Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

Merkurův rok 1991


Vítězslav Čížek


      Paseka

      Každému roku vládne jedna ze sedmi planet, po nichž jsou pojmenovány dny v týdnu a s nimiž si středověká astrologie vystačila. Dále než k Saturnu nebylo vidět, resp. nebylo čím, a tak byl Uran objeven v roce 1781, existence Neptuna byla potvrzena 1846 a Pluto byl spatřen až 1930. Planety se ovšem neujímají vlády při novoročním přípitku, nýbrž v první jarní den, kdy Slunce vstupuje do znamení Berana a začíná novou pouť Zvěrokruhem. Merkurův rok 1991 začne 21. března ve 4 hodiny a 2 minuty středoevropského času.

      Merkur je nejmenší z dosud objevených planet a oběhne Slunce za 88 dní. Z našeho pohledu neustále doprovází Slunce a jeho vzdálenost od něj na tu či onu stranu nepřesáhne 28°. Viditelný je krátce po západu Slunce nebo krátce před jeho východem. Představuje praktické myšlení, v lidském těle ovládá mozek, nervy, řeč a sluch, paměť, ruce a prsty, plíce, žluč a stehna. Ovládá samozřejmě i nemoci těchto orgánů. Merkur je planeta prostředník, Jiří Voskovec ho nazýval božím pošťákem. Svými konjunkcemi Merkur zprostředkovává vlastnosti planet, s nimiž je ve spojení. Při konjunkci se Sluncem dává filosofické založení, ve spojení s Martem bere na sebe jeho ohnivou energii, ve spojení se Saturnem dává praktické zaměření, s Venuší smysl pro umění, krásu a citovost, ve spojení s Jupiterem moudrost a spravedlnost; přenáší originalitu Uranovu, Neptunovu zádumčivost a zmatení mysli i fanatismus Plutonův.

     ilustrace Merkurem jsou ovládáni obchodníci a řečníci, diplomaté a spisovatelé, matematici a malíři, sochaři a filosofové. Při špatných aspektech je činí jízlivými, záludnými a lstivými. Řada intelektuálů má ascendent v merkurickém znamení (Blíženci a Panna). Merkurická bytost se vyznačuje rychlým myšlením a chápáním, nadáním pro cizí jazyky a obchod, ale také roztěkaností i jistou povrchností a tendencí z deseti rozdělaných věcí dokončit jen jednu. Merkur vytváří bohatství pomocí obchodu, písemnictví, vědy a cest. Výše zmíněná povolání by měla Merkurova roku využít.

      Rok 1991 proběhne ve znamení diplomacie, uzavírání smluv, bohaté výměny na poli vědy a kultury. Zejména politici budou mít tisíc příležitostí prokázat svou státnickou moudrost, nebo naopak neschopnost. A také by se měli mít na pozoru, protože budou středem zvýšeného zájmu nejen novinářů a veřejnosti, ale též atentátníků. Protože Merkur je rychlý a podle aspektace mění své vlastnosti někdy jako chameleón, je třeba počítat s větší podrážděností občanů. Po většinu roku bude totiž některá z „nedobrých" planet setrvávat na kritických stupních. Státní autorita se může negativně projevit v lednu (Saturn), fanatismu je třeba čelit v únoru (Pluto), od března do června a v druhé polovině prosince nebezpečí zvratů, nepokojů, anarchie (Uran) a od konce listopadu po zbytek roku opět hrozí fanatismus davů.

      Působení Merkura ve dvanácti znameních definuje dr. Jan Kefer ve své Praktické astrologii takto:
BERAN
Živost, nestálost, sklon k disputacím, argumentaci a přehánění, prozíravost, dobrý intelekt, touha po vědění. Při poškození osoby lstivé.

BÝK
Opatrnost, diplomacie, praktičnost, dogmatičnost, pravověrnost, těžkopádnost, pomalá mluva, nesnadno se rozhoduje, ale pak vytrvalost, jednostranné názory, vzdorovitost, malá vynalézavost a tvořivost. Při poškození láska k přepychu, nepatrné spoje, lenost, nedbalost.

