Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      
Povýšení (exaltace, hypsóma) Slunce,
Měsíce a planet.


Emil Heinl


Z šera dávno již zaniklých kultur, přes staletí vývoje i zvratů civilizace Západu přenáší astrologická tradice učení o domicilech - vládě Světel v určitých znameních a exaltacích čili povýšení planet a Světel v určitých místech Zodiaku. Zatímco učení o domicilech je shodně připisováno tradičním naukám starého Egypta a připisováno původem přímo Thovtovi, byla otázka vzniku a původu nauky o exaltacích (tj. získání zvláštní, vyšší kvality planet a Světel v určitých znameních Zodiaku) již v antických dobách zamlžena a interpretována spíše rozpačitě jako učení, pocházející z okruhu babylónských astrologů. Proto můžeme pozorovat v dochovaných pramenech již od doby antiky až do našich dnů stálou snahu o bližší vysvětlení a zdůvodnění této nauky.

Zatím nejstarší objevenou zmínku o exaltacích (řeč. hypsómata) nacházíme na zlomku klínopisné tabulky z knihovny babylónského krále Nebukadnezara (604 - 562 př. Kr.), kde ve stati o měsíčních stanicích je zmínka o tom, že Luna stojí v povýšení v Plejádách a Perseu, Slunce v Beranu, Mars v Kozorohu a Jupiter v Raku. Stejné údaje pro Světla i všechny tehdy známé planety uvádí i Ptolemaios, jmenuje však jen znamení. Teprve J. Firmicus Maternus uvádí ve své druhé knize (2) nejen znamení, avšak též stupně, na nichž jsou planety a Světla v povýšení a mají tedy zesílenou kvantitu a kvalitu svého vlivu. Toto konstatování je současně u něho upřesněno sdělením: „praví se, že planety i Světla jsou podle učení Babyloňanů v místě své exaltace současně ve svém domě", z čehož bylo později usuzováno, že zde snad jde o babylónskou tradici buď tzv. horoskopu stvoření světa (Thema mundi), nebo o některý z horoskopů, vztahujících se k nauce o kataklysmatech, jimiž prochází Země ve své existenci, tj. znovuzrození ohněm nebo znovuzrození vodou - potopou. Věc však zůstala po staletí neobjasněná a tak Firmicovy údaje byly vždy znovu přepisovány do dalších astrologických učebnic a traktátů až po naše časy - přesněji až do 40. let našeho století.

Protože rozložení planet a Světel v hypsomatických stupních se jevilo jako určitý horoskop, i když postavení Merkura zde bylo naprosto nemožné, pokusil se americký astrolog Cyril Fagan spolu se svými přáteli Jamesem Hinesem a Donaldem Bradleyem o rozluštění této hádanky, staré nejméně 2000 let.

Podle J. Firmica Materna jsou v exaltaci (povýšení) Slunce ve znamení Berana na 19°, Měsíc ve znamení Býka na 3°, Merkur na 15° Panny, Venuše na 27° Ryb, Mars na 28° Kozoroha, Jupiter na 15° Raka a Saturn na 21° Vah. Fagan ve svém hledání se musel spolehnout na výpočetní pomůcky, které byly k dispozici, především na tabulky, zpracované Schochem a Neugebauerem, které jsou upraveny tak, že vyžadují pouze sčítání, odčítání a interpolaci, což bylo lze zvládnout ve 40. letech tehdejšími počítacími stroji. Rozhodl se, že pro období - 600 až - 1000 zjistí pro Babylón, zda se v některém roce vyskytl okamžik, kdy úhlové vzdálenosti Světel a planet odpovídaly údajům Firmica Materna. Rozluštění se podařilo až po úmorné počtářské práci, neboť se nejedná o horoskop určitého okamžiku, ale o záznam poloh planet po dobu jednoho roku, jak byly z babylónských chrámů pozorovány a zaznamenány. Fagan vyšel z pozice Slunce, Měsíce a Venuše, neboť Slunce ve znamení Berana a Měsíc v odstupu asi 15 stupňů ukazují na jarní novoluní, kterým začínal náboženský rok ve staré Babylónii. Zjistil, že vzájemný vztah Slunce, Měsíce a Venuše těsně po jarním novoluní odpovídá datu 1. Nisan roku 786 př. Kr., což je v juliánském kalendáři, který pro tyto časové hladiny používáme v našich tabulkách, datum 4. dubna 786 př. Kr. Dalšími výpočty pak bylo postupně zjištěno, že pozice planet odpovídají určitým situacím, které byly bedlivě sledovány astronomy - astrology v Babylónii.

