Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      
Astrologie a dopravní nehody

Karel Rašín


Na samém začátku této analýzy jsem si všímal hlavně aspektů tranzitujících planet, které naznačují nebezpečí života. V případě tohoto výzkumu to byly většinou špatné aspekty Saturna, Neptuna, Pluta i Marta k základní pozici Slunce. Samy však nehodu nezaviní. V souvislosti s dopravními nehodami se poměrné slabě vyskytoval Uran špatné postavený vůči Slunci, i když je nejvážnějším aktérem dopravních nehod. Je to hlavně tím, že špatný vztah Urana ke Slunci se projevuje spíše v jiných oblastech. Planeta zastupující nebezpečí smrti se vztahuje spíše na jiné osoby (otec, manžel, strýc apod.). Naznačuje nebezpečí jiného druhu, např. vážné choroby, operace a dále pak podle domů.

Slunce ozářené neblahými vlivy zmíněných planet znázorňuje v horoskopu období zvýšeného nebezpečí života prozatím bez bližšího určení, i když tyto zmíněné planety naznačují latentní možnost dopravních nehod. Nehoda se ovšem nemusí uskutečnit. Záleží na tom, zda se vyskytnou aspekty ostatních planet, které dodají konkrétní podobu a které mají t.zv. uvolňující vliv. V praxi to vypadá takto: V horoskopu je naznačeno nebezpečí života poškozením Slunce tranzitující planetou a zároveň ve stejnou dobu se vyskytují i jiné aspekty, např. špatný aspekt Urana k Marsu. Navíc může Uran stát ve Lvu nebo tranzit kopíruje přesnou pozici v základním horoskopu. To je tedy signálem k bezprostřednímu nebezpečí.

Účast na dopravních nehodách si planety rozdělily mezi sebou takto: Uran a Neptun zastupují dopravu vůbec. Připisuje se jim doprava pozemská, po souši (automobily, autobusy, tramvaje, vlaky apod.). Uran kromě toho ovládá také vzdušný prostor, leteckou dopravu, a Neptun dopravu po vodě. Pluto zastupuje dopravu nepřímo. Stojí většinou v pozadí u všech kategorií. Jeho vliv je masový, katastrofální, působí tam, kde se stane velké neštěstí. Nejčastěji to bývá u leteckých neštěstí, ale také u železničních katastrof. Námořní katastrofa si většinou vyžádá účast Neptuna. Tyto planety si však velmi často zvou ke spolupráci i ostatní tělesa, jako Saturna, který symbolizuje velké zlo, je-li špatně ozářen, ale dokonce i Jupitera, který je jakýmsi opakem Saturna a Merkura - neutrální planetu.

Neptun také sám naznačuje sklony k cestování a je-li v horoskopu v IX. nebo II. domě, naznačuje i častá rizika na cestách. Je-li špatně ozářen, rizika se zvětšují.
V horoskopu existují dva silné a hlavní aspekty. Je to kvadrát (90°) a opozice (180°). V souvislosti s dopravními nehodami je mnohem horší kvadrát - tedy úhel 90°. Působí trvale, úporně a více na poli hmotném a tělesném. Při posuzování např. opozice a kvadrátu mezi Uranem a Saturnem, je kvadrát většinou horším aspektem, často naznačujícím smrt nebo těžké zranění. Dokazuje to také daleko častější výskyt kvadratury v teto statistice. Dojde-li k dopravní nehodě, kdy řidič je těžce zraněn a v jeho horoskopu je aspekt kvadratury mezi škůdci, je naděje na jeho záchranu velmi mizivá. Na druhé straně, je-li zde opozice, naděje existuje. V případě dopravních nehod nelze podceňovat ani všeobecně slabý aspekt 45°, neboť je to vlastně polovina 90°. Opozice - úhel 180° - je velmi zlá mezi škůdci, ale není to vždycky tak říkajíc aspekt smrti. Je třeba studovat planety a jejich síly mezi sebou.

Co se týče konjunkce, vyskytuje se ve spojení s nehodami výjimečně. Značí většinou začátek nového cyklu, etapy, vývoje jak v základním horoskopu, tak v tranzitech, ale i v progresu hlavního horoskopu. Konjunkce mezi škůdci (Saturn - Uran, Mars) je velmi zlá pro celou etapu, která se konjunkcí právě začíná, a pro domy, kde se nalézá.
Dopravní nehody jsou stále větším celospolečenským problémem a jejich snížení či omezení se nedosáhne snadno. Poměrně přesný obraz a orientaci nám poskytne astrologická analýza planetárních těles, která nám může také pomoci upozornit na nebezpečí automobilových nehod předem a popřípadě se jich vyvarovat. Posuzuji zde základní horoskop s tranzitujícími planetami. Statistika, která je zde zpracována nepočítá s horoskopickými domy neboť nebylo možné u všech dopravních nehod, které jsem zaznamenal, a které skončily smrtí nebo těžkým zraněním, zjistit čas narození. Vycházím tedy ze základních údajů narození řidičů a data a hodiny smrti - přesněji řečeno nehody.

Soustředil jsem zde tyto zkoumané kategorie:

  • 1. kategorie: 50 úmrtí řidičů
  • 2. kategorie: 70 úmrtí chodců
  • 3. kategorie: 28 úmrtí spolujezdců
  • 4. kategorie: 50 těžkých zranění

Řidiči - smrtelná nehoda (50 případů)

Nejzávažnějším činitelem zapříčiňujícím dopravní nehody je planeta Uran. Do jeho vlivu také dopravní ruch patří. Povaha špatně ozářeného Urana je násilná, ničivá a jeho špatný vliv vždy působí bleskově, nečekaně a bez výstrahy. Dokladem toho jsou právě dopravní nehody, které jsou vesměs náhlé a nečekané a často trvají zlomek vteřiny.
Podle toho, jakou měrou se na dopravní nehodě podílí Uran, lze soudit na rychlost úmrtí při nehodě. Buď úmrtí přímo na místě nebo až po převozu či za několik dní v nemocnici. Čistý vliv Urana je většinou náhlá a rychlá smrt. Působí-li spolu s ním i Saturn, Neptun nebo Pluto - zpožďuje smrt (hlavně Saturn), způsobí bezvědomí a smrt až po několika hodinách nebo dnech po nehodě. Při nehodě působí Uran i šokem, otřesem.

