Měsíc  Astrology Pacific Slunce
Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      
Zkáza vzducholodi "HINDENBURG".

Počítal, kreslil i astrologicky posoudil prof. Jur. Poval'.

Dne 6. května 1937 odpoledne v 6 hodin 20 minut amerického východního základního času pásmového zhořela německá vzducholoď "Hindenburg", když přistávala na letišti v Lakehurstu u Nového Yorku v Severní Americe. U nás bylo v ten okamžik již dne 7. května, a to 20 minut po půlnoci středoevropského času.

A po půlnoci na 7. květen došla také rozhlasem do Prahy o katastrofě první zpráva.
Vše, co se rodí a vzniká, má svůj horoskop, nejen lidé, ale i zvířata, rostliny, věci. Vypočítáme horoskop vzducholodi pro místo, kde byla sestrojena, a pro okamžik, kdy se vznesla do vzduchu, Vzducholoď "Hindenburg" byla postavena v německých loděnicích ve Friedrichshafenu (47° 39‘ severní šířky a 9° 29' východní délky od Gr.) ve Wurtembersku u Bodamského jezera a svůj první let započala dne 4. března 1936 v 15 hodin 15 minut středoevropského času. Horoskop, vypočítaný pro tuto zeměpisnou polohu a pro tento čas, představuje nám jako by horoskop zrození neboli radix této vzducholodi. Má tyto špičky domů a délky planet:

Jest nakreslen uvnitř kruhu v nárysu.

Vzducholoď byla dána do stavby r. 1932 a po zkončení prací trvajících přes čtyři roky, vznikl zeppelin nejmodernějšího typu, 248 metrů dlouhý a 41 metrů v průměru. Poháněly jej čtyři motory, každý po 1000 koňských silách, takže tento zeppelin dosahoval rychlosti 150 km za hodinu a cestu z Německa z Frankfurtu n. M. do Ameriky do Lakehurstu vykonal za dva a půl dne.

hindenburg

Rychlosti vzducholodi úměrné bylo i jízdné. Žádalať společnost Zeppelinova, jíž vzducholoď náležela, za cestu z Evropy do Severní Ameriky 10.000 korun a do Jižní Ameriky 15.000 korun za osobu.
Pro celkové posouzení osudů vzducholodi povšimněme si ascendentu, pána prvého domu a Měsíce. Abychom pak u čtenáře nevzbudili dojem, že jsme katastrofu dodatečně v horoskopu nalezli až tehdy, když událost již byla známa, uvedeme zde podle učebnic Brandlerových—Prachtových (svazek V., strana 42, z roku 1921) konstelace, které zapříčiňuji neštěstí lodí a vzducholodí:

1. „Zlá planeta při ascendentu". V radixu máme NE R.
2. „Měsíc,*) zasažený nepříznivým aspektem zlé planety". - V radixu máme LU 90 UR.
3. „Pán prvního domu v špatné posici a spjatý nepříznivým aspektem se zlou planetou". - V radixu máme SL v VIII. domě, domě smrti, v konjunkci se SA a v oposicí s NE. *)Ukážeme dalším rozborem, že signifikátorem pro vzducholodi jest Uranus. Pozn. spis.
A dále praví Brandler-Pracht: „Při velkých katastrofách nacházíme po většině oba signifikátory raněny a mnohdy i pána I. domu". - V radixu je první signifikátor, ascendent, raněn kvadraturou Urana z rohového postavení a oposicí Venuše-Merkura.

