Astrology Pacific       |       Zajímavosti       |       Ze starých letopisů      

Kapitola z knihy

O zázracích a nadpřirozených silách


dr. Ferd. Knobloch
prof. dr. Vlad. Tardy
redaktorka rozhlasu Věra Horká

     


    Důležitou pomůckou věštců byly už od dávných dob hvězdy. Mnoho lidí dodnes věří, že rozestavení hvězd v okamžiku narození člověka určuje dopředu jeho další osudy. Astrologie neboli hvězdopravectví se vyvinulo v důkladně propracovanou soustavu. Lidé si totiž velmi brzy všimli, že postavení hvězd nějak souvisí s pozemskými ději. Ve starém Egyptě věděli, že zátopy Nilu nastanou brzy potom, kdy se za letní noci k ránu objeví na obloze poprvé hvězda Sírius. Přičítali proto záplavy této hvězdě, jejímu blahodárnému vlivu na řeku Nil. Ve skutečnosti je tu souvislost jiná. Roční období nastávají podle toho, jaká je poloha naší Země vůči Slunci a hvězdám. Objevení hvězdy Síria na určitém místě je tedy následek polohy Země na počátku léta, nikoli příčina příchodu léta (a s ním v Egyptě i nilských záplav).

    První, kdo uvažovali o vlivu hvězd na Zemi, byli dávní obyvatelé úrodné přímořské části Mezopotámie, Sumerové. Představovali si, že nad pozemským světem je svět nebeský, který je od dolního světa oddělen jakousi podlahou, která je na spodní straně modrá — tedy oblohou v podobě stropu. V obloze byly podle této představy otvory, jimiž pronikalo nebeské světlo — hvězdy. Velká nebeská tělesa — to byli sami bohové, živé bytosti, které na člověka vykonávaly vliv ve dne, ale zejména v noci, ve spánku. Sumerové podle vzájemného postavení těchto bohů — nebeských těles a hvězd — soudili na budoucí osudy lidí i celých národů. Byli tedy prvními astrology, ale také vykladači snů. Jejich sousedé, Chaldejci, pak sestavili (snad dokonce podle sumerského vzoru) kalendář s výkladem hvězdných znamení a s výkladem lidských snů. Tak vznikl nejstarší snář, který se ve zkomolené a různě opravené a doplněné podobě dostal i do Evropy a který býval svého času u nás snad v každé domácnosti. Později lidé poznali, že existuje i souvislost mezi slunečními skvrnami a ději v naší atmosféře. To jen zesílilo domněnky o tom, že vesmírná tělesa působí silně na pozemský život. Lidé znali rovněž vliv Měsíce na příliv a odliv. Tak došli k naivní představě, že hvězdy jsou na nebi proto, aby určovaly osud jednotlivců na Zemi. Vypracovali pak celé tabulky, určili značky pro každé souhvězdí, pro souhvězdí zvířetníku neboli zvěrokruhu vymysleli jména a podle jmen, která jim dali, přisuzovali pak souhvězdím vlivy umírňující, dravé, lstivé apod.

    Dnes už ovšem takové názory nejsou udržitelné, a proto si současní astrologové vytvářejí nové teorie. Někteří tvrdí, že postavení hvězd v okamžiku narození je jen jakousi pomůckou, šablonou, která umožňuje vypočítat pro lidi, narozené ve stejnou hodinu a minutu téhož dne a roku jejich osudy.

    Z toho ovšem vyplývá, že tyto osudy musí být pro všechny lidi narozené v onu dobu stejné, pro lidi narozené v rozmezí několika hodin pak aspoň podobné. Avšak na světě žije mnoho dvojčat, a nelze naprosto říci, že by měly vždycky nebo ve většině případů stejné osudy.

