Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

Několik poznámek o astrologii.

Kňaz Ján Maliarik (2. 9. 1929)

      Bez "Astrologie" nikam!... Leda do krtkovy díry a tak vždy hlouběji a hlouběji do materialismu a slepoty až po úplné oslepnutí!! "Astrologie je Náboženstvím Budoucnosti”... Předpovídají Velcí Mužové, Ani se Poznáním stali Vidci - Vědci !! ...

    Stůj zde několik Astrologických Poznatků s Předmětem úzce souvisejících v populárním podání.

    V naší Sluneční Soustavě jest mezi mnohým jiným ten pořádek, že Každého roku drží vládu jiná Planeta, včetně také Slunce - stálice! Tehdy se patřičná Planeta jmenuje Vládcem Roku.

    Roční Vláda jedné a jedné Planety trvá od 21. března jistého roku až do 21. března. následujícího roku.

    Po čas Vlády které, té Planety převládají Vlivy patřičné Planety, tj. vše, co se v onom roku děje, odehrává atd., má na sobě znamení - pečeť, Vládnoucí Planety.

    Tak na př. : Rozhodně jiného založení, jiných vlastností, jiného charakteru, jsou děti narozené pod Vládou Saturnovou... a jiného založení, jiných vlastností, jiného charakteru jsou děti narozená pod Vládou Jupitera, Venuše, Slunce atd.!

    Zde přiložená tabulka ukazuje: jaká Planeta v kterém roku třímá žezlo, jest Regentem - Vládcem roku:
Planeta			V kterém roku vládne?
Jupiter 		1964 1957 1950 1943 1936 1929 1922 1915 1908 
Mars 			1965 1958 1951 1944 1937 1930 1923 1916 1909
Slunce 			1966 1959 1952 1945 1938 1931 1924 1917 1910
Venuše 			1967 1960 1953 1946 1939 1932 1925 1918 1911
Merkur			1968 1961 1954 1947 1940 1933 1926 1919 1912
Měsíc 			1969 1962 1955 1948 1941 1934 1927 1920 1913
Saturn			1970 1963 1956 1949 1942 1935 1928 1921 1914 1907
Vládci pro další roky

Vlivy výše jmenovaných Planet:
T.j. jen velmi kratičké a zjednodušené poznání o tom, že výše řečené Planety, včetně také Slunce, kterak ovlivňují bytost pod jejich Vládou narozenou. Podávám kratičké popsání toho z toho důvodu, abych se při dalším výkladě a demonstraci měl prakticky oč opírat.

    Jupiter:
Jupiter je dobrotivý. Král- Soudce - Kněz - Otec. Lidé narození pod vládou Jupiterovou jsou zbožní, jemní, milosrdní, dobrosrdečni, povahy veselé, značně sebevědomé, jsou čestní, otevření, spravedliví, zmužilí, rozumní, moudří, dobří řečníci, jsou veskrz optimisti, radí si pochutnávají na dobrých pokrmech, mnoho jedí, v milovaní jsou teplí, něžni... atd. Jupiterovci ve zlé pozici jsou licoměrní, lháři, egoisti, svatouškáři, jsou vychloubaví, rafinovaní, pyšní, domýšliví, předstírají krásné vlastnosti Jupitery atd.

Mars    Mars:
    Mars je bojovný, činný. Povzbuzuje k činnosti. Lidé narození pod vládou Martovou jsou odvážní, smělí, energičtí, na náruživí podléhají hněvu, zlosti, stojí pod vládou citovosti, mnoho jedí, jinak otevření, nerozvážní, věrní přátelé, svobody milovní, nebojácní svéhlaví, nepoddajní, bezohlední, tvrdošíjní- atd.

    Martovci ve zlé pozici bývají nadměrná prudcí, výbušní požadovační, nevázaní, rozpustilí, divocí, nezkrotní, smyslní - atd.

    Slunce:
    Slunce je Otcovský Životodárce.

    Lidé narození pod Vládou Slunce jsou plni života, mají zpravidla silný hlas, chodí zpříma, rádi panují, milují nádheru, luxus. Jsou velkodušní, rádi pomáhají, k žádné špatnosti se nesníží, jsou pracovití, přímí, hrdí, zmužilí... atd.

    Slunce ve zlé pozici činí domýšlivým, panovačným, tyranským, zlostným, sobeckým, schytralým- atd.

    Venuše:
    Venuše je laskavá, veselá, vlídná.

    Lidé narození pod Vládou Venuše jsou povahy veselé, mají rádi zábavy všeho druhu, milují všechno pěkné a harmonické, ladné, zvláště krásný nábytek, šperky, skvostné roucho, jsou pohodlní, jinak přívětiví, něžní, srdeční, jemnocitní, se značným sklonem k pohlavní výstřednosti, jsou hudebně založení, rádi zpívají, tancují, chování jejich je vždy graciézní . . . atd.

    Merkur:
    Merkur je Filozof, reprezentuje Rozum, je pohyblivý, těkavý jako Myšlenka !

    Lidé narození pod Vládou Merkurovou jsou rození rozumáři, filozofové, rychlí v myšlení, mluvení i jednání. Stále něco nového vymýšlejí, plány dělají, všelicos podnikají. Daným poměrům a okolnostem dovedou se úspěšně přizpůsobit. Jsou chytří, pracovití, mírní v jídle i pití, dobročinní, výteční diplomaté, obratní v přemlouvání všelijak talentovaní a nadaní... atd.

    Merkur ve zle pozici činí nestálým, potměšilým, lživým, nečestným, podvodným, penězokazcem, defraudantem atd.

    Měsíc:
    Měsíc je Mateřským Životodárcem, jinak fantastou proměnlivým. Lidé narození pod Vládou Měsíce jsou převážně citem ovládáni a vedeni. Podléhají vlivům okolí. Jinak jsou ideálně založení, plni živé fantazie, lidumilní, rádi se honí za senzacemi, libují si ve vyznamenáních, jsou pohybliví, nestálí, povrchní mnohovědcové, hodné sobečtí...atd.

