Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

Systémy astrologických domů

M. J. Makransky

     
Problém domů spočívá v podstatě v tom, že vytvořit soustavu domů je pokusem znázornit třírozměrnou situaci ve dvou rozměrech. Systém domů není koláč, ale spíše pomeranč. Dělením mezi jednotlivými sektory nejsou přímky, nýbrž plochy. Problém dělení domů je v tom, že určité informace, které jsou smysluplné z hlediska třírozměrného, se velmi zkreslí, chceme-li je vtěsnat do dvou rozměrů.

    V ideálním případě by systém domů měl splňovat dvě podmínky:
1. měl by znázorňovat rotaci Země, t.j. denní pohyb planety by měl být konstantní, její pohyb některými domy by neměl trvat déle, než pohyb jinými.
2. Ascendent, MC, Descendent a I.C. by měly zůstat zachovány jako hroty domů. Jinými slovy: plochy horizontu i meridiánu by měly určovat dílky pomeranče. Máme možnost "vidět" Ascendent jako hrot domu, jen když "sledujeme pohledem" rovinu horizontu (jestliže leží bod, ze kterého se díváme, na této horizontální rovině). A MC můžeme vidět jako hrot domu, jen když podobně sledujeme pohledem meridiální rovinu (jestliže leží bod, ze kterého se díváme, na této poledníkové rovině). Můžeme tedy vidět Asc. a MC současně jen v tom případě, že jak horizontální, tak meridiální rovina určují dílky pomeranče.

    Základní problém teorie domů je právě v tom, že tyto dvě podmínky si vzájemně protiřečí. A tak všechny systémy domů, které jsou nám známy, představují různé přístupy k lomu, jak tento rozpor vyřešit.

    Ve skutečnosti neexistuje způsob, jak tento rozpor vyřešit (je to matematicky nemožné). Tvrzení, že Kochův systém konečně uspěl ve vyřešení problému rozdělení domů, má asi takovou cenu jako tvrzení, že se někomu podařilo rozřešit kvadraturu kruhu. To, co prakticky všechny systémy domů dělají, je to, že buď nerespektují podmínku číslo l, nebo nerespektují podmínku číslo 2, nerespektují žádnou z nich, nebo předstírají pokus o respektování obou, ale dospějí jen k tomu, že obě podmínky ignorují.

    Uvažujme o podmínce číslo 1. Má-li systém domů modelově předvést rotaci Země, musí představovat osa pomeranče zemskou osu a naše stanoviště musí být na této ose. Stlačíme tedy pomeranč na plochu rovníku (nebo na plochu k ní paralelní). Díváme se teď z pozorovacího bodu na severním pólu nebes, takže náš pozorovací bod je stacionární a všechno ostatní kolem nás se otáčí (konstantní rychlostí). Tak je určen systém Meridiální a systém Alcabitiův. Meridiální systém je dokonalý model rotace. V systému Alcubitiově je rotace tělesa konstantní východně od poledníku, avšak na poledníku "poskočí" a na západ od poledníku se těleso otáčí jinou konstantní rychlostí. Jak uvidíme později, dochází v Kochově systému k podobné diskontinuitě v rychlosti otáčení, s výjimkou otáček na horizontu. To znamená, že v Kochově systému prochází planeta těmi domy, které jsou nad horizontem, jinou rychlostí, než jakou prochází domy pod horizontem.

    Systém Campanův, Regiomontanův, Solární, Horizontální a Porfyriův se ani nepokoušejí předstírat, že plní podmínku č. l a tak nejsou dobrými modely rotace. Důvodem je, že osa pomeranče v tomto systému není osou zemskou a tak, jak se Země otáčí, tyto modely "kolísají" (otáčejí se různou rychlostí, místo aby se rovnoměrně otáčely konstantní rychlosti). V těchto systémech není náš pozorovací bod pevný, nýbrž sám se otáčí kolem zemské osy.

