Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      
S návratem tržního hospodářství se do našich zemí vrací i astroekonomie. Nezastíráme, že po čtyřech dekádách komunismu máme i v této oblasti do dohánět. Za tu dobu se totiž z astroekonomie stala ve světě komplexní věda. Jako impuls ke studiu astrologické ekonomie přinášíme stále inspirativní stať zveřejněnou v říjnu 1939 v dnes nedostupné revue pro srovnávací studium tradiční filosofie a náboženství HOREV, kterou vydávala ezoterní skupina soustředěná kolem našeho milovaného Mistra a velkého zasvěcence Petra Kohouta, známého pod jménem Pierre de Lasenic, jehož práce zůstávají pro nás i nadále nedostižným vzorem.
P.T.Regulus:

ASTROLOGIE BURSOVNÍ A OBCHODNĚ POLITICKÁ


Zvláštní odvětví astrologie mundánní, v Evropě zcela opomíjené jest astrologie obchodní a bursovní. V Americe kde vše a především jest „business", přirozeně využili možnosti astrologických prognos hlavně pro potřebu obchodu a bursy. Vypracovali přesné methody výpočtové a hlavně výkladové. Stálá možnost kontroly a oprav v první řadě však prestiž jednotlivých astrologických škol přivedla toto odvětví mundánní astrologie v Americe k jistému stupni dokonalosti.
Ve své studii chceme milovníky astrologie seznámiti alespoň zběžné s praksí astrologie obchodní a dáti také trochu impuls k pěstění také tohoto druhu u nás.

Pracovní methoda.

      Výpočet horoskopu ze stanoviska obchodního a bursovního řídí se následujícími pravidly.
      Za základ jakéhokoliv úseku slouží horoskop kvartální (čtvrtletní), t. j. horoskop vstupu Slunce do jednoho z kardinálních znamení (Beran, 21. III. - Rak, 22. VI. - Váhy, 23. IX. - a Kozoroh, 22. XII.). Každý z těchto horoskopů platí na tři měsíce a je sensitivní na transity i direkce. Klíč pro direkce jest 30 stupňů - 27 dní. K přeměně stupňů plaktického aspektu nebo vzdálenosti dvou planet na dny, násobí se počet stupňů 9ti a výsledek se dělí 10ti. Této operace používáme hlavně k určení času exaktního aspektu v direkci. Na př.: Venuše postupuje k Měsíci a je od něj vzdálena 20 stupňů, máme hledati datum, kdy nastane direkční přechod Venuše přes místo měsíce v kvart. horoskopu. Tedy 20x9=180 děleno 10 tedy 18. Efekt nastane 18 dní od času pro který byl horoskop vypočítán. Tyto horoskopy mají býti konstruovány pro místo, kde má bursa sídlo. Pro všeobecné vlivy, které se na př. týkají newyorského trhu, byl by pořízen horoskop pro New York, pro nás pro Prahu a pod. Chtěli-li bychom však vyšetřiti vlivy hvězd na obchodní záležitosti určité země, musil by býti sestaven horoskop pro nejdůležitější místo země (ne vždy hlavní město!).

      Tak na př. pro argentinské železnice musil by býti udělán horoskop na Buenos Aires a zvláštní pozornost věnována III. domu, který ovládá železnice. Vždy není ovšem nutno hotoviti schéma pro hlavní město, nýbrž pro nejdůležitější místo ve spojení s otázkou. Tak na př. nutno dáti přednost Chicagu, jedná-li se o pšenici, před New Yorkem a pod.

      Čas pro který horoskop má býti konstruován volí se podle toho, jedná-li se o světový význam 0h0min dle Greenwichu) nebo význam lokální (místní čas pro to které datum). Můžeme také bráti v úvahu hodinu otevření bursy, nebo konečné jakýkoliv čas (místní) okamžiku otázky, důležitého rozhodování a pod.