Souhrnně řekly výpočty toto:
Slunce - poloha dne 1. Nisami / 4. 4. 786 př. Kr.
Měsíc - délka při objevení po západu Slunce 3. 4. 786 př. Kr., začátek roku
Venuše - poloha dne 1. Nisami
Jupiter - poloha při heliak. západu dne 22. 6. 786 př. Kr.
Merkur - poloha při heliak. západu (na východě) dne 14. 9. 786 př. Kr.
Saturn - poloha při heliak. západu dne 23. 9. 786 př. Kr.
Mars - poloha při heliak. východu dne 4. 2. 785 př. Kr.

Heliakické úkazy - tj. poslední den viditelnosti po západu Slunce - heliakický západ a prvý den objevení po konjunkci se Sluncem -heliakický východ před východem Slunce byly v Babylóně hlavním objektem zájmu tehdejší astrologie, jak o tom svědčí dochované záznamy o těchto úkazech již z období před 1500 před Kr., z doby vlády krále Ammisaduky.

povýšení

Rok byl tedy určen a je to jediný rok v celém sledovaném období. Ukázal se však další problém. Naše tabulky mají ve svých údajích sloužících k výpočtu poloh zahrnut též údaj precesního pohybu jarního bodu, takže polohy podle nich vypočítané se neshodují s polohami J. F. Materna. Teprve odečtením hodnoty precese od roku 786 př. Kr. do roku 213 po Kr. se dosáhne souhlasu s údaji Firmicovými (v 60.1etech se zpřesněním dospělo k r. 221 př. Kr.). Toho využil Fagan jednak k bližšímu určení hvězdného Zodiaku, který začínal skutečně nultým stupněm souhvězdí Berana, kde souhvězdí odpovídala znamením Zodiaku. Mimoto však bylo zjeveno, že J. Finnicus Maternus uvedl pozice exaltací ve stupních Zodiaku, platných (podle polohy jarního bodu vzhledem ke stálicím) v Ptolemaiově době.
Otázka zní: Jak byly tyto pozice fixovány - zřejmě vzhledem ke hvězdám - v době jejich vzniku? Záznam se nedochoval, můžeme jen přemýšlet, zda je to výsledek dochovaných záznamů (které neznáme) nebo výpočtů - o nichž můžeme předpokládat, že jich v druhém a třetím století našeho věku byla již antická astrologická věda schopna.

Zbývá ještě jedna otázka: Proč byly úkazy, pozorované v roce 786 př. Kr. v Babylóně tak důležité, že se tradovaly po staletí, i když jejich původní význam byl pravděpodobné dávno zapomenut? Historický výzkum zde přinesl rovněž překvapivý objev. Rok 786 př. Kr. spadá v Babylóně do vlády krále Adadnirari III. (809 - 782 př. Kr.), syna známé královny Semiramis. V dochovaných análech z jeho doby bylo zjištěno, že v tomto roce byl dostavěn ve městě Kalchu, bibl. Kelach (dnešní Nimrúd) chrám boha Nabu z Borsippy podle vzoru Mardukova chrámu Esagily v Babylónu. Kdo byl tento bůh Nabu? Jak uvádí např. Dr. Eliáš (5), byl to bůh věštby a odhalování skrytých věcí, tedy i patron - dá se říci - astrologie. Nebyl to žádný malý bůžek - vedle svého nového chrámu v Kalchu měl již chrám přímo v posvátném okrsku v Babylóně a navíc zvláštní kapli přímo u chrámu Mardukova. Je zřejmé, že tento rok 786 byl pro kněžstvo a tehdejší astronomy - astrology tak důležitý, že se vědomí o něm přenášelo z generace na generaci, i když důvod byl postupně zapomenut a uchovala se jen tradice o zvláštním významu poloh planet v tomto roce zaznamenaných, která se ztělesnila do pojmu "exaltací".

Lze tedy shrnout, že pojem "exaltace" se vyvinul na základě skutečností, které byly pozorovány a zaznamenány v roce 786 př. Kr. a po dobu 2700 let je stále součástí astrologické teorie i praxe. Protože se nás tropický Zodiak vlivem precese jarního bodu stále posunuje, je třeba upozornit, že při upotřebení exaltačních míst v dnešních horoskopech je třeba k nim přidat hodnotu precese od roku 221 po Kr. nebo převést současné polohy v Zodiaku na tzv. Zodiak sidereální, jak o tom bylo a jisté ještě bude hovořeno na některé ze schůzí AS.

