Astrology Pacific 1       |       Software

Aktuality jsou i na W@P (mobil): http://astrolot.cz/wap2/index.php


Software What Watch

Verze 3.1 Build 86

------------------------------

What Watch je silný astrologický program, který pokrývá mnoho oblastí a technik astrologie. Jeho účelem je získat rychlý přístup k důležitým informacím a zobrazuje to stručnou a rozumnou cestou: drží se jednoduchosti, zatímco poskytuje všechno, co je nezbytné.

What Watch kreslí grafiku horoskopického kola, včetně synastrie a kompozitu, kreslí tabulky základních vážností, počítá prvky a kvalitativní rovnováhy a dovolí analyzovat aspekty narození za použití "harmonických aspektů". Je to také nástroj pro zkušeného astrologa, který chce sledovat blízké tranzity, progrese nebo direkční cykly, včetně tranzitů na kompozitní horoskop. Program vytváří tabulky efemeridy pro každou danou kombinaci planet poskytujících data ze současného tranzitu, postavení a změn znamení.

Carl Gustav Jung

Atlasy of What Watch jsou uspořádany podle zemí. Samostatné soubory země jsou menší a snadněji se stahují než jedna velká databáze. Tato sada programů neobsahuje žádné atlasy dat - prosím stahujte balíček pro vaši zemi na adrese www.papertv.com.

------------------------------

What Watch se neustále rozšiřuje. Vyzkoušejte novou verzi na adrese www.papertv.com. Základní balíček je velký 4MB.

------------------------------

What Watch je vyvinuté pro použití Windows XP a testovaný na Windows XP SP2 a Windows 2000. Pro Windows 95, 98 a ME, prosím instalujte Microsoft Layer pro Unicode z www.microsoft.com (když požaduje adresář během instalace, prosím specifikujte okna systémového adresáře, ve většině případech: C:\WINDOWS). Pro Windows 95, poslední Winsock2-update je také požadovaný.

Jestliže se setkáte s nějakými problémy, prosím nahlaste na info@papertv.com.

------------------------------

© 1999, 2006 Robert Amlung
www.papertv.com

Použití tohoto softwaru je bezplatné pro soukromé a vzdělávací účely. Jeho zdroj je k dispozici z www.papertv.com a mohl být přerozdělovaný, pokud tato označení copyrightu jsou respektovaná a nepoužívá se na komerční aktivity.

Tento program užívá švýcarské efeneridy, © Astrodienst AG, www.astro.com pod jejich veřejnou licencí SEPL. Podívej se na jejich website pro detaily.

Nastavení tohoto softwaru jsou udělána s použitím Inno Setup, © Jordan Russell,What Watch?
Version 3.1 Build 86

--------------------------------

What Watch is a powerful tool that covers many areas and techniques of astrology. Its purpose is to get quick access to relevant information and displaying it in a concise and no-nonsense way: Keep it simple while providing all that is necessary.

What Watch draws and prints chart wheels, including synastry and composite, draws tables of essential dignities, calculates element and quality balances and allows analysing birth aspects using a "harmonic aspectarian". It is also a tool for the experienced astrologer who wants to follow closely transit, progression or direction cycles, including transits on composite charts. The program creates ephemeris lists for any given combination of planets providing dates of the transit itself, of stations and of sign changes.

The atlas of What Watch is organized by country. Separate country files are smaller and easier to download than one large database. This program package does not contain any atlas data - please download the package for your country separately from www.papertv.com.

--------------------------------

What Watch is enhanced continously. Check www.papertv.com for updates.

--------------------------------

What Watch is developed using Windows XP and tested with Windows XP SP2 and Windows 2000. For Windows 95, 98 and ME, please install the Microsoft Layer for Unicode from www.microsoft.com (when asked for a directory during installation, please specify the windows system directory, in most cases: C:\WINDOWS). For Windows 95, the last Winsock2-Update is also required.

If you encounter any problems, please report to info@papertv.com.

--------------------------------

© 1999, 2006 Robert Amlung
www.papertv.com

The use of this software is free for private and educational purposes. Its source is available from www.papertv.com and can be redistributed as long as these copyright notices are respected and no commercial activity is involved.

This program uses Swiss Ephemeris, © Astrodienst AG, www.astro.com under their public license SEPL. See their website for details.

Setup of this software is done using Inno Setup, © Jordan Russell,Astrology Pacific   |     |   kniha hostů je na hl.straně   |   námět do Astrologického fóra  

Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.