      Dále i horoskopy denní, lunární (ke každému novu neb úplňku), které jsou ovšem již menšího významu a přispívají spíše k výkladu horoskopu kvartálního. Mimo otázkové horoskopy (jak již výše řečeno) mohou býti i horoskopy orientované na určité zodiakální znamení, dle zboží jehož tržní průběh chceme znáti; neb státu, země, jejíž podmínky distribuce chceme poznati. Vůbec, kombinováním horoskopů dle různých klíčů získáváme přesnější obraz o tržní i obchodně-politické situaci. Schéma se vykládá stejným způsobem jako u horoskopu kvart.

Jupiterský měsíc Io ze sondy Casisni

Výklad horoskopu.

     Pozornosti vyžadují: Planety, znamení a domy. Tak ku III. domu náležejí železnice a každá planeta v tomto domě ukazuje pomocí aspektu je-li hodnotiti stoupání či klesání cenných papírů železničních. Aspekty určité planety nacházející se v určitém domě působí podle povahy znamení domu a aspektující planety. Na př. nějaká planeta v III. domě je špatné ozářena Merkurem ze znamení Lva a VIII. domu. To by znamenalo nervosní (Merkur) prodeje (VIII. dům) ze strany francouzských neb italských burs (Lev).

      Obsadil-li by Merkur VI. dům, značilo by to nervositu způsobenou pracovními nepokoji, stávkami. Přesný čas působení takových vlivů jest určen direkcemi mezi dotyčnými planetami, které slouží za dočasné signifikátory. Dočasným signifikátorem jest planeta obsazující dům, není-li žádná planeta v domě, pak vládce znamení na hrotu domu.

      Všeobecný postup při výkladu jest následující: Dům a případná planeta v něm, vládce domu a konečné i přirozený vládce skupiny nebo zboží, jako společný signifikátor.

      Vedle aspektálního působení na planetu stojící v určitém domě, můžeme pozorovati, že i znamení ve kterém tato stojí je silně zasaženo, samozřejmě také země, státy a věci podléhající jeho vlivu. Tak planeta ve znamení Kozoroha stává se dočasným signifikátorem pro gumu a též pro indické záležitosti. Vyšetřujeme-li nejprve vliv na zboží, najdeme, že jest odvislý od povahy planety. Tak Saturn ukazuje na stísněnou náladu, Jupiter rozšíření atd. Pak vychází též vliv z domu ve kterém planeta stojí. Když je příkl. v V. domě, bude silný spekulační zájem, ve III. domě velký nákup, v VI. domě mají pracovní poměry vliv na trh dotyčného zboží atd. To se týká též aspektů planet, které signifikátora ozařují, jak již dříve uvedeno.

      Zcela všeobecně vyjádřeno: Dobré aspekty zvětšují obchodní provoz a špatné jej zmenšují. Přehlížíme-li posici ještě jednou ze stanoviska geograficko-astrologického, t. j. země která podléhá obsazenému znamení, najdeme:
1.) přirozený vliv politicky i obchodně, planety, na celou zemi,
2.) ony záležitosti státu, které jsou zataženy do účasti (naznačeno planetou), 3.) povstává vzájemné prolínání vlivů.

      Merkur ve znamení Raka znamenal by dle toho kanadskou pšenici, protože Rak je vládnoucím znamením Kanady a Merkur ovládá pšenici. Zároveň může se však jednati i o čínské renty. Měli-li bychom Saturna v Raku na místo Merkura, musilo by se míti za to, že jsou postiženy hlavně africké doly. Silné, špatné aspekty zvláště když se týkají V. domu, způsobují paniku a někdy může dojíti i k úpadku.

      Zpravidla znamenají dobré transitní a direkční aspekty k planete v horoskopu slabé postavené neb zničené, neodůvodněný povyk. Jiný bod, který jest nutno bráti v úvahu jest ten, že planeta jest signifikátorem všem oněm zemím, které jsou ovládány jejím znamením (domicilu). Tak mohou na př. aspekty Slunce znamenati koupi a prodej z francouzské neb italské strany, (Lev) a dnes i záležitosti Čech.