Co přesně zaviní smrt, na to dá odpověď planeta, která přebírá nejsilnější vliv v okamžiku nehody, a to ve shodě se znamením Zvěrokruhu, ze kterého aktivní aspekt vychází, a jeho vlády. Ve většině případů ovlivňuje způsob smrti hlavně planeta, která svým aspektem nejvíce působí na konec života. Jsou to nejčastěji úmrti následkem poškození páteře, vykrvácením, vnitřním zraněním, následkem poškození mozku vlivem samotného Urana. Např. špatný aspekt Uran-Merkur: ochrnutí, Uran-Saturn: těžké zhmožděniny mozku, Uran ke své radikální pozici: rozdrcení mozku, Uran-Neptun: vykrvácení, vnitřní krvácení, roztrhání vnitřností ap. Velmi často také nelze jednoznačně určit planetu, která má hlavní "dozor" , neboť se většinou účastní více planet dohromady a výčet zranění po celém těle je pak výsledkem jejich vzájemné kombinace. Jde-li o smrt hromadnou a náhlou např. pádem vozu (autobusu) ze skály (Pluto, Saturn), výbuchem (Pluto - Uran, Mars) objevuje se Pluto, který nemá vliv na konkrétní smrt, ale na smrt masovou.

Co se týče Urana, nejčastěji se v této statistice objevuje špatný aspekt tranzitujícího Urana k Marsu, který již ve svém základním významu upozorňuje na nebezpečí nehody. Častou příčinou nehody je v tomto případe horečnatost, spěch, nervozita, přehlédnutí, rozčilení, nepozornost, podrážděnost, napětí, razantní styl jízdy, nepřiměřená rychlost. Vyplývá to z impulsívní povahy Marsu. Tento aspekt totiž také obecně naznačuje nehody zaviněné vlastní vinou (hlavně pak z I.domu). Kupř. nedání přednosti v jízdě z důvodu přehlédnutí značky nebo špatný odhad při předjíždění apod. Podle toho je pak teoreticky možné posoudit, zda člověk, který se stal obětí autonehody, tuto nehodu zavinil či nezavinil. Vina se pochopitelně dá určit i v případě, kdy k úmrtí nedojde. Pak tento aspekt zcela jistě přinese komplikovaný soudní proces. K tomu je ovšem třeba znát horoskopické domy.

V okamžiku nehody Uran s Marsem velmi často přináší oheň a někdy i následnou explozi palivové nádrže nebo vytékajícího paliva. Proto přináší pro řidiče nehody smrt v plamenech, roztrhání výbuchem nebo úmrtí na těžké popáleniny.
Vyskytnou-li se v horoskopu vedle aspektů naznačujících nebezpečí života a konkrétních aspektů, jako zmíněný negativní aspekt Uran-Mars, negativní aspekt tranzitujícího Neptuna ke Slunci, můžeme soudit, že se přidá k příčinám nehody alkohol. Opilý řidič zaviní dopravní nehodu a sám zemře. Tento aspekt se vyskytoval až z jedné třetiny. V případě, zaviní-li řidič nehodu, je v podnapilém stavu a jeho vinou zemřel někdo jiný, ale on zůstane naživu, jde rovněž o aspekt Urana k Marsu spolu s Neptunem a Sluncem. Zde ale musí přijít řidiči na pomoc nějaký jiný pozitivní aspekt, který mu zachrání život. Jako např. tranzitující Jupiter v trigonu ke Slunci.

Na druhém místě se objevoval tranzitující Uran ke své vlastní pozici, tento aspekt má širší pole působnosti a v jeho působení se uplatňuje ničivá síla. Přímo naznačuje nehody, úmrtí, osudné chyby s následkem apod. Když se zaměříme na dopravní nehody, způsobí nehodu náhlým výpadkem, šokem, úlekem, chvilkovou nepozorností nebo přehlédnutím, rozptýlením. Např. do vozovky náhle vstoupí chodec, řidič se lekne, stočí volant, narazí do stromu a zabije se. Tento aspekt také zapříčiní onu lidově řečenou "smůlu" nebo "nešťastnou náhodu". Např. když řidič je usmrcen náhlou srážkou, kterou nezavinil. Podobných druhů těchto nehod je více.

Velice málo se objevuje u dopravních nehod špatné spojení Urana s Neptunem. Je to hlavně tím, že tento aspekt, podobně jako aspekt Pluta, naznačuje nehodu většího významu, kdy je více obětí. Hovoří o nehodách na delších cestách. V mé statistice jsem zkoumal automobilové nehody, které se udaly koncem osmdesátých let pouze v Praze. Proto se tento aspekt objevoval méně a povaha Neptuna se zde spíše projevovala v příčinách smrti.
Uran způsobí i nehodu smykem na mokré nebo zmrzlé vozovce. Zvláště negativní aspekt při tranzitu Urana k Saturnu nebo i Neptunu. Ke vlivu Urana patří také přírodní vlivy a povětrnostní podmínky, např. zásah bleskem nebo najetí na dráty elektrického vedení, pády stromů přes silnici vlivem vichřice, valící se kamení ze skály, písek na vozovce, poškozená vozovka atd.
Dopravní nehody obecně naznačuje špatný aspekt Urana k Merkuru, protože Merkur zastupuje spojení, cesty.
V základních horoskopech řidičů byly všechny Uranový neharmonické aspekty k superplanetám (pomalé planety) a ke světlům zastoupeny přibližně stejně. Dominoval z nich pouze Uran - Saturn. Tranzity prozradí konkrétní nebezpečí. Je-li takový přechod superplanety stejný jako v základním horoskopu a je-li navíc stejný i v progresivním horoskopu popř. v solárním horoskopu, nabývá nebezpečí smrtonosného a neodvratitelného charakteru.

Podle této statistiky je kritická zóna radixového Urana ve Lvu a to v prvním a třetím dekanu. Dále pak ve znamení Raka, zvláště okolo stálice Pollux, a v Blížencích. Znamení Střelce, Štíra, Vah a Panny byly nejméně zastoupeny. Uran je ve Lvu v tzv. "zničení". Znamená to, že povaha znamení je protichůdná povaze planety. Vliv planety je pak mimořádně špatný, i když je slabý.