    Placidův systém domů sám o sobě nekolísá, a to díky uplatnění jednoho přímo elegantního geometrického triku: Placidův systém domů je jediný systém, ve kterém dílky pomeranče nejsou určeny plochami, ale křivkami. Okraje dílků pomeranče nejsou rovné, ale zvlněné, asi jako smažené bramborové lupínky. Protože se nás pohled na toto vlnění jaksi "ohýbá", je možné utkvět takovým pohledem současně na Ascendentu i na MC.

    Avšak Placidus má stejnou rotační vadu jako Koch: rotace je konstantní nad horizontem a rotace je konstatní pod horizontem, avšak při přechodu tělesa přes horizont se musí buď přidat rychlost nebo sešlápnout brzda.

    A právě tak jako podmínka číslo l (aby rotace byla hladká a konstantní) vyžaduje stanoviště na severním pólu nebes, stejně tak podmínka číslo 2 (aby úhly byly současně hroty domů) vyžaduje stanoviště, ze kterého bychom se dívali jižním směrem ze severního bodu na horizontu.

    Jinými slovy: podmínka číslo l vyžaduje, aby osa pomeranče byla totožná se zemskou osou, zatímco podmínka číslo 2 žádá, aby osou pomeranče byla přímka, tvořená průřezem poledníkové i horizontální plochy. To je důvodem, proč jsou tyto dvě podmínky ve vzájemném rozporu - každá z nich vyžaduje jiný referenční bod.

    Systém stejných domů (Equal House System) a systém Morinův tento problém řeší tak, že ponechávají bez povšimnutí obě podmínky. V těchto systémech je osou pomeranče přímka, spojující póly ekliptiky (naším stanovištěm je severní ekliptikální pól), takže pomeranč nejen "kolísá", ale nemůžeme v těchto systémech vidět ani rovinu poledníkovou, ani rovinu horizontu, protože naše stanoviště (pól ekliptiky) neleží ani na jedné z těchto rovin.

    Z těchto důvodů se zdá, že systém stejných domů a Morinův systém poněkud postrádají stud, předstírají-li, že jsou vůbec nějakými systémy domů.

    Jedině ze stanoviště severního bodu horizontu (stlačením pomeranče do roviny primární vertikály), odkud můžeme vidět jak horizontální, tak i meridiální rovinu, je možno doslat do zorného úhlu současně jak Ascendent, tak i MC. - Toto je pohled, uplatněný v systému Campanově, Regiomontanově a v systému solárních domů, a jedině tyto systémy dokonale vyhovují podmínce číslo 2 (přičemž nechávají bez povšimnutí podmínku číslo 1).

Kochův systém    Některé systémy domů si nevšímají vůbec podmínky číslo 2. Tak např. Ascendent není hrotem domu v systému Meridiálním a Horizontálním. Jiné systémy používají určitý trik nebo nápad, aby se jim podařilo dostat oba úhly na hroty domů.

    Systém Porfyriův má o něco více studu než systém stejných domů, ale ne o mnoho. Kolísá ve stejné míře, avšak alespoň se zmiňuje o zachování obou úhlů. Systém Porfyriův se však vzdává nároků na geometrické řešení a řeší problém mávnutím kouzelného proutku a vytažením MC z klobouku.

    Konečně přicházíme ke Kochovu systému. Jak již jsem uvedl výše, Kochův systém domů má tu vadu, že domy po obou stranách poledníku jaksi zasahují do sebe navzájem, takže se snadno může stát, že některá planeta je vlastně ve dvou domech současně. Důvodem je, že způsob, jakým je Kochův systém definován, "funguje" jednoznačně jen pro ty body (jako např. Slunce), které leží přesně na ekliptice. Jestliže leží některá planeta v šířce, která je na sever od ekliptiky, potom v určitém okamžiku, kdy nebeské těleso prochází 10. domem, objeví se náhle současně i v 9. domě. A je-li nějaká planeta v jižní šířce, pak v některém okamžiku, když prochází 4. domem, se náhle objeví současně ve 3. domě. Říkám-li, že je Kochova soustava domů absurdní, není to pouze můj osobní názor na věc, nýbrž je to skutečnost, kterou je možné matematicky prokázat.

