Stanovy a morální kodex členů a uchazečů o členství

Astrologické společnosti OstravaAstrologická společnost Ostrava byla založena dne 2.9.1991 v Ostravě, v 19 hodin a 42 minut SELČ, jako místní pobočka Astrologické společnosti se sídlem v Praze.

Za výbor je v zakládající listině podepsán Pavel Turnovský – předseda AS a Richard Stříbný – člen výboru AS. Za výbor AS Ostrava je podepsán Vladimír Vaněk-předseda. 1. NázevAstrologická společnost Ostrava, zkratka: „ASO“.

 1. Právní charakter ASO

Astrologická společnost Ostrava je dobrovolný politický, ekonomický a jinak nezávislý subjekt, který je otevřen všem občanům, kteří se chtějí podílet na její činnosti, a souhlasí s těmito stanovami. 1. Sídlo společnosti

Není stanoveno. Pravidelná činnost a schůze se konají v Domě techniky na Náměstí v Mariánských Horách v Moravské Ostravě.

Ekonomická agenda se nachází v rukou předsedy ASO a tedy v místě jeho trvalého bydliště, který za uchovávání právních dokumentů, správní agendy a finanční agendy, spolu s hotovostními financemi, zodpovídá v plném rozsahu dle platných zákonů a morálních pravidel a dle Občanského zákoníku ČR. 1. Cíle Astrologické společnosti Ostrava 1. Plně zachovat a podporovat dobrovolné sdružování astrologů a příznivců astrologie a duchovních nauk.

 2. Být maximálně otevření širšímu společenství a občanům.

 3. Nabídnout členské základně i nově příchozím astrologické a duchovně i filosoficky zaměřené aktivity a programy, směřující k rozvoji osobnosti a větší produchovnění společnosti.

 4. Svými aktivitami a přístupem pozvedávat společenskou prestiž ASO u veřejnosti.

 5. Aktivním přístupen všech členů hledat cesty sebefinancování a tím i zajistit možnosti pořádat společenské a tématické přednášky, školení, festivaly, apod.

 6. Být silným zázemím jednotlivým členům a pomáhat jim ve vlastní astrologické

a esoterické praxi.

 1. Nezůstávat lhostejní k celospolečenským jevům a celosvětovým aktivitám a silou společenství Astrologické společnosti pomáhat obrodit lidskou společnost praktickým uplatněním spirituálních principů. 1. Poměr a rozsah realizovaných činností.Název činnosti Popis Podíl v %

1

Rozbory horoskopů - astrologie

Astrologie -základní činnost

50%


2

Horoskopy událostí
3

Horoskopy osob
4

Astrokartografie
5

Nové trendy v astrologii

Moderní astrologie6

Nové programy

software, apod.7

Nové pohledy a filosofie

Filosofické úvahy, náměty, poznatky v oblasti astrologie8

Astrologické poradenství

Pomoc a porada při životních událostech -pro veřejnost; kolektivní rozbor a porada astrologovi, nebo jednotlivci.


9

Výuka a doplňující studium

Pro začátečníky i pokročilé - dle zájmu členů i veřejnosti.10

Filosofické přednášky

Úvahy, rozbory životních situací, událostí,….

15%


11

Filosofické řízené diskuze

Vzájemné sdílené názorů, postřehů a vědomostí na dané Náboženské a filosofické téma, inspirace pro život. Diskuzi je řízená personou.
12

Esoterika

Přednášková a diskuzní tématika z oblasti esoterických věd.

15%


.

13

Rozvoj osobnosti

Přednášky o ovlivňování reality, životního směrování a schopnostech lidské mysli a její aplikace do praxe, návody pro realizaci vlastních životních cílů v nejrůznějších oblastech činnosti.

15%


14

Praktické aplikace-přímé návody
Krátké poučné a inspirativní ukázky

5% 1. Způsob zajišťování schůzek a forma organizace programu

 

Zajišťování programu

 

1

Pravidelné schůzky


2. sobota v měsíci - celkem 10x v roce

 

Mimořádné schůzky

dle programu, školení, přednášek, výuky, cvičení,…atd.