    Měsíc ve zlé pozici činí vrtošivým, nadměrně sobeckým, lakotným, bázlivým, zbabělým, inkonsekventním, pomlouvačným, plným smyslných žádostí - atd.

    Saturnus:
    Saturnus je Tichým, Málomluvným, Vypočítavým, Studeným, Pošmurným Rozumem - Poustevníkem. Nejhorší Planetou v Naší Sluneční Soustavě. Polovice všeho zla, které jest podstoupit a přetrpět, jest Saturnova původu! A devět desetin všeho utrpení připadá na Saturna ve spojení s Martem. Všechny ostatní hvězdy jsou mu nepřáteli. Jediného laskavě - vlídného přítele má ve Venuši. Lidé narození pod Vládou Saturnovou jsou hloubaví, přemýšliví málomluvní, tiší, opatrní, klidně - vypočítaví, kteří se ve výpočtech málokdy mýlí, jsou pokorní, až služební, pesimističtí, málo jedí více pijí, stále zranění, smutní, jinak pracovití, věrní, dobří rádcové, trpěliví, spořiví, jednoduší, stálí, spravedliví, nepoddajní, nepřístupní, vytrvalí... atd.

    Saturnus ve zlé pozici činí zoufalým pesimistou, studovaným, nevrlým, nespokojeným, škarohlídem, zlomyslným, závistivým, lživým, záludným, do krajnosti sobeckým a až do krajnosti neštastným atd.


    Já nikterak nemíním psát Astrologii! Avšak poukázat prakticky na široširé pole Výchovy, jejich cest, rozmanitých možností a prostředků, jak jsem to udáním některých - jen některých! - vlastností Planet Naší Soustavy učinil, pokládám za nezbytné! Tím jsem vlastně jen jedno Okno otevřel, kterým se po široširém, rozsáhlém a velmi velice krásném a zajímavém Poli Výchovy trochu ano, hodně! rozhlédnout možno... Neboť zná-li pedagog jen těchto několik astrologických drobností... jak velmi bude mít ulehčenou práci svou!

    Bude shovívavější, trpělivější, použije u různých dětí různých metod, jiných a jiných prostředků, jiného slova, jiného příkladu! S Jupiterovci bude jednat vážněji, zbožněji, s Martovců bojovněji, se Saturnovci tiše, jemně, opatrně. U Merkurovců je možno se o rozum opírat, u Měsíčníků o fantazii... atd.

    Otevřu - musím tak učinit! - ještě několik Oken! ovšemže již jen velmi kratičce. Protože na základě předeslaného bude si to moci každý snadně představit, popřípadě doplnit!

    Druhé velevýznarnné Okno do Krásného Ráje Výchovy jest následující:

    Naše Sluneční soustava pod Vládou patřičného Vládce svého . . . prochází ročně dvanácterými měsíčními znameními... T. j. prochází různými vlivy, vlastnostmi a silami dvanácti Zodiakálních Souhvězdí!

    Na př.: Toho roku od 21. 3 1929 až do 21. 3 1930 vládne naší Sluneční Soustavě Jupiter. T.j, během celého roku od 21. 3. 1929 až do 21. 3. 1930 je zde, v této naší Soustavě, vše základně Jupiterovsky ovlivněno.

    Toto základní Jupiterovské ovlivnění je každého měsíce jiným a jiným Souhvězdím, měsíčním znamením, pozměněno!

    Tedy: Základní Jupiterovské ovlivnění, nebo zladění bývá pozměněno:
 • Od 21.3.1929 do 20.4.1929 Souhvězdím Berana
 • Od 20.4.1929 do 21.5.1929 Souhvězdím Býka
 • Od 21.5.1929 co 21.6.1929 Souhvězdím Blíženců
 • Od 21.6.1929 do 23.7.1929 Souhvězdím Raka
 • Od 23.7.1929 do 23.8.1929 Souhvězdím Lva
 • Od 23.8.1929 do 23.9.1929 Souhvězdím Panny
 • Od 23.9.1929 do 23.10.1929 Souhvězdím Vah
 • Od 23.10.1929 do 22.11.1929 Souhvězdím Štíra
 • Od 22.11.1929 do 22.12.1929 Souhvězdím Střelce
 • Od 22.12.1929 do 20.1.1930 Souhvězdím Kozoroha
 • Od 20.1. 1930 do 19.2.1930 Souhvězdím Vodnáře
 • Od 19.2. 1930 do 21.3.1930 Souhvězdím Ryb
T.tj.: Je-li základní charakter dítěte Jupiterovský, pak pod vlivem Berana bývá pozměněn a je již poněkud jiný, pod vlivem Býka jest tentýž základní charakter Jupiterovský pozměněn jinak, pod vlivem Blíženců zase jinak a pod vlivem Raka, Lva, Panny, Vah, Štíra, Střelce, Kozoroha, Vodnáře, Ryb jinak a jinak!!

    Základní charakter Martovský, jak jsme viděli, jest jiný než základní charakter Jupiterovský! Avšak základní charakter Martovský bývá zase různě pozměněn dle toho, zda-li se dítě narodilo ve Znamení Berana, nebo Býka, Blíženců, Raka, Lva, Panny, Vah, Štíra, Střelce, Kozoroha, Vodnáře, Ryb! !

    A takť jest tomu i se základním charakterem Slunečním, Venušiným, Merkurovským, Měsíčním, Saturnovským! ! Každý může být dvanácteronásobně pozměněn! ! . . .

    Slovem: Vychovatel - Pedagog musí počítat se sedmkrát dvanácteronásobným charakterem chovanců! !


   
Třetí Okno do Nebes Vznešené Výchovy:


    Vývoj se děje spirálovitě vždy výš a výše! Vezmeme na př. 30vývojových spirál.

    Na prvé spirále je základní, dvanácteronásobně pozměnitelný charakter Jupiterovský, Martovský, Sluneční, Venušin, Merkurovský, Měsíční, Saturnovský jiný... než na spirále druhá... třetí... desáté... Dvacáté... Třicáté...