Ostatní systémy domů    Na tomto místě se však nechci zabývat touto absurditou Kochova systému. Chci se spíše zabývat tím, že není vůbec elegantní. Kochův systém je jediný, ve kterém náš pomeranč zcela postrádá ústřední osu. Plochy, které od sebe oddělují jednotlivé díly pomeranče, jsou nachýleny, takže místo aby se protínaly podél určité linie, protínají se v určitém bodu (ve středu pomeranče) a vytvářejí dvojitý kužel (obr. 1). Povšimněte si, že hroty Kochových domů nejsou plochy, které protínají tento dvojitý kužel podél určitých linií, ale jsou to plochy, které jsou tangentou k tomuto dvojitému kuželu podél těchto linií (t.j. vymezují tento dvojitý kužel). Naše stanoviště v Kochově systému je střed pomeranče - tedy bod, ve kterém se všechny plochy (směry pohledu) setkávají.

    Ponechán sám sobě bude se tento dvojitý kužel hladce otáčet okolo zemské osy ( a tak bude dokonalým modelem rotace, tak jako Meridiální systém). Skutečností však je, že ostatní soustavy domů mají stanoviště pohledu na povrchu pomeranče (severní pól ekliptiky nebo severní pól horizontu) a jsou proto schopny "obhlédnout" celý pomeranč. Díváme-li se ale ze středu pomeranče, pak se budeme muset dívat buď tím, nebo oním směrem - buď směrem vzhůru (k severu) nebo směrem dolů (k jihu). Nemůžeme se dívat zároveň oběma směry. Takže díváme-li se na Ascendent, nemůžeme zahlédnout Descendent. Můžeme vidět bod "P", který leží přesně naproti Ascendentu, avšak tento bod není Descendent. (Má opačnou deklinaci než Descendent.)

    Stejné tak nemůžeme vidět MC nebo IC, protože poledníková rovina není tangentou tohoto dvojitého kuželu (protíná ji - viz obr. 2). Takže onen dvojitý kužel se musí podélně rozdělit na dva polokužely. Vždycky když se nějaké těleso přiblíží k poledníku, musíme přenést své stanoviště ze severu na jih (nebo opačně), abychom je měli v zorném úhlu. A přesně v tomto okamžiku, kdy se musíme obrátit, jsme schopni podívat se v rychlosti stranou (na rovinu poledníku) a "uvidět" toto těleso, přecházející přes poledník.

Rovina poledníku    Problém Kochova systému je v podstatě to, že (vedle logických rozporů, které vyvolává) jednoduše nedává smysl. Systém Campanův, Regiomontanův, Solární systém, systém Meridiální, Porfyriův, Horizontální i Morinův dávají jakýs-takýs smysl. Mají svou určitou logiku, i když je to někdy logika pochybená. Také Placidův systém dává smysl (i když při podrobnějším zkoumání má rovněž vady). Ve všech těchto systémech domů existuje pevné stanoviště pozorovatele. Nemusíme poskakovat a dívat se různými směry. Můžeme v klidu sedět a dívat se, jak se všechno otáčí.

    V úvodu k "Tabulkám domů podle místa narození - ASI" se praví, že Kochovi pomáhali při vypracovávání jeho systému nejschopnější němečtí a rakouští odborníci na tomto poli. - Lze jen doufat, že jim nezaplatil příliš mnoho peněz.

přeložila Jindřiška Johanisová


Poznámka překladatelky: M. J. Makransky je významný americký astrolog, který žije v Guatemale. Přispívá pravidelné do Časopisu MERCURY HOUR, což je forum, kde si astrologové vzájemné vyměňují své názory formou dopisů. Tento časopis je čtvrtletník a dochází také do Československa. Na požádání je u mne k nahlédnutí.Převzato z Konstelace ročník II, dvojčíslo 2-3/1992
Obrázky z webu:
http://www.wilhelmkruecken.de/ Astrol/AstroA.htm
Systém domov - vysvetlenie
2428 otázku odeslal(a) Maria v Úterý 28.Září 2004 12:57:30
Dobrý deň,
mohol by mi niekto dať typ, kde sa dočítam o systéme domov? Často sa stretávam s Kochovým systémom a tu na stránkach som našla aj iné. Kde si prečítam, ktorý čo znamená?
ďakujem