25-02-1930, Praha, 20:00SEČ

    Astrologické horoskopy, vypracované podle tak starých a poměrně složitých tabulek, by měly být přinejmenším shodné aspoň tehdy, když jde o tutéž osobu. Vyzvali jsme v přednáškách posluchače, aby nám vypracovali horoskopy na určené datum a hodinu narození — uvedli jsme datum 25. II. 1930, 22 hodin, žena narozená v Praze. To jsou všechny potřebné údaje pro astrology. Dostali jsme 11 horoskopů, z nich tři „profesionální", pečlivě zpracované, ostatní spíše „amatérské". Avšak všechny se od sebe lišily v mnoha údajích. Dokonce nevládla ani shoda v tom, která planeta v ten den panovala. V horoskopech se hovořilo o nejrůznějších nemocech, které ta žena prý prodělala — bylo jich jmenováno mnoho, takže dvě z nich se shodovaly se skutečností. To je ovšem pro důkaz platnosti astrologie málo. Údaje o budoucnosti sice zatím není ještě možné kontrolovat, ale i tu je jisté, že se některá proroctví splní, neboť v oněch horoskopech byla uvedena nejpestřejší paleta osudů. Je příznačné, že horoskopy vypracované astrology, kteří se věštěním zabývají takřka z povolání, se nápadně hemžily všeobecnými údaji o povaze, delším cestování, neurčitě naznačených potížích v lásce, radami pro budoucnost atd. Avšak horoskopy nejenže určovaly nejrůznější osudy, ale odporovaly si v některých výrocích přímo protikladně. Posuďte ostatně výroky astrologů sami.    Celkem došlo 12 horoskopů, z toho dva pouze grafické a číselné bez výkladu. Posuzujeme tedy 10 horoskopů. Tři z nich jsou velmi podrobné (značka Skopec — č. 10, značka Astrolog z Brna — č. l, značka Česká Třebová — č. 4). Další autoři: Jan Vodák (č. 5), značka Jarošovský (č. 6), značka Jan z Brna (č. 7), Frant. Pšenčíková (č. 8), Anna Netíková (č. 9), značka M. B. (č. 2), a dále došel výpis ze stoletého planetáře Anny Horákové ze Lhoty (č. 3).

    Očíslování horoskopů je náhodné — jak přicházely poštou. Posudky byly vypracovány pro ženu narozenou 25. 2. 1930 ve 22 hod. v Praze. Tato žena předem napsala svůj životopis a popsala své záliby podle bodů, které jsme jí dali a které jsou v horoskopech obvyklé. Správnost údajů ověřili 4 lidé, kteří ji dobře znají, a údaje o povaze atd. doplnili. Jde o pracovnici Čs. rozhlasu. Údaje z jejího životopisu označujeme v přehledu číslem 11. V každém odstavci je tedy vedle sebe 10 údajů hádaných a l skutečný, takže porovnání je snadné.

    Pokud se v některých horoskopech prorokovala i budoucnost, necháváme tyto údaje stranou, protože nejsou zatím kontrolovatelné. Pro náš účel stačí porovnání základních údajů navzájem a se skutečným průběhem života.

    Údaje, které se shodují se skutečností, tiskneme kurzívou. Upozorňujeme, že za uhodnuté považujeme i údaje, které se se skutečností shodují aspoň přibližně — nechceme vůči astrologům vystupovat přísně a vyžadovat úplnou přesnost. V tabulce, kde porovnáváme procento uhodnutí, jsme naopak při sčítání počtu výroků v jednotlivých horoskopech shrnovali v jeden údaj výroky, které říkaly přibližně totéž, abychom tvůrce horoskopu nepoškodili v případě, když byl mnohomluvný.


A. Planety vládnoucí v době narození:
1. Mars 2. neuvádí 3. Venuše a Saturn 4. Saturn 5. Saturn a Ryby 6. Saturn 7. neuvádí 8. neuvádí 9. neuvádí 10. Venuše 11. ?

B. Šťastné číslo a den:
1. číslo 5, den úterý 2. neuvádí 3. nešťastný den úterý 4. neuvádí 5. neuvádí 6. šťastné číslo 8 a šťastný den sobota 9. šťastná všechna sudá čísla 10. šťastné číslo 4 11. ?

