Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      
Radix slečny X Y

Petr Trnka


trnka Zkusme si tedy dnes provést takový „ukázkový" astrologický rozbor. Pochopitelně velice stručný - skutečně podrobná analýza radixu (horoskopu zrození) zabere několik hustě psaných stránek A4 a tolik místa náš seriál bohužel nemá k dispozici. Na vysvětlenou k připojenému obrázku: římskými čísly označené kruhové výseče jsou astrologické domy, barevné spojnice mezi planetami ve vnitřním kruhu jsou aspekty - modré harmonické, příznivé (sextily a trigony), červené neharmonické, nepříznivé (kvadratury a opozice), případně neutrální (konjunkce).

Čemu především musí astrolog věnovat pozornost? Poloze ascendentu, který v našem případě stojí na posledním stupni znamení Vah, planetě, která vládne tomuto znamení a je tudíž - odborně řečeno - vládcem celého horoskopu (zde je to Venuše), pochopitelně poloze Slunce a Měsíce, vzájemným vztahům mezi planetami (aspektům), nejvýrazněji obsazeným sektorům (znamením i domům ). O čem vypovídá ascendent ve Vahách? Ukazuje na přitažlivou sympatickou a oblíbenou osobnost, která dovede jednat s lidmi a snadno navazuje přátelské kontakty, vyznačuje se smyslem pro krásu a harmonii, miluje umění. Protože ascendent stojí na posledním stupni Vah a převážnou část 1. domu zaujímá znamení Štíra, bude se osobnost nositelky horoskopu pravděpodobně vyznačovat i výraznou energičností, vášnivostí a odvahou.

horoskop 1

Venuše jako vládkyně horoskopu je velmi příznivě postavena ve znamení Býka a v 7. domě. V podstatě svou polohou potvrzuje a rozvíjí vše, co naznačil ascendent - příjemný charakter milující umění, libující si v pěkném oblékání a možná i v určitém přepychu, vytrvalost a spolehlivost, umělecké nadání. Poloha Venuše na hrotu 7. domu prozrazuje i výraznou touhu po odezvě v citové oblasti.

Postavení Slunce ve znamení Ryb signalizuje laskavost, představivost a senzitivitu, pozice v 5. domě, který je především oblastí kreativity, napovídá, že nositelka horoskopu bude velmi tvořivou osobností s láskou k divadlu, s velkou uměleckou tvůrčí silou a schopností spontánního sebevyjádření. (Takovéto postavení Slunce bývá obecně dosti časté u herců.)
Polohou Měsíce, obsazením jednotlivých domů a vzájemnými vztahy mezi planetami se budeme zabývat příště.

Převzato z Astra 13/1996.

Radix slečny X Y podruhé

Je-li Slunce v horoskopu symbolem vědomého ega a životní energie, jeho protipólem, symbolem citů, duše, nálad a nevědomí, je Měsíc. Jeho postavení ve znamení Střelce znovu poukazuje na vlastnosti, které byly zmiňovány minule - sympatičnost, oblíbenost, ale také na intuici, pronikavý úsudek, citovou potřebu svobody a nezávislosti a vůbec schopnost radovat se ze života.
O tom tedy (ve velmi zkrácené podobě) vypovídají polohy čtyř hlavních prvků v horoskopu. Není ovšem možné (jak už jsem zdůraznil v jednom z minulých pokračování) posuzovat je odděleně, bez vzájemných vazeb s dalšími prvky. Tak například mezi Sluncem a Uranem v 1. domě hraje důležitou úlohu nejsilnější harmonický aspekt, trigon. Samotná pozice Uranu v 1. domě signalizuje určitou výjimečnost a originalitu, trigon ke Slunci do 5. domu pak opět zdůrazňuje tvořivost a silně vyvinutou intuici.

horoskop2

Jeden z nejlepších aspektů, jaký se vůbec může v horoskopu vyskytnout, je trigon mezi Venuší a Jupiterem. O postavení Venuše v našem ukázkovém horoskopu byla řeč už minule. Jupiter stojí v konjunkci s Marsem ve znamení Panny a v 10. individuálním domě. To je skutečně vynikající postavení, pro nositelku našeho horoskopu velmi charakteristické. Vypovídá o píli a svědomitosti, sebejistotě, úspěchu a poctách v povolání - dívce XY, zřejmě budou „sedět" velké role, jejichž společenská závažnost se veřejně ukazuje a oslavuje, (Jupiter v 10. domě má hodně známých a slavných osobností - např. prezident Václav Havel nebo známý popularizátor astronomie Jiří Grygar.) Konjunkce Jupiteru s Marsem přináší cílevědomou touhu po dokonalosti a vlastním rozvoji, široký rozhled a nadšení pro vyšší vzdělání. Harmonický aspekt této konjunkce k Venuši do 7. domu pak znovu (jak už o tom byla několikrát zmínka) poukazuje na oblíbenost, popularitu, mnoho přátel, upřímnost a pohostinnost, umělecké schopnosti a herecký talent.

