Astrology Pacific       |       Ze starých letopisů      
Zatmění v roce 1937.
I. Úplné zatmění Slunce dne 8. června 1937.


Toto zatmění počne v 19 hod. 4 min. středoevrop. času, střed jeho bude o 21. hod. 44 min. a konec 9. června o 0. hod. 16. min. po půlnoci. Viditelné bude v Tichém oceánu, s výjimkou jeho severních a západních částí, v Polynesii, v jihozápadních zemích Spojených států severoamerických, v Mexiku, Střední Americe, na Antilských ostrovech a v severozápadních částech Jižní Ameriky. Zatmění toto nastane na 17°36'39" znamení Blíženců a bude nepříznivou kvadraturou Neptuna, čímž jeho vliv bude na mnoha místech působiti velmi zhoubně a kriticky. Doprava a letectví utrpí neblahými vlivy této eklipsy a rovněž na moři dojde k rozličným neštěstím, ztroskotáním nebo potopením lodí. Též mnohým vládním činitelům a osobám z vyšších kruhů společenských hrozí na cestách nebezpečí života. Poněvadž zatmění toto připadá do V. domu této lunace, bude jeho vliv zvláště neblaze působiti na zdraví dětí a výchovu mládeže. Úmrtnost lidu stoupne vlivem nakažlivých a epidemických nemocí. V diplomatickém světě vyskytnou se v některých zemích překážky, politické zápletky a rozštěpení, časté změny a demise. Někde hrozí sociální převraty, nepokoje, politické útoky, povstání lidu, revoluční hnutí, těžké události, živelní katastrofy a otřesy země.

Právě co píši tyto řádky, zuří občanská válka ve Španělsku, která trvá již delší dobu, ale rozpoutala se v urputný boj vlivem zatmění Měsíce ze dne 4. /VII. 1936, jehož oposice spadá přesně do oblasti Jupitera v horoskopu Španělské republiky. Španělsko spadá astrologicky pod vliv Střelce, jehož vládcem je Jupiter. Vliv tohoto zatmění je kritický pro vládu a způsobí dalekosáhlé změny, v zemi pak zmar, hlad, bídu a epidemie.

Zatmění Slunce ze dne 8. června 1937 stihne zejména země, v nichž bylo viditelné. Ve Spojených státech severoamerických bude tento vliv v letních měsících příčinou rozličných nepokojů, bojů, tajných zločinů a přepadení. V období podzimním nastanou vážné události, překážky a změny ve vládě.
Zatmění toto bude také nepříznivé pro některé státy evropské. V Anglii zasáhne neblaze asi koncem září a počátkem října a přivodí tam těžké události, neštěstí v dopravě, katastrofy na lodích atd.

Polsko prožije neklidnou dobu, plnou sociálních a třídních bojů. Vláda, která bude usilovně pracovati, aby udržela soulad v zemi, pocítí několikrát otřesy. V říjnu tam vznikne možnost větších vládních změn a demisí.
V Rusku koncem ledna a počátkem února se vyskytnou překážky a nesoulad u vládních činitelů. Na podzim v září vliv zatmění může způsobiti potíže, útoky oposičních stran, větší škody, změny ve vládě a politické soudy.
Rakousko octne se pod vlivem politických změn a vážných událostí. Nastanou stranické boje, násilí a změny ve vládě. Ve Španělsku zavládne nejistota, nepokoje, těžká situace v zahraničních vztazích. Mezi lidem nedostatek, hlad a nemoci.

II. Částečné zatmění Měsíce dne 18. listopadu.
Toto bude viditelno v severních a západních částech Evropy, v Anglii, na Severním moři, severním Atlantickém oceánu, v Severní a Jižní Americe, na Tichém oceánu a v severovýchodní Asii. Zatměni toto nastane na 25°34’4’’ znamení Býka a počne v 7 hod. 9 min. ráno středoevrop. času, střed jeho bude v 9 hod. 18 min. a konec v 11 hod. 28 minut.
Zatmění toto připadá do IV. domu lunace a zasahuje svým neblahým vlivem vrstvy pracujícího lidu, zřízence a vojsko. Jeho zhoubný vliv se projeví zvýšeným počtem těžkých onemocnění. Některé země budou zachváceny epidemiemi, úmrtnost se zvýší. Kriminálních případů, násilí, zločinů a podvodů přibude. Někde se objeví stranické boje, nepřátelství, politické útoky, vzpoury ve vojsku, povstání a stávky. Možnost větších sociálních, hospodářských a finančních změn. Účinek této eklipsy bude pociťován v Irsku, Švédsku, Švýcarsku, Lotrinsku a skorem ve všech státech, vzniklých po světové válce, jako v Polsku, Maďarsku, Jugoslávii, Rusku, Rakousku a u nás.

III. Prstencovité zatmění Slunce.
Prstencovité zatmění Slunce připadá na den 2.—3. prosince a počne v 21 hod. 5 min. středoevropského času. Jeho střed nastane 3./XII. o 0 hod. 5. min. po půlnoci a zkončí ve 4 hod. 2 min. ráno. Bude viditelno na východním pobřeží Asie, na japonských ostrovech, na Filipínách, východních Sundajských ostrovech. Nové Guineji, Polynesii, na Tichém oceánu, s výjimkou jihovýchodních částí, a na západě Severní Ameriky.
Toto zatmění bude na 10°23'1" znamení Střelce a připadne do III. domu lunace a znamená neštěstí a katastrofy v železniční dopravě. Rovněž i ve vzduchoplavbě hrozí nebezpečí četných katastrof. Politické změny mohou stěžovat situaci. Tisk a veřejné publikace pocítí neúspěchy a ztráty. Překážky a zrušení některých obchodních smluv mezi státy. Mezi lidem bude mnoho nejistoty, rozkolu, zrady, sociálních a politických zájmů a změn. Společenský život utrpí těžkými vlivy a vyskytne se mnoho zločinů, podvodů, násilí, a veřejných skandálů.

Vliv tohoto zatmění bude se uplatňovati hlavně v zemích dálného východu a částečně zasáhne i evropské státy, jako: Maďarsko, Itálii, Španělsko, Rusko, Polsko, Slovensko, Moravu, Jugoslávii, část Francie a Arábii. Působnost tohoto zatmění bude se projevovati více v roce příštím.
Osoby, které mají Ascendent, Slunce nebo Měsíc svého horoskopu v konj., 180 nebo 90 s některým z těchto zatmění, pocítí více nebo méně jejich neblahé účinky.

V červenci 1936. L. Kaisar.Převzato z Pohledy do budoucna 1937 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1937, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Ze starých letopisů   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.