Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

Tranzity k radixu Československé republiky pro rok 1991


Vítězslav Čížek


      Paseka

     Československý radix přetiskujeme z knížky, kterou se nám nepodařilo identifikovat , neboť jí chybí prvních dvacet stran a přebal. (V následujícím Kalendáři pro rok 1992 je poznámka: ...několik čtenářů napsalo že se jedná o Danielliho učebnici astrologie a horoskopie vydanou vlastním nákladem v Praze r.1936...Pojem Danieli byl autoru znám, ovšem jeho knihu vlastní bohužel v salátovém provedení...) Důvodem k tomuto rozhodnutí není lenost pořídit vlastní divinaci ani snaha zachovat prvorepublikánský styl kalendáře nebo vyhnout se námitce, že výklad horoskopu republiky je dostatečně poučen historickými událostmi, a tudíž nevěrohodný. Chceme jen předložit k posouzení, jak naši republiku viděl astrolog na počátku třicátých let a nakolik to dodnes souhlasí.

    Dnešní astrolog samozřejmě musí dojít k témuž výsledku, ale musíme počítat s hvězdopraveckou individualitou, neboť astrologie je mnohem víc urtiění než věda. A tak jako třeba mnohý lékař má své „oblíbené" choroby, které někdy v pacientovi hledá dřív, než si tento stačí postěžovat, s čím vlastně přišel, tak i mnohý astrolog má své konstelace, kterým přikládá větší význam než jeho kolega. V základních věcech se ovšem musejí shodnout. Připouštím, že i v našem oboru jsou optimisté a pesimisté, a přiznávám, že já patřím do té druhé skupiny. Nechť je tedy čtenář klidný, žádný čert není ve skutečnosti tak veliký, jak ho maluju na zeď.

    K tomuto výkladu horoskopu vzniku ČSR připojujeme pojednání o tranzitech v roce 1991.


Horoskop CSR 28.10.1918, 10:30, Praha

    Zde jest horoskop naší vlasti, sestavený na 28. října 1918 v 10 hod. 30 min., kdy byla ústavodárná schůze Národního shromáždění (sdělení úřadům bylo vlastně o tři čtvrti hodiny později a prohlášení veřejné asi o 3 hod. 45 min.). Jak viděti z nákresu, konstelace jest hodně příznivá, nás pak těší, můžeme-li tento fakt astrologicky potvrditi.

    1. DŮM; charakter státu - Mars ve Střelci (Jupiter) a Saturn (Kozoroh).

    Řídí se podle znamení Střelce, tedy podle Jupitera, jenž stojí v Raku a má skvělé aspekty se Sluncem a Merkurem, jakož i podle Marta v l. domě, v trigonu s Měsícem, Saturnem a sextilu s Uranem.

    V principu skutečně vyspělý stát, který touží především po klidu domácím a hospodářském (Jupiter v Raku). Krajně spravedlivý (Střelec), agilní, silný a neobyčejně pracovitý, má velké správní a organizační schopnosti, plný touhy po vznešených ideálech politických a náboženských. Jest schopen svou aktivností (Mars) velkého vzestupu a může sloužiti i jako vzor ostatním státům a národům, jak po stránce intelektuální, tak i mravní (Merkur a Slunce v trigonu s Jupiterem). V druhém úseku jest též znamení Kozoroha, pročež spolurozhoduje také Saturn a jeho aspekty: Při bližším prohlédnutí poznáme v našem národě i hodně pochybovačnosti (Měsíc v konjunkci se Saturnem) a zvláštní časovou nesoudržnost (Saturn v oposici k Uranu), která ničí autoritu jeho vůdců. Konjunkce Měsíce se Saturnem dělá dojem také zvýšené sobeckosti, která ostatně právem tkví v pudu sebezachování, který zde musí býti nemálo silný.

    2. DŮM: finance státu a národního hospodářství podle Saturna a Urana z Kozoroha a Vodnáře.

    Podle aspektů těchto signifíkátorů spočívají na tento dům i dvě význačné oposice. To znamená, že otázka finančních poměrů státu a národního hospodářství bude nejožehavější. Dobré poměry mohou se udržeti hlavně velkou šetrností státních financí, vystříhání se extrémů příliš pokrokových, resolutním a konkrétním potíráním nezaměstnanosti, která kotví především v nedostatku obětavosti podnikatelů (Saturn v konjunkci s Měsícem a v oposici k Uranu). Energičtější zásah k vyvolání koloběhu kapitálu příliš nastřádaného. Krajně politické partajnictví škodí financím. Jest zapotřebí větší národní solidárnosti a odborné konkrétnosti finanční politiky, která vybočuje v přílišném teoretizování.

    3. DŮM: dopravnictví, pošt, telegrafu, dráhy, silničních spojů, obchodu a sousedu atd. podle Jupitera (Ryby) a Marta (Beran).

