Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

Astrologický kongres v Kodani ve dnech 4. - 9. října 1991


Jindra Johanisova

      K účasti na tomto kongresu jsem byla pozvána panem Adrianem Duncanem, který napsal výbornou knížku o holistické astrologii, která mé velmi zaujala. Její titul v angličtině zní "Doing time on planet Earth" a dal by se přeložit snad jako "Odsluhujeme si svůj rozsudek na planetě Země". Na některá místa v této knížce jsem nemohla nereagovat a napsala jsem mu dopis. Velmi rychle a vlídné odepsal. M.j. také informoval o tom, že se bude v Kodani konat kongres, jehož finanční výtěžek bude věnován ruským astrologům. V Dánsku si totiž uvědomili, jaké štěstí vlastně měli, že nebyli jako některé ostatní národy vystaveny problémům totalitních režimů a tak cítí, že by nějakým způsobem měli splatit tento dluh. Že se tak rozhodli především s ohledem na ruské astrology bylo - jak jsem pochopila během své účasti na kongresu - hlavně zásluhou osobních styků pana Christiana Borupa, člena jednoho ze čtyř dánských astrologických seskupení organizujících tento kongres. Jeho kolega, pan Duncan - kterému jsem náhodou napsala výše zmíněný dopis - usoudil, že i ostatní posttotalitní země by mělo dostat podobnou příležitost a napsal tedy i do Polska, Maďarska a Rumunska. Ale nepodařilo se mu navázat kontakt - nepřišla žádná odpověď. Kromě šestičlenné ruské delegace jsem tedy za východoevropské astrology byla pouze já.

      Byla to má první návštěva Kodaně a Dánska vůbec a moje první setkání s dánskými astrology. Sotva mohu však popsat, jak příznivým dojmem na mně zapůsobilo obojí - země i lidé. Kongres organizovali dobrovolníci, členové čtyř astrologických skupin. Při pohledu na jejich přesnost a spolehlivost jsem s malým trnutím pomyslila na kongres, který se chystáme uspořádat v Praze na jaře roku 1994. Příprava takového kongresu si vyžádá - v tom se všichni zkušení pořadatelé shodují - zhruba dva roky, takže příliš času nemáme. Ale vkrádá se i jiná otázka: máme kromě těchto dvou let i ty vlastnosti, které jsou stejně nezbytně nutné, jako je dostatek času? Dokážeme, aby náš budoucí kongres byl připraven dokonale a dokonce i s úsměvem, jako to dokázali Dánové? Moc bych si to přála, protože by bylo velmi smutné zklamat všeobecné očekávání - setkání s magickou Prahou, jak naše město mnozí označují. - Třeba se ještě během těchto dvou let naučíme přesnějšímu dodržování slibů, větší ochotě, větší vzájemné důvěře, naučíme se možná opravdově jeden druhému naslouchat a používat méně výmluv na potíže všeho druhu. A to všechno proto, že svého bližního respektujeme a přejeme si, aby se v naší společnosti cítil dobře. Přirozeně to neplatí jen o hostech z ciziny.

      Přednášky na kongresu byly organizovány tak, že paralelně probíhaly v dánštině a v angličtině. Mezi zahraničními hosty, kteří přednášeli všichni v angličtině (a které jsem tedy mohla zaznamenat), byla Dr. Liz Greene, paní Donna Cunningham z U.S.A., paní Olivia Barclay z Anglie, Klaus W. Bonert z Německa, paní Farida Asadullina z Moskvy, profesor Drakton z Tibetu, Dr. Karen Hamaker-Zondag z Holandska (která nám v uplynulém roce poslala velké množství astrologické literatury), pan Michali Borisovič Levin z Moskvy a Louise a Bruno Huberovi ze Švýcarska.

      Většinu těchto přednášek jsem sledovala a pokusím se vás s nimi seznámit.