      V případě vzestupu neb klesání bursy, určuje význam a prudkost povaha obsazeného znamení. Pohyb vyvolaný planetou v kardinálním znamení (Beran, Rak, Váhy, Kozoroh), jest velký a násilný; z pevného znamení (Býk, Lev, Štír, Vodnář) jest pomalý a těžkopádný, z pohyblivých znamení (Blíženci, Panna, Střelec, Ryby) naproti tomu nervosní a kolísavý.

      Velký krach amerických železnic v lednu-únoru 1927 poskytuje zajímavý příklad účinku mundánního horoskopu.

      Předcházející kvartální vstup Slunce do Kozoroha počal 22. prosince 1926. M. C. pro New York bylo tehdy na 27 st. Štíra a Ascendent 5 st. Vodnáře. Mars byl na 6 st. Býka ve III. domě (železnice) velice silně aspektován. V trigonu se Sluncem a Venuší, ale také v kvadratuře s Měsícem. V direkci obdržel Mars během ledna řadu velmi dobrých aspektů a jeho transitor šel III. tím domem celý měsíc. V direkci přišel do oposice se Sluncem (rad.), když byl prošel 54 stupně, což odpovídá 49 dnům, čili 9. únoru. M. C. v direkci posunulo Ascendent do konjunkce s Marsem a tento ve svém normálním postupu (mutual) přišel pak do kvadratury s Jupiterem (radixu); téhož dne též velmi blízko k oposici s M. C., zatím co Merkur stál v kvadratuře na M. C. Mars tvořil již 5. února kvadraturu na Merkura a 13. kvadraturu na Neptuna. Poloviční čas (vzdálenost), (halbsumme) byl 9. února, kdy také Luna přišla do konjunkce s Marsem. Tím byla dána veškerá znamení, že tento den bude dnem obratu a dnem katastrofy. 8. února stály akce (železnic) ještě na 150 a 9. února klesly na 66.

      Jako průměrný případ bez vzruchu vezměme 3. července 1928 (americký pramen), na londýnské burse. Tento den padl do kvartálního horoskopu z 21. června (vstup Slunce do znamení Raka) a do lunárního horoskopu k Novu 17. června. Peněžní úrok byl tehdy v New Yorku velmi vysoký, naznačen Merkurem (vládce Ameriky) v sextilu na Jupitera vládce II. domu. Zlaté devisy stály níže pro půlkvadrát Slunce s Neptunem. Zlato vůbec kleslo v ceně (Neptun ve znamení Lva poškozen). Čínské renty byly nepravidelné následkem zajišťování zisků (Merkur ve znamení Raka v VIII. domě v sextilu s Jupiterem). Mexické železnice byly zcela dole (Měsíc zničen ve znamení Kozoroha). V popředí stojícími specialitami byly industriální motory (Merkur vládce VI. domu ve schématu horoskopu Novu), industriální papíry (Mars ve znamení Berana v VI. domě). Gramofonový průmysl, umělé hedvábí a rádio povolily následkem poškození Urana, Venuše a celého IX. domu. Maso a nitráty též povolily, protože Venuše byla v VIII. domě v půlkvadrátu na Neptuna. Olej povolil z téže příčiny.

      Tímto způsobem možno poznati skupinový vliv s přibližnou jistotou na každý den dopředu.

      Pro výklad jednotlivých astrologických efektů uvádím stručný význam všech tří skupin; (planety, znamení, domy) mající vliv na trh a situaci obchodně-politickou.

     
Planety.


      Slunce: ovládá zlato, státní obligace a vůbec cenné papíry, dále všeobecnou náladu trhu. Samo nemá nějakého podstatného vlivu na trh, nemění-li se jeho vliv oklikou přes znamení, v němž se nalézá. Dobré aspekty upevňují cenu státních obligací oněch zemí, které tomuto znamení podléhají, špatné aspekty stlačují ceny.