2

Způsob zajišťování programu

 • každý řádný člen se bude spolupodílet na programu

 • každý řádný člen nejméně 1x ročně vytvoří přednášku na své téma

 • cca 2-3 x ročně přednáška hostující osobnosti

 

 

 


 1. Struktura společnostiČlenové ASO

    1. Členská základna ASO vzniká tímto způsobem:

     1. členem ASO se stává každá fyzická osoba starší 18 let se zájmem o členství v ASO, přijatá vedením ASO

     2. osoba mladší 18-ti let k přihlášce doloží písemný souhlas rodičů

    1. Držitel přípravného členství je dále nazýván „uchazeč“. Uchazeč není právoplatným členem ASO a nevztahují se na něj práva a povinnosti uvedené v těchto stanovách Přesto je uchazeč oprávněn:

     1. Zúčastňovat se akcí ASO, které jsou zveřejňovány a přístupné všem občanům

     2. Podílet se na aktivitách ASO a dle svých možností přispívat k naplňování cílů

     3. Po uplynutí jednoho roku od data jeho přijetí za uchazeče je tento oprávněn požádat vedení ASO o přijetí za řádného člena.    1. Vedení ASO si vyhrazuje právo jakkoliv zkrátit, nebo prodloužit přípravné členství a v odůvodněných případech také odmítnout přijetí uchazeče za člena ASO.Vedení ASO – předseda a místopředseda: 1. Předseda je volen řádnými členy s poměrem alespoň 70% hlasů přítomných členů


 1. Předseda může být odvolán ze zvlášť závažných důvodů a to poměrem alespoň 70%

hlasů řádných přítomných členů


 1. Návrh na odvolání předsedy může podat nejméně jeden řádný člen a místopředseda, anebo skupina nejméně tří řádných členů.


 1. Místopředseda je navržen předsedou a je odsouhlasen alespoň 51% hlasů řádných přítomných členů


 1. Místopředseda může být odvolán na návrh předsedy - bez dalšího schválení

Do vedení ASO může kandidovat pouze řádný člen Astrologické společnosti Ostrava.Vedení ASO rozhoduje o základních otázkách činnosti ASO, zejména: 1. Tajemník-asistent

 2. - je nápomocen při organizaci chodu společnosti, pracuje dle domluvy

 3. a instrukcí předsedy a místopředsedy.

 4. Tajemníka si předseda vybírá se souhlasem místopředsedy a bez dalšího schvalování řádných přítomných členů ASO.

 5. Pokladník

 6. - předseda si vybírá sám se souhlasem místopředsedy a bez dalšího schvalování členů ASO

 7. Pokladník - Vybírá členské poplatky

   • Zajišťuje nutné platby, platby pronájmů místností, apod.

   • Kontroluje hotovost a peněžní deník

   • V případě založení bankovního účtu má pouze vkládací právo

 8. Práva a povinnosti

 9. Člen ASO je oprávněn:

     1. zúčastňovat se veškeré činnosti ASO a podílet se na ostatních službách poskytovaných jeho členům

     2. využívat veškeré výhody spojené s členstvím v ASO

     3. volit a být volen do řídících orgánů ASO, je-li starší 18-ti let

     4. být průběžně informován o činnosti ASO 1. Člen ASO je povinen:

     1. zaplatit členské příspěvky ve výši stanovené vedením ASO,

     2. přispívat podle svých znalostí, sil a schopností k úspěšné činnosti ASO,

     3. upozorňovat vedení ASO na nedostatky v jejich činnosti a v činnosti ASO,

     4. dodržovat ustanovení stanov,

     5. oznamovat včas veškeré skutečnosti, jež by mohly zásadním způsobem ovlivnit činnost resp. existenci,

     6. svým chováním vhodně reprezentovat ASO na veřejnosti a ve svém blízkém okolí,

 1. Zásady hospodaření ASO

    1. Zdroji příjmu a majetku jsou zejména:

a) řádné a mimořádné členské příspěvky a zápisné,

  1. dary a příspěvky fyzických i právnických osob,

  2. dotace a granty poskytnuté státními, nebo jinými orgány,

  3. výnosy z vedlejší hospodářské činnosti ASO při naplňování jeho cílů. 1. Ukončení činnosti ASO

 1. Vypořádá dluhy společnosti a vynaloží přiměřené prostředky na veřejné sdělení o ukončení činnosti ASO.

 2. Pokud do tří měsíců od data ukončení činnosti ASO vznikne nástupnická organizace s podobnou činností, veškeré prostředky budou předány jejímu předsedovi, nebo vedení. Za nástupnickou organizaci je možno považovat takovou organizaci, která bude složena z více jak 50% stávajících řádných členů ASO. Tuto skutečnost předseda nástupnické organizace doloží stávajícímu předsedovi ASO písemně, kopiemi přihlášek svých členů.

