www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologické zajímavosti 1      |       Astrologické zajímavosti 2


Narození Krista v KozorohuPřednáška Ing. Popelky
ASTRO_spol dne 14.12.2002Je nutno uvést, že Vánoce se slaví na památku narození Ježíše Krista. Je ale jisté, že Ježíš se nenarodil kolem 24. prosince, nýbrž kolem svátku tří králů, který křesťané slaví 6. ledna. V Janově evangeliu stojí psáno, že Ježíš se narodil 7. ledna. A protože v průběhu věků se dosti "míchalo" s kalendáři, takže dle dnešního kalendáře se Ježíš narodil na přelomu 8. a 9. ledna o půlnoci.
Nevím proč, ale dříve jsem měl určitý negativní postoj k zemským znamením, pročež mi vždy bylo "proti srsti", že Ježíš se narodil v Kozorohu. Dnes již chápu, že čas Ježíšova narození má hlubokou logiku. Uvědomte si, že Kristus se narodil v době, kdy je v lednu Země nejblíže Slunci. Symbolicky vzato se tedy dá říci, že symbolizuje-li Slunce božství, a Země symbolizuje člověka, tak v lednu dochází k největšímu přiblížení Boha k člověku. Proto je logické, že právě v tom čase se Bůh inkarnoval na tuto planetu.
Když se zamyslíme nad posláním Ježíše Krista, tak je celkem logické, že Slunce skutečně muselo být v Kozorohu. Kozoroh symbolizuje naše zevní vědomí. Takže Kristus na Zemi přišel proto, aby do lidského vědomí vstoupilo Slunce, t.j. vlastně Bůh, a též proto, aby si lidstvo uvědomilo existenci Božství.

Je smutné, že málokdo docenil velikost osoby Ježíše Krista. Křesťanské církve a s nimi i církev katolická vůbec nechápe podstatu. Všimněte si, že katolická církev, jako největší křesťanská organizace, vnímá Ježíše Krista podle dogmatu trojjedinosti pořád jako syna Božího. Neexistuje Bůh otec a Ježíš Kristus jako jeho syn. Ten kdo má jasno o podstatě problému ví, že Ježíš Kristus je vlastně Bůh, nebo chcete-li, tedy Bůh otec. Prostě ten, který stvořil celý vesmír, se na Zemi narodil jako Ježíš Kristus.
Někdo by mohl namítnout, že "proč tedy Kristus na kříži volal: Bože proč jsi mě opustil?"
Příčina je jednoduchá. Ježíš na kříži byl člověkem. A jako každý člověk, i člověk Ježíš měl fyzické tělo, duši a ducha. Někdy převažuje duše, někdy převažuje duch, jindy opět tělo. A to znamená, že též u Boha, jenž se narodil do lidského těla, se v průběhu jeho života musela vyvíjet i jeho lidská složka. To bylo velmi zřetelné večer před jeho ukřižováním o poslední večeři po snědení velikonočního beránka, kdy z něj ustoupilo Boží vědomí, on věděl, že v noci pro něj přijdou vojáci, věděl co bude následovat, šel se modlit a prosil "Bože, je-li to možné, odejmi ode mne tento kalich hořkosti". V této době byl normálním člověkem jako každý jiný, a měl zcela obyčejný lidský strach z bolesti, utrpení a smrti. Dokonce je psáno v bibli, že potil krev. Měl tedy strach jako každý normální člověk. Potom však pokračoval "ne moje, ale Tvá vůle se staň", což byl okamžik, kdy se do něj vrátilo jeho Božství.