      (Na závěr kongresu jsem na požádání organizátorů řekla i já několik slov o československé astrologii. Moje vystoupení se setkalo s velmi vřelým přijetím. Pokud by někdo měl zájem o tento text, je k dispozici v redakci KONSTELACE)

***
     Liz Greenová Ještě před formálním zahájením kongresu probíhala "dílna" paní Greeneové. která se týkala astrologického poradenství většina přítomných - jak se později ukázalo - byli profesionální astrologové). Na otázku, jak poznat, z jaké formy psychoterapie by měl příslušný klient největší prospěch, Liz Greeneová řekla, že hodně se dá vyčíst z živlu, který je v klientově horoskopu dominantní. Tak například klient, v jehož radixu je hodně zastoupen oheň, bude mít užitek z někoho, kdo je stejně aktivní jako je on sám, vzdušné typy dávají přednost komunikaci na všeobecné rovině a podobně. Řekla, že je dobře respektovat tyto diference a brát je v úvahu.

      Silný Pluto v radixu klienta naznačuje, že bude třeba hloubkové analýzy, převládající saturnské vlivy poukazují na nutnost soustředit se na materiální roli. Někteří lidé potřebují spíše duchovní přístup. V tomto směru je možné dobře se orientovat podle transitů a progresů. V radixu může být silně zastoupen oheň, ale momentálně převládá například vliv Saturna. Vždycky - upozorňuje Dr. Greeneová - se vám ale vyskytne klient, který se na vás začne z nějakého důvodu zlobit. S tím je nutno počítat. Neznamená to nic jiného, než že jste se dotkli nějakého citlivého místa.

      V tomto okamžiku navrhla, aby posluchači vytvořili skupiny a debatovali o tom, které vlastnosti je u klientů rozčilují a jakým způsobem je tato nechuť ve vztahu k vlastnímu natálnímu horoskopu.

      Po skončení těchto individuálních rozprav mluvila o tom, s jakými nepříjemnými typy klientů se astrolog může setkat. Velké většině lidí vadí naříkavý typ. Bývá to následek toho, že tento člověk byl vychován matkou, za jejíž trápení byl jaksi činěn odpovědným a zdálo se, že nikdy pro ni neudělal dost. Velmi nepopulární je agresivní typ. Tomu pravděpodobně nebylo v dětství dost nasloucháno, musí se prosazovat agresivitou. A co si počít s typy mučedníků? - Je třeba si uvědomit, že každý člověk se musí jednou naučit být odpovědný sám za sebe. Astrologický poradce se musí naučit chránit si hranice své vlastní osobnosti, musí se naučit jistým způsobům obrany. Jeho čas a jeho energie jsou rovněž důležité. "Kolik z vás" - zeptala se posluchačů - "si opravdu v hloubi své duše myslí, že jste právě tak důležití jako váš klient?" - Mezi astrology panuje velký pocit viny s ohledem na honorování jejich služeb. Kdybyste byli třeba instalatérem, necítili byste se vůbec vinni. Ale jestliže k vám přijde někdo, kdo potřebuje útěchu a pomoc, pocit viny se dostavuje. To má přímou spojitost s představou rodičovské péče. Bojíme se, že nebudeme milováni, budeme-li si účtovat honorář. Stanovit si určité hranice však neznamená, že jsme bezohlední, znamená to jen, že jednáme rozumně. Stanovit si takové hranice a mít rád sám sebe je nejlepším lékem proti poskytování "mateřské péče" klientovi.

      Jako příklad uvedla případ ze své vlastní praxe. Klientka, narozená 27. září 1951 v Londýně ve 4:40 GMT se s ní radila, má-li mít dítě nebo raději ne. Pak dítě měla, ale narodilo se poškozené (Dawsonův syndrom). Tato klientka se velmi na Dr. Greeneovou zlobila a obvinila ji, že ji nevarovala. (Bylo jí 38 nebo 39 let, když se stala matkou). Otázka je, zda narození takového dítěte je nebo není předpověditelné. V tomto případě to skutečně vypadalo tak, že se to stát muselo. Šlo o velmi zámožnou a významnou rodinu a potomek měl zdědit rodinný majetek a měl "něčím být". Opravdu se zdálo, jakoby osud udělal na tuto paní jaksi dlouhý nos. Pocházela z rodiny, kde mnoho generací žen žilo nenaplněným životem, jen s ohledem na postavení ve společnosti a tak osud řekl: dost.