BLÍŽENCI
Láska ke studiu, sklon k cestování, jasný rozum a úsudek, málokdy jen mlčí, užitečné nápady. Úspěch jako knihkupec, právník, řečník, v povolání, jež vyžadují zručnosti, obecná upotřebitelnost. Při poškození sobectví, ukvapenost, omyl, nečestná jednání. Příznivě k Luně: změny pobytu, bystrý rozum, dobrá výmluvnost.

RAK
Snadno ovlivnitelný, ale opatrný, nestálý, přizpůsobivý, dobrá paměť, klidný rozum, smysl pro pohyb, tanec, sport, umění, velmi starostlivý a citlivý. Při poškození hněvivost, nespokojenost, dispozice k chorobám nervů, žaludku, sklon k alkoholu a požitkářství.

LEV
Jasný životní názor, nadšení, úspěch v povolání, vůdcovské kvality, sebedůvěra, organizační talent, avšak opatrnost ve styku s nadřízenými a ve spekulacích. Při poškození afektovanost, velkohubost, hádavost, svárlivost, srdeční nervóza, mdloby.

PANNA
Rozum více teoretický než praktický, rozkladná kritika, vědeckost, pro jednotlivosti ztrácí se celek a pro malé věci ohled na věci velké, dobrý specialista svérázných pracovních metod, úspěch v soukromé práci, úspěšná studia filologická. Při poškození nestálost, zlomyslná satira, sobectví, veliké mínění o sobě, pedantství, hypochondrie, choroby nervové a vznikající z dlouhého seděni. Při ozáření Lunou větší pohyblivost, sklon k cestám a změnám pohybu.

VÁHY
merkur Klidná, souladná povaha, jemného úsudku, všeobecného vzdělání, rovnováha mezi teorií a praxí, manželství bývá spoluprací, úspěch v umění, literatura (krásný sloh), ve společenství, vztahu k veřejnosti. Užitek z manželství.

ŠTÍR
Kritický, ostrý rozum, sloh a řeč, jednoduchost, málo smyslu pro krásy života, nedůvěřivost, sobectví. Úspěch jako mystik, okultista, přírodovědec, chirurg, detektiv. Při poškození nízké spoje, špatně užitá energie, spory, lest, skepse, pohlavní výstřednosti. Choroby pohlavní, menstruace, nervů, krku, močového měchýře. Příznivě k Slunci: znamenitý chemik a lékař.

STŘELEC
Vážný duch, takt, vhodný pro vedoucí místa, nikoliv však k samostatnému podnikání, málo stálosti, pevnosti a soustředění, touha po cestách. Ukvapený, vzrušený v řeči, snadno se nadchne, ale brzy zase zchladne. Při poškození fanatismus, cestovní horečka, dráždivost, sektářství, anarchie. V aspektu k Luně: mnoho změn pobytu, v dobrém aspektu dobrý řečník a filolog.

KOZOROH
Takt, zájem o hluboká studia, nedůvěřivá kritičnost, spořivost, vytrvalost, diplomacie, rezerva, úspěch vlastní zásluhou. Při poškození totéž, ale vše cílí k nepříznivému konci, lakomství, melancholie, nenávist, sklon k chorobám kůže, kolen, nervóza žaludku, neurastenie.

VODNÁŘ
Abstraktní myšlení, intuice, chytrost, zdvořilost, soustředění, dobrý úsudek o lidech, nadání vědecké a umělecké, pevnost náhledů, reformátorské snahy, dobrý organizátor kolektivních podniků, sklon k okultismu. Při poškození: mnoho blouznivé, špatné fantazie, nemoce nervů, lýtek, oběhu krve, srdce.