Druhý signifikátor. Měsíc, je raněn partilní, to jest velmi přesnou, kvadraturou Urana.
Zkáza vzducholodi Pán I. domu, Slunce, Je raněno partilní oposicí Neptunovou a jest raněno i Saturnem. Němci libují si v dnešní době v slovu "totalitní." I je nutno říci, že neodvratná, totální, totalitní katastrofa zračí se v radixu jako skončení tohoto pyšného kolosu. K plnění vzducholodí užívalo se v posledních letech nehořlavého plynu helia, jehož se dobývá pouze ve Spojených státech severoamerických. Jeho těžba je spojena s nesmírnými finančními náklady. Spojené státy byly už dříve ochotny dodat helium pro vzducholoď "Hindenburg", ale plán ztroskotal, protože Říšská banka německá nechtěla uvolnit devisy na úhradu. Německo se rozhodlo pro lacinou náplň vodíkovou. Tento lehkomyslný a hazardní počin je zřejmě viditelný v radixu. Jupiter z V. domu, domu spekulací a hazardních záměrů, vrhá kvadraturu jednak na NE, stojící při ascendentu, jednak na pána prvého domu SL v konjunkci se SA. Je stará astrologická zkušenost, že obsazení nebo ozáření špičky IV. domu je rozhodující pro to, jakým způsobem osoby nebo věci skončí. Všechny signifikátory, význačné pro vzducholoď, stojí v radixu tak, že vrhají zlé aspekty na špičku IV. domu a do IV. domu. Slunce Saturn metá velmi přesný seskvikvadrát a Neptun polokvadrát na špičku IV. domu. Pluto svou kvadraturou z XII. domu zesiluje zlý účin těchto signifikátorů. Další signifikátor, Měsíc, vysílá zlou kvadraturu na počátek IV. domu. Tato je ještě v orbisu působností a splývá v jednom a témže bodě ekliptiky s oposicí, vrhanou Uranem, na třetím stupni ŠT. Nelze tedy mluviti o zániku vzducholodi "Hindenburg" jako o nešťastné náhodě, neboť když onen úsek ekliptiky, který je sevřen koncem Vah a začátkem Štíra přelétl dne 4. III. 1936 ve čtvrt na čtyři odpoledne přes poledník friedrichshafenský, byl zasažen ničícím silovým napětím kosmickým. Onen úsek ekliptiky stal se akumulátorem, nabitým zkázonosnými silami, stal se silovou destruktivní osou, přes kterou nepřejde bez pohromy věc, vzniknuvší ve jmenovaný okamžik na jmenovaném místě. Stal se osou, do které Vesmír předem položil zánik vzducholodi. Jak to Kosmos činí, dosud vysvětleno není. Oficielní věda zastírá zrak svůj před těmito fakty a astrologie prozatím není dále, než že dovede konstatovati obdobu, analogii určitého stavu oblohy s určitou událostí na zemi.

Horoskop, vypočtený pro zánik vzducholodí, ukazuje nám zmíněné signifikátory opět na scéně; kosmické dění a lidské podnikání je v nich spojeno. Uveďme nejprve horoskop zániku vzducholodi, který jsme počítali pro okamžik, kdy se tato vzňala při přistávání v Lakehurstu 6. V. 1937 v 18 hod. 20 min. pásmového standartního času. Zeměpisné souřadnice Lakehurstu jsou 40° 3‘ severní šířky a 74° 16' západní délky. Nalezli jsme pro horoskop tyto špičky domů a délky planet:

V náčrtku jsme je nakreslili zvenku na obvodě kruhu.

Sestrojiti vzducholoď a vytvořiti z ní dopravní prostředek, který spojuje dva světadíly, je událost neobyčejně složitá po stránce lidské činnosti a je zjev neobyčejně spletitý po stránce astrologické analysy. Zeppelin "Hindenburg" byl obr, kolos, zařízený na dopravu mnoha desítek lidí. V době výbuchu vezl 60 osob posádky a 36 cestujících. Z tohoto počtu téměř jednoho sta lidí přišlo 33 o život.hindeburg