    Tento dům má dobré vlivy. Vše jest správně podporováno rozumnými státními činiteli. Slunce v kvadratuře s Neptunem pobízí více pozornosti říční dopravě (též vodním stavbám) a méně internacionalismu v lázních. Státní lázně nemají ještě pravou rentabilitu a propagaci.

    4. DŮM: zemědělství, pozemková reforma, bytové záležitosti, stavebnictví (a i zděděné vlastnosti otců národa) podle Marta a Venuše z Berana a Býka.

    I tento dům má skvělé aspekty a nepřipouští žádných chyb. To podporuje mnoho 10. a 1. dům, který podle Marta ukazuje velkolepý stav průmyslový. Tradice otců jest dobrým pilířem a příkladem.

    5. DŮM: školství, umění, spolkářství, sportů a zábavních podniků podle Venuše z Býka.

    Podle Venuše a jejích aspektů tento dům zasluhuje chvály, neboť v tomto ohledu disponujeme talenty (Venuše), zejména po stránce umělecké (ale i sportu, regent Mars).

    6. DŮM: administrativa státu, práce, odborářství, zdraví národa, statistika podle Merkura (Blíženci).

    Podle aspektů Merkura máme dobré odborníky v lékařství a zdravotnictví (Merkur ve Štíru) - speciálně gynekologické. Merkurův trigon k Jupiteru v Raku ukazuje na bohatost české kuchyně v připravování jídel. Zdraví národa jest dobré, zejména po stránce sexuální (Slunce a Merkur ve Štíru, znamení pohlaví a plodnosti). Skvělá administrativa státního aparátu. Nicméně zůstávají ještě menší věci volající po nápravě (Merkur a Slunce v kvadratuře s Neptunem). Konkrétní stanovisko vůči prostituci (zamezení pochybných vináren), podpora manželství, dále pak zameziti cizím vlivům v odbornictví (administrativě) a podporování vlastních talentů a odborníků. Zlepšení patentního zákona.

    7. DŮM: veřejné právo (soudnictví), různá spojení (smlouvy, pakty) a otázky manželské podle Merkura, Jupitera a Měsíce (Blíženci, Rak).

    Celkem převládají dobré vlivy. Jupiter zde dává dost štěstí a oprávněné naděje z užitku dobrého společníka. Usuzuje jinak příznivě svět ženský, jejich pracovitost a vyspělost i po stránce fyzické.

    Měsíc v opozici k Uranu, Slunce a Merkur v kvadratuře s Neptunem: Určité aspekty disharmonické na tento dům připouštějí i různé chyby - rázu moderního (Uran, Neptun). Příkladně vzniklá otázka, zdali máme z některých spojení faktické výhody anebo (jest tu mnoho nezdravě platonického) v druhém případě z některého rozloučení neplyne-li nám škoda. Správné stanovisko ovšem pro Uranovu opozici k Saturnu nebude snadno vždy zodpověděti.

    Slunce a Merkur v kvadratuře s Neptunem: V soudnictví a zákonných nařízeních panuje mnoho blahovůle, málo odhodlanosti a příliš snášenlivosti. Špatný Neptun nedává nám žádný užitek, ale spíše škodu z našich komunistů.

    8. DŮM; vnitřních záležitostí, státní důchody (rozpočet, stranické zákulisí, úmrtnost) podle Neptuna, Měsíce, Saturna a Slunce.

    Jest nejvíce obsazený dům planetami, které by téměř převládaly špatnými aspekty. Mnohé zde zlepšuje konservativní venkovský lid (Měsíc v konjunkci se Saturnem) a trpící občané. Na druhé straně jest tu hodně na závadu politické partajnictví a falešná demagogická hesla. Špatně aspektovaný Neptun zde (a vůbec v horoskopu) postavený, ukazuje na mnoho tajnosti a komplotů v politice (plané) sociální a finanční. Jest tu přece (vlivem Lva) dost stavovské povýšenosti, nežli to hlásaná demokracie povoluje. (Příkladně zájmy protekční.) Málo mecenášství pro vědy esoterní, které jsou zdiskreditované.

    Dále budeme míti hodně sebevražd, vražd tajných pro nepatrnost (Neptun), jednak i leteckých neštěstí, která nám přinesou i mnoho finančních škod vlivem oposice Urana ve vzdušném znamení Vodnáře z 2. domu.

    9. DŮM; zahraniční záležitosti (obchod, cizinecký ruch), vysoké školství, mezinárodní spojení podle Merkura a Venuše.

    Má mnoho chvalitebného, podle Venuše a Merkura a jejich aspektů, i z míst vládních. Podle kvadratury Slunce a Merkura s Neptunem přece tu budou menší trhliny z neodhodlanosti a z nepochopení na patřičných místech.