Literatura:
1. Ptolemaeus Claudius (100 - 178 po Kr.): Magnae Constructionis seu Almagesti libri XIII
      Quadripartitum, IV libri de apotelesmatibus et judiciis astrorum
2. Firmicus Maternus Julius (okolo r. 300 po Kr.): Libri VIII matheseos sive de vi et potestatibus stellarum
3. Schoch Karl: Planeten - Tafeln fűr Jedennann, Berlin Pankow 1927 „Oxford" Tafeln: Astronomical and Calendarial Tables
4. Neugebauer P. V.: Genaherte Tafeln fűr Sonne und Planeten in Ast. Nachr. B 248, Nr. 5937, str. 161.
5. Eliáš Dr., O.: Magie a demonologie ve staré Babylónii, Praha 1923

Převzato z Konstelace ročník I, číslo 2-3.
Milý pane Tichý.

Přečetla jsem si u Vás na stránce článek o povýšení planet. Faganova teorie vzniku povýšení tímto způsobem má pár trhlin, které mi zatím nikdo nevysvětlil:

1) Zdá se mi nelogické, aby stupně povýšení byly uvažovány v siderickém zodiaku, když heliaktický východ - západ je záležitostí vztahu planeta - Slunce, tedy tropického zodiaku.
2) Nikde jsem zatím nenarazila na vysvětlení, proč byly uvažovány právě v článku uvedené heliaktické východy - západy. Nebyly totiž v daném roce u některých těles uvažovány první hel. východy - západy po počátku roku. Proč byly některé vynechány a zaznamenány až další ? Nejlogičtějším vysvětlením takového jevu by bylo, že byly zaznamenány takové hel. východy- západy, které spadaly do určitého pásma zodiaku, tedy znamení.
3) V dřívějších dobách byly takové věci, jako stavba chrámu významného boha, pečlivě plánovány a to především z hlediska příznivého postavení planet. Je málo pravděpodobné, že by zahájení nebo dokončení takové stavby bylo ponecháno náhodě a pouze byla změřena postavení planet na nebi. Daleko pravděpodobnější se mi jeví hypotéza, že naopak byl zvolen rok, kdy došlo k heliaktickým východům - západům v příznivých znameních, to by vysvětlovalo bod 2. Znamenalo by to ovšem, že systém povýšení existoval již dříve.

Zdravím a přeji krásný rok 2004.
V.Milošová
Vážený pane Tichý, zasílám několik poznámek k výhradám paní Milošové

ad 1/ Heliakická fenomena byla ve starověku pozorována v siderickém zodiaku, už jen proto, že babylonská i egyptská astrologie v tomto systému pracovala, o čemž není díky zachovalým památkám a dokumentům pochyb. Nicméně heliakická fenoména lze pozorovat i v systému tropickém, neboť je to jev vztažený k obzoru a lze sledovat heliakické východy a západy nejen planet, ale i hvězd (viz pro egypťany důležitý heliakický východ Siria okolo 19. července našeho kalendáře).

ad 3/ Že byla inaugurace plánovaná dosvědčuje poloha dračí hlavy na počátku souhvězdí Berana.

Přepočítávání ovšem ztěžuje to, že dnešní astrologicko-astronomické programy vypočítají mnohem přesnější polohy nebeských těles, než bylo možné dosahnout ve starověku pozorováním. Navíc heliakická fenoména jsou závislá i na meteorologické situaci, čili všechny údaje se mohou pohybovat v rozmezí +/- dvou až tří dnů.

Zdraví TurnovskýVážený pane Tichý,

posílám Johanesem spočítané dny ( v juliánském kalendáři ) a stupně ( v tropickém zodiaku), kdy došlo u Me až Sa v roce -786/-785 k heliaktickým východům planet. Uvažovala jsem úhel 10 stupňů, což by mohlo být tak asi. Je zvláštní, že u Merkura se čekalo ( proč??) až na září, přitom první hel západ nastal už 4.4.-786! Mars mi naopak nevyšel vůbec. Stejně jako nevysvětlené zůstává, proč by mělo být bráno postavení Venuše hned 4.4.-786, když hel. východ ani západ použit nebyl, zatímco u Merkura bylo toto postavení minuto bez povšimnutí, přestože zároveň bylo hel. západem.

K poznámce Pavla Turnovského bych jenom podotkla, že heliaktický východ Siria je právě naopak záležitostí siderickou, ne tropickou. V tropickém zodiaku se Sirius v roce -786 nacházel na 6 stupni Blíženců, tedy hel východ nastal, když bylo Slunce cca na 19 stupni Bl. , zatímco dnes je na 14. st. Raka a východ nastává při Slunci cca 24 st. Raka.
Vztah planeta - Slunce ja naopak záležitostí v principu tropickou, i když je samozřejmě je možné jej pozorovat na hvězdněm pozadí.