***
Adrian Duncan      Pan Adrian Duncan poté formálně zahájil kongres v 16:00. Zmínil se o současných planetárních aspektech a proč byly zvoleny. Luna byla v té chvíli v konjunkci s Venuší na 29. stupni Lva, Mars ve Vahách.

      "Zdálo se nám to hezké," řekl, Ma ani nás nenapadlo, že to vlastně docela dobře popisuje skutečnost, že převážná část našich přednášejících v této anglické části jsou ženy. Také jsem si všiml, když jsem sem jel," - dodal ještě - "že nedaleko odtud se právě v této chvíli zahajuje ještě jeden kongres - erotických iniciativ."

      Potom promluvil o skutečném poslání kongresu, jehož tématem je setkání Východu se Západem, zcela v souladu se současnou konjunkci Urana a Neptuna v Kozorohu. Západ je signován Uranem a Východ Neptunem, ale v tomto historickém okamžiku se obě tak různé kultury mohou setkat.

     
***
Pak následovala přednáška ruské astroložky, paní Ludmily Asadduliny. Je psycholožkou, vyučuje na vysoké škole pedagogické v Moskvě a je jí 35 let. Zároveň už několik let pod různými názvy vede nevýdělečné centrum OMEGA, zabývajícím se transkulturním přístupem k člověku a k přírodě. Toto středisko se rovněž zabývá astrologií. - Paní Asaddulina mluvila velmi dobrou angličtinou (skoro bez přízvuku) a stručně se zmínila o vývoji astrologie v Rusku. Od začátku tohoto století se astrologie v Rusku studovala, a to ze západních pramenů. Často byla smíšena s mystikou. V roce 1929 byl svolán astrologický kongres, který skončil velmi špatně. Stalin pozval jeho účastníky na recepci a poslal pro ně dokonce zvláštní autobusy. Avšak místo na recepci byli odvezeni do pracovních táborů. Tím se velmi účinným způsobem zbavil nežádoucích lidí. - Dalších třicet let přežívala astrologie v Rusku jen malých elitářských a dobře utajených skupinách. V šedesátých letech došlo k obrození astrologie a v sedmdesátých letech se vytvořily kontakty se zahraničím, zvláště prostřednictvím Baltských republik. V současné době existuje několik astrologických společností a vynořilo se i mnoho astrologů, jasnovidců, léčitelů a mystiků. Co bylo dříve undergroundovou činností, je nyní předkládáno veřejnosti tiskem a televizí.

      Astrologické poradenství je v Rusku obtížné. Vyskytuje se mnoho šarlatánů, chybí etika, často se používají nemorální cesty, vyvolává se panika za určitými cíly a podobně. Chybí kontakty se zahraničím, se západní astrologickou tradicí. Bílé bratrstvo přežívalo v podzemí celá desetiletí, ale tím se stalo velmi elitářskou společností a spíše než spolupráci, pěstuje nedůvěru. Skutečně profesionálních astrologů je v Rusku velmi málo, ale lze to jen ztěží ověřit - odhaduje se, že jich není více než pět. Ale jsme rozlehlá země... "Ještě bych možná měla dodat, řekla paní Asaddulina závěrem, že se rozšířila pověst o astrologickém oddělení, které prý existovalo v sedmdesátých letech v KGB."