pf2003 A v okamžiku jeho smrti na kříži se Božství naprosto pevně s osobou Ježíše Krista sjednotilo. Takže od okamžiku smrti Ježíše došlo v celém duchovním světě k radikální změně. Do doby narození Krista nemohl nikdo Boha vidět ve formě osoby, jen mudrcové a proroci jej mohli zažívat jako světelný oceán. Teprve po smrti Ježíše Krista na kříži se Bůh zcela a navěky spojil s osobou Ježíše Krista, takže dnes již každý může Boha zažívat v osobní formě. A základní přirozeností Boha je láska. A on věděl, že svým zosobněním se mezi Bohem a lidmi vytvoří daleko větší prostor pro mnohem intenzivnější lásku.
V bibli ve starém zákoně je psáno, že "Bůh je oheň sžírající". Nikdo tehdy nemohl patřit na Boha a přežít to. Avšak od okamžiku spojení Boha s Ježíšem Kristem je oheň Božství jakoby zakryt tělem Ježíše Krista, a dnes člověk vlastně může být přímo v přítomnosti Boha a přežije to.

Ani křesťané tedy nepochopili, že Ježíš Kristus není syn, nýbrž sám Bůh otec. A také zosobněný Bůh - Ježíš Kristus umožňuje člověku prožívat daleko větší lásku k Bohu, než tomu bylo dříve. A pouze my, lidé planety Země, jsme jediné skutečné Boží děti ve vesmíru. Žádní jiní tvorové v nekonečném vesmíru nejsou Božskému srdci tak blízko, jako lidé této Země. A pokud člověk této planety dosáhne spojení s Bohem, tak v duchovní říši je s Bohem spolutvůrcem ve veškeré nekonečnosti. Tvorové jiných světů budou např. působit jen v rámci své galaxie. Ale pouze lidé této planety Země mohou s Bohem působit v celém nekonečném prostoru vesmíru, a dokonce duchovní vývoj této planety Země řídí (nebo bude řídit) duchovní vývoj celého vesmíru. Jinými slovy: v nekonečném vesmíru nevěnuje Bůh nikomu takovou pozornost, jako lidem na planetě Zemi.
Narodit se na této planetě je tedy nekonečná milost, neboť existuje mnoho duchů, jimž nikdy nebude dovoleno inkarnovat se na planetu Zemi. A uvědomte si, kolik lidí tuto nekonečnou milost nejvyššího poznání Boha na této Zemi zcela svými skutky promrhává.
Některé východní nauky, např. Budhismus, Hinduismus a pod. zahrnují též nauku o Boží inkarnaci formou avatarů. Někdo tomu může věřit. Já však tvrdím, že k inkarnaci samotného Boha došlo pouze jednou, došlo k ní na Zemi ve formě Ježíše Krista, nikdy předtím se to nestalo, a nedojde k ní již ani nikdy později. Ve hmotném vesmíru se Bůh inkarnoval pouze na Zemi a nikde jinde. A pokud jde o "druhý příchod Krista" o němž praví bible, tak ten již v současné době probíhá - ale v lidském nitru.

Ti kteří jsou připraveni uvidí Krista přímo ve svém nitru. Někde na obloze se Kristus objevit nemůže, neboť by tak dal za pravdu materialistům. Ti učí, že člověk všechno přijímá zvenčí. Bůh nás učí, že máme vše přijímat z nitra, zevnitř sebe sama, z duše. V bibli se též praví "a tehdy se objeví znamení syna člověka na nebi". Tím nebem se ale myslí lidské nitro, nebo chcete-li duše.
S probíhajícím druhým příchodem Krista se nepřátelé pravdy a lásky budou o to více snažit upoutat lidskou pozornost, nabízet různá lákadla a světské radovánky, aby lidé stále hleděli mimo sebe, ven, a ne do sebe. Neberte Antikrista jako nějakou temnou duchovní bytost. Je jím v prvé řadě míněn onen pozemský racionální a vypočítavý rozum, kdy vše je posuzováno pouze z tohoto hlediska, a neexistuje cit a láska. To je právě ten Antikrist. A tehdy, kdy se již bude zdát že zcela zvítězil, kdy se bude o všem rozhodovat z toho racionálního hlediska, kdy láska a cit již nebude existovat, tak právě tehdy dojde k setření Antikrista.

A já si myslím, že uvedený stav již dnes ve společnosti existuje. O všem rozhodují peníze. Nějaké ohledy a city, nebo dokonce láska - ani náhodou.

