Astrology Pacific       |       Ze starých letopisů      
Československo v roce 1938.
Astrologická předpověď.


Leopold Kaisar.


Celková situace světová dostává se zvolna do nových mírnějších posic a umožňuje takto utváření se příznivějších poměrů hospodářských a vzájemných vztahů mezi státy. Období, do kterého s novým rokem vstupujeme, bude v mnohém ohledu volnější a nastane v něm hodně pozoruhodných změn sociálních i politických.

csr38

Rok 1938 skýtá větší možnost úspěšné spolupráce mezi národy, zdar v podnicích, přeje sociálnímu vzestupu národů a mírovým snahám. Avšak v několika ročních obdobích uplatní se ještě některé těžkosti a nepřátelství stran; bude mnoho lstivosti, útoku, podvodů a zklamání. Některé vážné nepokoje, revoluční hnutí; války budou hlášeny ze zahraničí.
Konstelace solárního horoskopu našeho státu věští sociální vzestup národa; lepší poměry vnitřní, výhodnou taktiku národních předáků, a jejich úspěšnou činnost pro zachování světového míru. Posice Slunce s Merkurem značí možnost četných cest, na nichž vládni činitelé dosáhnou značných úspěchů. Pokrokové snahy národa dojdou určitého uplatněni; vědecké a výchovné ústavy jsou pod příznivými vlivy.

Postavení solárního NE 120 JU MA znamená velikou pohyblivost národa v sociálně politické činnosti a zvýšenou podnikavost, která prospívá celku. Sociální a demokratické tendence se uplatnÍ. Jeví se dobrá vůle národa po spolupráci a míru se sousedními státy. Souladný aspekt MA 120 UR 120 NE svědčí o důležitých technických vynálezech, o úpravě a zdokonalení v provozu, v dopravě a zvláště v letectví. Nové vědecké vymoženosti a objevy v chemii a radiotechnice, zprávy o nových zdrojích utajených a neznámých sil budou hlášeny veřejnosti.

Parlamentní kruhy čeká mnoho užitečné práce. Konstelace hvězdné poukazují na změny některých zákonů a vládních nařízení, na úpravu několika technických předpisů v průmyslu a zemědělství a na změnu pracovní doby. Určitá období, zejména v únoru, září a říjnu, budou nepříznivá poslaneckým kruhům; tu mohou nastati spory a neshody; není vyloučen ani odchod některých poslanců.
Činnost vládních kruhů bude v některých obdobích volnější, jindy bude nepříznivými poměry bržděna. Měsíce březen a duben přinesou obtíže, překážky a změny.

Zahraniční vztahy našeho státu budou celkem uspokojivé, rovněž diplomatickým stykům se zahraničím kyne zdar. Nepříznivé měsíce budou leden, červen a září, kdy mohou nastati napětí, způsobená poměry; též přechodné změny jsou možné.
Finanční poměry dosahuji větších úspěchů koncem ledna, v červnu a počátkem října. Neblahý transit SA 180 VE v dubnu a květnu způsobí neočekávané změny na trhu peněžním, větší kolísavost valut a cenných papírů a značnější ztráty; jejich vliv může býti pociťován i u nás.

V technickém průmyslu, v hornictví a v továrnách nastane dosti výhodná konjunktura. Lze očekávati další zlepšení pracovních poměrů; nezaměstnanosti u nás ubude. Na pracovní poměry a na zaměstnanost budou velmi rozhodně působiti technická a strojní nařízení. Dělnická třída v určitých obdobích utrpí na zdraví těžkými škodlivými vlivy.
Posice solárního ti SA 120 PL zvýší počátkem roku podnikavost dělnické třídy, která může dosíci úspěchu.
Zemědělství, hospodářské a stavební podniky budou míti dobu poměrně dosti výhodnou; rovněž si zlepší své postavení rolníci a zahradníci.

V zahraničním obchodě mohou nastati kratší přechodné změny a překážky, zejména v lednu, dubnu a srpnu. Jiné měsíce budou poměrně příznivé a lze očekávati zvýšený vývoz našeho zboží do ciziny. Obchod domácí prospívá a čile se rozvíjí. V dopravě železniční i autobusové bude velmi dobrá frekvence, neméně i v letectví a lze předpokládati, že budou se zřizovati další letiště.
Národní obrana a vojenské kruhy mají příznivou dobu pro různé úpravy a pro zesílení.
Léčebné ústavy, lázně a sanatoria budou prospívati v letním období. Pod dobrým vlivem jsou také nemocnice, chudobince a sociální ústavy.