Re: Systém domov - vysvetlenie
1 odpověď odeslal(a) Turnovský v Úterý 28.Září 2004 13:15:59
http://www.transformotor.cz
různé systémy domů neznamenají nic jiného než různý způsob výpočtu. Tuto otázku jsme tu už mnohokrát diskutovali, najděte si prosím ve vyhledávači na tomto foru příslušné otázky, zdravím, Turnovský

Re: Systém domov - vysvetlenie
2 odpověď odeslal(a) Maria v Úterý 28.Září 2004 13:19:26
ano, ano... to je mi jasné, len som myslela, či každý znamená niečo iné. Jenda pani tu písala, že niektorým sa počítajú minulé životy, niektorým zas niečo iné. Takže som z toho dedukovala, že každý systém je na niečo iné.
Ďakujem
Re: Systém domov - vysvetlenie

3 odpověď odeslal(a) Turnovský v Úterý 28.Září 2004 13:26:47
To už jsou ideologické následky. Bohužel někteří astrologové nedokáží obhájit proč používají určitý systém domů jinak, než ideologicky a tak donekonečna omílat různé duchařské předsudky, místo toho, aby si všímali, jak které systémy domů vznikají.
Turnovský

Re: Systém domov - vysvetlenie
4 odpověď odeslal(a) Maria v Úterý 28.Září 2004 13:51:09
Pozrela som si teda staršie príspevky a niečo som aj našla. Len nikde nebolo, ako sa tieto domy vykladajú. .teda napr. Pluto v prvom dome.

Re: Systém domov - vysvetlenie
5 odpověď odeslal(a) Večernice v Úterý 28.Září 2004 14:04:04
Pre Máriu:
Dakujem za mailík. Porozmýšľam....
Inak obyčajně astrológovia používajú na výpočty Placidov sysém domov. Menší počet ( nap.i pán Turnovský)- Campanov systém domov. Pojem " karmický systém domov" neexistuje.
I astrológovia- čo pracujú v tradičnom systéme astrológie, psychologickom alebo tranpersonálnom -vždy používajú pre svoju potrebu to čo im individuálně a špecificky práve vyhovuje.
Dajú sa samozrejma kombinovať tieto dva systémy synchronně, napr. keď sa vyhodnocujú planéty , ktoré sú vo vačšom počte nakumulované na rozhraní jednotlivých vnútorných domov, lebo základný kosmický kríž- t.j. osa AS-DS,a MC-IC zostáva aj tak stále stabilný (nezmenený). To napr. robím ja .... Zdravím Pernová

Re: Systém domov - vysvetlenie
6 odpověď odeslal(a) Maria v Úterý 28.Září 2004 14:17:07
Ono to asi bude vyzerať že nechápem...
Znamená to teda, že je jedno v akom systéme robím horoskop, v konečnom dôsledku sa vždy dopracujem k rovnakému výsledku? Práve to sa mi nezdá, pretože tu viacero ľudí spomínalo, že každý systém je na výpočet niečoho iného.
Snáď sa k tomu nejako dopracujem a pochopím výpočet. Vždy som sa stretla len z Kochom. To by potom mohlo tiež znamenať, že môj vlastný horoskop bude mať v inom systéme domov iný význam a následne výklad?