NEPTUN

Neptun Co se týče Neptuna, nejčastějším špatným aspektem byl v této statistice aspekt tranzitujícího Neptuna k základnímu Uranu, tento aspekt často stojí za automobilovou nehodou. Neptun zde naznačuje alkohol, omámení léky (např. prášky na spaní) popř. otravu. Příčinou nehody je zde snížená pozornost řidiče vlivem nějaké choroby např. při jízdě s vysokou horečkou (Mars) nebo vlivem bolestivého zranění (Uran, Saturn, Mars), také únavy a usnutí za volantem. Usnutí je spíše Neptun v aspektu k Marsu, alkohol - Neptun sám k sobě, k Jupiteru a ke Slunci. Rovněž smrt utopením či omráčením s následným utopením v případě pádu vozidla do řeky nebo jezera (Neptun-Saturn). K příčinám nehody vlivem Neptuna patří snížená viditelnost v mlze, ve tmě (Neptun-Uran). V případě narazí-li vozidlo za snížené viditelnosti na překážku, např. do stojícího vozidla, do stromu, do výkopu, účastní se s Neptunem Saturn a Uran.
Kritická zóna Neptuna je specifická vzhledem k postavení Neptuna ve znameních zvířetníku. Postihuje generace. Např. byl-li u řidičů, kteří zemřeli následkem dopravní nehody Neptun nejčastěji ve znamení Raka a Vah, je možné soudit, že celá generace lidí, kteří měli ve svých horoskopech Neptun v Raku nebo Váhách, je předurčená ke zvýšenému nebezpečí nehod. Jsou to lidé narození hlavně v období mezi lety 1943 - 1957.

U nich je nehodovost daleko větší než u lidí narozených v letech 1960 - 1965. Neptun také ovládá naše vozidlo. Je-li špatně ozářen, nemusí dojít k dopravní nehodě (to se zjistí podle domů a ostatních aspektů), ale zato nám může automobil někdo odřít nebo my sami poškodíme jiné vozidlo.

SATURN

Saturn Nejčastěji se v horoskopech řidičů objevuje ve špatném spojení se Sluncem. Sám tento aspekt nepřináší smrt, upozorňuje pouze na nebezpečí života. Je to tím, že Slunce často bývá v horoskopech Hyleg (tzv. dárce života), a proto jakýkoliv zlý aspekt představuje latentní nebezpečí a Saturn bývá většinou největším ohrožením života.
Mnohem závažnější je Saturn špatně postavený k Marsu, neboť to jsou dva škůdci. Ovšem v tranzitech Saturna na Mars se tento aspekt objevoval velmi málo. Je to hlavně tím, že obě tyto planety nemají vysloveně bezprostřední vliv na nehodovost. Jejich zlo se sice projevuje i zde, ale spíše působí špatně v jiných sférách lidského konání. Zato v základních horoskopech to byl jeden z nejčastějších aspektů a to zvláště kvadratury. Jsou to většinou lidé, kteří mají nehodovost takříkajíc v rodině. Znamená to, že jejich otec, děd, strýc ap. se stali obětí dopravní nehody.

Druhým nejčastějším aspektem byl Saturn špatně postavený sám vůči sobě. Saturn zde přináší smrt nárazem, zlomeninou, pádem popř. vypadnutím nebo vymrštěním z auta (Uran). Většinou mu k tomu ještě některá z ostatních planet pomáhá.
Tranzitující Saturn v aspektu k Uranu se rovněž zřejmě příliš netýká nehod. Saturn není tak velkým iniciátorem nehod jako Uran a také nepůsobí jako blesk. Ve spojení s nehodou způsobuje Saturn spíše těžká zranění páteře a končetin s doživotními následky i tělesným zohyzděním. To vše v případě, je-li Saturn v tranzitu a je-li silnější než Uran. V opačném případě je vše úplně jinak. Velmi vážný je neharmonický aspekt tranzitujícího Saturna s Plutem. V mé statistice šlo téměř pokaždé o kvadratury. Tento aspekt naznačuje neštěstí, hromadnou dopravní nehodu nebo usmrcení více lidí.

Saturn také působí v případě zřícení lanovky nebo utržení výtahu (Pluto, Uran).
Kritické zóny pro radixový Saturn jsou Ryby, první a třetí dekan. Pak Váhy, Střelec, Panna. Neobjevuje se vůbec v Býku. V rodném horoskopu je nejčastější špatný aspekt Saturna s Neptunem, Uranem a Plutem. Naznačují nebezpečí a konkrétní vliv upřesní tranzity.

JUPITER

Jupiter Nejčastěji se vyskytoval neharmonický aspekt Jupitera s Uranem. V horoskopu to naznačuje snížení všeho dobrého a ukazuje to i na dopravní nehody. Jupiterův aspekt při autonehodě přináší smrt v důsledku vnitřního zranění. Jupiter je pozitivní planeta, proto jeho účast na dopravních nehodách v podobě tranzitů ke škůdcům nebývá hlavním faktorem.
Naznačuje nebezpečí dopravních nehod, ale hlavně ukazuje mi trestně právní odpovědnost po nehodě samé. Ke zhoršení tohoto aspektu a hlavně Jupiterových kladných vlastností přispívá i stejný neharmonický aspekt Jupitera s Uranem v základním horoskopu.
Na četnost dopravních nehod a na jejich nebezpečí v životě upozorňují v základním horoskopu dva špatné aspekty Jupitera. Je to aspekt ke Slunci a k Marsu, I v této statistice se tyto radixové aspekty často objevovaly. Kritická zóna pro Jupitera byla v této statistice ve znamení Lva v prvním a ve třetím dekanu. Stejně tak ve znamení Raka, častá pozice byla i ve Váhách, Střelci a Vodnáři.

Jupiter ve špatném postavení k Merkuru, který ovládá cesty a spojení, přináší nehody a neštěstí na cestách a hlavně také při výkonu povolání. To znamená, že je-li při dopravní nehodě tranzitující Jupiter v neharmonickém aspektu vůči Merkuru, je kromě jiného možno soudit, že řidič, který se stal obětí nehody, byl řidič z povolání, zejména když je jedna z planet vládce X. domu, nebo se v něm nalézá. Když má Jupiter v této pozici vůči Merkuru vztah k IX. nebo III. domu, můžeme usuzovat, že se nehoda stala na služební cestě. Účastní-li se jen III. dům, půjde o cesty většinou krátké. Účastní-li se IX. dům, půjde o cesty v zahraničí, nebo cesty daleké.

