Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      
Hvězdy přejí početí.
Vypočítejte si kdy!

JUDr. Svatopluk Svoboda, CSc.


svoboda K citlivým civilizačním problémům patří snížení schopnosti reprodukce potomstva. Neplodnost definujeme jako neschopnost organismu tvořit funkceschopné zralé pohlavní buňky. Důvodů těchto jevů je zřejmě více. Při řešení těchto potíží lze využít i jednu z nejstarších věd, astrologii. K nejdávnějším astrologickým objevům patří objev vlivu Měsíce na pozemský život a jeho reprodukční schopnosti. Nápadná byla zejména souvislost mezi oběhem Měsíce a délkou menstruačního cyklu u žen. Již v antice se astrologové domnívali, že pokud je v době pojetí Měsíc v kladném, mužském znamení, rodí se chlapci, pokud v záporném, ženském znamení, rodí se dívky. Problém je v tom, že je těžké určit, kdy přesně dochází k početí, protože ovulační cyklus nelze snadno stanovit a životnost spermií je udávána až na tři dny.

Ve 20. letech byla v evropských astrologických kruzích čilá diskuse o souvislostech mezi hvězdnými konstelacemi, početím a zrozením. Diskusi vyvolaly spisy německých astrologů A. Fr. Glahna a A. M. Grimma. K určitému pokroku přispěl slovenský psychiatr MUDr. Evžen Jonáš z Nitry, kterému se podařilo prosadit ověřování různých starých astrologických poznatků v praxi, zejména poznatku, že k početí dochází ve většině případů v době, kdy je vzdálenost mezi Sluncem a Měsícem měřená na ekliptice přesně stejná jako vzdálenost mezi Sluncem a Měsícem, která byla v době narození ženy.

MUDr. Jonášovi se podařilo zainteresovat na řešení této otázky ministerstvo zdravotnictví a Československou akademii věd, které souhlasily s ověřováním na některých klinikách. Bylo prověřeno celkem 8 000 nově narozených dětí. Předpokládaná přesná doba jejich početí se odhadovala tak, že byly zjištěny jejich porodní váhy a míry a podle toho byly rozděleny do 10 skupin od nadprůměrných plodů přes průměrné po podprůměrné. Pro každou skupinu byla stanovena střední doba těhotenství. Stejný úhel na ekliptice mezi Sluncem a Měsícem v době početí a v době narození byl zjištěn v 87 procentech případů. Budapešťský vědec Dr. Rechnitz prověřil skupinu 13 procent případů, u které nedošlo k početí ve stejné fázi Měsíce jako v době narození ženy a zjistil, že v těchto případech došlo k početí podle Schr|derovy teorie v 15. až v 16. dnu menstruačního cyklu.

Velkou zásluhu na popularizaci astrologie při řešení otázek početí měl doc. dr. Jiří Málek, DrSc. z 1. porodnické kliniky v Praze. Ten také dosáhl toho, že tato problematika byla zařazená na program l. celostátní konference o biorytmech, pořádané Československou akademií věd v prosinci 1964 v Praze.

Ve své astrologické knihovně mám záznam o jednání mého otce, známého astrologa, s MUDr. Jonášem o problematice plodnosti žen v lednu 1967, já sám jsem s ním konzultoval tyto otázky počátkem 90. let, kromě toho jsem se zúčastnil několika konzultací v Rakouské astrologické společnosti ve Vídni. Byla stanovena hypotéza, že v době početí nesmí dojít k nepříznivým aspektům (kvadraturám, opozicím) mezi škůdci či Marsem, Saturnem a Uranem a Měsícem a jeho dispositorem. Při hodnocení nepříznivých aspektů je však třeba hodnotit konstelace komplexně a nesmí jít o pouze ojedinělý jev. Kromě toho je třeba vzít v úvahu i radix ženy. Tato hypotéza se stále prověřuje.

Dnes jsou tyto poznatky dále ověřovány nejen v Evropě, ale i v Americe (např. Marion D. Marchovou a Joan Mc Eversovou, které jsou uznávanými odbornicemi v oblasti horární a výběrové astrologie. Celou tuto problematiku si můžeme ověřit na připojeném horoskopickém schématu.

svoboda poceti

Optimální plodnost ženy s radixem ve vnitřním kruhu připojeného schématu, kde vzdálenost mezi Sluncem a Měsícem je vyznačená modře, je totožná s vnějším horoskopickým schématem, které ukazuje planetární konfiguraci 20. září 1997 v 9 hod. 31 min. SELČ. V tomto případě optimální plodnosti je vzdálenost mezi Sluncem a Měsícem, vyznačená červeně, prakticky stejná jako v radixu. Doba k využití optimálního termínu k početí je relativně krátká, doporučuje se mít pohlavní styk v rozmezí pouze 6 až 7 hodin před a 6 až 7 hodin po optimálním termínu. Důležité je však také vyhodnotit, hvězdnou konstelaci v době možného početí. Platí pravidlo, že nejdůležitější jsou aspekty Měsíce. Nežádoucí aspekty jsou zejména kvadratury Měsíce s Marsem a s Uranem a opozice Měsíce se Saturnem. Pokud není žádný takový aspekt, nastal termín vhodný k početí.

JUDr. Svatopluk Svoboda, CSc.


Převzato z Astra ročník 1997.
Astrology Pacific   |   Ze starých letopisů   |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.