Re: Systém domov - vysvetlenie
7 odpověď odeslal(a) Turnovský v Úterý 28.Září 2004 14:28:39
http://www.transformotor.cz
Placidův systém domů používá většina astrologů proto, že je jim byl od počátku 19. století vnucován jako jediný existující vydavateli Raphaelových efemerid, které byli jedinými efemeridami až do roku 1930 a Palcidovy tabulky byly 2 století jediné dostupné tabulky domů (je to jako s Windows). Jediný systém, který dokázal Placidovi na evropském kontinentě vzdorovat byl Regiomontannův. Campanův systém se udržel protože ho začala opětovně používala řada významných astrologů 20. století. Koch se prosadil díky vlivu Ebertinovic rodiny. Turnovský

Re: Systém domov - vysvetlenie
8 odpověď odeslal(a) Večernice v Úterý 28.Září 2004 14:34:24
Mária, sú 4 najviac používané systémy domov.-
Placidus, Campanus, Montroyal, Equal.-
Sama sa rozhodnite, ktorý vám najvaic bude "sedieť". Všetko ostatné sa dočítate, ako Vám radil pán Turnovský. Pernová

Re: Systém domov - vysvetlenie
9 odpověď odeslal(a) Turnovský v Úterý 28.Září 2004 14:58:11
http://www.transformotor.cz
Nejrozšířenější jsou Placidus, Koch, Campanus a Regiomontanus, což je nejspíš ten Montroyal. Equal = rovné "domy" nejou žádné domy, ale zvěrokruh s počátkem v ascendentu, případně v podobě drakonického systému od dračí hlavy. Turnovský
Re: Systém domov - vysvetlenie
10 odpověď odeslal(a) Večernice v Úterý 28.Září 2004 16:11:33
Equal- systém - je rozestoupení domů přesně na 30 st. jako znamení( zvěrokruhu t.j. "rovné" domy. Např. když já má AS na 0.27 st Vah, všechny další domy budou začínat 2.27 st., u mně to volně " kopíruje " znamení zvěrokruhu. ( dračí hlavu a dračí ohon mám ale jinde...)-
Jinak tenhle "systém "( u běžného systému domů) )mám u sebe "nasazený " pro toto výjimečné specifikum. Pernová

Re: Systém domov - vysvetlenie
11 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Úterý 28.Září 2004 16:43:18
Tohle je neobyčejně zapeklitý problém, slečno (paní) Mário, na který asi žádný astrolog na světě nedokáže jednoznačně odpovědět, a který nebyl spolehlivě vyřešen, co je astrologie astrologií. Každý astrolog dokáže snést mnoho důvodů, proč používá právě tento systém a ne jiný, a všichni přitom budou mít ze svého hlediska pravdu. Takže Vám asi opravdu nezbývá nic jiného, než vypracovat a verifikovat si desítky horoskopů lidí, které dobře znáte, a najít si sama svou vlastní cestu (svůj vlastní systém, který Vám bude dávat nejlepší výsledky).
Já jsem si tenhle problém dost palčivě znovu připomněl tenhle týden po shlédnutí filmu Tanec v temnotách, kde hlavní roli vytvořila islandská zpěvačka Björk (mimochodem tak fantasticky, že všichni naši zpěváčkové, kteří se kdy pokoušeli hrát ve filmu, jsou proti ní trapní ochotníci!). Už se tady o ní kdysi diskutovalo - narodila se v Reykjavíku, na severní zeměpisné šířce 64°09´, a jak vypadají její horoskopy s domy v Placidově, Campanově a ekválním systému, to ukazují následující obrázky. Nejpřijatelnější mi tady připadá ekvální systém, kde do 5. domu spadají Slunce, Neptun a Luna ve Štíru, přijal bych i systém Placidův (v pátém domě Uran a Pluto), kdežto Campanův systém mi u Björk připadá naprosto nesmyslný.
Petr Trnka

Re: Systém domov - vysvetlenie
12 odpověď odeslal(a) Björk ekval v Úterý 28.Září 2004 16:44:34

Bjork equal

Re: Systém domov - vysvetlenie
13 odpověď odeslal(a) Björk Placidus v Úterý 28.Září 2004 16:45:06

Bjork Placidus

Re: Systém domov - vysvetlenie
14 odpověď odeslal(a) Björk Campanus v Úterý 28.Září 2004 16:45:41

Bjork Campanus

Re: Systém domov - vysvetlenie
15 odpověď odeslal(a) Maria v Úterý 28.Září 2004 17:14:22
Ďakujem za odpoveď, ale stále som sa nedozvedela po podstané.
Planéty majú rovnaký význam vo všetkých systémoch domov? Keď je u Kocha napr. Pluto v I. dome a u Placida v I. dome... JE TO TO ISTE???