    Základní charakter Jupiterovský... je na Vyšší Spirále, řekněme na 21. ... daleko dokonalejší, krásnější, zaokrouhlenější, jemnější... než na spirále nižší, řekněme druhé, nebo šesté anebo i desáté!!

    . Máme tedy sedmkrát dvanácteronásobně charaktery s třicetinásobnými vývojově-dokonalostně-jemnostnýrni odstíny!!... Na př.: Když má Učitel základního charakteru Jupiterovského druhé spirály... vychovat DĚTI základního charakteru Merkurovského (Velký Rozum), nebo Martovského (Bojovnost), nebo Saturnovského (vypočítavost, nenápadně smrtící kousavost!) Devatenácté Spirály!!

    ...To je strašná Výchova jak pro Učitele... tak i pro ŽÁKY!

    ... ... V takovém případě je vlastně Učitel ŽÁKem Svých ŽÁKŮ!!...

    A smekneme-li před NIMI Uctivě a Zbožně a Hluboce svůj druhospirálový Klobouk...: Může Nádherně Prospívat !! Ne-li:
Martovsko-Saturnovci Dvacátépáté Spirály co ŽÁCI Jej chudinku jistě k šílenství přivedou !!...

    Takové všeli-Všelijaké Možnosti existují na Široširém Poli Božské Výchovy!!

    To nejde jen tak nazdařbůh nějakou raketu-pojednání o výchově pustit do NEKONEČNA!!... A když to v hlubokých tmách dosti snadně jde… Ale to zhola nic neznamená ...Škoda času a námahy ! ! Dříve Nutno Základ Položit !!

   
Ještě Okno do Nebes Božská Výchovy:

Netoliko Planety prvé Stupnice, ... nýbrž i Planety druhé, třetí atd. Stupnice Vplývají na Nás!!... Uranus... Neptunus... patří k druhé stupnici!!... Mezi Planetami stupnice nižší... a Planetami Stupnice Vyšší Je ohromný Rozdíl!!...


    Ještě Okno:
Stojíme netoliko pod vlivem Našeho Slunce a Jeho různých Stupnic Planet... a netoliko pod pozměňujícím modifikačně zasahujícím vlivem Dvanáctero Zodiakálních Souhvězdí, z Nichž každé jest Velkolepými Systémem Hvězd... nýbrž také pod Vlivem Různých Jiných Vznešených a nad pomyšlení Velkých Slunek Hvězd Stálic ! ! . . .


    Jsou Slunka - Stálice 1000krát... 5000krát... 10 000 krát Větší než Jest Naše !! ... ...

    Jsou Slunka Perioheriální... a Jsou Různá Centrální Slunka ... .


   
A ještě 0kno ... Velkolepé 0kno ...

Stojíme a Nalézáme se netoliko ... pod Vlivem – Rozkazem - Diktátem Výše zběžné Naznačených Rozmanitých Vznešených Bohů - Pánů.. a BOHŮ - PÁNŮ... a BOHŮ - PÁNŮ... nýbrž ST0JÍME a Nalézáme Se Také Pod Vládou: Vedením Řízením Spravováním co Svobodní pánové. . . Pánové... a PÁNOVÉ... Své Vlastní Božské VŮLE !!.........

    Jak Neskonale Vznešená - Významná... Jak daleko Sahající... Ale i Nesmírně Těžká... Vážná... Zodpovědnostiplná... Jest Úloha... Otce – Vychovatele!!:

    A) Umět Rozpoznat a Stanovit, nakolik stojí chovanec jeho pod Vlivem Hvězd-Slůnek-Planet-Bohů-Pánů... a Kterých... a nakolik Stojí pod Svatým nebo hříšným Diktátem Své Vlastní Dobré nebo zlé vůle : vůle ... Vůle ... VŮLE... T.J.: nakolik si počíná.... a Jedná co Samostatný ...pán ... Pán ... PÁN... popřípadě minus pán zloduch ďábel?? ... ...

    B) A Umět s Přiměřenou Pietou a Dostatečnou Zbožností... Svatou Boho-Úctou Vést a Vychovávat Děti Bohy Pány... ...

    C) A Umět s Přiměřenou Moudrostí-Trpělivostí-Laskavostí... s Dostatečnou Silou a Vážností... Vhodnou Metodou... a Správné Volenými Prostředky Vést a Vychovávat zlosyny ďábly ! ! ... ...

    ...
Poodchýlím Ještě Jedno, Sedmé Okénko:
vlastně Okno:

V I., již vydaném a uveřejněném svazku Celo-Zemského Univesálního Štátu (ne Brato-Štátu na straně 3 a 4, ne III. a IV..)

    Stojí Psáno :
	Philosophické Ponětí o Bohu:
Jest Pět Arciprincipů:
Dva formální: Ženský: Prostor Mužský: Čas Dva obsahové: Ženský: Hmota Mužský: DUCH
Pak Jeden... Všecko Všudy... Velikomocensky. . . Vladařsky. . Spravedlivě... Moudře... Dobrotivě... : ÚČELNĚ... Řídící-Spravující

   
Zákon Causality.

Všechny ... v Celém Nekonečnu Prostorovém (= Absolutní Prostor). . . Minule Existovavši, Přítomně Existující, nebo Budoucně teprve Vzniknout Mající. .. ( Minulost + Přítomnost + Budoucnost = VĚČNOST = Absolutní ČAS ) ... Věci... Byly Jsou Budou... Výslednicí ... Vzájemné ... v Prostoru se Projevující Rozvíjející Součinnosti Hmoty a DUCHA... ... Kterážto Vzájemná Součinnost... Během Různých: Větších-Menších ČASOVÝCH Období-Cyklů... Řízena Jest


Zákonem causality!


    Až potud sám citát.
K tomu Dokládán na místě tomto:
Princip Prostoru a Hmoty Reprezentuje Žena...
Princip Času a Ducha Reprezentuje MUŽ. . .