 
Predikce uhlu  (L HE - L ME); uhel = -10.00, SEC    zodiak tropicky       
     den mes rok hod min  s L HE st m L ME st m  sir HE sir ME  dekl HE dekl ME
      4 4 -786  7 13 53  BER 5 21  BER 15 21  0.00  2.06   2.16   8.03
     16 6 -786  7 35  6  BLI 15 3  BLI 25 3  -0.00  1.87   22.94  25.57
      9 8 -786 10 57 49  LEV 7 10  LEV 17 10  -0.00  -4.17   18.75  11.95
     16 10 -786 16  6 40  VAH 15 3  VAH 25 3  0.00  -1.20   -6.01  -10.94
     24 11 -786 14  1  8  STI 24 41  STR 4 41  -0.00  0.81  -19.22  -20.59
     15 2 -785 20 38 12  VOD 18 48  VOD 28 48  -0.00  -0.41  -15.41  -12.45
     15 3 -785  0 43 19  RYB 16 27  RYB 26 27  -0.00  3.18   -5.42   1.48

Predikce uhlu  (L HE - L ME); uhel = 10.00, SEC    zodiak tropicky       
     den mes rok hod min  s L HE st m L ME st m  sir HE sir ME  dekl HE dekl ME
     17 4 -786 20 22 11  BER 18 22  BER 8 22  -0.00  -1.49   7.31   2.00
     29 5 -786 21 34 31  BYK 28 28  BYK 18 28  0.00  -0.05   20.11  17.53
     19 8 -786 21 19 48  LEV 17 22  LEV 7 22  0.00  -1.95   15.86  16.81
     14 9 -786 11 34 11  PAN 12 41  PAN 2 41  0.00  1.86   6.90  12.40
      3 12 -786 12 42 42  STR 3 49  STI 23 49  0.00  3.10  -21.23  -16.00
     24 1 -785 18 46 33  KOZ 26 48  KOZ 16 48  -0.00  -2.01  -21.11  -24.71
     27 3 -785 20 12 56  RYB 28 53  RYB 18 53  0.00  0.40   -0.45  -4.09
 
Predikce uhlu  (L HE - L VE); uhel = -10.00, SEC    zodiak tropicky       
     den mes rok hod min  s L HE st m L VE st m  sir HE sir VE  dekl HE dekl VE
      1 8 -786  5  6 58  RAK 29 9  LEV 9 9  -0.00  1.44   20.63  19.62
Predikce uhlu  (L HE - L VE); uhel = 10.00, SEC    zodiak tropicky       
     den mes rok hod min  s L HE st m L VE st m  sir HE sir VE  dekl HE dekl VE
     20 5 -786 16 30 35  BYK 19 42  BYK 9 42  -0.00  -0.66   17.92  14.31

Predikce uhlu  (L HE - L MA); uhel = -10.00, SEC    zodiak tropicky       
     den mes rok hod min  s L HE st m L MA st m  sir HE sir MA  dekl HE dekl MA
      7 10 -786  7 29 46  VAH 5 35  VAH 15 35  -0.00  0.15   -2.25  -6.08
Predikce uhlu  (L HE - L MA); uhel = 10.00, SEC    zodiak tropicky       
     den mes rok hod min  s L HE st m L MA st m  sir HE sir MA  dekl HE dekl MA
     22 12 -786  4  6 30  STR 22 49  STR 12 49  -0.00  -0.67  -23.59  -23.33
 
Predikce uhlu  (L HE - L JU); uhel = -10.00, SEC    zodiak tropicky       
     den mes rok hod min  s L HE st m L JU st m  sir HE sir JU  dekl HE dekl JU
     22 6 -786 20 28 55  BLI 21 17  RAK 1 17  -0.00  0.45   23.50  24.24
Predikce uhlu  (L HE - L JU); uhel = 10.00, SEC    zodiak tropicky       
     den mes rok hod min  s L HE st m L JU st m  sir HE sir JU  dekl HE dekl JU
     19 7 -786 21 17 31  RAK 17 13  RAK 7 13  -0.00  0.49   22.66  24.09
 
Predikce uhlu  (L HE - L SA); uhel = -10.00, SEC    zodiak tropicky       
     den mes rok hod min  s L HE st m L SA st m  sir HE sir SA  dekl HE dekl SA
  cca 29 9 -786 17  5 34  PAN 27 56  VAH 7 56  -0.00  2.32   0.84  -1.06
Predikce uhlu  (L HE - L SA); uhel = 10.00, SEC    zodiak tropicky       
     den mes rok hod min  s L HE st m L SA st m  sir HE sir SA  dekl HE dekl SA
     22 10 -786  2 41 12  VAH 20 34  VAH 10 34  0.00  2.32   -8.14  -2.11
 
Přeji dobrý večer, Vanda Milošová


Astrology Pacific 2   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.