***
      V sobotu 5. října se konala přednáška paní Olivie Barclayové o horární astrologii. Paní Barclayová, která je v tomto směru uznávanou autoritou a napsala na toto téma více než jednu knihu, mluvila o tom, že horární astrologie je založena na přesvědčení, že v určitém okamžiku můžeme zachytit jakýsi moment vesmírného řádu. V horární astrologii existují velmi přesná pravidla. Podmínkou úspěchu však je, že otázka musí být položena zcela upřímně, bez postranních záměrů. Měla by se vyslovit skoro jako modlitba, člověk by se měl soustředit a strávit určitou dobu meditováním nad touto otázkou. Dotazovaný astrolog by se měl o předmět otázky opravdu zajímat. Jinak to není příliš otázka individuálních názorů, který dům co označuje - je to přesně stanoveno. První dům naznačuje tazatele, nás samé. Druhý dům naznačuje to, co tazatel vlastní. Třetí dům blízké příbuzné. Čtvrtý dům pozemky, domy, víru. Pátý dům děti, těhotenství. Šestý dům nemoci. Sedmý dům druhou osobu. Osmý dům začátek umírání, testamenty, dědictví. Desátý dům povolání, pocty. Jedenáctý dům naděje, vlastní zdroje. Dvanáctý dům skryté nepřátele. Planety symbolizují osoby, zúčastněné ve hře. V horární astrologii se používá jen tradičních planet a jen hlavních aspektů. Paní Barclayová pak uvedla jako příklad Nostradamův horární horoskop z roku 1562. Ze své praxe uvedla příklad uneseného děcka. Dítě bylo uneseno 12.1.1990 v 18:40 GMT v místě, ležícím na 51N13 1E25. Ona - tazatelka - byla reprezentována prvním domem, rodiče sedmým. Dítě - pátým domem od sedmého. Merkur byl retrográdní v Kozorohu. Retrográdní planeta znamená, že se vrátí. Neznámí nepřátelé rodičů - dvanáctý dům od sedmého - byli naznačeni Venuší v tomto místě. Brzy na to skutečně přišel telefonát od jedné mladé ženy a dítě bylo vráceno.

***
     Bruno Huber Další přednáška byla přednesena panem Bruno Huberem. Pan Huber mluvil o své metodě, která slouží k tomu, aby se z radixu poznalo, zda to, co si člověk zvolil za své životní povolání (poslání) je skutečně vyjádřením jeho nejvlastnějšího potenciálu, nebo zda se jen vlastně přizpůsobil svému okolí, tlaku rodičů, poměrům a podobně.

      Metoda spočívá v tom, že se místo nestejných rozměrů domů v radixu stávají nestejnými znamení zvířetníku (počet stupňů v domě se rozdělí na třicet dílů příslušeného znamení). Velmi lituji, že mi přesný návod unikl - pravidla jsem nerozluštila ani z magnetofonového záznamu, který byl nesrozumitelný pro vzdálenost od přednášejícího. Možná, že ještě bude příležitost, aby pan Huber podal vysvětlení později.

***
      Podobně nepříznivý osud stihl i přednášku profesora Draktona, který je vedoucím tibetského ústavu pro lékařskou astrologii a prý také osobním astrologem Dalajlámy. Jeho žák, který přednášku tlumočil, měl tak silný přízvuk, že mu prakticky nikdo nerozuměl. Profesor Drakton se narodil v r. 1939 v Tibetu, bojoval proti čínské invazi v roce 1959 a spolu s Dalajlámou později uprchl do Indie. Nyní žije v exilu v indickém městě Dharamsala. - Podařilo se mi pochopit, že v Tibetu se používají dva astrologické systémy. Jeden z nich - pocházející ze 7. století - je založen na 5 živlech (dřevo, oheň, země, kov a voda), zatímco druhý je systém stelární, který se převážně používá v současné době. Byl zaveden v Tibetu v r. 1027.

***
      Přednáška paní Louise Huberové byla naopak velmi srozumitelná. Hned na jejím počátku oznámila, že se bude v Lucernu opět konat Světový astrologický kongres, a to ve dnech 8. -12. dubna 1993. Zároveň sdělila, že první Evropský astrologický kongres se bude konat v Praze na Velikonoce v roce 1994.