MARS

Mars Ukázalo se, že Mars je jedna z hlavních tzv. lehkých planet, která uvolňuje vliv tranzitů. Působí většinou ničivě, hlavně je-li ve špatném vztahu s jinými škůdci. Samotný tranzit Marsu nemá žádný osudový význam, neboť Mars je příliš rychlá planeta. Jeho špatný tranzit sám o sobě nepřináší smrt, je však nebezpečný tím, že uvolňuje zlé působení všech pomalých planet. Je to jejich spojenec a pomocník. Nejčastější je tranzit Marsu v neharmonickém aspektu k Měsíci. V horoskopu je to signál nebezpečí života a je třeba ihned studovat postavení Urana, Saturna, Neptuna a Pluta, zda nejsou ve špatném aspektu k základnímu Marsu nebo sami mezi sebou. Aspekt Marsu k Měsíci kromě jiného hovoří o násilné smrti. Nemusí vždy znamenat smrt při autonehodě, to upřesní planety a domy. V této statistice dopravních nehod se špatná pozice Marsu k Měsíci vyskytovala daleko častěji než ke Slunci, což je poměrně překvapující. I v základních horoskopech obětí se objevoval Mars častěji ve špatném aspektu k Měsíci než ke Slunci. Ukazuje se, že Měsíc má na nehodovost větší vliv než Slunce.

Slunce v neharmonickém aspektu s Marsem působí spíše na zdraví a na příbuzné osoby (otec, manžel, strýc, děd, bratr atd.). Marsův vliv je neblahý, nachází-li se ve znamení, kde stojí v základním horoskopu Měsíc. V souvislosti s dopravní nehodou jde o smrt uhořením, v důsledku zlomeniny lebeční kosti, zlomení žeber a perforace plic (Saturn), udušením krví (Jupiter), dále pak podle planety, se kterou se Mars na nehodě účastní a která je většinou dominantní. Také podle znamení, ve kterém k nehodě dojde, v kombinaci se znamením v základním horoskopu.

Existují ovšem dopravní nehody, kdy způsob smrti není příliš jasný. Uvedu tento příklad: při nehodě zemřel řidič, v jehož horoskopu bylo Slunce (kromě ostatních aspektů Urana, Neptuna atd.) velmi špatně ozářené Marsem (nebo i Uranem a Plutem). Je to kritické postavení, protože Slunce je napadeno několika škůdci, kteří útočí spíše na zdraví než přímo na život. Je možno soudit, že smrt nastala ještě před nehodou následkem srdečního selhání a až poté došlo ke srážce. Např. stojí-li Slunce nebo Mars v pádu, kde je jejich síla slabá (slabé srdce) nebo i ve svém znamení, kde je jejich síla velká, ale negativní právě proto, že na sebe navzájem špatně působí (nebezpečí náhlé mrtvice). Na rozdíl od srdeční mrtvice je mozková mrtvice vyvolána vlivem Urana s Marsem, ale i s Merkurem (náhlé ochrnutí). I zde se účastní Slunce jako symbol zdraví a života. Martovy kritické zóny se podle statistiky vyskytovaly ve znamení Panny, Střelce a Býka.

Slabé postavení Marsu je také na 28° Býka. Odpovídá to např. těmto ročníkům narození: 1951 (druhá polovina května), 1960 (na přelomu měsíce července a srpna), 1966 (přelom květen - červen) nebo ročník 1975 (druhá polovina srpna). Martova perioda ve zvěrokruhu je totiž zhruba necelé dva roky. Mars na 28° Býka dává často sklon k mrtvici. Špatný vliv Marsu je zde také zesílen na 29°, kdy v konjunkci s Plejádami kromě jiného přináší i srdeční choroby. V Býku je Mars ve zničení.

PLUTO

Pluto Vliv tranzitního Pluta naznačuje zkázu. Prodlužujíc negativní působení na dlouhá období. Stojí za každou katastrofou a masovou nehodou. Pluto několikanásobné zvětšuje vliv Marsu, který je jakoby jeho slabším bratrem. Charakterizuje nebezpečí, které je v pozadí, které působí úporně a dlouhodobě a které není vidět. Špatný vliv nezmizí, pouze se přesouvá do nebezpečí na jiném poli. Jeho zlo se ledy transformuje do různých období podle toho, jakým znamením prochází a jaké aspekty přijímá. Je to planeta nejpomalejší, má vliv na generace a národy, nikoliv přímo na jednotlivce.

V souvislosti s dopravními nehodami si můžeme představil Pluta jako těleso, klére slojí v pozadí a dohlíží na činnost ostatních planet a tiše jim přikyvuje. Jeho nejčastějším spojencem je Mars v dobrém i zlém aspektu. Oba uvolňují špatné vlivy. Aspekt Pluta k Marsu se také vyskytoval nejčastěji. Způsobuje smrtelnou nehodu, kdy je ve voze usmrceno více lidí - pokud zůstaneme u automobilu. Způsobuje selhání technickou závadou na vozidle nebo ovlivňuje okolní podmínky. Např. zřícení plně obsazeného autobusu ze svahu v důsledku selhání brzd nebo řízení. Smrt pak dostává Martovu podobu, neúčastní-li se jiné planety. Je to většinou uhoření, rozdrcení, smrt následkem mnoha tržných ran, roztržení těla apod.

Tranzit Pluta ke Slunci naznačuje dlouhodobé zlo a nebezpečí. Je zajímavé, že u obětí nehod je častější než Pluto k Měsíci. Je to tím, že takový aspekt přímo naznačuje sklon k nehodám. V horoskopu, kde je Slunce Hyleg, takové nebezpečí existuje pro všechny oblasti života, nejen pro nehody.

Přidá-li se jiný aspekt ostatních planet, nebezpečí se zesiluje. Nastane-li kombinace, kdy je Pluto ve špatném aspektu ke Slunci a zároveň působí kladný aspekt mezi škůdci, nelze nehodu vyloučil ani zde, ale většinou můžeme vyloučil smrt. Řidič se například stane účastníkem hromadné dopravní nehody, kde je mnoho mrtvých, ale on sám vyvázne bez zranění nebo i se zraněním popř. se šokem. Přidá-li se k léto spleti aspektů ještě špatně postavený Merkur, účastník nehody může přežít, ale následkem nervového šoku a prodělané hrůzy bude hospitalizován v psychiatrické léčebně.