C. Oblíbené barvy:
1. červená 2. neuvádí 3. bílá, žlutá, růžová, zelená, hnědá 4. neuvádí 5. neuvádí 6. černá, hnědá 7. neuvádí 8. rudá, žlutá 9. neuvádí 10. bílá, světle modrá 11. dříve hnědá a modrá, nyní černá, červená a zelená

D. Popis osoby:
1. pěkná štíhlá postava, tmavé vlasy, tvář s důlkem, příjemný hlas 2. neuvádí 3. pěkná postava i obličej 4. vyšší bruneta, přitažlivá 5. neuvádí 6. žlutší pleť, možná i malé šikmé oči, postava menší, nesouměrná, vlasy řidší 7. její jméno začíná od J. 8 byla rusovlasým nemluvnětem 9. velká, silná, hodně jí 10. hezké boky, milý úsměv, u oka znaménko
11. malá, sklon k tloušťce, modré oči, tmavé vlasy, souměrná postava, kulatý obličej bez znamének, hlas silně chraptivý.

E. Povaha:
1. věrná, upřímná, cituplná, odhodlaná, rozmrzelá, mlčenlivá, sentimentální, opatrná, mívá náhle strach, chytrá, nedá se oklamat, dobrá hospodyně, obchodní vlohy, někdy fantastická, snadno se nadchne, družná, někdy ne moc pravdomluvná, mění pružně názory, není zlostná, ale neuspokojí se lecčím, ráda však nakonec odpustí, milá, statečná, silné vůle
2. všechno se u ní opožďuje, má pocity méněcennosti
3. čilá, moc nemluví, tajemství udrží, počestná, poctivá, věrná, družná, dobrá přítelkyně, soucitná
4. rozvážná, trpělivá, pilná, ráda studuje, je svéhlavá, má obchodního ducha, ráda má změnu, nešetrná, někdy i jasnozřivá
5. přímá, spravedlivá, nespokojena sama se sebou
6. mlčenlivá, bojácná, lstivá, chamtivá, samotářka, melancholická, bojovná, přímá, důvtipná, veselá, poetická, domýšlivá, sarkastická, povýšená
7. citově založená
8. zlostná, výřečná, všemu věří
9. málo myslí, mnoho mluví, nerada se učí, pro muže není příjemná, je líná
10. je to bohémská povaha, uzavřená, zásadová, vůdcovský typ se silnou vůlí, cílevědomá, někdy bývá melancholická
11. energická povaha, výřečná, optimistická, veselá, sklon k teatrálnosti, družná, obětavá, mlsná

F. Sklony k zaměstnání:
1. neuvádí 2. pracuje v chemii, nosí bílou zástěru nebo plášť
3. sklon k hudbě, malování, tanci, divadlu
4. nadání pro jazyky a hudbu, chemii a básnictví; pravděpodobně je to lékařka v oboru chirurgie
5. sklon k spisovatelství, řečnictví
6. spisovatelství, řečnictví, vědy, umění
7. významné povolání, patrně diplomatka 8. neuvádí
9. neuvádí 10. zájem o klavír, divadlo, řečnictví, ráda literárně tvoří o samotě, pracuje možná s mikrofonem, k vedení domácnosti sklon nemá, také sportuje a má zálibu v herectví
11. pracuje v kanceláři, má zálibu v organizační práci, ne v drobné administrativě, domácnost ji nebaví. V mládí hrála ochotnicky trochu divadlo, ze sportů tenis a volejbal, nyní nesportuje ani se nevěnuje umění

G. Počet dětí:
1. má jich málo 2. má jich málo 3. má dva syny, z toho jeden zemřel, ve druhém manželství bude mít dvě dcery a syna 4. málo dětí, ale popřípadě, převládne-li jiná planeta, i hodně dětí 5. neuvádí 6. neuvádí 7. neuvádí 8. neuvádí 9. neuvádí 10. může mít sedm až osm dětí, hlavně dcery, děti budou neukázněné; nebude jich však asi tolik chtít, nejvýš čtyři 11. má jednoho syna, nesmí mít další děti

H. Manželství:
1. nepříliš šťastné 2. rozvede se z viny muže a rodičů, u nichž bydlí 3. vdá se ve 23 letech, ovdoví, v cizině se pak znovu provdá o něco šťastněji 4. vdá se před 22. rokem věku, asi v r. 1951, manžel bude hodný; třikrát zažije větší nepříjemnost v manželství, naposled 7. 7. 1959 (nesplněno) 6. neuvádí 7. neuvádí 8. neuvádí 9. nelíbí se mužům, vdá se leda pozdě 10. bude mít muže umělce, rozvede se s ním, ale znovu se nevdá 11. manžel je elektrotechnik, vdala se za něj r. 1950, u rodičů nebydleli, manželství je v rozvodovém řízení

