Zápis z pravidelné schůzky ASO dne 9.4.2011


Přítomno členů a příznivců: 16 osob; z toho 6 členů výboru a celkem 12 dlouhodobých členů.

Schůze je usnášeníschopná poměrem 63% účastí řádných členů a 67% účastí členů výboru.


Plánovaný program:

1) Volba nového předsedy

2) Představení programu nového předsedy

3) Přednáška s tématikou ovlivňování reality


Přednáška, téma:


Připomínka-podnět:

Ján Kaleta navrhuje o dnešní schůzce pořídit zápis.

Odpověď – reakce:

Odsouhlaseno. Zapisuje Katka Králová a Karel Tichý.


Odstupující předsedkyně, paní Vladimíra Rašnerová, v první hodině spojila téma přednášky s úvodním slovem. Otevřela téma posledního vývoje ASO a nastínila možné propojení souvislostí se zákonitostmi přitažlivosti osob a událostí, jež vedly k příčinné krystalizaci údálostí až k dnešnímu stavu společnosti a vzájemných vztahů. Na vlastním příkladu způsobu hledání příčin a následků ukázala fungování principů působení energeticko-informačních sil, kterými disponuje každý člověk a také každá společnost, v níž se spojují společné osobní energie záměru do celkového energetického vyzařování, čímž všichni zainteresovaní otevírají prostor pro realizaci věcí současných.


Ve druhé části Vlaďka seznámila přítomné s duchovním stavem společnosti a s finančním deníkem k dnešnímu dni. Předložila

- finanční rekapitulaci ASO od doby převzetí předsednictví až do 1.4. Celkový výsledek

finančního hospodaření byl kvitován potleskem.

- docházku a aktivitu členů a příznivců ASO


Poté předložila rezignaci a vyzvala přítomné k představení možných kandidátů na funkci předsedy ASO. Nepřihlásil se žádný kandidát, kromě dosavadní předsedkyně, Vlaďky Rašnerové.


Následně Vlaďka představila svou vizi dalšího fungování ASO včetně struktury budoucí činnosti, zajišťování programu, financování, členství a struktury vedení. Společnost mění svůj charakter z původně čistě astrologické, složené z odborníků-astrologů, na společnost s širším duchovně orientovaným záběrem. Byl předložen také návrh složení programu společnosti s přihlédnutím na strukturu členské základny.


Ve třetí části Vlaďka vyzvala všechny k představení možných kandidátů na uvolněnou funkci předsedy.

Nikdo další se nepřihlásil.


Vlaďka přednesla svou představu dalšího směrování ASO. Hlavní změna je směrována k širšímu otevření se společnosti oborům esoteriky a duchovních nauk tak, aby astrologická společnost pro příště byla více otevřena i lidem s malými astrologickými znalostmi, ale zájmy jdoucími směrem k duchovnímu a praktickému hledání vlastní cesty.

Připomínka-podnět:

Ján Kaleta navrhuje k volbě nového předsedy, aby plénum volilo jen předsedu a předseda si sám vybral členy, s nimiž chce spolupracovat a kteří by tvořili nový výbor. Původní výbor je tímto krokem automaticky odvolán. Tento návrh byl odhlasován většinou přítomných. Pan Chromík se hlasování zdržel.


Po vyhodnocení zkušeností s modelem předseda a 9-ti členný výbor v minulosti byl nabídnut zúčastněným organizační model vedení, který sestává z předsedy a místopředsedy. Dalšími členy výboru je navržena funkce tajemníka-asistenta a pokladníka.


Připomínka-podnět:

Ján Kaleta navrhuje hlasování ve věci nového předsedy, kdo je pro Vladimíru Rašnerovou jako předsedkyni.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o volbě předsedy a jeho programu.

Výsledek – 16 pro, zdržel se hlasování 0, proti 0. Vladimíra Rašnerová se stává předsedkyní Společnosti pro další období.

Nově zvolená předsedkyně si vzala slovo, a přistoupila k výběru spolupracovníků, na základě předchozího návrhu o kooptaci výboru.