      Měsíc: není zvláštním signifikátorem. Jeho transit povzbuzuje zboží nebo záležitosti oněch zemí, jež podléhají znamení v němž právě jest, někdy též znamení oposičnímu. Měsíční aspekty nepůsobí vždy přiměřené své povaze, ukazují spíše na body obratů. Udávají dobu nejvyššího po př. nejnižšího stavu. Tak sextil Marse s Jupiterem ukazuje na stoupající trh pro vše ovládané Martem, a tvoří-li současné Měsíc oposici na některou ze dvou zmíněných planet nic se tím nemění, nýbrž aspekt označuje, že bylo dosaženo maxima stoupání. Měsíc tedy působí hlavně jako ohnisko vlivů planet ostatních. Různé jeho fáze při oběhu kol země mají naopak velký vliv na kolísání bursy. Stoupání, i klesání je závislé na přibývajícím neb ubývajícím Měsíci a hlavně na přibližování se uzlům.

      Merkur: tato planeta ovládá pšenici, žito a obilí vůbec, úrodu, čaj, stříbro a rtuť; státní obligace, obchodní obraty, veškeré publikace, časopisy a pod., i veřejnou důvěru.

     Saturn s měsícem Titan ze sondy Cassini Ovládá hlavně obchodní trh té země jejímž znamením probíhá, kdežto státní cenné papíry oné země jež náleží planetě aspektující. Svým působením vyvolává jistou nervositu, nestálost, rychlou koupi i menší výkyvy.

      Je-li poškozen, přináší falešné nebo kontrastní zprávy a pověsti, čímž ovlivňuje trh; ukazuje též na nedostatek veřejné důvěry. Jupiterem poškozený Merkur způsobil by na př. rychlé výkyvy a prodeje oněch věcí, jež jsou ovládány Jupiterem a tím znamením kde se tento nalézá. Příčina by byla v nepříznivých pověstech, vycházejících ze znamení a domu ve kterém se nalézá Merkur. Venuše: ovládá měď, hedvábí (i umělé), textilie vůbec, bavlnu, vnitřní zařízení, peníze, bankovní úroky, též průmysl cukrovarnický, masný trh (hlavně maso skopové) a chov ovcí.

      Působí na trh prostřednictvím peněz. Její všeobecný vliv tvoří pokojnou náladu, stálý vývoj, dobré žně a obecné uspořádané poměry. Její dobré aspekty přinášejí stálou, i když ne příliš trvanlivou dobu. Její špatné aspekty způsobují chabou náladu.

      Mars: ovládá železo a ocel, železnice (zvláště anglické). Dále petrolej (naftu), benzin, motory a stroje. Pod jeho vlivem vyvíjí se čilá podnikavost, živá koupě, a zakládání nových podniků. Způsobuje ostré byť i často neutvrzené stoupání a klesání, dle svých aspektů. Má sklon k vyvolání války zvláště když transituje pres body eklipsy (zatmění). Znamení ve kterém v té době prodlévá označuje zemi (stát), odkud přichází nebezpečí.

      Jupiter: ovládá cín, zinek, gumu, textilie, tabák, olej a chemickou technologii. Přináší rozvoj, nový průmysl, blahobyt ve všech zemích jež podléhají jím obsazenému znamení. Jeho dobré aspekty přinášejí značné stoupání, špatné ukazují na prodeje za účelem zajištění zisku, a na pokles hodnot. Mohou též naznačovat překapitalisování a nadprodukci. Jupiter ukazuje směr, kterým se pohybuje spekulační zájem, Je-li dobře aspektován, bude zájem živý, při špatném ozáření utrpí zboží obsazeného znamení, následkem nezájmu o ně.

      Saturn: ovládá olovo, uhlí, dolování, stavebnictví, a pracovní poměry. Jeho špatný vliv přináší hlad, neúrodu, politické zápletky, nedostatek a nezaměstnanost. Špatné aspekty tvoří silný tlak na ceny, naproti tomu dobré aspekty trh upevňují.