Ke katastrofě v podrobnostech sděloval denní tisk, že vzducholoď měla mimořádně špatné podmínky pro přistávání. Bylo bouřlivé počasí a vzducholoď kroužila téměř hodinu nad letištěm, dokud se deštivé počasí nezlepšilo. Tato hodina vyčkávání je s příšernou zřetelností zapsána v horoskopech. Čtvrtý dům radixu má 27° 22' VÁ, ascendent zániku má 9° 45' ŠT a těchto asi 12° ekliptiky odpovídá časově době, kdy vzducholoď křižovala v bouři nad Lakehurstem, očekávajíc, až se počasí vyjasní. Dočkala se úniku z bouře a přece byla v zápětí nato zničena. Propadla zkáze, které se nikdo nenadal. Když se chystala snésti se, mužstvo posádky vyhodilo lana a vzducholoď přistávala, sklánějíc se přídí ke stožáru. V tom nastal výbuch, obrovské plameny zahalily záď a v několika okamžicích se vzducholoď vzňala celá a v jednom moři plamenů narazila na zem. Takový byl tento hrůzný fakt, nejhroznější letecké neštěstí posledních pěti let.

Jaké jsou k němu astrologické analogie v horoskopu zániku? Stačí, abychom nákres pokryli průsvitným aspektárním měřítkem, kladouce jeho nulový bod na ascendent horoskopu zániku. Tento ascendent padá do IV. domu radixu. Měsíc horoskopu zániku vrhá svůj přesný seskvikvadrát a celá skupina mocných tří planet, Urana- Slunce-Merkura, vysílá svoji drtivou oposici na ascendent zániku. A jakým mystériem poután je Jupiter k hrůzám této explose? Jestliže byl v domě spekulací v radixu, je v III. domě v horoskopu zániku. Jestliže Jupiter radix vysílá polokvadrát na ascendent zániku, vysílá Jupiter zániku přesný kvadrát na špičku IV. domu. Naplnění vzducholodi vodíkem místo vzácným a drahým heliem, na nějž má Amerika monopol, mělo ráz spekulativní, vyplývalo z ducha německé hospodářské čtyřletky. K tomuto spekulativnímu činu je JU v V. domě radixu v přímé analogii. Ale jaké měla následky tato spořivost? Explose vodíkové směsi byla příčinou katastrofy, neboť vodík se smísil se vzduchem a vytvořil velmi nebezpečnou a nad pomýšlení snadno zápalnou třaskavou směs. I Jupiter v III. domě horoskopu zániku je v přímé analogii s hazardním dopravnictvím! Tento Jupiter dostal se do těžké oposice Měsíce radixu a Plutona radixu.

Je ještě celá řada jiných věcí, o nichž vypovídají naše dva horoskopy. Ponecháme-li stranou otázku direkcí, která by si, poněvadž jde o věc neživou a nikoliv o osobu, žádala nalezení speciálního klíče, můžeme ještě věnovati pozornost některým podrobnostem. Brandler-Pracht uvádí na zmíněném místě knihy nahoře vzpomenuté Saturna ve spojení s potopením, Marse s ohněm, Urana s výbuchem. V horoskopu zániku nacházíme aspekt Asc. 150 MA, při čemž MA stojí v ohnivém znamení. Brandler-Pracht uvádí také Venuši a Jupitera ve spojení s výnosností. Neptuna s velikými ztrátami finančními. NE v II. domě způsobil enormní ztráty. Odhadní cena vzducholodi činila v našich penězích na 70 milionů korun.

Z jednotlivých znamení zvířetníkových znamená KO konec lodi, VO kapitána. Obě tato znamení jsou ovládána Saturnem, velmi nešťastně stojícím v radixu, jednak svou polohou v VIII. domě, jednak svou oposici od Neptuna. Očití svědkové katastrofy, ředitel lakehurstského letiště, jeho personál a mužstvo posádky, pokud se zachránilo, vypovídají shodně, že výbuch vznikl na zádi lodi. To rovněž potvrzuji fotografie a filmové pásy, na nichž byl průběh zkázy vzducholodi natočen. Přistávání zeppelinu bylo totiž filmováno a fotografováno, neboť několik filmových společnosti amerických i evropských vyslalo své operatéry, aby natočili přistávací manévr. Kapitáni vzducholodi byli dva, Pruss a Lehmann, oba utrpěli těžké popáleniny, jimž Lehmann v nemocnici podlehl. Povšimněme si, že v radixu jsou ve VO dvě planety - VE konj. ME.