    Tvorbu, která jest Resultátem Vzájemné... Zákonem Causálnosti Řízené... Součinnosti MUŽE a Ženy... Reprezentuje Syn... na Stupni Absolutní Dokonalosti SYN...

    Vhodným Emblémem Znázorněno:
(Nákres Kříže, jehož ramena jsou vytvořena hustými prostorovost vzbuzujícími kružnicemi červené barvy. Ve středu kříže modrý bod obklopený stejně velkou kružnicí jako ostatní, ale v barvě modré, vně nad bodem umístěn modrý nápis "Prostor", pod bodem "Hmota". Vše je uzavřeno ve veliké červené kružnici, která má uvnitř pod obvodem v horní polovině rozložen nápis:
"DUCH" a v dolní polovině "Čas".)
Tolik o Člověku... Obrazu... Božím... Anebo: Muž-Žena-Syn v Nejtěsnějším spojeni se Světem: Mikro-Makro-KOSMOS.
Za laskavé poskytnutí materiálu děkuji panu Josefu OršulíkoviStručný životopis Mistra Maliarika
- učitele Lásky a Pravdy


    Je středa 16. února 1916. V pražském Národním divadle je na programu “Valkýra" Richarda Wagnera. Námět opery z germánské mytologie přivábil vybrané obecenstvo, které zcela zaplnilo hlediště. To vše předem dobře uvážil muž, který se již delší dobu připravoval k vyvrcholení své dlouhodobé, neúnavné protiválečné činnosti v mezinárodním měřítku.

    O hlavní přestávce zcela překvapivě vystupuje z první řady na pódium v důstojném kněžském rouchu. Krátce na sebe soustředí pozornost publika, které znovu usedá a s úžasem vyslechne zvučným hlasem pronesenou proklamaci. V ní řečník provolává “Jménem Boží Vůle" zastavení všech válečných akcí, nesmyslného vraždění a utrpení na frontách i v zázemí a vyzývá všechny válčící strany, aby si jako křesťané podali ruce v bratrské lásce.

    K tomu je především nutné: uzavřít všeobecný světový mír, vyhlásit svobodu, samostatnost a nezávislost všech národů země, jak velkých, tak i malých, a celou zemi přetvořit v jeden jediný univerzální stát.

    “Po proklamácii som divadelné zhromaždenie s najváčším duševným vnútorným kľudom vyzval, aby sa incidentom týmto v ničom rušiť nedalo a v představení Valkýry pokojné pokračovalo. Samu proklamáciu přijalo obecenstvo so súhlasom, čomu s tichým přikyvováním výraz dalo. Já sám som bol ustrašenými detektívmi do kancelárie divadla odvedený, stadiaľ četníkom do policajného vázenia doprovadený. Tu spísaný obšírný protokol a oznámeno mi, že som z velezrady obviněný."

    Ve své rukopisné autobiografii o svém duševním stavu dále Ján Maliarik vypovídá: “Chystal som sa k smrti predstavujúc si, aké to asi bude, keď mi 10 - 12 guliek cez hlavu preletí. Bol som inak v celej bytosti utišený a kľudný, iba při rozpomienke na opuštěnu mamičku mi strašný bol srdce hrozne svieral."

Maliarik
Kdo byl uvězněný “velezrádce"?

    Narodil se 8. listopadu 1869 v západoslovenské Myjavě. Po násilné smrti otce, četnického strážmistra, pracuje s matkou v Holiči jako zemědělský nádeník. Ve čtrnácti letech se stává studentem nižšího gymnázia v tehdejší Uherské Skalici, v r. 1895 maturuje na maďarském evangelickém lyceu v Bratislavě. Vystudoval evangelickou teologickou akademii v Bratislavě a Prešově. Ordinován na duchovního byl v Miškovci r. 1899. Po dvouapůlletém působení na východním Slovensku je zvolen za evangelického faráře do Veľkých Levár, kde z doby protireformační zůstala na celém Záhoří jediná evangelická církev a. v.

    Přes obětavou, náročnou a vysilující pastorační, vzdělávací a výchovnou činnost mezi farníky a jejich dětmi po nocích neúnavně studuje všechny hlavní světové morální, náboženské, filozofické, spirituální, okultní nauky a systémy, které i sám na sobě praktikuje. Mimo dokonalou znalost rodné slovenštiny a úřední maďarštiny, výborné ovládání češtiny, němčiny, latiny, řečtiny a hebrejštiny usilovně studuje ruštinu, polštinu, srbštinu, angličtinu, esperanto a sanskrt. Jako hlavní cíl si v této době vytyčuje “probádat, prozkoumat a zharmonizovat všechna větší světová náboženství".

    V letech 1908 - 1912 na pozvání přednáší ve Vídni, Praze, Brně, Budapešti aj. v teozofíckých i jinak nábožensky orientovaných společnostech, přičemž zvláštní pozornost věnuje dílu staroindického filozofa Šankary (asi 788 - 820), kterého označuje za “krále filozofie po praktické stránce". Základem jeho učení védanty je činit rozdíl mezi trvalým a pomíjejícím, netoužit po požitcích a tak být plně svobodný, dojít pokoje ovládnutím myšlenek a smyslů, odříkáním a vnitřním soustředěním.

    V r. 1910 vychází ve Vídni jeho prvotina, přednáška “Die Anfangsgrúnde der Sri Sankara Acharya'schen Philosophie", s poutavým líčením autorova duchovního vývoje v úvodu. O čtyři roky později pak vydává v Senici práci “DREI WELTERLÖSUNGSWORTE". Filozofický obsah těchto děl podává populárně v novele “Sirota Králem".

    Spis Kňaza Jána Maliarika “DREI WELTERLÖSUNGSWORTE", v originále napsaný překrásným poetickým jazykem, vznikl v letech 1909 1914 ve čtyřicátém až čtyřicátém pátém roce věku autora.