      Její přednáška se týkala interpretace lunárních uzlů v jednotlivých domech. Podotkla, že v posledních dvaceti letech se změnil charakter otázek, které klienti kladou, a které se v současnosti soustřeďují stále častěji na problémy seberealizace, autonomie oproti závislosti a konečně i na to, co je předmětem esoterické astrologie - odkud přicházím, kam jdu a podobně.

      Zde nám může být dobrým vodítkem právě postavení měsíčních uzlů. Postavení severního uzlu označuje první krok duchovního růstu. Je-li v prvním domě, je nutno, abyste zdůraznili svou osobnost a překonali svou závislost, stali se nezávislými a egoistickými. Severní uzel v sedmém domě naopak doporučuje, abyste brali více v úvahu názory partnera. Někdy je to těžké. Severní uzel má za cíl opravit chybu ve vašem charakteru. Osa 1. - 7. dům je vždycky spojena s problémem "ty a já".

      Je-li severní uzel ve druhém domě, musíte se stát šetrnými, udržet si svou podstatu. Druhý dům je však také vědomí si své vlastní váhy, své vlastní ceny, vrozený talent a schopnosti. - Severní uzel v osmém domě vám říká, že musíte něco udělat pro společnost. Na nižší úrovni by to bylo placení daní, ale pokud jste již na vyšší úrovni, může to naznačovat převratnou zrněnu, transformaci, která někdy může přinést i velkou krizi.

      Severní uzel ve třetím domě (jižní v devátém) vyžaduje konformní myšlení. (V devátém domě naopak vyzývá k liberalizaci myšlení, které nemá být determinováno jiným). Je-li severní uzel ve třetím domě, máte skutečně naslouchat jiným lidem, nestavět se do pozice nad nimi, nebýt selektivní. Severní uzel v devátém domě vás vyzývá k opaku, myslete sami za sebe, naučte se pochybovat, mějte odvahu kritizovat jiné.

      Severní uzel ve čtvrtém domě mluví o nutnosti patřit k rodinné skupině. Je důležité pochopit hodnotu rodiny, žít v míru se svými rodiči, vytvořit svou vlastní rodinu.

      Severní uzel v desátém domě nabádá k zahájení procesu individuace. Základem je vaše povolání, definujete se jím. Musíte se naučit stát na vlastních nohou. Obvykle v desátém domě bývá také celá skupina planet.

      Severní uzel v pátém domě je starý archetyp, který mluví o vašem ego, projevujícím se jak v sexu, tak v podstupování určitého rizika. Dbejte na to, jakým působíte dojmem na veřejnosti, měl by to být ten nejlepší dojem. Máte-li severní uzel v jedenáctém domě, cítíte se už osvobozeni od svých žádostí. Vyhledáváte spíše duchovní přátelství. Je-li jižní uzel v pátém domě, je možné, že jste v dřívějším životě vedli poněkud volnější život. Vaším nynějším úkolem je myslet na etickou stránku věcí pátého domu.

      Severní uzel v šestém domě, jižní uzel ve dvanáctém - je skutečně osa existenciální, bytí nebo nebytí, osa psychosomatických nemocí. Avšak severní uzel v šestém domě potřebuje akci, jednat se má TEĎ. Zbavíte se tak depresí.

      Severní uzel ve dvanáctém domě vám říká, abyste pouze přihlíželi, práce není to, co se od vás požaduje. Snění, modlitby, meditace jsou vaším úkolem - nedejte se rušit.