      Uran: ovládá elektřinu a elektrotechniku, telegraf, telefon, rádio a letectví. Pod jeho špatným vlivem vznikají stávky, revoluce a politické odboje. Jeho aspekty ovlivňují trh (bursu) cestou politických okolností a vládních opatření. Tvoří též bezprostřední výkyvy, podle svých aspektů.

      Neptun: ovládá lékárnictví, omamné prostředky a drogy, částečně i čaj, olej a surovou bavlnu. Hlavně pak záležitosti ústavů vědeckých, nemocnic, asylů a vězení. Dále všech obchodních syndikátů, trustů a koncernů. Pod jeho vlivem povstávají sociální nesnáze a anarchistické útoky. Při dobrých aspektech vyhání cenu nahoru, velice často oklikou přes kartel a opatření trustu. Při špatných aspektech stlačuje ceny stejnou oklikou a tvoří chaos a nezákonnosti v záležitostech ovládaných znamením svého pobytu. Dává často podnět k zakládání podvodných společností. Koncerny, které byly založeny pod jeho vlivem jsou odsouzeny k zániku.

      Pluto: ovládá davové projevy, propagandu, spekulaci, a organisaci. Též veškeré hadačství, loterie a jarmareční obchodování. Jeho vliv jest hlavně politický (viz článek „Pluto, planeta politických rozporů" ve 4. čísle této revue) a z tohoto podnětu vychází také jeho vliv na trh (bursu).

     
Aspekty.


      Dobré aspekty jsou trigon a sextil, jež působí vždy haussu (vzestup) lhostejno, které planety v aspektech přicházejí v úvahu. Jiné dobré aspekty menšího však významu jsou půlsextil a quintil. Špatné aspekty jsou kvadratura a oposice, které vždy působí baisse (pokles). Půlkvadrát a půldruhý kvadrát jsou menší síly, přesto však zcela znatelného vlivu. Konjunkce působí rozličné, totiž dobře mezi dobrými, špatně mezi špatnými planetami. Při Merkuru záleží na aspektující druhé planetě, je-li Merkur poškozen stává se vykonavatelem zla, je-li dobře aspektován účinkuje jako dobroděj. Konjunkce mezi superiorními planetami účinkuje na zboží a země jež podléhají znamení ve kterém se konjunkce nalézá.

     
Konjunkce:


      Marta s Jupiterem; velká inflace hodnot, velké nadšení, mnohdy sháňka po zboží, které jest znamením ovládáno.

      Marta se Saturnem; válka, povstání, poplachy a poruchy. Silné znehodnocení zboží, náležejícího planetě a znamení.

      Marta s Uranem; povstání, revolty, nehody a katastrofy. Náhlé silné znehodnocení.

      Marta s Neptunem; zločiny, anarchistická spiknutí, podvodné a nezdravé finanční podniky.

      Jupitera se Saturnem; reformy, změny ústavy, zřízení fondů, stálé stoupání cen.

      Jupitera s Uranem; sanace, nová vydání akcií, finanční reformy a revise, změny zákonů.

      Jupitera s Neptunem; nezdravé zakládání a podnikání.

      Saturna s Uranem; změna vlády, politické nepokoje, válka.

      Saturna s Neptunem; rozsáhlé politické změny a potíže. Nepříznivý vliv na hodnoty.

      Urana s Neptunem; podobné jako Saturna s Neptunem.

      Plutonské aspekty nejsou dosud dostatečné prozkoumány.

      Vliv konjunkce na planetu, která jest pokládána za signifikátora určitého zboží odpovídá povaze oné planety, která konjunkci tvoří. Je-li Mars signifikátorem, tedy zvýší jeho konjunkce s Venuší nebo s Jupiterem cenu věcí zastoupených Martem a konjunkce působí podle své povahy (Venušiny nebo Jupiterské), podle toho o jaký případ jde.