    Dílo rozsahem malé, ale obsahem nesmírně cenné, podává několik důkazů o skutečnostech, které se zdají mnohým lidem neuvěřitelné a nemožné. Tak je tomu vždycky, když některý geniální duch nezvykle nadprůměrného formátu odhalí lidstvu nové netušené pravdy, fakta, která převracejí dosavadní omezený a nedostatečný způsob myšlení. Je-li záře takového světla příliš silná, pak oslňuje slabé zraky a bývá odmítána, potlačována, prohlašována za tmu. To se stalo i s celým dílem Kňaza Jána Maliarika, které patřilo zrovna tak době, v níž vzniklo, jako naší současnosti a bude vysoce aktuální i ve velmi daleké budoucnosti.

    Naskytne se otázka, zdali autor sám dovršil cestu niterného vývoje, k níž podává návod. Může tedy být spolehlivým vůdcem lidským jedincům, kteří při ní potřebují vedení? Ti, kdo měli to štěstí, že se mohli stýkat osobně s Mistrem Maliarikem za jeho života, dosvědčují a budou do konce svého života svědčit o tom, co sami bezprostředně pocítili, někdy i ohromujícím způsobem: že Mistr Maliarik byl tím, za koho se vydával, že byl skutečnou duchovní velmocí.

    A jaké jsou důkazy o tom, že byl skutečně kompetentní hovořit autoritativně do osudů národů a lidstva?

    Mistr Maliarik v dlouhé řadě svých spisů položil základ a vypracoval i formy sjednocení celého lidstva. Nabízel, že je bezpečně vyvede ze spletitých a zlých politických poměrů k trvalému míru a něj racionálnější mu rozvoji.

    Jeho Idea jediného světového státu na základě nejdokonalejších zásad je domyšlením a dovršením základních duchovních směrů kulturního lidstva.

    Jako zásadní a konečný cíl musí zůstat “blažené sjednocení s Bohem" na základě rozpoznávání mezi věčným a pomíjivým. Avšak Maliarikův osvícenec v jeho zralém životním díle už není pouhým blaženým nezúčastněným pozorovatelem všech proměn, odehrávajících se v prostorovosti a časovosti projeveného jsoucna. Toto jsoucno mu už také není jen dějištěm chaotických pomíjivých a tedy bezvýznamných událostí.

    Mistr Ján Maliarik zpracoval podrobně a geniálně program dalšího řízeného vývoje lidstva v Celo-Zemském Univerzálním Státě, vybudovaném na Božských zásadách a používajícím pro nejvyšší účely Božího vývoje všech výsledků i té nejmodernější vědy, všech oborů a celé tzv. kulturní a společenské nadstavby.

    Tato etapa jeho života a tvůrčího úsilí končí počátkem r. 1914, kdy ve snaze zastavit ke katastrofě se řítící vývoj evropské politiky zasílá uherskému ministerskému předsedovi a církevní vrchnosti své první “Memorandum" o 14 bodech, ve kterých vyslovuje svobodu, nezávislost a samostatnost národa slovenského, polského a všech dalších národů rakousko-uherské monarchie, dále pak zásady mravní očisty a zušlechtění a realizace Ideje “Celozemského Univerzálního Státu" jako hlavní podmínky, bez nichž je světový mír nemožný.

    Po vypuknutí války s neohroženou otevřeností vyhlašuje válku válce a pouští se nenásilnými prostředky do boje s reakčními, militaristickými silami. Svolává do Krakova a Říma “Světové mírové konference", navštěvuje konzuláty válčících stran ve Vídni a Budapešti, rozesílá výzvy k zastavení krveprolévání, přes zákaz cenzury nechává tisknout a rozesílá “světomírové" brožurky, podává apelace k císaři do Vídně.

    Církevními představiteli je přinucen zažádat si o penzionování, politická vrchnost nařizuje zákaz pohybu, má být umístěn do ústavu pro choromyslné “na útraty povinných příbuzných" (diagnóza: “Trpí halucinační formou paranoie, a ačkoliv je v současnosti klidný, záchvaty se mohou náhle a neočekávaně dostavit... nemoc jeho je nevyléčitelná.")

    Ján Maliarik, svědomí světa, je umlčen a označen za šílence, aby skuteční šílenci mohli dále hnát národy na jatky bojišť. Koncem roku 1917 je z Kateřinek podmínečně propuštěn a ocitá se spolu s matkou, která byla mezitím v zuboženém stavu za ním úředně převezena, na pražské dlažbě bez jakéhokoliv existenčního zajištění. V polovině dubna 1918 se s “drahou matičkou trpitelkou" vrací zpět do Veľkých Levár, kde tato zakrátko vysílením umírá. Po rozpadu monarchie není v nově vzniklé republice Čechů a Slováků rehabilitován, ale ve věku necelých padesáti let odstrčen s bídnou penzí. Přístřeší nachází v podnájmu u paní učitelky Karoly Malé ve Veľkých Levároch, kde téměř až do konce života literárně a veřejně pracuje. Nedeprimován a nezlomen pokračuje v plnění svého poslání. Pro své dílo nachází podporu u skupiny přátel a žáků v Brně, kteří mu pomohou v meziválečném období vydat čtyři desítky spisů v ceně přes milión korun a nezištně je rozdávat.

    Jeho dřívější povolání umožnilo mu vniknout v duši lidu, jeho jazykové znalosti a styk s přáteli v mnoha zemích světa ještě více rozšířily obzor jeho myšlenek a učinily jej všesvětovým.

    Jako zastánce ubohých a utiskovaných pouští se do nesčetných bojů za sociální spravedlnost, rozesílá své Epištoly a Proklamace, věnované jak představitelům československého politického, vědeckého, kulturního a náboženského života, tak státníkům, vládám, institucím a význačným osobnostem v cizině.

    Maliarikovy ideje, zpracované v několika desítkách publikací, pronikly v letech 1925-1938 do celého světa. Přicházejí ohlasy nejen z domácího prostředí, ale i z ciziny, kde nachází duchovní spřízněnce v islandském spisovateli Ingvaru Sigurdssonovi a v indickém rádžovi Mahendru Pratapovi. Rozvíjí s nimi obsáhlou korespondenci, kterou pak jako konfrontaci jejich a vlastního projektu mírového uspořádání světa vydává tiskem (“MEINE KORESPONDENZ MIT DEM INDISCHEN KÖNIG, MAHENDRA PRATAP, RAJA", 1933; “Auf welcher GRUNDLAGE KONNEN INGVAR SIGURDSSONS, DES ISLANDERS, 'AUF ZUM WELTREICH' UND KŇAZ JÁN MALIARIKS, DES SLOVAKEN, “GANZERDEN-UNIVERSAL-STAAT" VERSÖHNT WERDEN?, 1936).