Aby ovšem nebylo všechno jenom krásné, je v horoskopu slečny XY řada neharmonických, konfliktních aspektů - kvadratur a opozic. Ty informují především o tom, že nic nebude dostávat zadarmo, že o úspěch bude muset bojovat a k dosažení svých cílů vynakládat nemálo energie.

Nemělo by valný smysl uvádět v našem seriálu jako příklad horoskop úplně neznámého člověka. A tak všechno, co zde bylo napsáno, může většina čtenářů také porovnat se skutečností. Kdo je tedy naše tajemná slečna XY? Nepoznali jste ji? Nedávno jí bylo 16 let a je to - Lucka Vondráčková!

Převzato z Astra 14/1996.

Jak předvídat budoucnost?

Začíná už 14. pokračování seriálu Astrologie doopravdy a ještě nepadla ani zmínka o předpovídání budoucnosti. A přitom velká většina laiků si právě s tím astrologii a horoskopy spojuje! Jak to tedy s předpovídáním budoucnosti pomocí horoskopů vlastně je? Bylo již řečeno v jednom z minulých pokračování, že horoskop by měl sloužit v první řadě jako klíč k sebepoznání. Jeho výklad by měl být především psychologický, astrolog by měl před klientem pomocí horoskopu odhalovat skryté vazby jeho osobnosti, jeho možnosti a potenciály. Neměl by sklouznout k předpovídání konkrétních událostí, neměl by se stávat věštcem! Protože budoucnost člověka a jeho rozvoj nespočívá na událostech mimo něj, nýbrž v jeho nitru! Jeho vlastní snahy, postoje a chování jsou tím jediným klíčem k jeho budoucnosti! A proto poznání sebe sama je tím jediným způsobem, jak spolehlivě svou budoucnost ovládnout.

To však vůbec neznamená, že by astrologie metody předpovídání budoucnosti neznala! To, co bylo napsáno v předchozím odstavci, by pouze mělo být prvotní snahou každého praktického astrologa. Přesto však každý astrologický poradce bývá často stavěn před otázku dalšího rozvoje svého klienta v čase: kdy, jak a co v jeho životě nastane. A měl by v takovém případě umět klientovi poradit, jak se k problémům, které přijdou, postavit, jak je s pomocí vlastních sil vyřešit, aby místo případných nepříjemností přinesly úspěch a další rozvoj jeho osobnosti.

Prognostických metod zná astrologie celou řadu. Mezi ty základní patří primární a sekundární direkce, solární revoluce a tranzity. Podívejme se na tyto metody blíže.
Nejjednodušší a nejlogičtější je metoda tranzitů. Zatímco radix svým způsobem navždy fixuje postavení planet a nebeské sféry v okamžiku zrození, skutečné planety se pochopitelně po obloze pohybují dál. Zkoumáním těchto jejich pohybů a aspektů, které přitom zaujímají k různým prvkům radixu, může astrolog nalézt okamžiky krizí nebo na druhé straně životních příležitostí a šancí. Je ovšem třeba říci, že tranzity planet samy o sobě nevypovídají o ničem. Především je nutno je srovnávat s radixem, který je třeba důkladně znát. Druhá věc je, že i při znalosti radixu je metoda tranzitů pouze zpřesňující a pomocná. Tranzity nemohou předpovědět nic, co není současně zřetelné i z direkcí nebo solární revoluce. A o těchto metodách si povíme příště.

Převzato z Astra 15/1996.

Direkce a sluneční horoskop

Předpovídání budoucího vývoje klienta nebo budoucích událostí pomocí direkcí je staré jako sama astrologie. Dříve než se jim dnes budeme věnovat, je však nutné si připomenout, do jaké míry vůbec může astrolog budoucí události předvídat. Dosti rozšířená představa, že z horoskopu se můžete dovědět, že si 5. června v půl osmé ráno zlomíte na třetím schodě nohu, je zcela mylná. Tak jako radix není ničím víc než jistým druhem psychologické mapy jedince, tak i prognostické horoskopy ukazují pouze tendence, předpoklady, vlohy a doby, kdy jsou zralé příležitosti. A záleží zcela na jedinci, jestli upozornění svého horoskopu využije nebo ne.