Vliv Pluta se vždy zabarvuje povahou znamení, ve kterém tranzituje a povahou zodiakálního domu.
Je to způsobeno tím, že perioda, která uplyne než Pluto projde jedno znamení od 0° až do 30°, je zhruba 15 až 17 let. Pluto tedy projde za jeden lidský život průměrně čtyři znamení. V poslední době se však ukazuje, že perioda znamení Štíra, do kterého vstoupil Pluto v roce 1983 potrvá pouze 12 let, do roku 1995. Pluto, nejpomalejší planeta, je v současnosti mimořádně rychlý. Značně se tím znásobí i počet katastrof a neštěstí v tomto období. Je to např. vidět v množství leteckých neštěstí za uplynulých osm let. Nejenže se zvýšil jejich počet, ale zvyšuje se dál. Nemine týden, kdy se člověk nedoví o leteckém neštěstí nebo nouzovém přistání apod. Při sledování železničních nehod je to podobné. Zvýšil se jejich počet. Pokud si vzpomínám, byla v minulosti železniční neštěstí v podstatě ojedinělá. Ve stejném množství se také vyrojily pohromy a zkázy. Zvýšil se počet zemětřesení s tisíci obětí. Přibylo větrných uragánů a ničivých cyklónů, které způsobily ztráty na životech. Zvětšil se i počet povodní a ničivých lijáků. Tankery, dopravní lodě, parníky a vojenská plavidla se potápějí daleko častěji než doposud. Olejové skvrny stále častěji zamořují oceány. Přibylo i množství jaderných havárií a katastrof. Přibývají ekologické katastrofy. Množí se ozbrojené konflikty v různých státech. Všeobecně roste násilí a agrese. Z astrologického hlediska je to způsobeno hlavně vlivem Pluta. Ovšem při každé specifické katastrofě se s ním účastní Neptun pokud jde o vodu, Uran pokud jde o vzduch a Neptun i Uran pokud jde o zemi a železnici. Pluto vstoupil po předchozí 14ti leté periodě do nového znamení Štíra. Štír je znamení, ve kterém sám vládne. Pluto se tedy nachází ve svém znamení, kde je jeho vliv značně silný. Ve spolupráci s Marsem nabývá mocné ničivé síly. Pro srovnání: Pluto byl ve znamení Štíra naposled mezi lety 1737 - 1749.

Štír je analogie VIII. domu, vztahuje se také na nehody a úrazy a je to, obecně řečeno, dům smrti. Ovládá také pohlavní choroby. Vstup Pluta do nového znamení v roce 1983 s sebou přinesl ještě jiný smrtelný vliv, vliv který lidstvo dosud neznalo. Objevení a rozšíření nevyléčitelné choroby AIDS (Neptun). To už je však jiná kapitola.

Chodci - smrtelná nehoda (70 případů)

V této analýze jsem se zabýval 70ti dopravními nehodami, kdy byl obětí dopravní nehody chodec a který při nehodě zemřel. Soustředil jsem se na 70 horoskopů a všechny oběti byly z Prahy.
Při pozorování řidičů a chodců jsem došel ke zcela jiným příčinám smrti.

URAN

Uran V případě chodců byl nejčastější aspekt Urana špatné sám k sobě. Uran špatně s Marsem - což byl nejčastější aspekt, v případě řidičů se vyskytoval jen velmi málo. Je to tím, Že Uran špatně sám ke své základní pozici značí nebezpečí života formou neštěstí. Jde o osudové chyby, kdy smrt přichází náhle, nenadále a rychle. Ve většině případů Uran dává také vymrštění, odhození, náraz. Při tomto aspektu je téměř vždycky přítomno smrtelné zranění hlavy nebo roztrhnutí těla. Zlomeniny zase přináší účast Saturna. Vnitřní zranění a krvácení zase Neptun. Chodec při tomto aspektu většinou je sražen nešťastnou náhodou nebo zamyšleně vstoupí do vozovky. Je ovšem třeba k tomu dodat, že se musí účastnit i špatné aspekty jiných planet. Samotný aspekt Uran špatně Uran značí pouze neštěstí, krom jiného. V případě řidičů se tento aspekt vyskytoval jen velmi málo. Vyplývá z toho, že se týká více nehod na vozovce než v autě. Vztahuje se více na chodce a také na účastníky dopravního ruchu, kteří nemají přímo s řízením motorového vozidla žádný vztah (spolujezdci).

NEPTUN

Nejvíce převládal aspekt Neptuna špatně ke své vlastní pozici. Není to aspekt naznačující smrt při dopravní nehodě. Jde pouze o naznačující nebezpečí v jistém období. Neštěstí se nemusí uskutečnit nejsou-li přítomny jiné další aspekty ostatních planet. V případě této analýzy přítomny byly.
Většina spojení s Neptunem hovoří o požití alkoholu. Opilý chodec je sražen a usmrcen. Je-li přítomno Slunce nebo Uran - je možné soudit, že chodec ležel na vozovce, když došlo ke střetu. Je-li přítomen Měsíc nebo Jupiter je možné, že byl chodec pod vlivem drogy.
Neptun špatně sám k sobě má osudový význam. Říká se tomu také někdy "smůla". Náhlé zamyšlení člověka, který je jinak vždy opatrný. I k tomu je třeba jiných aspektů ostatních planet. Tento aspekt trvá většinou dlouhou dobu, tak jako u všech pomalých planet a po celou tuto dobu trvá možnost rizika stát se obětí nehody. Během této doby je nutné zkoumat ostatní tělesa, kdy se dostanou do špatných pozic a z toho soudit, zda-li nehoda má šanci uskutečnit nebo nemá.