    Ve svých spisech neustále poukazuje na dvě překážky na cestě k dosažení vysokých cílů a vznešených ideálů: lidskou nevědomost a lidský egoismus. Jako podmínky k umravnění vyžaduje:

    ochranu života v jakékoliv formě (absolutní zdrženlivost masité potravy), antialkoholizmus, antinikotinizmus, sexuální ukázněnost a “ničeho nedávaného nebrat a nežádat".

    Nejvýraznějším svědectvím velkého mnohaletého úsilí Mistra Maliarika je jeho návrh Ideálu jednotného celosvětového státního útvaru, řízeného skutečnými duchovními vůdci, kde základní články ústavy vycházejí ze Skutečných zásad Pravdy a Lásky zahrnující všechny projevy života.

    V této Ideji, rozpracované v díle “CELOZEMSKÝ UNIVERZÁLNÍ ŠTÁT" z r. 1925, se odrážejí v nové formě myšlenky J. A. Komenského, B. Bolzana, L. N. Tolstého, Mahátmy Gándhího a dalších myslitelů.

    V r. 1938 - těsně před mnichovským diktátem, v předvečer vypuknutí války - vydává své poslední dílo, “DRINGENDER APPELL ..." (“Naléhavá Výzva Všem Pozemským Mocnostem, zvláště pak japonské vládě"), kde v prorockých vizích přesně předvídá katastrofální důsledky podmanitelských choutek německého nacizmu, italského fašizmu a japonského militarizmu, a to jak pro napadené národy, tak pro agresory.

    Nejen že se splnila všechna jeho proroctví a varování na adresu mocných tohoto světa v prvé polovině našeho století, ale s odstupem šedesáti let si uvědomujeme, že lidstvo mohlo být ušetřeno velkých útrap, bolestí, ztrát materiálních i kulturních hodnot, kdyby Maliarikovu varovnému hlasu věnovalo svou pozornost.

    Po rozdmýchání posledního celosvětového válečného běsnění se opět svým způsobem neohroženě vrhá do zápasu o mír, i když už jako sedmdesátiletý muž. Navštěvuje konzuláty v Bratislavě, píše a rozesílá na všechny strany výzvy, proklamace a otevřené dopisy, mezi kterými nechybějí proklamace adresované do Berlína - k rukám Adolfa Hitlera. Zve jej do Piešťan k veřejné diskuzi, “souboji idejí" o uspořádání světa, za účasti zástupců všech národů. Podmínkou bylo předběžné zastavení válečných akcí. Přes opakované zákeřné útoky na jeho život se vytouženého míru dočkal a umírá v brněnské fakultní nemocnici “U sv. Anny" ve věku nedožitých 77 let (14. 7. 1946). Po pohřbu žehem v Brně byl jeho popel pietně uložen vedle matčina hrobu na veľkolevárském evangelickém hřbitově. Náhrobní desky nechal zhotovit jeho adoptivní syn Otmar Widhalm - Maliarik.

    Cestu vpřed, postavenou na Skutečné Pravdě a Lásce, nám zanechal ve svém velkém literárním odkazu Mistr Maliarik, a to nejen pro naše národy, ale pro všechny národy světa.

    Zdá se to až neuvěřitelné, že ve svém vlastním národě celkem neznámý muž, žalářovaný a pro ideje pravdy a lásky pronásledovaný a tvrdě perzekuovaný, přece však duchovně velkými uznávaný a vroucně milovaný, by mohl a směl ukazovat světu kudy pro něj vede cesta vpřed.

    Neuvěřitelné a nemožné platí jen pro lidi malého ducha a slabochy. Velký duch nezná překážek a sebeobětavě, hrdinně boří staré hranice omezenosti, probouzí ze strnulosti a otevírá bránu do nového života.

    Ján Maliarik v jednom ze svých spisů uvádí:
“Znamením nízkých duší je, že ony v sobě v nízkosti života libují a kolikrát i to nejposvátnější v kal jeho snižují. A dokud se člověk na nízkém stupni duševního svého života nalézá, není také v stavu jinak jednat. Tmě říká světlo a světlo za tmu pokládá. Znamením však vysokých, vznešených duší je, že ony vždy vyššího a vyššího hledají; jejich cesta vede vzhůru, jejich snahy a tužby jsou obrácené k oblastem nadsmyslným, ke krajinám duchovní vlády, ke krajinám velkého krásna a vší spanilosti, a to vždy a bez ustání výš a výše až po samé nebe, kde trůn dokonalosti stojí a září svou všechno osvěcuje."

    Ján Maliarik vzešel z národa slovenského. Uprostřed něho žil a tvořil. Jeho myšlenkový odkaz patří však celému lidstvu. Domnívám se, že národ, který dal světu takového ducha, je přímo povinen jeho odkaz pečlivě uchovávat, pěstovat a šířit. Vždyť pracuje tím především pro sebe samého.

    Mistrova literární pozůstalost, kterou uchovávám, je nejlepším svědectvím o jeho duchovní velikosti a geniality. Měla by se stát součástí naší národní kultury.

    Na slovenském národě, jeho představitelích a kulturních institucích nyní je, aby byly učiněny první kroky. Příkladem je neúnavná, sebeobětavá práce tří generací po Mistrově odchodu.