vzducholod1

Když Brandler- Pracht před nějakými třiceti lety psal svoje knihy, nebylo ještě bezpečně zjištěno, co Uranus ovládá ve světě technickém. Dnes víme ze zkušenosti, ponejvíce na základě udavších se nehod, že mu podléhají letadla, auta, motory, rádio, telegraf, telefon, elektřina, výbušiny. A dnes můžeme k dosavadním, většinou smutným zkušenostem přiřaditi tuto novou, poslední, týkající se strašného zániku vzducholodi „Hindenburga". Neboť v radixu posice: Asc. 90 UR, LU 90 UR, IC 90 UR a v horoskopu zániku: Asc. 180 SL UR ME svědčí o tom, že i v tomto případě UR působil vlivem signifikátora, jakožto planeta, mající v MC. Čtenářově pozornosti též jistě neušlo ani to, že UR horoskopu zániku (9° 58‘ BÝ) stojí přímo v descendentu a má tak absolutně partilní oposici na ascendent horoskopu zániku (9° 45' BÝ). Několik komisí vyšetřovalo příčinu katastrofy a celkový výsledek vyšetřování, potvrzený i dobrozdáními vědců, profesorů fysiky, elektrotechniky, meteorologie, byl ten, že elektřina ovzduší při počasí bouřlivém, které panovalo, se soustředila na povrch vzducholodi, že její kovové součástky a mokrý povrch se staly zvláště vodivými, a když se vzducholoď snášela k zemi, že indukovala se v zemi nestejnojmenná elektřina, nastal výboj, vodík se vznítil. Filmy ukazovaly, jak atmosférická elektřina splývala v proudech k zemi jíž s výšky asi 50 metrů po kotevních lanech. Podle vědeckých výpočtů byl povrch vzducholodi nabit elektrickým napětím mnoha set tisíc voltů.

Americká vyšetřující komise zjistila k nemalému svému překvapení, že mezi osobami, které přišly o život při zániku vzducholodi, byl též německý vyzvědač, zakladatel školy (v Halle v Sasku) pro vyzvědačství, získávané pomocí letadel a vzducholodí. Tuto zprávu přinesly denní listy asi měsíc po katastrofě. Že zeppelin "Hindendurg" sloužil nejen dopravování osob, ale i cílům vyzvědačským, je z horoskopu vzducholodi vidno. Neptun vrhá do X. domu (domu povolání) dva aspekty, 120 a 135, a právě takové dva (120 135) i do VI. domu (domu služby) a dispositorem X. domu je Mars, stojící v IX. domě (daleké cesty). V horoskopu zániku stojí Neptun opět v X. domě. Čtenářům jistě je známo, že v astrologii NE je planeta, která vypovídá o špionáži.

Kapitán Lehmann, který zahynul krátce po explosi, se narodil dne 12. března 1886 ve 2 hod. 15 min. odp. v Ludwigshafenu (49°29' sev. š. a 8°27' vých. d. od Gr.) Pro ty, kdož by si chtěli horoskop jeho též do náčrtu překreslit, sdělujeme výpočet:

Je nápadné, že špičky domů v horoskopu kapitánově jsou tytéž jako v radixu vzducholodi. Slunce v VIII. domě přijímá tři oposice, od MA JU UR, Měsíc jakožto hyleg má 90 od MA ze III. domu (cesty), ME v IX. domě (cesty) má 180 od JU UR. Je to t. zv. křížový horoskop, oposice MA SL se křižuje s oposicí UR ME.Převzato z Pohledy do budoucna 1938 - astrologicko-spiritualistické ročenky pro rok 1938, kterou laskavě zapůjčil astrolog pan Břetislav Hemerle.

Prosím ochotného návštěvníka o zapůjčení chybějících Pohledů do budoucna a to ročníků 1928, 29, 31, 33, 34.
Astrology Pacific 2   |   Ze starých letopisů   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.