    1. Pokud předseda nástupnické organizace nedoloží nejméně 50% členské základny složené z řádných členů ASO, anebo do tří měsíců po ukončení činnosti ASO nevznikne nástupnická organizace, pak vedení ASO rozhodne o způsobu naložení s majetkem ASO. V úvahu přicházejí pouze následující způsoby využití prostředků:

 3. Podpora některé astrologické asociace na území Moravy, Čech, případně Slovenska (v tomto pořadí),

 4. a/nebo podpora astrologie, astrologických aktivit, vydání astrologické literatury na stejném území,

 5. a/nebo podpora jiné kvalitní a perspektivní organizace/jednotlivce, který přináší nebo propaguje myšlenky a cíle shodné nebo podobné s myšlenkami a cíli ASO.

    1. Sponzorovaná organizace předá předsedovi rozpuštěné ASO sponzorský list, v němž bude uvedeno kdo, za jakým účelem a jakou částku obdržel od ASO, včetně podmínek nakládání s prostředky.

    2. Poslední předseda ASO má povinnost uchovat tento sponzorský list a všechnu dokumentaci ASO po dobu nejméně tří let od ukončení činnosti ASO.

    3. V případě, že nebude založena nová společnost, veškerý hmotný a finanční majetek se rozdělí mezi řádné členy ve spravedlivém poměru.

 6. Morální kodex člena Astrologické společnosti Ostrava

Každý řádný člen i uchazeč o členství v ASO se zavazuje dodržovat morální a všeobecně uznávané společenské zásady spočívající zejména:

 1. Chránit osobní data svých klientů a osob, kteří v dobré víře vyhledali pomoc a podporu u astrologa, tedy člena a uchazeče ASO.

 2. Pokud člen i uchazeč získá osobní data druhé osoby a použije je pro vypracování horoskopu, či jen částečného osobního rozboru, analýzy a závěry nikdy nezveřejňuje ve spojitosti se jménem klienta.

 3. S klientem a dalšími osobami člen i uchazeč jedná čestně, empaticky a s ohledem na důstojnost dané osoby a jeho sociálního prostředí.

 4. Člen i uchazeč se zavazuje nepoškozovat dobré jméno klientů, osob, se kterými v rámci činnosti astrologické a esoterické přijde do styku, jakož i chránit dobré jméno mateřské organizace ASO a jejich členů.

 5. Člen i uchazeč v rámci své praxe a osobních kontaktů, jakož i prezentace na veřejnosti a ve veřejně dostupných sdělovacích a komunikačních prostředcích, chrání a hájí cílové zájmy ASO, nezveřejňuje interní informace, které nejsou určeny pro širší veřejnost.

 6. Každý člen i uchazeč vstupuje do ASO proto, že se ztotožňuje s náplní práce, cílovými aktivitami a vnitřní tvůrčí atmosférou kolektivu. Hrubé porušování morálních

i společenských zásad může být důvodem k vyloučení člena z ASO.

Stanovy nabývají platnosti dnem schválení 10.9.2011 v Ostravě – Mariánských Horách v Domě techniky na řádné schůzi členů. Schváleno jednohlasně – viz přiložený Zápis ze schůze ASO dne 10. 9. 2011.Seznam řádných členů k 10. 9. 2011(bez titulů):Předseda:

1. Vladimíra RašnerováMístopředseda:

2. Ján KaletaTajemník:

3. Kateřina KrálováPokladník:

4. Jiřina TicháSprávce webu:

5. Karel TichýČlenská základna:

6. Josef Chromík

7. Břetislav Hemrle

8. Alena Kupczáková

9. Božena Laškovičková

10. Jana Muroňová

11. Alena Sladká

12. Vladimír Velčovský

13. Valentina Beluchová

 

_________________________________             __________________________________

Předsedkyně ASO – Vladimíra Rašnerová             Místopředseda ASO – Ján Kaleta

11