    10. DŮM: celkového postavení státu a vlády (Slunce, Venuše).

    Podle Slunce a Venuše jest to dům dosti šťastný a vyžaduje chvály, jako obdiv doma a ve světě. Jenže kvadratura Slunce s Neptunem volá jaksi po větší energii, odhodlanosti a kladné autoritě vládních individualit.

    11. DŮM: přátelů, splnění nadějí podle Merkura (a Marta).

    Máme nejvíce přátel v obchodním (Merkur), pak v průmyslovém a technickém světě (Štír). Merkur v kvadratuře s Neptunem ukazuje na nejisté výhody ze spojení se státem komunistického útvaru (podle Neptuna). Jinak uzavíráme vlivná přátelství s vojenskými štáby (Štír, Mars).

    12. DŮM; nepřátel, zla, obrany státu (vojenství) a různých sociálních institucí, podle Jupitera (a Marta).

    Nepřátelé nám neublíží, resp. uchráníme se mnohému nebezpečí a válečnému konfliktu, v kterémžto případě můžeme se plně spolehnouti na naše vojsko (zejména vzorné důstojnictvo), které pamětlivo svých starších tradic, oživne velkou silou. To vše ukazuje zrozený vladař, dobře stojící Mars.

    Mnoho dobrých sociálních institucí nemalého významu. Při tomto domě 12. (jenž jest dobrý podle Jupitera a Marta), vzniká dobrá iniciativa o zřízení mužských kolejí (po způsobu Anglie) k výchově vyšších mravních a mentálních dispozic budoucích politiků a státníků.

    Podle transitů superiorních jednotlivými domy pozná žák vývoj státních událostí, což poskytne vhodné studium transitů. Rokem 1936 (vlastně koncem 1935) transitu je Jupiter 1. domem přes místo Marta v radixu a ukazuje na příznivou a novou periodu našeho státu (větší pozornost otázce vojenské). Zlepšuje současně otázky 4. a 8. domu.


Tranzity k radixu Československé republiky pro rok 1991


   Vládcem horoskopu Československa je Mars, planeta v I. domě. Jeho tranzit můžeme tedy považovat za nejdůležitější. Martův cyklus je dvouletý, za rok projde zhruba polovinu Zvěrokruhu. Zatímco v roce 1990 se Mars pohyboval převážně prázdnou polovinou radixu a vytvořil v lednu konjunkci s ascendentem a radikálním Martem a v polovině dubna s Uranem, v roce 1991 vytvoří konjunkce se všemi osmi zbývajícími planetami včetně ascendentu a media coeli. Rok 1991 bude stejně dramatický jako rok 1989 s tím rozdílem, že spory ideologické částečně ustoupí problémům ekonomickým - tranzitující Saturn ve 2. domě (finance). V tomto značně prostorném domě setrvá Saturn čtyři roky, takže se máme na co těšit.

    V polovině března, července a prosince bude Saturn v kvadratuře se Sluncem - problémy, zábrany, výpadky ve výrobě, aféry. Úspěšný měsíc bude srpen (Jupiter v konjunkci s Lunou a Saturnem - obnovené úsilí, snaha napravit chyby, vzájemné porozumění a regenerace sil na další cestě k cíli). Měla by se objevit i nějaká spásná koncepce. Konjunkce Jupiter-Saturn platí za mesiášskou konstelaci a německý astrolog Herbert A. Lóhlein tvrdí, že Hvězda betlémská byla devět měsíců trvající konjunkce Jupitera se Saturnem a Ježíš Kristus by podle toho měl být o sedm let starší.

    Spásné nápady budou mít v srpnu cenu zlata, neboť předchozí červencová kvadratura Saturn-Slunce je doprovázena Martovou konjunkcí s Lunou a Saturnem. Ta působí destruktivně, lze čekat nepokoje, vnitřní rozpory, oslabení státní správy. Pokud se již druhým rokem přetížení novináři těší, že si během okurkové sezóny 1991 konečně odpočinou, těší se marně. Krátké období pohody nastane okolo Mikuláše a přičiní se o ni Venuše tranzitující přes Slunce. Obávám se, že to bude jediná chvíle opravdové pohody za celý rok. 16. října začne na Slunce republiky příznivě působit Merkur a měl by do věcí státoprávních vlít jasnou mysl, ale bohužel je toho dne v konjunkci s Martem, jenž bude všechny dobré úmysly obracet v pravý opak. Naštěstí obě planety nepřecházejí Slunce v radixu současně. Důležitá rozhodnutí je třeba učinit 18. října (Merkur na Slunci), od 22. do 24. nic nepodnikat, vyhlásit parlamentní a vládní prázdniny, protože by mezi poslanci mohlo dojít i na pěstní argumentaci.