      P a r a l l e l y (deklinační) můžeme vykládati zrovna tak jako konjunkce, ale planety musí míti parallelu stejného charakteru, t. j. buď obé severní nebo obě jižní. Aspekt vede k vzestupu, neb klesání cen. Po odchodu (zrušení) aspektu snaží se cena zboží, které bylo ovlivněno, přiblížiti opět co nejblíže zpět k původní výši. Aspekty (všechny) mají však kumulativní účinek. Jen jeden samotný aspekt nevykoná nikdy nic velkého, ani trvalého. Obdrží-li př. signifikátor jeden špatný aspekt, cena je tlačena dolů a byl-li osamocený, stoupá cena opět vzhůru, skoro tam, kde byla dříve. Přijde-li na to druhý špatný aspekt, cena jde opět dolů, tentokráte poněkud níže, předpokládajíc, že aspekt je stejné síly, jako aspekt předcházející. Tímto způsobem vrací každý špatný aspekt cenu o málo níže než kde byla před tím. Tentýž zákon platí v obráceném poměru o síle a účinku jednotlivých dobrých aspektů.

      Citlivé body, poloviční vzdálenosti (Midpunkty, Halbsummen), antiscie a pod. mají sice v bursovní a obchodně politické astrologii svůj význam, ale pouze speciální a nelze se zde o těchto detailech šířiti.

     
Znamení.


Beran:
      zboží; gramofony, železnice, stroje.
      země; Anglie, Dánsko, Německo (severní), Palestina, Japonsko, Sýrie, Peru.
      města; Berlín, Neapol, Benátky, Florencie, Birmingham a j.

Býk:
      zboží; pšenice, cukr, brambory, peněžní trh.
      země; Irsko, Polsko, Švýcary, Švédsko, Gruzie, Malá Asie, Řecko.
      města; Dublin, Lipsko, Curych, Luzern, Rhodus, Mantova.

Blíženci:
      zboží; železnice, omnibusy, elektrické dráhy a pod., publikace, noviny.
      země; Spojené Státy Americké, Belgie, Wales, Arménie, Jižní Egypt.
      města; Londýn (17 stup. 54 min.), Norimberg, San Francisko, Melbourn.

Rak:
      zboží; čaj, máslo, mléko, vejce, cibule, rajská jablka, stříbro.
      země; Čína, Afrika, Skotsko, Holandsko, Nový Zéland, města; New York, Amsterodam, Alžír, Stockholm, Tunis a j.

Lev:
      zboží; zlato, cenné papíry.
      země; Francie, Itálie, Rumunsko, Čechy, Československo.
      města; Praha (8 stup.), Řím, Bristol, Filadelfie, Bombay, Chicago (10 stup.), Linec a j.

Panna:
      zboží; žito, pšenice, vlna textilie, země; Turecko, Švýcary, Zadní Indie, Brasilie.

      města; Strassburg, Paříž (29 stup.), Lyon, Toulouse, Los Angeles, Boston, Bagdad, Basel, Vratislav a j.

Váhy:
      zboží; bankovní úroky, pojišťovnictví, bavlna.
      země; Rakousko, Argentina, Japonsko, Čína, Horní Egypt, města; Antverpy, Frankfurt, Lisabon, Vídeň, Nottingham, Kodaň a j.

Štír:
      zboží; olej, chemikálie.
      země; Norsko, Maroko, Jižní Španělsko, města; Mnichov, Liverpool, Dower, Messina, Washington, Baltimore, Newcastle.

Střelec:
      zboží; cín.
      země; Španělsko (částečně), Morava (část), Arábie, Madagaskar, města; Kolín n/Rýnem, Stuttgart, Avignon, Toledo, Cadiz.

Kozoroh:
      zboží; guma.
      země; Bulharsko, Indie, Řecko, Afganistan, Mexiko, města; Oxford, Brussel, Moskva, Varšava, PortSaid.

Vodnář:
      zboží; elektřina, umělé hedvábí.
      země; Rusko.
      města; Hamburg, Brémy, Salzburg, Brighton.

Ryby:
      zboží; pivovarnictví, rybolov.
      země; Portugalsko, Ceylon, Sahara, Brasilie.
      města; Sevilla, Alexandrie.