***
      Pan Michail LEVIN ve své přednášce vysvětloval, proč se domnívá, že jeho rektifikace horoskopu sovětského Ruska je správná. Používá datum 8. listopadu 1917, 2:45 GMT. Kromě toho mluvil o saturnském cyklu v případech úmrtí Lenina, Stalina a Brežněva. Upozornil však, že funguje i horoskop, sestavený pro vznik ruského národa. Toto datum stanovil na 5. července roku 862 v Novgorodu a bral přitom v úvahu kosmické události, ale také příchod Vikingů, kteří spolu s původním obyvatelstvem vytvořili novou entitu. Tito Vikingové mohli přicestovat pouze po řece, a to zase jen v červnu nebo v červenci v tomto roce. Podle jeho názoru se to mohlo stát jen když bylo Slunce v Raku, protože Rak je velmi charakteristický pro ruský národ (prvky infantility, neochota převzít skutečnou odpovědnost, neurčitost společenských struktur). - Dějiny Ruska jsou velmi vrstevnaté - tak trochu se podobají známé figurce matrjošky.

***
     Karen Hamaker-Zondag Přednáška paní Karen Hamaker-Zondagové byla věnována významu osmého domu v horoskopu.

      Do osmého domu patří problémy s mocenskými boji. Tento dům odráží intenzitu, se kterou svůj život prožíváte. Musím být ochoten dopustit se i chyb, kterých třeba později budu litovat. Tento dům vyžaduje, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi strachem ze života a strachem ze smrti. Je nezbytně nutné, abychom navázali kontakt se svým strachem. Jestliže se stanete dogmatiky, je to v astrologickém slova smyslu smrt, a čím více zatlačujeme své pocity do nevědomí, tím se stáváme nepružnějšími.

      Můžeme se ale také rozhodnout, že svůj život budeme skutečně prožívat. Budeme otevření každé zkušenosti a zbavíme se strachu dávat najevo své city. Jde o to, nebýt jen navenek přátelští, je nutno se opravdu otevřít. Zde se často pociťuje strach z toho, že ten druhý mě zraní. Ale uvědomíme-li si, že to je vlastně jen projekce mých vnitřních pocitů, pocítíme najednou, že tu druhou osobu máme docela rádi. Říká se tomu společenská odvaha.

      Také hysterie patří mezi záležitosti osmého domu. Tak například dítě, které má Lunu v osmém domě, musí bojovat se svým vlastním strachem. Protože je to dítě, musí tento strach nutně projektovat na své rodiče. Jestliže mu rodiče neporozumí, nepochopí tuto skutečnost, může se u dítěte vyvinout hysterie. Planety, které jsou v našem osmém domě, vytvářejí v nás pocit napětí. Bývá to nejintensivnější, je-li Luna v osmém domě. Jde-li o muže, obvykle cítí potřebu rozvinout ženskou stránku své duše. Osmý dům nás může inspirovat právě pro svou polaritu života a smrti. Ti, kteří zvládli otázky osmého domu, netouží již po světském úspěchu, ale mají jisté kouzlo, které je velmi patrné.

***
      Americká astroložka Donna Cunninghamová, která je m.j. autorkou knihy o planetě Pluto (Healing Pluto problems) a velmi dobré knihy s názvem "An Astrological Guide to Self-Awareness", mluvila ve své přednášce tentokrát převážně o tom, jak je možné klientovi pomoci poté, co jeho nebo její problém byl identifikován.

      Astrologie je schopna to provést velmi kvalifikovaně, ale skutečná terapie musí pak probíhat podle povahy toho kterého problému. Ve Spojených státech (ale i v Dánsku) je k dispozici velmi mnoho druhů skupin, zabývajících se protialkoholní léčbou, manželskými problémy a podobně. Paní Cunninghamová pak zejména upozorňovala na to, že ke klientovi je nutno se chovat s respektem a vyhnout se zcela jakékoliv kritice. Rovněž tak blahosklonnému postoji. Nepomáhá příliš, mluvíte-li o špatné karmě. Spíše naopak, klienta velmi zneklidníte.