   
O. Doležal v knize Jána Maliarika: Moje korespondence s Indickým KrálemMilý pane Tichý,
se zájmem, ostatně jako vždy, jsem si přečetl Váš poslední příspěvek, článek - Několik poznámek o astrologii a také odvolávku na dříve uvedený článek - Merkurův rok 1991, kde je také uvedena tabulka vládnoucích planet. No a asi je nějak špatně čtu, nebo co, ale nemohu se dopočítat. Podle jednoho článku kupříkladu v roce 1949 vládl Merkur, podle druhého Saturn. Jak je to tedy vlastně správně? Nebo dělám já někde chybu při tom čtení ?
Děkuji Vám za laskavou odpověď a přeju Vám krásné dny !
S pozdravem
Jiří NitscheVážený pane Nitsche,
děkuji za upozornění na chybu. Jen jsem texty převzal. Budu muset vypátrat, jak je to vlastně.
Mějte se krásně, Karel Tichý


Výsledky mého pátrání:
(Chaldejská řada planet je jejich seřazení podle rychlosti pohybu po obloze Luna, Merkur, Venuše, Slunce, Mars, Jupiter, Saturn). Informace z webu.

Letopočet se vydělí sedmi a zbytek vyjadřuje planetu roku podle pořadí chaldejského. Např 1492:7= zbytek 1, první je planeta Saturn. Dřevořez objevení Ameriky se zobrazeným Saturnem. Chaldejská planetární řada: Saturn, Jupiter, Mars, Slunce, Venuše, Merkur, Luna (Špůrek: Encyklopedie západní astrologie str. 230)

Pořadí planetárních vládců hodin na pražském orloji: Slunce, Venuše, Merkur, Luna, Saturn, Jupiter, Mars

Tak tedy:
 • Vládcem roku 1989 je Slunce
 • Vládcem roku 1990 je Venuše
 • Vládcem roku 1991 je Merkur (Čížek)
 • Vládcem roku 1992 je Luna (Čížek)
 • Vládcem roku 1993 je Saturn (Čížek)
 • Vládcem roku 1994 je Jupiter
 • Vládcem roku 1995 je Mars
 • Vládcem roku 1996 je Slunce
 • Vládcem roku 1997 je Venuše
 • Vládcem roku 1998 je Merkur
 • Vládcem roku 1999 je Luna
 • Vládcem roku 2000 je Saturn
 • Vládcem roku 2001 je Jupiter
 • Vládcem roku 2002 je Mars
 • Vládcem roku 2003 je Slunce (Sládeček)
Kňaz Ján Maliarik má ve své tabulce zřejmě chybu a platí tabulka ze stránky Merkurův rok 1991


Další poznámky o 7 vládnoucích planetách a jejich řazení

Josef Oršulík


    Položíme-li si vedle sebe dvě tabulky, které nejsou shodné, vzniká otázka, která z nich platí a která nikoliv.

    „Několik poznámek o astrologii“ od K.J.Maliarika se mi dostala do rukou v r. 1975. Od té doby jsem měl možnost učinit řadu zajímavých postřehů, i když jinak jsem neprováděl žádný soustavný výzkum.

    Narodil jsem se v roce 1930. Když jsem vyrůstal a měl kolem 7 let, celkem pravidelně jsem slyšel vzpomínat dospělé lidi kolem sebe na rok 1928. Prý byly mrazy –42 až –45°C a lidem umrzly uši, nosy, ruce, nohy, zejména těm, kdož pracovali venku, např. brzdaři u nákladních vlaků. Můj otec pravidelně litoval, že tehdy praskl kmen mohutného vlašského ořechu a strom uschl. Byl to Saturnův rok dle tabulky K.J.Maliarika.

    Sám jsem zažil rok 1963. Zima začala 17.listopadu. Teplota klesla toho dne asi na –23°C a teploty se pak pohybovaly okolo –32° až –38°C a trvaly bez přerušení až do 21.března. Byla to tuhá zima. Denně jsem soustavně sledoval venkovní teploměr. Byl to Saturnův rok. Podobný byl rok 1956, rovněž Saturnův rok. Všiml jsem si, že Saturnovy roky nemusí být vždy takové studené u nás, ale bývají extrémní jinde, např. na Sibiři, v Kanadě, USA.

    Loňský rok 2003 byl suchý. Vzpomněl jsem si, že suchý byl také rok 1947. Dovážela se pšenice pro naši záchranu před hladomorem ze Sovětského svazu. Tam byla však dovezena napřed z Kanady. To vyšlo najevo později. Oba roky byly Merkurovy roky. Merkur vládne suchým místům.

    Dlouhodobě poslouchám program Deutsche Welle v němčině. Dá se říci, že je to kvalitní program. Jednou jsem si vyslechl reportáž ze severní Afriky. Bylo to asi před třiceti lety. Tehdy byla velká úroda ovoce v celé této oblasti, avšak nestačili to sklidit, protože nebyli na to vybaveni. Neměli lidi, bedny, sklady, dopravní prostředky. Vše shnilo. Reportér podotkl, že naposled byla taková úroda před sedmi lety. Hned jsem se podíval na tabulku a zjistil, že vládne Jupiter, štědrý a velkorysý Dobropán.

    Roku 1997 s velkou povodní na Moravě a v Polsku vládla Luna. I zde je patrná jednoznačná souvislost. Povodňovému roku 2002 vládla Venuše, která má vztah ke dvěma vodním znamením. Je zničena ve Štíru a je povýšena v Rybách. Letos vládne Luna. Nemělo by být sucho jako loni.

    Bylo by zajímavé hledat souvislosti mezi Marsem a sopečnými erupcemi, zemětřesením, velkými požáry.

    Podle mých občasných postřehů platí zřejmě tabulka K.J.Maliarika. Doporučuji řazení planet podle K.J.Maliarika nebo podle pražského orloje, avšak každý si může svobodně vybrat. Co si vybere, to bude mít. Je to vždy spjato s vlastní zodpovědností. Moje nahodilá pozorování mají charakter empirické metody, avšak mohou být pomůckou při posouzení a volbě správné tabulky.

    Došlo-li k manipulacím a posunům s pořadím planet, je otázka, z jakých důvodů a zda právem. Vlastně bychom to měli napřed spolehlivě zjistit a až potom se rozhodovat a volit. Jinak můžeme snadno podlehnout omylu.