Běžné životní tendence a události naznačují primární direkce. Nejčastěji se provádějí s bodem ascendentu, Mediem coeli, Sluncem a Měsícem. Princip je jednoduchý: každý z těchto bodů v radixu se posune zhruba o jeden stupeň na každý kalendářní rok. Zajímají-li mne tedy události v 25. roce věku, posunu Medium coeli nebo jiný prvek o 25 stupňů kupředu a budu zkoumat jeho aspektace k ostatním planetám a prvkům radixu. Praxe ovšem z různých důvodů není tak jednoduchá, vyžaduje dosti složité výpočty metodou sférické trigonometrie a bez computeru je velmi pracná.

Sekundární direkce, kterým se též říká progrese, vyjadřují psychický vývoj jedince v čase a jsou početně daleko jednodušší. Vycházejí z klíče: 1 den po narození = 1 rok života. Například pro 25. rok věku si astrolog zjistí polohy planet 25. den po narození a opět bude srovnávat jejich nové postavení s postavením v radixu.

Solární revoluce je asi nejpoužívanější předpovědní metoda. Astrolog zjistí, kdy ve zkoumaném roce dospěje Slunce do stejného postavení, jaké má v radixu. Čas, kdy k tomu dojde, se pohybuje v rozmezí plus mínus jeden den od přesného okamžiku narození a prakticky nikdy se s tímto okamžikem nekryje. Na takto získaný čas se potom vypočítá nový horoskop a jeho srovnáním s radixem se získá přehled o základních tendencích v následujícím roce (zhruba do příštích narozenin). Postavení Slunce v okamžiku narození je ovšem potřeba znát s přesností na jednu úhlovou vteřinu!

Tranzity, o kterých byla řeč v minulém čísle, potom mohou upřesnit časový sled událostí, naznačených zejména primárními direkcemi a solární revolucí. Mohou tedy podat přesnější informaci, kdy je možné tyto události očekávat. Vždycky je však třeba znát radix, tedy horoskop zrození.

Převzato z Astra 16/1996.

Předpověď pro Lucku Vondráčkovou

Minule jsme si ukázali základní schéma čtyř hlavních metod astrologického předvídání, ve 12. a 13. pokračování seriálu jsme se seznámili s horoskopem zrození Lucky Vondráčkové. Zkusme si tedy dnes zahrát na proroky a pokusme se předpovědět (pochopitelně s Lucčiným svolením!), jak se bude její život vyvíjet v následujícím roce. Použijeme k tomu metodu primárních direkcí a progresí (sekundárních direkcí).

horoskop3

Na obrázku je uvnitř zvěrokruhu zakresleno postavení planet a domů v radixu (černě), z vnější strany pak jsou červeně vyznačeny planety progresivní, zeleně planety, ascendent (A) a medium coeli (MC) direktivní. Přerušované čáry ve vnitřním kruhu jsou příznivé aspekty (sextily a trigony), plné čáry jsou aspekty nepříznivé, krizové (kvadratury). Barevné označení je přitom stejné jako u planet - červené jsou aspekty vedoucí od progresivních, zelené od direktivních planet, v obou případech směrem k planetám a uzlům radixovým.

Co nám tedy prognostický horoskop o Lucce prozradí? Například Slunce (progresivní a direktivní spolu díky použité metodě výpočtu splývají). Setrvává dosud v 5. domě, tedy v prostoru umělecké tvořivosti, přesunulo se však ze znamení Ryb do Berana. Určitá pasivita a snadná ovlivnitelnost, která je charakteristická pro Ryby, tedy pravděpodobně ustoupila do pozadí a Lucka se teď zřejmě projevuje v umělecké oblasti mnohem aktivněji a energičtěji než dříve. Rovněž trigon, který obě Slunce váže k radixovému Měsíci, je výborný - svědčí o dobré psychické rovnováze a dalším vzrůstu Lucčiny oblíbenosti a popularity.

Za pozornost stojí i progresivní Mars. V Lucčině radixu se pohybuje zpětným směrem, je tzv. retrográdní. Přešel proto ze znamení Panny do Lva. Lucčina píle a svědomitost, jak o ní vypovídá radix, zůstane přirozeně zachována, avšak pozice progresivního Marsu ve Lvu dává na vědomí, že její vůle, aktivita a tvořivost se bude realizovat především v umělecké, dramatické oblasti. (Vzpomeňme si, že Lev je významovým ekvivalentem 5. domu!)

lucka

Dalo by se samozřejmě psát ještě o mnohém dalším. Důkladný rozbor prognostického horoskopu (k uvedenému progresivnímu a direktivnímu patří ještě solární revoluce a tranzity) dá zodpovědnému astrologovi možná ještě více práce než rozbor radixu. Snad ale stačí alespoň tato kratičká ukázka k ilustraci toho, jak komplikovanou a nelehkou záležitostí předpovídání budoucnosti z horoskopu doopravdy je.

Převzato z Astra 17/1996.
Astrology Pacific   |   Ze starých letopisů   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.