Re: Systém domov - vysvetlenie
16 odpověď odeslal(a) Večernice v Úterý 28.Září 2004 17:25:13
Milá Mária,
Nečudujte sa, že pán Trnka bol takto veľmi fascinovaný touto dievčinou ,- pretože jeho ( p, Trnky) nativitná Venuša robí presnú konjukciu s AS tejto dievčiny, takže vnútorná štruktúra intimných emočných zážitkov u neho bola enormne vybudená a uspokojená( princip koj. AS a Venuše Rak- emócie- vnútorná naprogramovaná subtilita dopovania JÁ).
Čo sa týka uvedených systémov domov, mi osobne najviac " sedí" práve Campanov, pretože Saturn v Rybách je takto usadený vo 12. dome v nádhernej projekcii vodného trigona( hĺbka citu) na Lunu vo Škorpione v šiestom dome- ( vnútorné dispozície zpracovávania cez psyché v rámci vyjadrenia subtility PRE druhé), kde táto Luna je v širšej konjukcii s Neptunom ( intuitivná sensibilita vyjadrenia SEBA v čistých pocitoch a prejavený a prebudený talent v maximu daných možností projekcie -von- cez vnútorné uspokojenie- duševno- nie sú tu dané hranice- cez Škorpióna ) a pretože je to vlastne spojenie domicilu Neptuna so svojim vlastným domom Ryby d-12 d. je tu tiež hlboko otvorená Duša a podprahové nevedemé schopnosti možnosti (Saturn v Rybách ako tzv. Boží Dar")vyjadrenia v umeleckom i duchovnom osobnom smere rozvoja.
Zatiaľ sa s Vami lúčim a prajem Vám pekný a hlavne Kľudný večer- ( Luna je v Baranovi a ten je dnes v Úplnku !- takže pozor na karamból s " blbcom"...) Pernová

Re: Systém domov - vysvetlenie
17 odpověď odeslal(a) KX-B v Úterý 28.Září 2004 19:03:46
Maria vy chcete jednoznačnou a jsnou odpověď na otázku, na které se astrologové nikdy neshodli. Proto existuje několik systémů domů, protože každý je nějak logicky, matematicky odvoditelný a zdůvodnitelný - a každý si hájí ten svůj za ten "pravý". // Samozřejmě, že planeta v domě se bude vykládat stejně, ať už je to dle Placida nebo Campana či Kocha. Že je to logický nesmysl??? Je! Ale používá se to tak. // Pokud chcete radu, jak z tohoto guláše ven, je tato: Vyberte si jeden systém, např. Placidův. Proč? Protože ho používá většina astrologů a tedy i většina astrologických tvrzení a výkladů a knih bude vycházet z tohoto systému. A jako doplňkový systém používejte Campanův (nebo naopak). Jestli se některá planeta v horoskopu dostane v různých systémech do různých domů, pak se zamyslete, který výklad by víc odpovídal realitě toho člověka. Jestli Placidův, tak na něj uplatněte Placidovy domy, Jestli Campanův, pak u tohoto konkrétního člověka dál používejte Campanovy domy. Jiné řešení není.

Převzato z webu ČAS9 odpověď odeslal(a) Jaroslav Holeček v Sobotu 25.Března 2006 22:54:36
Dovolím si ještě připojit odkaz na krátké pojednání, které argumentuje ve prospěch Regiomontanova systému výpočtu domů:
http://www.mystika-astro.webzdarma.cz/mystika/Slovnik/horoskopie.htm

Grafické konstrukce domů
si můžete prohlédnout na stránkách Olomoucké astrologické skupiny:
http://www.vkol.cz/~petros/astrol/domy1.htm


Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.