet na náš věk.


K. Idz


schopen1 Německý filosof Schopenhauer zmiňuje se ve svých aforismech k „Životní moudrosti" o vlivu planet na životní věk člověka. Pro zajímavost uvádím zde jeho slova:

„V planetách arci není životní běh jednotlivců předznamenán, jak se domnívala astrologie. Přece však život člověka souvisí do jisté míry s planetami a určitému věku odpovídá též určité nebeské těleso neboli planeta, a to v přesné posloupnosti.
V desátém roce života vládne Merkur. Jako on i člověk v té době pohybuje se rychle a snadno v úzkém svém kruhu. Nepatrné věci a okolnosti dovedou změniti jeho smýšlení. Zato však se mnohému naučí a za vlády tohoto boha chytrosti a výmluvnosti snadno si osvojuje rozličné poznatky.

Ve dvaceti letech uplatňuje svůj vliv Venuše; láska a žena ovládají člověka.
V třicátém roce vládne Mars. Člověk bývá prchlivý. Síla, odvaha, bojovnost a vzdor jej řídí.
Ve čtyřicátém roce uplatňuji se 4 planetoidy. Život lidský se rozrůstá do šíře. Člověk je užitečný a sám hodnotí vše, věci i lidi, podle jejich užitečnosti. Je to předně Ceres, která tu vládne. Pod vlivem Vesty upevňuje své panství. Ovlivněn Palladou osvojil si člověk jen věci nejnutnější a za vlivu Junony vládne paní domu — manželka.
Padesátý rok je pod vlivem Jupitera. Člověk již prožil mnoho a proto se cítí povznesen nad mladší pokolení. V plném rozkvětu svých sil, bohat zkušenostmi a poznatky, dosáhl (podle své individuality a svého postavení) autority u všech, kteří s ním přicházejí do styku. Proto také není přístupen rozkazům, ale je nakloněn sám poroučet. Je nyní povolán, aby ve své sféře vedl a vládl. Tak vrcholí Jupiter a s ním i muž padesátiletý.

V šedesátém roce nastupuje svou vládu Saturn a s ním objevuje se i zdlouhavost a tuhost olova. Mnozí starší podobají se mrtvým. Posléze přichází Uranos. A to se již odchází do nebe, jak to naznačuje již samé jméno planety.
Neptuna (tak jej nazvala jen prostá bezmyšlenkovitost) nemohu zde připomínati, poněvadž jej nemohu jmenovati vlastním jeho jménem; jest to Eros."
Až potud Schopenhauer.

A co nám o tom praví astrologie?
Zde přicházejí v úvahu také Měsíc a Slunce, neboť mají mocný vliv na věk člověka.
Podle astrologie působí Měsíc na člověka v dětském věku až do 7 let a vytváří zevní tvar těla. Slunce uplatňuje se svým vlivem v druhé polovině života od 22 do 41 let života a působí také na rozvoj vyššího poznání pozemského i duchovního.
Astrologie nám dále praví, že vliv Merkura uplatňuje se na člověku v době od 7 do 14 let, Venuše od 14 do 22 let, Mars od 41 do 56 let, Jupiter od 56 do 68 a Saturn, jemuž podléhá stáří člověka, od 68 do 98 let.
S planetoidy se astrologie nezabývá, ježto jejich vlivy jsou nám dosud málo známy.

schopen2 Je jistě zajímavé, že Schopenhauer jako filosof, který se chmurné díval na svět, věřil ve souvztažnost mezi člověkem a planetami. Ačkoliv jest astrologie starého původu a během dlouhých let bádání a pozorování stanovila své poznatky, jsou v naší době myslitelé (o jiných ani nemluvím), kteří se vyhýbají poznatkům o působení planet na lidský život. Jejich vývody jsou obyčejně pouhé rozumářské uzávěry bez přesvědčení o pravdivosti astrologie a pro ty platí výrok Newtonův. Když totiž astronom Halley útočil na astrologii, odpověděl mu tento slavný anglický fysik a filosof Newton: „Já sem astrologii studoval, pane Halleyi, ale vy nikoli!"

Podává K. Idz.Převzato z Pohledy do budoucna 1937 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1937, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Ze starých letopisů   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.