J. Mládí:
1. Šťastné dětství, jen v rodině byly sváry, do 30 let bude mít nepříjemnosti s osobou, s níž nemá být ve spojení
2. mládí neradostné, chudé poměry, za okupace byla poškozena, ve škole měla velkou nepříjemnost, která ovlivnila její povahu
3. živila se těžkou prací v mládí, starala se ještě o jinou těžce nemocnou osobu
4. byla miláčkem rodiny, přímo vypiplána
5. neuvádí 6. neuvádí 7. už v dětství získala velké dědictví a od té doby žije v přepychu 8. neuvádí 9. neuvádí 10. proti vůli rodičů svedla v mládí velký boj o svou uměleckou dráhu
11. je z rodiny sociálně slabé, perzekvované pro politické zaměření před válkou i za okupace, otec těžce nemocen, ze tří sourozenců dva zemřeli. Po válce vychodila odbornou školu.

K. Nemoci:
1. ohrožuje ji úpal, žaludeční a břišní nemoci, reumatismus
2. zdraví nepevné, křečové žíly, krční nemoci s následujícím reumatismem, štítná žláza
3. nemoci zubů, hlavy, očí, vše jen lehké
4. nervové nemoci
5. neuvádí 6. neuvádí 7. nikdy nestonala, měla jen nemocné chodidlo a koleno
8. sklon k žloutence, ledvinovým a ušním nemocem, křečové žíly
9. srdeční nemoci a reumatismus
10. nervová přecitlivělost zděděná, nemoci hlavy, plic, střev, krve, jater, ledvin, možnost nastuzení po koupeli, obtíže s obuví pro nějakou vadu nohy
11. nervové nemoci od dětství, srdeční vada od dětství, nemoci průdušek, astma, poškozené hlasivky

L. Jakého věku se dožije:
1. vysoký věk 2. vysoký věk 3. 75 let 4. vysoký věk 5. neuvádí 6. neuvádí 7. neuvádí 8. neuvádí 9. přežije-li 48. rok, dožije se 80—90 let 10. vysoký věk, zemře na střevní chorobu 11. ?

Souhrnná tabulka
číslo horoskopu uhodnutí v odstavci počet uhodnutí celk. počet údajů	procento uhodnuti

1. 	C E E E E F G H		8		38				21%
2. 	G H J J J K			6		24				25%	
3. 	C C D E E E			6		40				15%
4. 	E E E G K			5		45				11%
5. 	E				1		6				15,5%	
6. 	C C D E E E			6		37				16,2%		
7. 	E				1		21				4,7%	
8. 	C E				2		11				18,2%	
9. 	E E K				3		15				20%	
10. 	C D D F F F F H		9		56				16%

	Pořadí jednotlivců:

1.		č. 2 		25% 	
2.		č. l 		21% 	
3.		č. 9 		20% 	
4.		č. 8		18,2%	
5.		č. 6		16,2%	
6.		č. 1		16% 	
7.		č. 5 		15,5%	
8.		č. 3 		15%	
9.		č. 4		11%	
1		č. 7 		4,7%	
Průměrně měly horoskopy úspěch v
                17,26 %

Uhodnutých údajů tedy není ani jedna pětina v každém horoskopu (průměrné).
Nejlepší výsledky měla značka M. B., s níž jsme pak pořádali další, méně zdařilé pokusy.
Nejvíce uhodnutých údajů v jednom horoskopu byla jedna čtvrtina, nejmenší počet uhodnutých údajů byla jedna dvacetina.

Ukázka z horoskopu značky Astrolog z Brna
(v tabulce má č. 1)
Závěrečná část — údaje o povaze — po uvedení ostatních údajů, které jsou zahrnuty do přehledu:

Vysvětlení Vašich vlastností:

    Vyznamenáváte se osobní statečností, i když občas trpíte strachem, zdravou rozvahou. Nedáte se zastrašiti překážkami a odvrátiti od cíle. Jakmile cíle dosáhnete, někdy se i ohlédnete a co je za Vámi? — prázdno. Překážky nevidíte, byl to pouhý klam a mámení.