Lid se zajímá o zábavy, divadla, kina a zvláště o sport a turistiku.
Posice solárního UR hlásá některé nové změny a reformy ve školách, ve výchově mládeže, a ve vědeckých ústavech. Zákonodárné sbory se pozmění.
Okultní, etické a duchovné nauky se šíří; četné kulturní a vědecké spolky konají zdárnou činnost, zejména v březnu a červnu. Církve budou zasahovati do politického světa, aby uhájily zájmy a moc. Vzniknou časté náboženské rozepře a vzájemné nepřátelství církví se zvýší.

Zdraví lidu bude vydáno těžkým vlivům, různým nemocem a neduhům, vleklým a nakažlivým chorobám, zejména na jaře a na podzim. Časté budou choroby hlavy, zubů, žaludku, ledvin, nemoci nervové a revmatické, nedokrevnost, katary, rýma, cholera a břišní tyf. Dojde také ke mnoha těžkým úrazům a zraněním.
Značný bude počet vražd a sebevražd, případů otrav a pádů k s výše. V červenci a srpnu může dojíti k častým dopravním a leteckým nehodám, katastrofám a neštěstím, vyžadujícím si četných životů lidských. Úmrtnost starších osob se zvětší. Zemře také mnoho osvědčených a význačných jedinců.

Společenský život bude zamořen v určitých obdobích násilnými a nemravnými činy, defraudacemi, podvody, loupežemi a mnohými aférami.
V tomto roce profekce v horoskopu republiky mocně budou působiti na zdravotní a společenské poměry lidu, na zřízence a na pracovní poměry. Vztahy zahraniční, obchodní smlouvy, dovoz zboží, výchova, provoz a doprava budou užitečně ovlivněny.
Počasí bude povětšině mírné a příjemné, místy vzniknou větší bouřky, deště a vichřice. Jaro bude nestálé a dosti vlhké, léto pěkné a příjemné, podzim většinou vlhký a chladný, zima na počátku roku velmi chladná a mrazivá.
Na měsíce březen a duben připadají škodlivé direkce progr. LU 180 SL a progr. SL 90 UR budou zvláště neblahé. Mohou zaviniti nepokoje a vzpoury, nepřátelství stran, neočekávané změny ve vládních kruzích, závažné události a úmrtí význačných osobností; možné jsou také finanční změny a ztráty na peněžním trhu.

V červnu převládá direkce progr. LU 60 PL příznivá pro poměry společenské a veřejné a pro politické vztahy k zahraničí.
Na srpen připadá ponurý vliv direkce prog. LU 90 NE který zaviňuje neúspěchy v podnicích vědeckých, budí sklon k neřestem a výstřednostem a k činům podvodným.

V říjnu nevýhodná direkce progr. LU 180 ME způsobí neblahé změny smluv obchodních. Možny jsou překážky a nehody v dopravě a neúspěchy ve vládních neb vědeckých kruzích.
Konjunkce MA se SA která nastane 1. února na 1°30' BE, je hodně neharmonická a způsobí neklid a starosti ve vládních kruzích, nevýhodné události a ztráty v obchodě, neklid a zápasy v dělnické třídě, katastrofy a zátopy.
Konjunkce MA s UR nastane dne 28. března na 11°38' BÝ a nabude kritického vlivu. Nastanou vážné události, a toto období bude pohnuté. V některých zemích zavládne neklid, povstání a boje. Ve světě finančním se udají náhlé a nežádoucí změny a ztráty.
Konjunkce MA s PL, která připadne dne 22. července na 29°39' RA, je rovněž škodlivá. Za jejího trvání vyskytnou se hojné zločiny a nepokoje v dělnické třídě a četná onemocnění.

Konjunkce MA s NE nastane dne 12. října na 21°54' PA, zapůsobí zhoubně na výchovné ústavy, zábavní podniky, divadla, na vnitřní a domácí poměry států. V politických stranách zaviní hodně neklidu, nesnášenlivosti, intrik a bojů. Také úmrtí vynikajících osob na poli vědy a umění je v tu dobu třeba čekati.

V Karvinné v srpnu 1937
Převzato z Pohledy do budoucna 1938 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1938, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Ze starých letopisů   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.