RYBY
Veliká senzitiva, cit ovládá rozum, z toho zklamání, nebezpečná mediálnost a schopnost přijímat vlivy okolí, mnoho fantazie, sklon k samotě nebo tajnému spolčování, záporný charakter, mnoho neskutečných ideálů, obtíže ve vyjadřování, touha po cestách, povrchní bohatství myšlenek. Při poškození nepořádek, bezvýznamnost, tupost, nepřátelství veřejnosti a podřízených, sklon k nastuzeninám a chorobám plicním. V poměru ke Slunci: povídavý, mdlý rozum, pracovitý, ale nešťastná ruka, ješitný. K Luně: mnoho změn pobytu. V konjunkci s Uranem: domýšlivost, pijanství, vrtošivost.

      V průběhu roku 1991 vytvoří Merkur následující konjunkce: Se Sluncem: 10.3., 15.4., 17.6., 22.8., 3.10., 8.12. Z mnoha dětí, které se v tyto dny narodí, vyrostou originální myslitelé. I těm, které se narodí plus minus čtyři až pět dnů kolem uvedených dat, to bude myslet mimořádně. Zejména chlapci budou obdařeni průkopnickým duchem. Ovšem Merkur v přesné konjunkci se Sluncem může znamenat spálený intelekt, a proto je třeba tento zážeh vhodně usměrnit, tedy vytvářet dětem podmínky pro rozvoj geniality, aby výsledkem planetárního třesku nebyl opak.

      S Měsícem: 13.1., 13.2., 17.3., 14.4., 12. 5., 12.6., 13.7., 11. 8., 7.9., 8.10., 7. 11, 5.12. Toto spojení podporuje intuici, přizpůsobivost, obchodní nadání, schopnost orientovat se v proměnlivém světě. Zejména dívky budou miláčky společnosti.

      S Venuší: 10.8., 2.9. V tyto dny se narodí citové bytosti, které je třeba chránit před úskalími životní praxe. Jejich svět nemusí být každému pochopitelný, ale jednou nás překvapí tím, co dokážou zejména v umění.

      S Martem: 14.10., 13.12. Děti narozené v tyto dny mohou trpět ztíženou schopností rozhodovat se, je třeba pomoci jim v hledání cesty k vlastnímu já. Spojení Merkur-Mars se může někdy projevit i sklonem k přehánění a vytahování se.

      S Jupiterem: 15.7., 25. 8., 10.9. Děti štěstěny! Pohotové myšlení, konstruktivní jednání, naděje na úspěch a postup v povolání, pocty a uznání.

      Se Saturnem: 5.2. Poněkud ztížená možnost soustředění, zapomnětlivost, nedůvěra, pochybnosti. Děti narozené v tento den je třeba výchovou zbavovat neodůvodněné skepse a egoismu.

      S Uranem: 23.1. Revoluční duch a život plný zvratů. Děti narozené v tento den mohou být nervově labilní, ale překvapí nás svými vynálezy a nečekanými úspěchy. Svízelné situace budou řešit netradičně, až nad tím leckomu zůstane rozum stát.

      S Neptunem: 26. l. Zjitřená fantazie, umělecké nadání, sklon k mystice. V tento den se narodí typy umělců, kteří tvoří velmi těžce a doslova se vydávají ze sebe. Jejich nervová soustava zasluhuje zvýšené ochrany a ve stavech častých depresí je třeba podávat jim silnou pomocnou ruku.

      S Plutonem: 28.10. V tento den se narodí zdatní vůdcové davů a lstiví mafiáni. Myšlení těchto dětí se bude velmi často pohybovat v iracionálnu a je třeba vychovávat je k správnému řazení životních hodnot a potlačovat jejich sklon k zaopatřování si jmění nekalým způsobem.

      Každý rok má svou planetu
Merkur	Měsíc Saturn Jupiter Mars Slunce Venuše
		
1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955
1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962
1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011


      Planety se střídají pravidelné, takže není problém pomocí násobku sedmi zjistit planety roků dávných i budoucích. Ovšem pozor! Planety se ujímají vlády až první jarní den a přesahují do března roku následujícího.

Převzato z knihy Pasekův kratochvilný astrologický KALENDÁŘAstrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.