SATURN

Saturn Nejvíce se projevoval Saturn ve spojení s Plutem. Tento aspekt rovněž sám jako takový, smrt nepřinese. Hovoří pouze o zvýšeném nebezpečí, o možnosti náhlého neštěstí a nehod, kde může být obětí více lidí. Přidá-li se k tranzitujícímu Saturnu ještě aspekt Měsíce nebo Slunce ve špatném smyslu, pak je možnost smrti ještě větší. Zvláště s Měsícem. I zde se jedná o sražení, pohmožděniny, vnitřní zranění a těžké zlomeniny. Saturn v těchto případech přináší smrt, která není okamžitá (neúčastní-li se ovšem Uran). Přináší více bolesti a utrpení. Jde o smrt při převozu nebo v nemocnici za několik dní. Také smrt v bezvědomí nebo smrt za několik minut nebo hodin po nehodě. Dokonce i smrt klinickou (Neptun). Na rozdíl od řidičů se aspekt Saturnu špatně Slunce objevoval až na třetí pozici. Což je bezesporu zajímavé. Ukázalo se, že má tato spojení větší vliv spíše na nehody v autech než na srážky s chodci. Na druhou stranu v případě nebezpečí pro chodce stojí v pozadí zase negativní aspekt Saturn - Pluto.

JUPITER

Nejčastěji se objevoval Jupiter špatné s Plutem. Jde zde o zhoršení všeho dobra v určitém úseku života. Přináší neúspěchy, nepříjemnosti, duševní muka, prohrané spory, pokuty, trestní postihy. Je to tzv. nešťastné období života. Tento aspekt může stát i za smrtí, sám ji však nepřinese. Objevoval se také Jupiter špatně k Saturnu. Je to rovněž zeslabení všeho dobra v určitém období. Je to tzv. kritické postavení - neúspěch ve všem. Téměř vůbec se nevyskytoval v případě chodců aspekt Jupitera špatně s Uranem. Je to aspekt, který za určitých okolností přináší nehody. Statistika tento aspekt prakticky vyloučila. Vztahuje se na jiná odvětví života, než je zdraví a smrt.

PLUTO

V případě chodců, byl Pinto nejčastěji ve špatném spojení s Měsícem. Jedná se o období, kdy vzrůstá nebezpečí a nehody, dále pak nervového zhroucení apod. Přidá-li se špatný tranzit Saturna, nebezpečí se zvětšuje. Pluto - Měsíc pouze upozorňuje na zvýšení nebezpečí. Je zvláštní, že v případě řidičů toto nebezpečí znázorňovalo daleko více špatný tranzit, Pluto -Slunce. Statistika prokázala, že pokud jde o nebezpečí chodce, účastní se daleko častěji Pluto - Měsíc. Aby nastala smrt, musí přijít ještě jiné planety.

MARS

I v případě chodců uvolňuje Mars vlivy vlastních planet. Mars se zde nejčastěji objevoval s Měsícem stejně jako u řidičů. Platí tedy to samé - objeví-li se tranzitující Mars špatně k Měsíci, je nutné ihned sledovat pozici Saturna, Urana, Pluta.

Ještě zbývá pohovořit o sebevražedných sklonech, které dopravní nehodu zaviní sice jen v mizivém procentu, ale z hlediska studia planet jde o zajímavý úkaz.
Dojde-li k sebevraždě skokem pod vlak, automobil apod., měly by se účastnil tyto aspekty, tranzit Saturna k Marsu. Zde je však třeba mít k dispozici i horoskopické domy dotyčné osoby. Aspekt by měl mít vztah do VIII domu nebo XII a měl by mít vztah i k domu I a IV. V podstatě každá zlá planeta - Uran, Neptun, Saturn a Pluto se na sebevraždě může podílet svojí charakteristikou, mají-li jejich špatné aspekty vztahy do těchto domů.

Určité sklony k sebevraždě předurčuje i základní aspekt Urana špatně k Marsu a když se takový aspekt opakuje v tranzitech je možnost sebevraždy nebo pokusu o ní velmi blízko. Způsob sebevraždy určí domy. Uran sám k sobě je rovněž krom jiného aspektu vedoucí k myšlenkám na sebevraždu v důsledku psychického otřesu a duševního trápení. Postavení špatných planet v XII. domě a při špatném ozáření jinými planetami, přináší rovněž sklon k sebevraždám.

Spolujezdci - smrtelná nehoda (28 případů)
V této kategorii se většinou jednalo o smrt, kterou si dotyčný nezavinil. Smrt mu způsobil někdo jiný. Planety zde tvořily zcela jiné aspekty než u dvou kategorií předchozích.
Nejčastěji se jednalo o špatný aspekt Uran - Uran. Tento aspekt, jak jsem již napsal výše, stojí za osudovou katastrofou nebo nehodou tam, kde účastník nehody nemá přímý vztah k volantu automobilu. Tedy chodec, spolujezdec. Zůstaneme-li ovšem u dopravních nehod. Samozřejmě, že i zde se musí účastnit i ostatní planety ve špatných aspektech, jinak se ničivá síla Uranu neuplatní.

Planeta Neptun zde nejčastěji stála špatně k Uranu. Rovněž jde o naznačení osudové chyby, kterou si dotyčný nemá šanci uvědomit, neboť její špatné následky se projeví až později. Stojí-li tento aspekt jako hlavní činitel při nehodě spolujezdce, je možné soudit, že nehodu zavinil řidič vozidla. V případě aspektu Uran - Uran může nehodu zavinit cizí vozidlo a pasažéry ve vozidle do kterého narazí, usmrtit. Na druhém místě stál aspekt Neptuna k Neptunu. O tom platí to, co bylo již řečeno.

Velmi často se účastnil Pluto špatně k Marsu. I tento aspekt se v případě Pluta objevoval poprvé. Při tomto aspektu lze soudit, že ve vozidle zemřelo nebo se těžce zranilo více lidí. Musí se ovšem sledovat ostatní planety a domy.
Jupiter zhoršoval štěstí a šťastné náhody ve špatném spojení s Marsem a s Plutem. Např. stojí-li Mars v základním horoskopu v Ví. domě a přijímá špatný aspekt od Jupitera - naznačuje to úraz, nehodu a pobyt v nemocnici. V případě Jupitera špatně k Plutu v hlavním a silném aspektu např. v I. domu - je možné, že sám spolujezdec odpoutá řidičovu pozornost od řízení a následkem toho dojde k nehodě.

merkur Konečně Mars, jako uvolňující planeta rychlého běhu se nejčastěji vyskytovala k Plutu. Měsíc zde na rozdíl od obou kategorií předešlých, nehrál vůbec žádnou roli. Měsíc má zřejmě vliv na smrt nepozorností. V případě spolujezdců je pak pochopitelné, že se neúčastnil. Je však možné soudit, že tranzitující Mars, když se přiblíží špatně k Plutu - vzrůstá riziko dopravních nehod, kdy dotyčný bude ve vozidle jako pasažér.
Saturn se zde objevoval jen zřídka. Byly to pouze aspekty k Uranu a Plutu.