    Již tím, že jste pěkného vzhledu, máte zaručen již předem všude výsledek Vašich přání. Chcete-li však vždy dosáhnouti úspěchu, nesmíte nic hanět, nikoho nenáviděti, nesmíte se radovati z cizího neúspěchu. Radujete se z úspěchu jiných lidí a každým projevem nad tím robíte si příčku do žebříku svého vlastního úspěchu.

    Podnikáte jen to, s čím souhlasí Vaše svědomí a něco, v čem se může Vaše osobnost projádřiti. Máte silnou vůli, kterou sebe plně ovládáte. Nepotká-li Vás štěstí na jedné cestě, dáte se na cestu druhou, až docílíte úspěch. Nejste z těch, kteří by dychtili po nemožném.

    Váš planetární vládce zvláště zdůrazňuje, že jste stvořena k tomu, abyste svou vůlí dosáhla každého cíle, který leží v hranicích možnosti. K tomu nasazujete všechnu Vaši pili a vytrvalost.

    Spoléháte vždy sama na sebe. Nevypravujete nikdy o sobě, o svých přáních a svých úmyslech.

    K Vašemu plnému životnímu štěstí doporučuje Váš planetární vládce toto:

    I když někdy v životě přijde nezdar, nesmíte zmalomyslnět, na neúspěch za žádnou cenu nemyslete a nestěžujte si naň jiným lidem. Nikdy nebudete nikomu křivdit, nikoho nenávidět, nic litovat a ničeho se obávat. Varujte se rozčilení, neboť ono vyčerpává Vaše síly. Starost je stav mysli, který vede ke slabosti nervů, působí ztrátu nervové síly zvláštním stavem plic. Jestliže zapomenete na život, život nezapomene na Vás a dostaví se — vážný a drsný.

    Váš planetární vládce vyznačuje se vytrvalostí (Mars — Smrtonoš), odhodláním a statečností.

    Ve Vašem úspěchu přeje plno zdaru
Značka Astrolog Brno 10.

V Brně dne 24. června 1959.

    Nezáleží ovšem příliš na tom, který astrolog uhodl o něco více nebo o něco méně údajů než druhý. Nám jde v podstatě o to, že se tyto posudky, vypracované údajně podle přesných pravidel, podle na člověku nezávislých hvězdných znamení, navzájem neshodují. To je důkazem, že astrologové hádají stejně, jako kartářka nebo hadačka z kávové sedliny. Pravděpodobnost uhodnutí není u nich o nic větší, ba možná i menší, protože svého klienta nevidí.

...

    Na závěr této kapitoly připojujeme pro zajímavost jedno proroctví, které nám bylo zasláno anonymním pisatelem 25. 5. 1959. Říká se v něm, že první lidská posádka přistane na Měsíci 2. srpna 1974. Úplné vyrovnání sociálních rozdílů mezi lidmi na Zemi má nastat v roce 2006. Jiný věštec nám svěřil proroctví, že v roce 1975 definitivně zvítězí komunismus na celém světě. Předáváme tímto tato proroctví veřejné kontrole.knihu vydalo v roce 1961 nakladatelství Orbis Praha
Poznámka Astrology Pacific k ukázce z knihy:
Od roku 1948 do roku 1989 vládl v našem státě komunistický režim, který jako státní ideologii vyhlásil marxismus-leninismus s vědeckým materialismem. Podle tohoto učení se celý svět skládá z opakovaně měřitelných čísel a neuznává se, že je košatý a šťavnatý. Nevycházely astrologické knihy a léčitelé byli zavíráni do vězení.
Dnešní militantní skeptici jsou vůči astrologii stejně nesmlouvaví, jako byl totalitní režim. Naštěstí nemají v rukou neomezenou moc ani represní orgány.

Fotografie ze zmíněné knihy:
J.Mikolášek J.Mikolášek J.MikolášekAstrology Pacific 2   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.