Ze zvukového záznamu zpracoval
astrolog Ing. FIBICH Lubomír
prosinec 2002
Další stránka o Kristovi na Astrology Pacific:
zajimavo1/zaji12kris.html

Ježíš Kristus se skutečně narodil 25. prosince roku 1 našeho letopočtu

Kolem data narození Ježíše Krista se vedou v posledních dvou stoletích polemiky. Je zpochybňován rok narození Ježíše Krista, který určil opat Dionýsius Exiguus v 6. století. V 19. století někteří publicisté začali pokládat za rok narození Ježíše rok 7 před n.l. Vycházeli z názoru, že konjugace Jupitera se Saturnem, ke které v tomto roce došlo, byla "Betlémskou hvězdou", o níž mluví evangelia. Podle toho, jak popisují evangelisté chování hvězdy vedoucí mudrce z východu do Betléma, však není možno konjugaci Jupitera se Saturnem za tuto hvězdu pokládat.

Chyby se dopouštějí tito publicisté i v datování smrti krále Heroda Velikého, kterou stanovili na rok 4 před n.l. O datech jeho života jsou však v historii dosti přesné záznamy. Herodovi bylo 15 let, když Jan Hyrkán II. dovršil devátý rok, kdy jej Pompeius jmenoval Veleknězem. Víme, že Herodes zemřel ve věku 71 let, to znamená v roce 2 či 3 n.l. Odpovídá tomu i trvání vlády jeho synů, mezi které rozdělil svoji říši, Archeola, Filipa a Antipase. Kromě toho zatmění Slunce, o kterém mluví Josef Flavius jako o události, jež provázela Herodovu smrt, nastalo jak r. 4 před n.l., tak r. 3 n.l. Takže je jasně prokázané, že se Ježíš narodil roku 1 n.l., tedy ve 26. roce Herodovy vlády, 42. roce vlády císaře Augusta a ve 3. čtvrtině 194. olympiády. Potvrdila se tak tradice východních církví, juliánský a gregoriánský kalendář, že se Ježíš narodil roku 1.

Opat Dionýsius se nemýlil, nemohl se mýlit, protože měl všechna data, která umožňovala správný výpočet. Ten potvrzuje i údaj uvedený u Hipolyta Římského z r. 204. V homíli z r. 386 sv. Jan Zlatoústý tvrdí, že zná datum Kristova narození z archivů římské říše, ve kterých se uchovávají data o sčítání lidu provedeném na rozkaz císaře Augusta.

Datum narození Ježíše Krista 25. prosinec potvrdil v r. 1958 prof. Shemarjahu Talmon z Heberejské university, který sestavil, podle Qumránských svitků rozpis služeb kněží v Jeruzalémském chrámu. Otec Jana Křtitele, Zachariáš, patřil k Abiášově kněžské třídě. Té přišla povinnost sloužit v chrámu dvakrát do roka a svitky uvádějí konkrétní data této služby. Konec jeho služby byl mezi 23. a 25. září, kdy byl počat Jan Křtitel. Od tohoto dne za šest měsíců počala Panna Maria Ježíše (anděl Panně Marii při zvěstování řekl, že Alžběta je v šestém měsíci), za devět měsíců poté, t.j. 25. prosince, se Ježíš narodil.

Můžeme také vypočítat i den ukřižování Ježíše Krista. Židé jedli velikonočního beránka 14. Nisanu, což je první jarní měsíc. Za Pontia Piláta, který Ježíše soudil, 14. Nisan připadá na čtvrtek roku 33 n.l. Podle anglických astronomů v den uložení Ježíše do hrobu bylo v Jeruzalémě zatmění měsíce.

(Že Nový Zákon popisuje skutečné události, nikoliv mýty, jak hlásají nepřátelé křesťanství, najdete na mých stránkách.)
Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajimavosti   |   dopis autorovi   |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML Pro 5.06.1.
WebPage created per programme  AceHTML Pro 5.06.1.
NaVrcholu
astrologie astrologie.cz Karel Tichý