Dopravní nehoda - těžké zranění (50 případů)
V této kapitole začneme Marsem. Tranzitující Mars se nejčastěji objevoval ve špatné pozici sám k sobě. To samo o sobě naznačuje úraz, nehodu, nepozornost. Dokonce i dobrý aspekt Marse k Marsu, který se v této kategorii objevoval stejně často jako aspekt špatný, naznačuje určitou sílu Marsu, kdy úraz ještě nemusí být tak vážný. Téměř vůbec se Mars neobjevoval špatně k Měsíci, jak jsme byli v předchozích kategoriích zvyklí. Mars se kupodivu častěji objevoval v kvadrátu ke Slunci, který se v předchozích kategoriích téměř nevyskytoval. Vlastní povaha tohoto aspektu sama o sobě značí nehody. Znamená to, že v případě smrti se častěji objevuje Měsíc a v případě těžkého zranění, ale se zachovalým životem se účastní Slunce.
Druhý špatný aspekt v pořadí Marse se vyskytoval k Uranu a to většinou v konjunkci. Ukazuje to na úraz ránou, která přichází znenadání. Nejčastější pozice Marse v základních horoskopech bylo znamení Raka. A to hlavně v oblasti stálic Pollux a Prokyon. Téměř vůbec se nevyskytoval v Beranovi a Panně.

Z toho je tedy možné učinit obecný závěr, že lidé mající při narození Mars v Raku, mají větší sklony k dopravním nehodám (a úrazům vůbec), než lidé, kteří mají Mars kupř. v Beranovi. Nalézají se tedy v jakési rizikové skupině.
Nejčastější špatný aspekt Jupitera byl k Plutu a jednalo se vždy o kvadraturu. Tranzitující Jupiter špatně k Plutu, zeslabuje odolnost a štěstí člověka.

Hned po tomto aspektu se na druhém místě objevoval Jupiter špatně k Měsíci. Aby při nehodě nedošlo ke smrti, musí se objevit nějaký "záchranný" aspekt. Jupiter takovou záchrannou planetou je, i když přijímá špatné aspekty od škůdců. Jako záchranný aspekt je Jupiter v této kategorii nejčastěji l vyskytoval v trigonech či sextilech ke své vlastní pozici v základním horoskopu.

Dále pak ještě k Venuši. Podle toho, jak silně je Jupiter špatně při nehodě ozářen škůdci, lze soudit zda-li půjde o zranění smrtelné nebo jen o zranění s vážnými následky. Je zde ovšem třeba zkoumat také Slunce. Jupiter ve špatném aspektu k Saturnu a Uranu se vůbec nevyskytoval, což bylo do jisté míry překvapením.
Nejčastější pozice Jupiteru v základním horoskopu byla ve Lvu. Vůbec se nevyskytoval ve Váhách.

Naproti tomu se Saním nejčastěji objevoval, pokud jde o špatné aspekty k Jupiteru, ale ve stejném počtu i jako záchranný aspekt Saturn příznivě k Jupiteru. Zde jde rovněž o zeslabení celkového štěstí v životě. Velmi často se také objevovaly konjunkce Saturna s Neptunem. Saturn se také vyskytoval v dobrém aspektu k Plutu, tím se oddalovala smrt. V základních horoskopech stál Saturn nejčastěji ve Štíru mezi 75° - 20° u stálic Jižní miska a Unuk. Dále pak ve Střelci.

Ukázalo se, že Uran v této kategorii zdaleka nehraje hlavní roli tak, jako u předchozích. Nejčastější špatný aspekt Uranu zde byl pro změnu k Měsíci. Jednalo se většinou o kvadratury. Dále pak k Jupiteru. Uran se objevoval v častých dobrých aspektech k Merkuru a Venuši. Zajímavé bylo, že se téměř vůbec neúčastnil špatně Uran-Uran, což je jeden z hlavních aspektů stojících za nehodou. Je to zřejmě tím, že v případě nehod končících smrtí je vliv Uranu značně roztroušen a přenechává působit jiné planety. Uran se nejčastěji vyskytoval v Panně a Lvu. Ani jednou z 50 případů nestál ve Štíru a Střelci.

Zdá se, že nejzávažnějším činitelem při dopravních nehodách nekončících smrtí je Neptun. V aspektech se vyskytoval nejčastěji ať již v dobrých či zlých. Nejvíc stál špatně k Marsu, pak k Merkuru a Měsíci, dále pak k Venuši a Saturnu. Velmi často se Neptun objevoval v dobrých aspektech sám k sobě (šlo pouze o sextily). Naznačuje to možnost tragédie, kterou je možné přežít i za cenu těžkého zranění a následky jako je invalidní vozík nebo protézy končetin apod. Přítomnost Neptuna také často přináší alkohol.
Zde je však nutno poznamenat, že v této kategorii se dobrý aspekt Neptuna objevoval častěji než špatný. Člověk mívá tedy štěstí v neštěstí. Statistika ukázala, že podnapilý člověk ať už za volantem nebo v roli chodce má jakési štěstí, že nezemře na rozdíl od nehod, kde se alkohol neúčastnil. Možná, že se ne nadarmo říká, že opilci mají štěstí.

Pluto byl nejčastěji v konjunkci s Neptunem. Naznačuje to velmi nepříznivou etapu života, většinou déle trvající. Nejvíce se bude uplatňovat v té sféře života, ve kterém domě se konjunkce odehrává. U nehod jsou to různé katastrofy, které mohou skončit smrtí, ale i záchranou. To ukáží ostatní planety. Pluto se také často vyskytoval v konjunkci s Uranem, avšak zároveň se k oběma planetám vyskytoval i v pozitivním aspektu. Vždy jde o možno t osudových, těžkých zkoušek, ale i o nebezpečí života a zdraví.
Zajímavé zde byly špatné aspekty k Venuši a ke Slunci. Například špatný aspekt k Měsíci jako u předchozích se vyskytoval jen zřídka. I zde je tedy možné soudit, že Měsíc má vztah ke smrti, ale Slunce k záchraně života. Pluto se také vyskytoval dobře sám k sobě.