    Současníci K.J.Maliarika, kteří se s ním setkali, dosvědčovali, že viděl a že byl Vidcem (Viz úvod jeho poznámek o astrologii). Je to okolnost, k níž bychom měli přihlédnout. Podotýkám, že astrologie je dle K.J.Maliarika Náboženstvím Budoucnosti. Všechny dosavadní náboženské soustavy jsou založeny na víře, astrologie však poskytuje důkazy platnosti zásad a zákonů. Seznamuje člověka s božskými zásadami a zákony podobně jako teozofie. Plyne z toho, že je to náboženství založené nikoliv jen na vratké víře, nýbrž na neotřesitelné základně znalosti zásad a zákonů a na důkazech z toho plynoucích. Z tohoto hlediska je astrologie velká věc. – Max Heindel poznamenává, že astrologie je náboženský vývojový stupeň. Zřejmě vyšší stupeň, neboť není založen na kolísavé nespolehlivé víře, nýbrž na znalosti božských zásad a zákonů, nepřímo na znalosti Boha.

    K.J.Maliarik píše: „Víra je 1000, vědění je milion. Víra je zdrojem nejistoty a pochybností, vědění dává neotřesitelnou jistotu.

    V rámci „Několika poznámek o astrologii“ od K.J.Maliarika je třeba si pečlivě povšimnout vysvětlivek o oktávách planet. Lze z nich vyvozovat budoucí dalekosáhlý rozvoj astrologie a jeho náznaky můžeme už dnes jasně pozorovat. Jsou objevovány stále nové planety.

    Úžasnou komplikací je spirálovitý vývoj, jehož důsledkem je, že každý člověk je na některém jiném vývojovém stupni. Je vždy těžká otázka, na kterém stupni, avšak od něj je třeba odvozovat rozsah působnosti a význam horoskopu.

    Mimořádně důležité je Velkolepé Okno, které nás upozorňuje na vlastní svobodnou vůli, slabší, silnější, silnou a na způsoby a možnosti jejího uplatňování buď pozitivního nebo negativního. Je to prvek, který je velice často přehlížen a mnozí astrologové se snaží dokázat absolutní platnost planetárních vlivů a dělat jednoznačné předpovědi. Je-li zde svobodná lidská vůle, nemůže se jim to nikdy podařit. Astrologie a svobodná lidská vůle jsou jako dvě spřežení, která táhnou buď jedním pozitivním směrem anebo směry protichůdnými, avšak účinkují vždy současně. Výsledný efekt nelze stanovit ani snadno ani přesně a takové snahy nemají vyhlídku na úspěch. Astrologie nám poskytuje jen hlavní tendence, avšak důležité pro správnou orientaci.

   
V Ostravě 23.4.2004 Josef Oršulík
Za správnost přepisu odpovídá H.Kupková
Ostrava 28.4.2004Chtěl bych upozornit na skvělý ruský astrologický program ZET. Po zadání dat - zde zpěvačky Judity Čeřovské se v levém horním rohu objeví vládce hodiny, dne a roku. Vládcem roku 1929 je přece jen Luna.

Judita Čeřovská


Vážený pane Čížku,

    obracím se na vás jako odborníka na vládce roku - vydal jste přece u Paseky tři ročníky Astrologického kalendáře.
Na adrese: http://astrolot.cz/letopisy/87maliarik.html jsou prezentovány dva názory. Podle kňaza Jána Maliarika a Josefa Oršulíka je vládcem roku 1929 Jupiter, zatímco podle tabulky astrologa Vítězslava Čížka je vládcem roku 1929 Luna.
Napište mi, prosím, pár řádku, které bych mohl na stránku připojit.
Děkuji, váš Karel TichýVážený pane Tichý,

    já nejsem odborník vůbec na nic, jenom celý život docela úspěšně předstírám, že něčemu rozumím. Vládcové roku jsou jedna z daností, kterou beru, že se to tak traduje, protože tak to kdysi někdo stanovil. Pojmenování dnů v týdnu podle planet taky nemá žádnou astronomickou logiku, nebo ji aspoň nevidím. Vládce roku jsem tenkrát použil spíš kvůli ozvláštnění názvu a převzal z "Huters Neuer Astrologischer Kalender". V letošním s podtitulem "für das Venusjahr 2004 mit großem Mondkalender" je to taky tak. Tu tabulku přetiskují pokaždé stejně a roku 1929 podle ní vládne Měsíc (stejně jako v kalendáři na rok 1990, ze kterého jsem to tenkrát opisoval). Ještě jsem na to pak někde narazil, ale nevím už kde. Bohužel nemám scanner, ale je to mechanické opakování podle násobilky sedmi:
 • 1993 Saturn
 • 1994 Jupiter
 • 1995 Mars
 • 1996 Slunce
 • 1997 Venuše
 • 1998 Merkur
 • 1999 Měsíc
 • 2000 Saturn a tak pořád dokola.
Jediná logika je, že planety jsou řazeny sestupně podle vzdálenosti od Země, napřed superiorní, pak Slunce a po něm inferiorní. Ale fakt netuším, odkdy se to tak počítá a proč. A hlavně si nemyslím, že by to v horoskopu mělo valný význam. Podle mě je to spíš jen taková ozdoba, aby v tom byl pořádek a všechno někam patřilo.

    Staré astrologické knihy jsou plné chyb, sázely se většinou v pokoutních redakcích za symbolický honorář. Kněz Maliarik nejspíš narazil na tiskařského šotka. Ale to je všechno jen můj názor, nikoli znalecký posudek, takže mě neberte zas tak vážně.

Srdečně zdraví Víťa Čížek.

P. S.
Jak se těšíte na volby do Europarlamentu? Uran je zastavený v opozici na Slunce Bobošíkové, ona se tam fakt dostane.

Vážený pane Tichý,
kdysi jsem si ty regenty z Hutera oskenoval, tak Vám je posílám jako corpus delicti.
Zdraví -vč-
Regent roku
Astrology Pacific   |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.