      Elementárně společná povaha znamení spojuje se k působení skupinovému. Planety v některém znamení jedné skupiny ovlivňují všeobecně záležitosti, jež podléhají celé skupině.

      Ohnivá znamení (Beran, Lev, Střelec) ovládají kovy, železnice atd.

      Zemská znamení (Býk, Panna, Kozoroh) opět žně, cukr, ovoce.

      Vzdušná znamení (Blíženci, Váhy, Vodnář) koncerny, renty, elektrotechniku, telegraf.

      Vodní znamení (Rak, Štír, Ryby) čaj, oleje, chemikálie.

     Domy.

      I: národ, stát.
II.: peníze, obchodní obraty, banky, zlato v prutech.
III.: železnice, elektr. dráhy, vůbec všechny dopravní prostředky, pošta, telegraf, telefon, knihy, noviny, vůbec všechny publikace.
IV.: žně a produkty země, doly, budovy a majetek pozemkový. (Podle tohoto domu lze určovati počasí).
V.: školy, výchova, umění, poučné i zábavní podniky.
VI.: obilí, setba, potraviny, šatstvo, nábytek, obchod.
VIL: bankovnictví, směnárenství, smlouvy, účetnictví. Válka nebo mír.
VIII.: olej, maso, chemikálie, lékařské přístroje, fotografický materiál, odpadové produkty.
(Planety ukazují zde na baissovou (pokles) nákupní spekulaci. Znamení na hrotu domu označuje zemi, která prodává).
IX.: knihy, nakladatelství, vědecké ústavy, cizozemské renty akcie a pojišťovnictví, dovoz a vývoz, lodní plavba a letectví.
X.: vláda, politická situace.
XI.: elektřina, plynárny, zavodňovací projekty, vládní půjčky, pokladní poukázky, vliv parlamentu na obchod (obchodní zákony).
XII.: obuv, punčochy, olej, pivo, chladírny, rybolov.

      Nyní budiž ještě zmínka o jedné či dvou věcech jež mají všeobecný význam. Působení planety jest určováno hlavně souzvukem, který je mezi ní a znamením, kde se nachází. Z toho důvodu jest částečné nemožno stanoviti jakákoliv pravidla kvalitativního vlivu planety neb aspektu. Planeta v příznivém znamení upevňuje trh pro zboží, které ovládá, může však také zároveň příznivé ovlivniti dovoz. Ve znamení nepřátelském znamení mdlý trh směřující k oslabení. Retrográdní planeta může též vyvolati oslabení a zvýšení zásob a dovozu. Planeta je nejsilnější ve svém vlastním znamení (domicil) a nejslabší ve znamení svého zničení (oposice domicilu). (Silovostem jednotlivých planet a stupňů bude v této revui věnovaná samostatná studie).

      Eklipsy.

      Zatmění jest vždy škodlivé pro záležitosti a kraje, které jsou pod vládou znamení v němž se zatmění nachází. Hypotéky oné země, která náleží eklipsou obsazenému znamení budou znehodnoceny vnitřními nepokoji, válkou, úmrtími význačných osobností atd.

      Ceny zboží podléhají tlaku stejným způsobem.

      Může se míti za to, že eklipsa působí v období 4 let, během kteréž doby jsou cítit následky v transitech přes bod eklipsy. Transitující planeta určuje, jaké následky přijdou. Mars směřuje k válce a požárům; Saturn k úmrtím, hladu, mrazům, nouzi o práci, pracovním nepokojům. Uran směřuje ke stávkám, revoluci, politickému neštěstí; Neptun k chaotickým poměrům a nezdravým podnikům. Eklipsy v zemských znameních působí nepříznivé na úrodu. Všeobecně zničí eklipsa ony úrody, na př. zeleniny a pod., které přicházejí asi v době kdy nastane zatmění.

Převzato z Konstelace ročník I, číslo 4.Astrology Pacific   |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.