Pro funkci místopředsedy si vybrala pana Jána Kaletu a pro funkci tajemníka-asistenta si vybrala paní Kateřinu Královou. Zmínění členové své funkce přijímají.


Třetí část nového programu byla orientována na představení základních principů fungování společnosti včetně pravomocí vedení. Toto bude sloužit jako podklad pro sestavení Stanov nově se orientující Astrologické společnosti.

Klíčovou změnou je, že všichni členové ASO se budou svým dílem podílet na programu, přednáškách, diskuzích a organizaci společnosti. Sami budou iniciativní a sami budou přispívat svými znalostmi, náměty a zajímavými informacemi pro naplněný program celku.

Z hlediska zabezpečení transparentnosti řízení společnosti je výraznou změnou to, že rozhodující změny a nové aktivity schvalují hlasováním na návrh vedení všichni členové ASO. V případě vlekoucích se sporů a nejasného řešení má předseda právo veta.


Připomínka-podnět:

Pan Tichý navrhuje stávající seznam mailových adres aktualizovat a sestavit skupinu členů, kteří budou informováni o podrobnějším dění, a dále skupinu příznivců a přátel, kteří budou dostávat pozvánky, programy a pouze důležité informace.

Odpověď – reakce:

Všichni po krátké upřesňující diskuzi souhlasili.

Provede Rašnerová a Tichý.


V poslední části vystoupil pan Karel Tichý s astrologickou tématikou a představil natální horoskopy, horoskopy okamžiku a životní osudy pana Vladimíra Čecha – moderátora a osobního přítele, pana Josefa, který tragicky zahynul. Následovala diskuze k tématu.


Náměty a připomínky – diskuze:


Připomínka-podnět:

Pan Ján Kaleta informoval, že paní Libuše Pernová se ujme své přednášky v Astrologické akademii dne 16.4.2011 za původně stanovených podmínek.

Odpověď – reakce:

Vzkaz byl akceptován bez komentářů.


Dále pan Kaleta přednesl vzkaz od paní Pernové, která Společnosti sděluje, že astrologie se nedá naučit, vyjma nějakých pouček vyčtených z knih. Být astrologem je talent, který je vrozený a není dán každému.

Vzkaz byl plénem akceptován bez připomínek.


Připomínka-podnět:

Paní Lucie Berková navrhla, aby byly vytvořeny co nejdříve jasné a stručné Stanovy společnosti, které by odpovídaly současným potřebám Společnosti a skladbě členské základny.

Odpověď – reakce:

Základní body jsou hotovy a byly dnes představeny ve stručné podobě.

Vlaďka s Honzou je dotvoří nejpozději do příští schůzky.


Návrhy – hlasování:


1) Byl dán návrh, aby novým předsedou se stala paní Vladimíra Rašnerová

Návrh byl hlasováním přítomných schválen počtem 16 hlasů.

2) Tímto hlasováním byl současně schválen i představený program.

3) Místopředsedou byl vybrán pan Ján Kaleta.

4) Tajemníkem-asistentem byla vybrána paní Katka Králová

5) Ve funkci pokladníka pokračuje paní Jiřina Tichá

6) Webové stránky a propagaci nadále bude spravovat pan Karel Tichý

7) Další případné aktivity, které bude nutné realizovat, budou operativně řešeny se všemi

členy, kteří mohou jakkoli pomoci – schváleno většinou.


Závěry, zhodnocení:


Podrobnější plán budoucích aktivit a duchovního rozměru transformující se Astrologické společnosti jsou přílohou tohoto zápisu. Další podmínky a podněty budou řešeny průběžně.

Atmosféra byla vstřícná, duchovně a podnětně velmi přátelská a tvůrčí. Všichni s ulehčením vnímali vzájemnou sounáležitost a radost z toho, že ASO žije a směřuje k dalšímu rozvoji.


Další schůzka:

14.5.2011 v Domě techniky v Mariánských Horách, od 9.00 hodin.


Předpokládaný program:

Bude upřesněn později.