    A teď už konečně Mars, kterým jsem původně začal, pěkně popořádku. 2.-5. března opozice k ascendentu: konflikty s možností násilného řešení. Ničivá nálada v obyvatelstvu potrvá i od 12. do 15. března (Mars tranzit opozice Mars radix). Od 14. do 16. dubna potrvá Martova konjunkce s Plutonem: bezohlednost, bojové postoje, popuzené davy, nehody a zranění. V těchto dnech je třeba ze strany vlády přistupovat k občanům zvlášť opatrně a rozhodně nevyhlašovat restriktivní programy. Naopak příznivé pro skandální soudní procesy. Na čarodějnice a 1. máje vytvoří Mars konjunkci s Jupiterem, což je kupodivu aspekt příznivý, podporující radost ze života, podnikavost a činorodost, přeje šťastným rozhodnutím a urovnání soudních a administrativních záležitostí. Po předchozích třenicích by se měly majáles vydařit. 10.-13. června Mars v konjunkci s Neptunem uvolní duchovní energii a podpoří snahu porozumět lidem v okolí. Tento tranzit má příznivý vliv na urovnání vnitřních záležitostí státu, hlavně partajních rozbrojů. Tyto dny jsou přímo ideální pro zkrocení zlých komunistů. Podaří-li se to, nespokojenost lidu a oslabení autority státu v první polovině července bude mnohem menší (Mars v konjunkci s Lunou a Saturnem). 22.-24. září bude Mars přecházet medium coeli (střed nebe = bod uskutečnění). V tomto postavení ovšem Mars žádnému uskutečnění nepřeje, naopak od cíle odvádí, vyvolává rozčilení a zmatky. Vyhlašovat v těchto dnech důležitý program je politická sebevražda. 11.-l4. října Mars na Venuši: přehnaná vznětlivost, iracionální vášně a pudy, vzhledem k X. domu pokles popularity politiků. Ve dnech 22.-24. října přechází Mars Slunce, což má za následek plýtvání energií. Nezvládnutá impulzivita může oslabit státní autoritu a politik, jenž se v těchto dnech rozhodne veřejně vystoupit, by se měl napřed v soukromí dostatečně vyvztekat, rozbít pár kusů vzácného porcelánu, a teprve takto uvolněn s úsměvem od ucha k uchu vystoupit v televizi. 3.-5. listopadu Mars v konjunkci s Merkurem: horlivost, nervozita, zhacení plánů, nehody na cestách. Politici nechť se připraví na kritické výpady novinářů a intelektuálů. Nicméně energie uvolněná střetnutím síly s myšlenkou může při náležitém usměrnění vykonat mnoho dobrého. V případě 11. domu je to splnění nadějí, vypracování plánů do budoucna, ovlivnění přátel a spojenců. Takže diplomatický rozum do hrsti. Ve 12. domě radixu republiky není žádná planeta, leč jeho signifíkátorem je Pluto, vládce temných sil. Spojení s Martem je může aktivizovat, a tak včasná razie do řad nepřátel, ať už ilegálních, nebo dosud veřejně činných, zahájená po vzpomínce na 17. listopad, zabrání úkladům proti bezpečnosti státu v době, kdy budeme zaměstnáni pečením vánoček a sháněním dárků pod stromeček. Další tranzit vytvoří Mars ve dnech 15.-18. prosince, kdy bude v konjunkci s ascendentem. Platí pro ni totéž jako od 2. do 5. března, kdy byl v opozici, ale v mnohem větší míře. Tendence k sebepoškození následkem unáhleného jednání, ohrožena je zejména prestiž státu. Politici, kteří v těchto dnech budou muset něco podnikat, by měli absolvovat nalejvárnu od odborníků přes show-business, aby svým vystoupením něco nezvorali. Martovo poslední představení v tomto roce se odehraje o vánocích (Mars tranzit konjunkce Mars radix). Politikové nechť odloží sebedůležitější záležitosti a dopřejí si svátky v kruhu rodinném, chtějí-li se po vánocích vrátit do svých úřadoven. Pokud se přesto někteří ministři a poslanci rozhodnou úřadovat i o Štědrém dnu, nechť laskavě připraví rodinu na skutečnost, že by se na třeboňského kapra také nemuseli dostavit z důvodu vzájemné defenestrace.

    A jak to bude s Československem vypadat po novoročním přípitku? Abonujte Pasekův kratochvilný astrologický kalendář na rok Luny 1992! Objednávky na kalendář již v klidu připravený, v mnohém vylepšený a s velice vtipně na nové brdo upraveným nevermore, jak by řekl Josef Váchal, přijímá Ladislav Horáček řečený Paseka, Ibsenova 3, 120 00 Praha 2.


Převzato z knihy Pasekův kratochvilný astrologický KALENDÁŘAstrology Pacific   |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.