      Radí, aby se astrolog přímo zeptal, jaké problémy jsou nyní, v této chvíli aktuální (jinak bude třeba dlouze mluvit o rodičích, kteří mohou být už dávno mrtvi). V tomto směru velmi pomáhá studium tranzitů a progrese. Velmi těžko se obvykle navazuje kontakt s klienty, kteří mají štírovské vlivy. Nechtějí nikoho pustit do svého soukromí.

***
Liz Greeneová      Poslední přednáška, o které chci napsat, je přednáška Dr. Liz Greeneové o hysterii a jejím astrologickém obraze. Většinou požíváme tohoto označení, abychom někoho urazili. Ale jde vlastně o výraz klinický, je to nemoc. Přesto však je to nemoc specifická a je mnoho psychoterapeutů, kteří s hysteriky nechtějí pracovat. Soudí, že jsou nevyléčitelní, a to především proto, že se jim nelíbí být hysteričtí. Je to totiž do jisté míry podobná (příjemná) zkušenost, která člověku dovolí vystoupit sám ze sebe, jako je třeba rockový koncert, alkohol, drogy, provozování hudby, sledování vzrušujícího sportovního utkání a podobně. Hysterická osobnost je vlastně zajímavější a více vzrušuje, než osobnost normální. Řekové věřili, že hysterickými se stávaly ty ženy, které správným způsobem neuctívaly bohy. Z tohoto důvodu také patrně organizovali slavnosti, zasvěcené bohu Dionýsovi, kde byl vlastně poskytován prostor ke společensky povolenému odreagování se, a to v určité, předem stanovené době. Také těmto ženám doporučovali živý sexuální život.

      Projevy hysterie bývají někdy hrozivé. Patří mezi nejen třeba rozbíjení nádobí, ale také záchvaty různého druhu. V podstatě jde o to způsobit si sice nějakou újmu, ale zároveň určitým způsobem poškodit druhou osobu. Je opravdu velmi nesnadné bojovat proti určitému typu hysterie, a to zvláště proti tomu, který je vypočítán tak, aby vzbudil pocity provinění. Takové chování je jednou z nejúčinnějších zbraní, kterou jeden člověk může použít proti druhému. Hysterické osoby jsou často neptunské typy, jsou velmi sugestibilní a chybí jim pocit jistého ohraničení.

      Freud shledal, že problém vzniku hysterie je spojen s naším dětským strachem oddělení (od matky). Hysterické osoby chtějí cítit, že jsou nějakým způsobem pevně spojeny s tím druhým. Hrozba, že o toto spojení přijdou v nich budí velkou úzkost a v důsledku toho velký hněv.

      Každý z nás má ve svém horoskopu Neptuna. Ale ne každý je hysterický. A to nás přivádí k otázce, o které se v současné době vedou v psychiatru značné polemiky, k otázce morálky. Jedinec se může naučit žít se svou bolestí, anebo si může říci: "Je mi úplně jedno,komu ublížím, nechci se svou bolestí žít sám." - Otázka ovšem je, zda tomu tak opravdu je. Existuje na nějaké rovině jisté (ne)morální rozhodnutí podobného druhu? - "Nevím, posledních několik let jsem o tom přemýšlela. Ale poslední dobou se začínám přiklánět k názoru, že to ve skutečnosti je odmítnutí vzít na sebe odpovědnost. Jsem toho názoru, že máme volbu prostředků, jakými se rozhodneme čelit strachu z oddělení, z osamocení. Je nám dána možnost pochopit, že takový strach je součástí každé osobnosti. Ale tato volba prostředků probíhá možná někdy na velmi hluboké rovině, snad v nevědomí." (Dr. Greeneová pak uvedla konkrétní případ muže postiženého roztroušenou sklerózou, který naznačoval, že za projevy vnější nemoci mohou být skryta právě rozhodnutí podobného druhu, jaké je popsáno výše. Tento příklad byl velmi podobný tomu, který použila na loňském kongresu v Lucernu, a který byl podrobně popsán v tomto časopise.)

Převzato z Konstelace ročník II, číslo 1.Astrology Pacific 2   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.