V této kategorii se jako planety uvolňující vliv planet špatných i dobrých objevovaly planety Merkur i Venuše. Vyskytovaly se mnohem častěji než ve všech kategoriích předchozích, kde většinou dominoval v těchto funkcích pouze Mars. Velmi často se také objevovaly i aspekty druhotné, které se v předchozích objevovaly jen zřídka. Byly to hlavně špatné aspekty 45°, 150° a zřídka i 135°. Z pozitivních to byl úhel dobrý 30°. Zjistil jsem také, že z 50 případů této kategorie se vyskytoval základní Saturn ve zpětném pohybu celkem 25x. Dále ve 43 případech bylo ve zpětném pohybu více planet najednou (Saturn, Jupiter, Uran, Neptun).
Zpětný pohyb planet zpomaluje a oddaluje události a to zvláště platí o Saturnu. Z toho je možné usuzovat, že v případě nehody se oddaluje i smrt. Znamená to, že člověk může nehodu přežít.

Podle celkové statistiky jsem zjistil, že ze 198 dopravních nehod, které jsem zaznamenal, mají obecně sklon k dopravním nehodám lidé, kteří se narodili v lichých dnech.
1. kategorie - Řidič (smrt)
50 případů - lichý 24 x
                  sudý 26 x
Nejčastěji měsíce nehod: Leden, Červen, Červenec, Srpen.

2. kategorie - Spolujezdci (smrt)
28 případů - lichý 17 x
                  sudý 11
Nejčastější měsíce nehod: Listopad, Červenec, Září.

3. kategorie - Chodci (smrt)
70 případů - lichý 43 x
                  sudý 27 x
Nejčastější měsíce nehod: Únor, Březen, Duben, Prosinec.

4. kategorie - Těžké zranění
50 případů - lichý 30 x
                  sudý 20 x
Nejčastější měsíce nehod: Březen, Červenec, Srpen, Listopad.

Nejvíce dopravních nehod se v tomto období (1983-1986) odehrálo v měsíci BŘEZNU A ČERVENCI.
l Nejméně v KVĚTNU A ŘÍJNU.

Zde jsou uvedeny kritické zóny každé planety. Postavení těchto planet může naznačovat jisté předurčení ke zvýšenému nebezpečí v životě a ke sklonu k nehodovosti např. nalézá-li se Mars v určitém horoskopu v Panně, můžeme usuzovat, že kromě jiného může mít takový člověk předpoklady k nehodovosti větší než u toho, komu stojí Mars např. ve Vodnáři.

V základních horoskopech se nejčastěji vyskytují planety v těchto znameních:

ŘIDIČI CHODCI SPOLUJEZDCI NEHODA - TĚŽKÉ ZRANĚNÍ
Slunce - Býk (Blíženci) Slunce - Rak Slunce - Panna Slunce - bez bliž.ur.
Měsíc - bez bližšího ur. Měsíc - Váhy (Ryby) Měsíc - Kozoroh Měsíc - Beran, Váhy
Merkur - bez bližšího ur. Merkur - Rak (Lev) Merkur - bez bližš.ur. Merkur - bez bliž.ur.
Venuše - Panna (Rak) Venuše - Rak Venuše - Lev Venuše - bez bliž.ur.
Mars - Panna Mars - Blíženci (Váhy) Mars - Štír Mars - Rak, Lev
Jupiter - bez bliž.ur. Jupiter - Kozoroh Jupiter - Rak Jupiter - Lev
Saturn - Střelec (Ryby) Saturn - Kozoroh Saturn - bez bližš.ur. Saturn - Ryby, Štír, Střelec
Uran - Lev (Blíženci) Uran - Střelec Uran - bez bližš.ur. Uran - Panna


Nejčastější špatné aspekty každé planety. V závorce jsou uvedeny planety, které se účastnili na druhém místě. Aspekty znázorňují Tranzity k základním pozicím.

ŘIDIČI CHODCI SPOLUJEZDCI
Jupiter - Uran Jupiter - Pluto (Saturn) Jupiter - Mars (Pluto)
Saturn - Slunce (Saturn) Saturn - Pluto (Měsíc) Saturn - Uran (Pluto)
Uran - Mars (Uran) Uran - Uran (Pluto) Uran - Uran (Neptun)
Neptun - Uran (Slunce, Jupiter) Neptun - Neptun (Pluto) Neptun - Uran (Neptun)
Pluto - Slunce (Mars) Pluto - Měsíc (Saturn) Pluto - Mars (Neptun)
Mars - Měsíc Mars - Měsíc Mars - Pluto


NEHODA - TĚŽKÉ ZRANĚNÍ dobrý aspekt
Jupiter - Pluto (Měsíc) Jupiter - Jupiter
Saturn - Jupiter (Neptun) Saturn -Jupiter (Pluto)
Uran - Měsíc (Jupiter) Uran - Merkur
(Venuše) Neptun - Mars (Merkur) Neptun - Neptun (Pluto)
Pluto - Neptun (Uran) Pluto - Pluto (Venuše)
Mars - Mars Mars - Mars


Nejčastější špatné aspekty vedoucí k dopravním nehodám (Tranzity)

ŘIDIČI SPOLUJEZDCI
1 URAN - MARS 1 URAN - URAN
2 SATURN - SLUNCE, SATURN 2 NEPTUN - URAN, NEPTUN
3 MARS - MĚSÍC 3 PLUTO - MARS
  4 JUPITER - MARS, PLUTO
  5 MARS - PLUTO


CHODCI Nehoda - těžké zranění
1 NEPTUN - NEPTUN, PLUTO 1 NEPTUN - MARS
2 URAN - URAN 2 PLUTO - NEPTUN, VENUŠE
3 PLUTO - MĚSÍC 3 JUPITER - PLUTO
4 MARS - MĚSÍC 4 MARS - MARS


Převzato z Konstelace ročník II, číslo 4.


Astrology Pacific   |   Zajímavosti   |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.